Tapu Terimleri Sözlüğü

 • 1 replies
 • 2597 views

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

*

Çevrimdışı D®agon

 • Her Şey Senin Rızan İçin Allah'ım.
 • *
 • 11539
 • +523/-0
 • Cinsiyet: Bay
  • bilyonmu
Tapu Terimleri Sözlüğü
« : 30 Ekim 2013, 22:48:51 »A

ADA: Çevresi kamuya ait cadde, sokak, yol, kanal, ark, dere, göl, deniz gibidoğal ve yapay sınırlarla, kadastro çalışma alanı sınırı ile veyaDevlet Demir Yolları arazisi ile çevrili parseller topluluğuna kadastroadası denir. Ada numaraları 101’den başlar, köy sınırı içindeki tümparseller ölçülünceye kadar numaralar aralıksız birbirini izler(BÖHYY.116).

AHZ-U KABZA: “Bedeli tahsil etmeye” demektir. Daha çok vekaletnamelerde geçer, satış bedelini tahsil edebilmek yetkisi, anlamına gelir.

AİLE KONUTU: Aile konutu, ailenin devamlı olarak ikametine ayrılan konuttur. MedeniKanunun 19. Maddesinde aile konutunun bulunduğu yere "yerleşim yeri"adı verilmiştir. Buna göre; yerleşim yeri, bir ailenin sürekli kalmakniyetiyle oturduğu yerdir. Bir ailenin aynı zamanda birden fazlayerleşim yeri olamaz. Demek ki, bir ailenin birden fazla aile konutuolamaz. Medeni Kanunun 19. Maddesinde sözü edilen yerleşim yerindekikonut, "aile konutudur." Bir aile pek çok yerde konut sahibi olabilir,ancak bunlardan sadece birisi medeni kanunun aradığı anlamda ailekonutudur.

AİLE YURDU: Bir kimsenin bir evi veya tarıma veya sanayiye elverişli taşınmazlarıeklentileri ile beraber ailesine tahsis ederek ailesini koruyucu birtesis (yurt) oluşturmasıdır. Aile yurdu kurulduğu tapu kütüğününşerhler sütununa yazılır (MK.386).

AKİTLİ İŞLEMLER: Tapu sicil müdürlüğünde resmi senet düzenlenerek yapılan işlemlerdir.Satış, bağış, taksim, ölünceye kadar bakma akdi, ipotek ve irtifakhakları akitli işlemlere örnek gösterilebilir. Tapu Kanununun 26.Maddesinde mülkiyet ve mülkiyet dışındaki ayni hakların kurulması vedevri için tapu sicil müdürlüğünde resmi senet düzenleneceğibelirtilmiştir. Şahsi haklar için resmi senet düzenlenmez.

AKİTSİZ İŞLEMLER: Tapu Kanununun 26. Maddesinin dışında kalan, ayni hakların kurulması vedevri ile ilgili olmayan kişisel hakların şerhi, terkin, düzeltme,değişiklik, ayırma, birleştirme, mirasın intikali gibi hak sahibininveya malikin tek taraflı iradesi ile tapu sicil müdürlüğünde yapılanişlemlerdir. Akitsiz işlemler için resmi senet yerine Tescil İstemBelgesi düzenlenir.

ALENİYET: Açıklık. Tapu sicil bilgilerinin sadece ilgililerine açık olması ilkesi demektir.

ANA SİCİLLER: Ana siciller tapu sicilinin asli unsurlarıdır ve şunlardan oluşur: a)tapu kütüğü b) kat mülkiyeti kütüğü, c) yevmiye defteri, d) resmibelgeler (resmi senet, plan, mahkeme kararı ve diğerleri)

APLİKASYON (YER GÖSTERME): Kadastro paftalarındaki parsel köşe noktalarının yeniden zemindebelirtilmesidir. (BÖHYY. 262. 19 Sy. M.83). Parselin zemindekisınırlarının gösterilmesidir.

APOSTİLLE: 5 Ekim 1961 tarihinde La Haye sözleşmesine katılan ülkelerden birisiyetkili makamı tarafından belgenin düzenlendiği anlamına gelir.Vekaletname, yetki belgesi ve diğer belgeler üzerinde “Apostille(Convention de La Haye du Octobre 1961)” ibaresi varsa o yerdeki Türkkonsolosluğu tasdikine gerek olmadan belge Türkiye’de geçerli kabuledilir.

ARAZİ: Sınırları yeterli vasıtalarla belirlenmiş, yatay ve düşey sınırları bulunan zemin parçasıdır.

ARSA: Belediye ve mücavir alan sınırları veya köy yerleşik alanlarındayapılan planlarla iskan (yapılaşma) sahası olarak ayrılmış yerlerdebulunan arazi parçalarına arsa denir.

ARSA PAYI : Kat irtifakı veya kat mülkiyeti kurulmuş binalarda her bir bağımsızbölüme tahsis edilmiş zemindeki (arsadaki) ortak mülkiyet payına arsapayı denir.

ASKERİ GÜVENLİK BÖLGESİ : Kamu ve özel kuruluşların çevresinde Bakanlar Kurulunca tesis edilir (2565 Sy. K.3,4,19).

ASKERİ YASAK BÖLGE : Yurt savunması bakımından hayati önem taşıyan askeri tesis vebölgelerin çevresinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen sınırlariçerisinde kalan bölgedir (2565 sy As.Ys. Bl. K.m3,5) Askeri yasakbölgeler 1 inci ve 2 inci askeri yasak bölgeler olmak üzere ikiyeayrılır. 1 inci derece askeri yasak bölgeler içerisindeki taşınmazmallar kamulaştırılır. 2 inci derecedeki askeri yasak bölgelerdeyabancı uyruklu kimseler taşınmaz edinemezler, edinmişlerse tasfiyeedilir (md.9) Yabancılar izin almadan bu bölgede taşınmazkiralayamazlar. Bu hükümlere aykırı hareket edenler cezalandırılır(md.26). Yetkili komutanlıkça izin verilmeyen her türlü inşaatdurdurulur (md.9).

AYNİ HAKLAR: Kişilerin eşya üzerinde doğrudan doğruya hakimiyetini sağlayan ve bunedenle herkese karşı ileri sürülebilen haklardır. Örnek: Mülkiyethakkı.

AYNİ SERMAYE TAAHHÜDÜ: Bir taşınmaz malın mülkiyetinin veya ayni bir hakkın, yeni kurulmaktaolan veya önceden kurulmuş bulunan bir şirkete ortak olmak amacıyladevredilmesi işlemidir.

AZİL: Vekaletnamedeki vekilin ve yetki belgesindeki temsilcinin yetkisininsona erdirilmesi, azledilmesidir. Azil noterden yapılabileceği gibitapu sicil müdürlüğüne verilecek bir dilekçe ile de yapılabilir. Azilbelgesi tapu sicil müdürlüğüne ulaşınca aziller siciline kaydedilir.Vekaletle yapılan işlemlerde aziller sicilinden mutlaka arama yapılarakvekilin yetkisinin devam edip etmediğine bakılır.

B

BAĞIMSIZ BÖLÜM: Kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulmuş yerlerde ana gayrimenkulünayrı ayrı ve başlı başına kullanılmaya elverişli olan ve her biri katmülkiyeti kütüğünde ayrı bir sayfaya tescil edilen konut, dükkan,mağaza gibi bağımsız mülkiyete konu bölümlerine bağımsız bölüm denir.

BAĞIMSIZ VE SÜREKLİ HAKLAR: Bkz. Müstakil ve daimi haklar.

BAKİYE: Kalan. Bir alacaktan geriye kalan miktar.

BAŞVURU FİŞİ: Akitli veya akitsiz işlemler yaptırmak için tapu sicil müdürlüğünesözlü olarak başvuran hak sahiplerinin bu sözlü istemlerinin müdürlükçeyazıya geçirildiği, müdür veya memurca doldurulan matbu formdur.Başvuru fişi mutlaka iki nüsha düzenlenerek birisi başvuran kimseyeverilir, diğeri dosyasında muhafaza edilir.

BEYAN: Üçüncü kişileri aydınlatmak, bilgilendirmek ve özellikle uyarmak amacıyla tapu kütüğündeki özel sütununa işlenen taşınmazın hukuki durum ve akıbetini gösteren belirtmelerdir.

BİLA: “siz, sız” şeklindeki olumsuzluk ekidir. Bila faiz: faizsiz, Bila bedel: bedelsiz gibi.

BİLUMUM: Bütün, tüm, tamamı.

BÜTÜNLEYİCİ PARÇA: Bir eşyayı tamamlayan ve asıl eşya zarar görmeden ondan ayrılmayan parça. Bkz. Mütemmim cüz.

C

CEBRİ İCRA: Yerine getirilmeyen veya ödenmeyen bir borcun icra müdürlüğü aracılığı ile tahsili.

CEBRİ SATIŞ: Üzerinde haciz veya ipotek kaydı bulunan borçluya ait taşınmaz malınborcu tahsil amacıyla icra müdürlüğü veya alacaklı kamu idaresikanalıyla satılarak, ihale alıcısı adına tescili işlemidir.

CİNS DEĞİŞİKLİĞİ: Bir taşınmazın cinsinin yapısız iken yapılı veya yapılı iken yapısızhale, bağ, bahçe ve benzeri iken arsa ve arazi, arsa ve arazi veyayapılı iken bağ, bahçe ve benzeri duruma dönüştürmek için paftasında vetapu sicilinde yapılan işlemdir.

D

DAMGA VERGİSİ:488 sayılı Damga Vergisi Kanununa ekli (1) sayılı tabloda belirtilen tapu işlemlerinden tahsil edilen vergidir.

DEĞİŞİKLİK: Tapu siciline başlangıçta doğru olarak yazılmış bir kaydın sonradanvuku bulan olaylar ile anlam ve önemini yitirmiş veya kapsamındafarklılık olması halinde malik veya hak sahibinin talebi ile sicildekikaydın gerçeği yansıtır hale getirilmesidir. Değişiklik, düzeltmeden(tashihten) farklıdır. Değişiklik işlemine en güzel örnek cinsdeğişikliğidir.

DEĞİŞİKLİK İŞLEMLERİ: Kadastro paftasında değişiklik yapılmasını gerektiren ayırma,birleştirme, cins değişikliği gibi tapu fen işlemlerine değişiklikişlemleri denir.

DERECE: İpoteklerin tescil edildiği sıralama. İpoteklerin bir birine üstünlüğütarih ve yevmiye numaralarına göre değil, tapu kütüğünde işgal ettiğiderece ve sıraya göre belirlenir. İpoteklerin diğer haklara üstünlüğüise tarih ve yevmiye numarasına göre belirlenmektedir. Bkz.İpotekderecesi.

DEVLETİN SORUMLULUGU: Medeni Kanunun 1007. maddesi uyarınca, tapu sicilinin tutulmasındankaynaklanan zararlardan kusursuz dahi olsa Devletin sorumlu olmasıdemektir. Sicili tutan tapu memuru ise ancak kusurlu olması halinde vekusuru oranında sorumludur.

DEVRE MÜLK:Mesken olarak kullanılmaya elverişli bir yapı veya bağımsız bölümünortak maliklerinden her biri lehine bu yapı veya bağımsız bölümdenyılın belli dönemlerinde (devreler halinde) müşterek mülkiyet payınabağlı olarak yararlanılmak üzere kurulan bir irtifak hakkıdır.

DEVRE TATİL:Mülkiyet payına bağlı olmayarak genelde turizm bölgelerinde bellitarihlerde tatil yapmak hakkıdır. Her bir devre ayrı tarihlerde ayrışehir veya ülkelerde kullanılabilmektedir. Bu hakkın tapu siciliyleilgisi yoktur, ayni bir hak olmayıp şahsi bir haktır.

DÖNER SERMAYE ÜCRETİ : TKGM. Döner Sermayesi İşletmesi hesabına, tapu işlemlerinden tahsiledilen ve tutarı her yıl başında döner sermaye yönetim kuruluncayeniden belirlenen ücrettir.

DÜZELTME: Tapu kütüğüne yanlış yazılmış bir kaydın belgelerine uygun olarak düzeltilmesi işlemidir.

EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİ: Eşler sözleşme ile hiçbir mal rejimini seçmemişlerse Medeni Kanungereği eşler arasında uygulanacak yasal mal rejimidir.

E

EĞİTİME KATKI PAYI: Sekiz yıllık eğitime katkı amacıyla her tapu işlemi karşılığında işlemin taraflarından alınan vergi.

EKLENTİ: Teferruat, Asıl şey malikinin anlaşılabilen arzusuna veya yereladetlere göre, işletilmesi, korunması veya yarar sağlanması için asılşeye sürekli olarak özgülenen ve kullanılmasında birleştirme, takmaveya başka bir biçimde asıl şeye bağlı kılınan taşınır maldır (MK.686).Kat irtifakı veya kat mülkiyeti kurulmuş binalarda bir bağımsız bölümündışında olup, kömürlük, garaj, depo gibi doğrudan doğruya o bölümetahsis edilmiş olan yerlere eklenti denir.

ELBİRLİĞİ MÜLKİYETİ : Birden çok kişinin bir taşınmaz mal üzerinde pay oranları açıkçagösterilmeden malik olmaları demektir. Bkz.İştirak halinde mülkiyet.

EMLAK: Emlak her tip taşınmazın genel ismidir. Bağ, bahçe, arsa, tarla, daire, dükkan, mağaza, işyeri, bina, depo, büro v.b. Özünde tarladan>arsaya ve arsadan ise Nitelik bakımından değerlenebileceği her tip taşınmaza emlak denir.

EMLAK BEYAN DEĞERİ: Emlak Vergisi Kanununa göre genel beyan dönemlerinde taşınmaz malikiveya hissedarları tarafından belediyelere verilen emlakbeyannamelerinde belirtilen değerdir. Bu değere kayıtlı değer de denir.Tapu harçlarına esas matrah hesaplanırken, bu değere sonraki her yıliçin belirlenen yeniden değerleme oranı uygulanarak bulunacak değerdenaşağı olmamak üzere taraflarca müdürlüğe bildirilen değer üzerindenharç hesaplanır.

ERGİNLİK: Reşit olmak, rüşt. Bir kimsenin 18 yaşını bitirerek, 19 yaşından gün almış olması ile kazandığı hukuki statü.

EVRAK-I MÜSPİTE: Resmi senet, plan, mahkeme kararı ve diğerleri gibi tapu sicilindeki kayıtların dayanağını oluşturan resmi belgelerdir. Plan kadastro müdürlüğünde, diğer belgeler tapu sicil müdürlüğündeki parsel dosyalarında arşivlenir.

F

FBK.: İpoteklerin tescilinde kullanılan fekki (terkini) bildirilinceye kadaranlamına gelen kısaltmadır. Alacaklının terkin istemi üzerine ipoteksicilden terkin edilir. Üç ay, bir yıl gibi süreli ipoteklerde desürenin bitiminde ipotek müdürlükçe kendiliğinden terkin edilmemekteyine alacaklının talebi aranmaktadır.

FEK: Terkin. Fek etmek: Terkin etmek.

FERAGAT: Vazgeçme. Bir haktan bedelli veya bedelsiz vazgeçme.

FERAĞ VERME: Gayrimenkul malikinin mülkiyet hakkını devretmek veya üzerinde başkasılehine bir hak kurmak amacıyla tapu sicil müdürlüğüne gelip, düzenlenenresmi senedi imzalayarak başkası lehine tescilini istemesi eylemidir.Buna ferağ takriri de denmektedir.

FERAİZ: İlk Medeni Kanunun yürürlüğe girdiği, 1926 yılından önce ülkemizdeuygulanan mecelle isimli kanunun miras hükümleri. Feraizde taşınmazmalın tarla, bağ, bahçe, ev gibi vasfına göre kızların ve erkeklerinalacağı miras payları farklıdır. Genelde kızlar yarım, erkekler tam payalır.

FİİL EHLİYETİ: Kendi fiiliyle hak edinebilme ve borç altına girebilme yeterliliğidir(MK.9). Bunun için ayırt etme gücüne sahip ve ergin olmak gerekir.

FİNANSAL KİRALAMA: Kiralayanın, kiracının talebi ve seçimi üzerine üçüncü kişiden satınaldığı veya başka suretle temin ettiği bir malın zilyetliğini, hertürlü faydayı sağlamak üzere ve belli bir süre feshedilmemek şartı ilekira bedeli karşılığında, kiracıya bırakmasıdır. Finansal kiralama tapukütüğüne şerh edilir.

FOTOGRAMETRİK HARİTA: Uçak veya uydu ile çekilen fotoğrafların kıymetlendirilmesi sonucuoluşan, arazinin eğimini (eşyükseklik eğrilerini) de gösterenharitalardır.

G

GAİPLİK KARARI :Bir kimsenin ölümüne kesin gözüyle bakılacak bir durumda olmamaklaberaber, ölüm tehlikesi içinde kaybolmuş veya kendisinden uzun süredirhaber alınamamışsa mirasçılarının talebi üzerine mahkemece verilen vekaybolan kişiyi ölmüş sayan karardır. Gaiplik kararı üzerine verasetsenedi alınarak, mirasın intikali yapılabilir.

GAYRİMENKUL: Arazi, arsa, bağımsız bölüm gibi bir yerden bir yere taşınamayan,yerinde sabit duran şeylerdir. Bu nedenle taşınmaz mal da denmektedir.Gayrimenkul kayıtları kadastro gören yerlerde tapu sicilinde, kadastrogörmeyen yerlerde zabıt defterlerinde tutulmaktadır. Tapusu olmayangayrimenkullerin devri zilyetlik hükümlerine göre harici senet veyanoterde yapılmaktadır.

GECEKONDU: İmar ve yapı işlerini düzenleyen mevzuata ve genel hükümlere bağlıkalınmaksızın, kendisine ait olmayan arazi veya arsalar üzerindesahibinin rızası alınmadan yapılan izinsiz yapı demektir.

GEÇİCİ ŞERH: Yapılacak olan bir tapu işleminde ayni hakkını ispat veya eksikbelgesini tamamlaması için ilgilisine süre verilerek mevcut haklarıtehlikeli bir gelecekten kurtarma düşüncesine dayanan bir hukukimüessesedir.

GENELGE: Ülke çapında bir sorunu gidermek ve müdürlükleri aydınlatmak amacıylamerkezi idare tarafından bir sıraya göre yayınlanan genel emirlerdir.Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, 3045 sayılı Kuruluş Kanununun 28.Maddesindeki düzenleme görev ve yetkisine istinaden bağlı birimlerininsorunlarını genelgelerle çözmeye çalışmaktadır. Genelgeler yönetmelik,tüzük ve kanunlara aykırı olamaz. Bölge Müdürlüklerinin de genelgeyayınlama yetkisi vardır.

GERÇEK KİŞİ: İnsanlardır.

H

HAK:  Hukukun insanlara tanıdığı, kullanılması hak sahibinin isteğine bağlı bir yetkidir. Eşya hukuku açısından haklar, ayni haklar ve şahsi haklar olmak üzere ikiye ayrılır. Ayni hak herkese karşı ileri sürülebilen haklardır. Örnek; mülkiyet hakkı. Şahsi hak ise sadece sözleşmenin diğer tarafına karşı ileri sürülebilen haklardır. Örnek; kira hakkı.

HAK EHLİYETİ: Hak edinebilmek, borç altına girebilmektir (MK.8). Bunun için insan olmak yeterlidir.

HARÇ : 492 sayılı Harçlar Kanununa ekli (4) tarifede belirtilen tapu işlemlerinden, verilen tapu hizmeti karşılığında alınan paradır. Günümüzde tapu harçları T.C. Ziraat Bankası ve Vakıflar Bankası tüm şubelerine yatırılabilmektedir. Harcı yatırılmadan tapu işlemi yapılamaz. Yapan memur sorumlu olur.

HARİTA: Yeryüzünün tamamının veya bir kısmının belli ölçekte küçültülerek, bir altlığa çizilmiş şekline harita denir.

HAYMATLOS:Vatansız, hiçbir ülkenin vatandaşlığında bulunmayan kişi.

HAZİNE ARAZİSİ: Hazinenin mülkiyetinde bulunan arazi. Hazinenin tapu sicilinde tescilli olan arazileri olabileceği gibi, tapuya tescil edilmemiş araziler, dağlar, tepeler, kayalar, göller, nehirler, dereler de hazinenin mülkiyetinde sayılır. Tescili olanlara hazinenin özel mülkiyetinde olan araziler, tescilsiz olanlara hazinenin genel mülkiyetinde olan araziler denir. Hazine arazilerinin ihale yolu ile satışı mümkündür.

HAZİNE-İ MALİYE : Maliye Hazinesi.

HISIMLIK : Akrabalık (MK.17). Kan hısımlığı ve kayın hısımlığı olarak iki türü vardır.

HİSSE : Bir taşınmaz malın tam mülkiyetinin bir kısmına karşılık gelen paydır. Müşterek ve iştirak halinde mülkiyette maliklerden her biri taşınmaz malın bir miktar hissesine sahiptir.

HİSSE TEVHİDİ :   Bir taşınmaz malda hissesi olan bir kimsenin aynı taşınmaz üzerinde yeni bir hisse iktisap etmesi halinde önceki hisseyle sonra alınan hissenin birleştirilerek tapu kütüğüne tescil edilmesi demektir. Bu tescil için talebe gerek yoktur, müdürlükçe kendiliğinden yapılması zorunludur.

İ

İFRAZ: Tapu kütüğünde tek parsel olarak kayıtlı bulunan bir taşınmaz malındüzenlenen haritalara göre birden çok parçaya ayrılarak tapu kütüğünetescil edilmesi işlemidir.

İHTİYARİ İHALE: Bir idarenin kendi isteği ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre yaptığı ihale işlemidir. İhtiyari ihalede mülkiyet tescilsiz olarak kazanılmaz. İhale kararının kesinleştiği aranmaz. İhale taraflarının tapu sicil müdürlüğüne müracatı ile resmi senet düzenlenir. Bir borcun ödenmemesi nedeniyle icra dairesi, alacaklı kamu idaresi veya mahkemece yapılan satışlara ise cebri ihale denir.

İKAMETGAHTA İŞLEM: Tapuda işlem yaptıracak kişinin tapu idaresine gelmesine engel bir durumu bulunması halinde tapu memurlarınca adresine gidilerek talebin karşılanmasıdır (TST.19).

İKTİSAP: Edinme, kazanma. İktisap sebebi: edinme sebebi, taşınmazın malik adına nasıl tescil edildiği.

İLAM: Mahkeme kararı demektir.

İLMÜHABER: Tapu sicilinde, kadastro sırasında yapılan bazı hataların düzeltilmesi için, istemde bulunanın hak sahibi olduğuna kanaat getirebilmek amacıyla müdürlükçe istenen ve ilgili tarafından temin edilen, fotoğraflı ve köy muhtarlığınca imzalı, mühürlü resmi bir belgedir.

İMAR AFFI: Ülkemizdeki yoğun nüfus artışının getirdiği konut ihtiyacına yönelik arsa üretiminin karşılanamaması nedeniyle ortaya çıkan kaçak ve çarpık yapılaşmayı bir plana bağlayarak kişilerin kullanımındaki alanların mülkiyetinin belirli sınırlamalarla kullananlara dağıtımına imar affı denmektedir.

İMAR PLANI: İmar uygulaması yapılan yerin yapı adalarını, bunların yoğunluk vedüzenini, yolları ve uygulamaya esas olacak diğer bilgileriayrıntılarıyla gösteren üzerine kadastral durumu da işlenmiş planauygulama imar planı denir. Mevzi İmar Planı : Mevcut imar planısınırları dışında olup bu planla bütünleşmeyen bir konumdaki alanlarüzerinde hazırlanan ve sosyal ve teknik alt yapı gereksinimleri kendibünyesinde sağlanmış olan plandır. İmar Parseli : İmar adalarıiçerisindeki kadastro parsellerinin imar mevzuatı ve imar planıesaslarına göre düzenlenmiş şeklidir. Kadastro Parseli: Kadastroyapıldığı zaman kadastro adaları içinde bulunan mülkiyeti tescilliparseldir. Düzenleme Ortaklık Payı (D.O.P.) :İmar düzenlenmesine tabitutulan yerlerde kamu yararına ayrılacak alan ve tesisler içinkullanılmak üzere düzenlemeye tabi tutulan arazi ve arsaların,düzenlemeden önceki yüzölçümlerinden %35’e kadar düşülebilen miktarve/veya zorunlu hallerde malikin muvafakatı ile tespit edilen karşılığıbedeldir.

İMAR UYGULAMASI: Yerleşme yerleri ile bu yerlerdeki yapılaşmaların plan, fen, sağlık veçevre şartlarına uygun oluşumunu sağlamak amacıyla bulunduğu yere görebelediye veya valiliklerce yapılan ve bu yerlerde inşaa edilecek resmive özel bütün yapıları düzenleyen imar planı hazırlama işlemidir.

İMAR-İHYA: Orman sayılmayan, devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan ve kamu hizmetine tahsis edilmeyen arazinin, masraf ve emek sarfı ile tarıma elverişli hale getirilmesidir.

İNTİFA HAKKI:  Bir maldan tamamıyla yararlanma, onu kullanma hakkıdır.

İPKA: “Geriye kalan hisse.” Hisseli devirlerde, devredilen hisseden ayrıolarak malikin uhdesinde (üzerinde) kalan mülkiyet payı demektir.

İPOTEK: Temin edilen bir kredi veya doğması muhtemel bir borca güvence olarakbir gayrimenkul gösterilmesi halinde borç miktarı kadar alacağın, varsafaizi ile beraber taşınmazın tapu kütüğünün ilgili sütununa tesciliişlemidir. Temin edilen bir kredi veya doğması muhtemel bir borcagüvence olarak bir gayrimenkul gösterilmesi halinde borç miktarı kadaralacağın, varsa faizi ile beraber taşınmazın tapu kütüğünün ilgilisütununa tescili işlemidir.İpotek İblağı:; Önceden tesis edilmiş ipoteğin bedelinin resmi senetdüzenlenerek arttırılmasıdır. İpotekten Kurtarma:; İpoteğe dahilgayrimenkullerden bir veya birkaçının ipotek kapsamı dışınaçıkarılmasıdır. İpotek alacaklısının talebi ile tescil istem belgesidüzenlenerek yapılır. İpoteğe Teminat İlavesi:; İpotek kapsamına yenibir gayrimenkulun resmi senet düzenlenerek ilave edilmesidir. İpotekDerecesi:; İpoteğin tapu kütüğünde tescil edildiği derecedir.İpoteklerin birbirine olan öncelik hakkı tescil edildikleri tarih veyevmiye sırasına göre değil bulundukları dereceye göre belirlenir.İpoteklerin tapu kütüğünün diğer sütunundaki haklara olan önceliği isetescil edildikleri tarih ve yevmiyeye göre belirlenmektedir. İpoteğinbulunduğu derecenin resmi senet düzenlenerek yükseltilmesi veindirilmesi mümkündür. Derece içinde sıralar mevcuttur. Talep edilmesihalinde belli bir derecenin belli bir sırasına (3/2 gibi) tescil yapmakmümkündür. İpotek Alacağının Temliki:; İpotek alacağının resmi senetleveya noterde düzenlenmiş bir sözleşme ile alacaklı tarafından birbaşkasına devredilmesi işlemidir. Garame Anlaşması:; İpoteğin tesisisırasında veya sonradan birden çok ipotek alacaklısı arasında yapılanve gayrimenkulün paraya çevrilmesi halinde, üst derecedeki ipoteğinöncelikli olması hakkını kaldırarak, alacak miktarları arasındaki oranagöre satış bedelinin paylaştırılmasını ön gören bir anlaşmadır. Hükmenİpotek:; Malikin rızasına tabi olmadan mahkeme kararıyla kurulabilenipotek demektir. HUMK. Madde 96’ya göre mahkeme kararıyla teminatipoteği kurulabilmektedir. Kanuni İpotek:; Bir kanun hükmü tarafındanön görülmüş olan ve alacak miktarının belli olması halinde malikinrızasına tabi olmadan alacaklının tek taraflı istemi ile tapu sicilindederece sütununa (K) harfi ile tescil edilen ipoteklerdir. Örnek; satış,taksim, ölünceye kadar bakma akdinde kanuni ipotek tesisi mümkündür.Mahfuz Meblağ:; Gayrimenkul malikinin TL veya yabancı para üzerindenbir tutar belirleyerek saklı tuttuğu bu tutarı ilerde kullanmak üzeretapu kütüğünde bir derece işgal edecek şekilde tescil ettirmesidir.Öndeki ipotek derecesinin terkini suretiyle de mahfuz meblağ (korunmuşmiktar) oluşabilir. Müşterek İpotek:; Birden çok taşınmazın aynı borçiçin ipotek edilmesidir (TST.32).Serbest Dereceden Yararlanma:; Ancak sözleşme ile tesis edilebilen,tapu kütüğünün şerhler sütununa yazılan, ipoteğin kendisinden üstderecede boşalma olması halinde boşalan üst dereceye kendiliğindenyükselme hakkıdır.

İPOTEKLİ BORÇ SENEDİ :Şahsi bir alacak için resmi senede dayalı olarak tapu siciline tescil ile kurulan ve kıymetli evrak olarak tedavül kabiliyeti olan gayrimenkul rehin senedidir.

İRADİ MİRASÇILAR: Kanun tarafından değil de miras bırakanın iradesi ile belirlenmiş mirasçılar. Ör/ Vasiyetname ile belirlenmiş mirasçı.

İRAT SENEDİ : Şahsi nitelikte olmayan bir alacak için karşılık gösterilen gayrimenkulle sınırlı sorumlu olmak kaydıyla resmi senetle ve tapu senedine tescil ile sadece zirai gayrimenkuller, evler ve üzerine bina inşa edilecek arsalar üzerinde kurulan bir gayrimenkul rehin senedidir.

İRTİFAK HAKKI: Sahibine hakkın konusu taşınmaz mal üzerinde kullanma ve yararlanmayetkisi veren sınırlı ayni hakların genel adıdır. Bir arazi lehinekurulursa arzi irtifak hakkı, bir şahıs yararına kurulursa şahsiirtifak hakkı denir. Başkalarına devri mümkün olarak ve yirmi yıldanfazla süreli kurulursa daimi ve müstakil irtifak hakkı şeklinde tesciledilebilir. Medeni Kanunda irtifak hakları; intifa hakkı, sükna hakkı,geçit hakkı, kaynak hakkı, üst (inşaat) hakkı ve diğer irtifak haklarıolarak gösterilmiştir.

İSTİMLAK: Kamulaştırma kelimesinin eski söylenişi. Bkz.Kamulaştırma.

İŞGAL: Tapu kütüğünde kayıtlı iken malikinin istemi ile terkin edilmiş bir taşınmazın mülkiyetinin kazanılmasıdı.

İŞTİRA HAKKI: Bir taşınmaz malı belli bir bedelle, belli bir süre içinde malikinden satın alabilmek hakkıdır. Bu niteliği ile satış vaadine benzer, sözleşme noterce düzenlenir tapu kütüğüne şerh edilir.

İŞTİRAK HALİNDE MÜLKİYET: Birden çok kişinin bir taşınmaz mal üzerinde pay oranları açıkça gösterilmeden malik olmaları demektir. Tapu kütüğünde iştirak halinde malikler yazıldıktan sonra isimleri ortak bir paranteze alınarak, iştiraki doğuran olay verasette iştirak gibi yazılır. Bkz. Elbirliği Mülkiyeti.

İŞTİRAKİN FESHİ : Miras veya diğer sebeplerle oluşan iştirak halinde mülkiyetin sona erdirilerek, hissedarlık (müşterek mülkiyet) esasına geçilmesi işlemidir.

İTİRAZ: Bir şeyin sonucunu kabul etmemek, başka türlü yapılmasını istemek. Kadastro tespitine itiraz:;; Kadastro tutanaklarında belirtilen hususlara bu tutanaklar askı ilanına çıkarılıncaya kadar kadastro komisyonuna itiraz edilebilir. İtirazın mutlaka bir belgeye dayalı olması gerekir (Kad.K.9). Red kararına itiraz:;; Tapu sicil müdürlüklerince mevzuata aykırı görülen talepler yazılı bir kararla reddedilir. Bu redde karşı 30 günlük süre içerisinde müdürlüğün bağlı bulunduğu Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüğüne itiraz edilebilir. Bu karara karşı da Genel Müdürlüğe itiraz edilebilir.

İYİNİYET: Bir hakkı elde edebilmek, kazanabilmek için kötüniyetli olmamaktır. Medeni Kanun aksi kanıtlanmadıkça herkesi iyiniyetli saymıştır.

İZALE-İ ŞUYU: Birden çok kimse adına elbirliği veya paylı mülkiyet şeklinde kayıtlıbulunan taşınmaz mallar taksimi konusunda hissedarların anlaşamamasıhalinde, mahkeme kararı ile taşınmaz malın ihaleyle satılması demektir.

K

KADASTRO :Taşınmaz malların sınırlarının arazi ve harita üzerinde belirtilerek hukuki durumlarının ve üzerindeki hakların tespit edilmesi işlemine kadastro deni.

KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ: Memleketin kadastral topografik haritasına dayalı olarak taşınmaz malların sınırlarını arazi ve harita üzerinde belirterek hukuki durumlarını tespit etmek ve bu suretle tapu sicilini kurmak, ve harita üzerindeki fenni değişiklikleri takip etmekle görevli kamu idaresidir.

KÂGİR: Betonarme, ahşap veya kerpiç olmayan demektir.

KAİN: Mevcut, bulunan.

KAMU ORTA MALI : Mera, yaylak, kışlak gibi kamunun yararlanmasına tahsis edilen ve tapu kütüğü yerine özel siciline işlenen taşınmaz mallardır.

KAMULAŞTIRMA : Devlet veya diğer kamu tüzel kişilerinin, kamu yararının gerektirdiği hallerde, karşılıklarını peşin ödemek şartıyla, özel mülkiyette bulunan taşınmaz malların tamamına veya bir kısmına el koyması işlemidir.

KANUNİ İPOTEK : Kurulması bir kanun hükmü tarafından öngörülmüş ipoteğe Kanuni İpotek denir. Satış, taksim, ölünceye kadar bakma akdi gibi bazı işlemlerde kanuni ipotek kurulması istenebilir.

KANUNİ MİRASÇILAR : Medeni Kanun tarafından öngörülmüş mirasçılar.

KANUNİ ŞUFA: Kanunun öngördüğü şufa hakkıdır. Bir taşınmaz mala hissedar olanların birbirlerinin hisselerine karşı kanuni şufa hakları vardır. Kanuni şufa hakkının tapu siciline şerhine gerek yoktur. Kişinin hissedar olması şufa hakkına sahip olması için yeterlidir.

KARTEKS:Mal sahibi isimlerinin tutulduğu kartlardır. Mal sahibi sicili yerine belli bir süre tutulmuştur, bilgilerin bilgisayar ortamında tutulmaya başlanmasıyla uygulaması kalmamıştır.

KAT İRTİFAKI: Bir arsa üzerinde yapılmakta veya ilerde yapılacak olan bir veya birdençok yapının bağımsız bölümleri üzerinde, yapı tamamlandıktan sonrageçilecek kat mülkiyetine esas olmak üzere, o arsanın maliki veyapaydaşları tarafından arsa payına bağlı olarak kurulan irtifak hakkınakat irtifakı denir.

KAT MÜLKİYETİ: Tamamlanmış bir yapının bağımsız bölümleri üzerinde, o gayrimenkulünmaliki veya ortak malikleri tarafından kat mülkiyeti kanunu hükümlerinegöre kurulan bir mülkiyet türüdür. Kat mülkiyeti dikey kat mülkiyeti veyatay (yaygın) kat mülkiyeti olarak ikiye ayrılır.

KAYITLI DEĞER: Emlak Vergisi Kanuna göre belirlenmiş değere üzerinden geçen her yıliçin yeniden değerleme oranı uygulanarak bulunan değerdir. Bu değer pekçok tapu işleminde harca esas değerdir. Taraflarca beyan edilen değerinbu değerden aşağı olmaması gerekir.

KAYNAK HAKKI: Başkasının arazisinde kaynayan sudan yararlanmak hakkıdır.

KAYYIM: Belli bir işin yapılması veya belli bir olayda kişinin temsil edilmesi için mahkemece tayin edilen temsilci demektir. Gerçek veya tüzel kişiler için kayyım tayin edilebilir. Genelde veli ile küçük, vasi ile kısıtlı arasında menfaat çatışması bulunduğunda veya tüzel kişilerin yöneticileri hakkında sorunlar yaşandığında kayyım tayin edilmektedir.

KAZAİ: Yargısal, mahkemeyle ilgili. Kaza mercii: Yargı yeri, mahkeme.

KESİNLEŞME ŞERHİ: Mahkeme ilamlarının tapu sicilinde infaz edilebilmesi için aranan birşerhtir. Bu şerh ilamın kesinleştiğini belirtir nitelikte kararınaltına not düşülerek yazılır. Mahkeme başkanı veya hakimi tarafındanimzalı ve mühürlü olması gerekir.Kadastro tespitlerinin kesinleşmesi:;Kadastro tahdit ve tespitleri 30gün süreyle askı ilanına çıkarılır. 30 günlük süre geçtikten sonra davaaçılmayan kadastro tutanaklarına ait sınırlandırma ve tespitlerkesinleşir. Kesinleşen tutanaklar kadastro müdürü tarafındanonaylanarak tapu kütüğüne tescil edilir (Kad.K.12).

KIYI KENAR ÇİZGİSİ: Deniz, tabii ve suni göller ve akarsularda, kıyı çizgisinden sonraki kara yönünde su hareketlerinin oluşturduğu kumluk, çakıllık, kayalık, taşlık, sazlık, bataklık ve benzeri alanların doğal sınırıdır (Kıyı K.4). Kıyı kenar çizgisi tespit komisyonu valiliklerce kamu görevlileri arasından jeoloji, harita, ziraat, inşaat mühendisleri ile mimar veya şehir plancısından oluşturulur.

KONKORDATO : Borçlunun alacaklılarıyla anlaşmak suretiyle mahkeme kararıyla giriştiği bir tasfiye yoludur. Borçlarını ödeyebilmesi için borçluya verilen süre tapu kütüğüne şerh edilir. Bu şerh bulundukça malikin bu taşınmaz üzerinde tasarruf hakkı yoktur.

KONTROL: Kadastro çalışmaları hukuki ve teknik açıdan tasarruf ve fen kontrol elemanları ve kontrol mühendisi tarafından kontrol edilir (Kad.K.8).Tapu fen işlemleri de kontrol mühendisi tarafından kontrol edilmektedir. (Bkz. Tescile Konu Harita ve Planlar Yönetmeliği).Tapu sicil müdürlüklerinde ise her gün yapılan akit ve tesciller Müdür veya görevlendireceği bir memur tarafından kontrol edilmektedir.

KÖY YERLEŞİM ALANI : Belediye ve mücavir alan sınırları dışında kalan köy ve mezraların toplu olarak bulunduğu yerlerde mevcut binaların en dışta olanlarının dış kenarlarının 100 m. Dışından geçirilecek bir çizginin içinde kalan ve sınırları İl İdare Kurulunca karara bağlanan alanlardır.

KROKİ: Bir bölgenin veya parselin üzerindeki yapı ve tesisleri de gösterecek şekilde bir altlığa yaklaşık biçimde çizimi.

KURU MÜLKİYET :Taşınmazın üzerinde kullanma ve ondan yararlanma hakkı bulunmadan sahip olmak demektir. Mülkiyet; kuru mülkiyet ve intifa hakkı olmak üzere ikiye ayrılır. Kuru mülkiyetin değeri taşınmazın değerinin 1/3’üdür. Kuru mülkiyete çıplak mülkiyet de denir. Kuru mülkiyet sahibi taşınmazı kiraya veremez. İntifa hakkı sahibi kiraya verebilir.

KUVVETLENDİRİLMİŞ ŞAHSİ HAKLAR:Şahsi hakların tapu sicilinin şerhler (veya beyanlar) sütununa yazılması suretiyle ayni haklara benzer bir hal alıp, herkese karşı sürülebilmesi halidir.

KÜTÜK :Arazi, bağımsız bölüm, müstakil ve daimi irtifaklar ile bunların üzerinde kurulabilen hakların yazıldığı büyük boy defterlere kütük denir. Tapu kütüğü, kat mülkiyeti kütüğü gibi.

P

 

PAY TEMLİKİ: İştirak halinde kayıtlı taşınmaz mallarda iştirakçilerden(mirasçılardan) birinin henüz belirli olmayan payını bir diğermirasçıya satış veya bağış yoluyla devretmesidir.

R

RÜCU: Geri dönme. Bağışta rücu şartı: Bağışı kabul edenin bağışı yapandanönce ölmesi halinde, taşınmazın mülkiyetinin bağışı yapana geridönebilmesi şartıdır. Devletin sorumluluğunda rücu: Hazinenin ödediğitazminatın tamamını veya bir kısmını kusurlu tapu memurundanistemesidir.

Ş

ŞERH: Gayrimenkul malikinin temlik hakkının yasaklanması, kısıtlanması veyakişisel hakların kuvvetlendirilmesi amacıyla üçüncü kişileri uyarıcımahiyette tapu kütüğünün şerhler sütununa yazılan hususlardır. Örnek;ihtiyati tedbir, haciz, satış vaadi gibi.

ŞUFA HAKKI: Önalım, öncelikle alım hakkı. Hakkın ilişkin bulunduğu taşınmaz malınsatılması halinde onu diğer alıcılara göre öncelikle satın almahakkıdır. Kanuni şufa ve sözleşmeden doğan şufa hakkı olmak üzere ikitürü vardır. Bir taşınmazın hissedarlarının birbirlerine karşı kanunişufa hakları vardır. Kanuni şufanın tapu kütüğüne şerhi gerekmemeklebirlikte sözleşmeden doğan şufanın tapu kütüğüne şerhi zorunludur.

T

TABİ SEMERELER: Doğal ürünler. Dönemsel olarak elde edilen doğal ve hukuki ürünler ile bir şeyin özgülendiği amaca göre adetler gereği ondan elde edilmesi uygun görülen diğer verimlerdir. Başka bir deyişle, bir şeyin belirli zamanlarda ürettiği yararlanılması mümkün olan doğal ürünlerdir (MK.685). Örneğin; bir ağacın meyveleri, bir tarladan elde edilen pamuk.

TABİYET: Uyruk, Bir devletin vatandaşı olmak. T.C. uyruklu gibi.

TABLO MAHZEN DEFTERİ: Tapu sicil müdürlüğünde bulunan kütük, zabıt defteri, yevmiye defteri ve resmi senet ciltleri ile yardımcı sicillerin genel ve özel numaralarının kaydedildiği başlangıç ve bitiş sayfalarının belirtildiği defterdir.

TADİL: Değişiklik.

TAHSİS: Bir kanun hükmüne dayalı olarak belirli ve genel bir amacıngerçekleştirilmesi için şartlı olarak bir taşınmaz malın şartlarıtaşıyan kişi veya kuruluşlara bir resmi yazı ile devri işlemidir.Gecekondu Kanunu, İmar Affı Kanunu, İskan Kanununda belirtildiği gibi.

TAKAS: Para alacaklılarının ödeşmesidir. Gayrimenkul malların takası mümkünolmayıp, ancak trampası mümkündür. Uygulamada takas denerek geneldetrampa kastedilmektedir. Vekaletnamelerdeki “gayrimenkulleri takas”yetkisininin trampa olarak yorumlanması mümkündür.

TASHİH: Tapu siciline yapılan yanlış tescilin düzeltilmesi işlemidir. Bkz. Düzeltme.

TAKBİS: Tapu ve kadastro bilgi sistemi.

TAKRİR: Malik veya hak sahibinin, düzenlenen resmi senet veya tescil istem belgesini tapu sicil müdürü huzurunda “okudum” yazarak imzalamasına takrir denir.

TAKSİM: Taşınmaz mal veya hakların hissedarlar arasında bölüşülmesidir. Mirasçılar arasındaki taksim işlemi noterde de yapılabilir. Diğer hallerde taksim işlemi tapuda resmi senet düzenlenerek yapılır.

TAKYİT: Mülkiyet hakkını kısıtlayan şerhler, beyanlar, irtifak hakları, gayrimenkul mükellefiyeti, vakıf belirtmesi ve rehinlerin genel adıdır. Kısıtlama anlamına gelir. Bir gayrimenkul satın alacakların tapu kütüğü üzerinde takyit (kısıtlama) olup olmadığını mutlaka irdeleyerek satın almasında son derece fayda vardır.

TANIMA: Bir kimsenin evlilik dışı doğmuş bir çocuğun babası olduğunu nüfus memuruna veya mahkemeye başvurarak kabul ve beyan etmesine tanıma denir.

TANZİM: Düzenleme.

TAPU: Arazinin belirli bir parçasının veya üzerine inşa edilmiş bağımsız bölümün malikini gösteren, tapu sicil müdürlüğünce verilmiş, aksi kanıtlanıncaya kadar geçerli resmi bir belgedir. Buna tapu senedi de denmektedir. Daimi ve müstakil haklar için de tapu senedi düzenlenir.İtamat (güven) anlamına gelen ve Türkçe bir kelime olan (tapuk) kelimesinden türetilmiştir.

TAPU HARİTASI: Parsellerin geometrik şekillerini gösterir, belirli ölçekte çizilmiş haritaya tapu haritası denir. Kadastro paftası da denmektedir. İmar, kamulaştırma haritaları da tapuya tescil edilmekle tapu haritası vasfını kazanır.

TAPU KÜTÜĞÜ: Tapu sicilini oluşturan ve taşınmaz malların üzerindeki ayni ve şahsi hakları gösteren, köy veya mahalle esasına göre tutulan defterlerden her birine tapu kütüğü denir.

TAPU MEVZUATI: Tapu işlemlerini ve tapu dairelerinin işleyişini ilgilendiren kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, genelge gibi metinler. Medeni Kanun, Tapu Kanunu, Tapu Sicil Tüzüğü gibi.

TAPU PLANI: Kadastro paftası, parsellerin geometrik şekillerini gösterir, belirli ölçekte çizilmiş harita. Bkz.Tapu haritası.

TAPU SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ: Taşınmaz mallara ilişkin akit ve tescil işlemlerini yapmak ve tapu sicilini mevzuatına göre tutmakla görevli her il ve ilçede kurulmuş bulunan müdürlüklerdir

TAPU SİCİLİ: Taşınmaz mal ile üzerindeki hakların durumlarını göstermek üzere Devletin sorumluluğu altında tescil ve açıklık ilkelerine göre tutulan sicildir.

TAPU TAHSİS BELGESİ : İmar affı çalışmaları sonucunda tapu kütüğünün beyanlar sütununa kaydedilerek, gecekondu hak sahiplerine verilen ıslah imar planı yapıldıktan sonra hak sahiplerine verilecek tapuya esas teşkil edecek olan belgedir.

TAPU VE KADASTRO BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ : Kadastro ve tapu sicil müdürlüklerinin bağlı olduğu üst birimdir. Bölge müdürlükleri, tapu şube müdürlüğü, kadastro şube müdürlüğü, idari ve mali işler şube müdürlüğü ve denetim biriminden oluşur.

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ : Taşınmaz mallara ait akitlerle her türlü tescil, kadastro, yenileme işlerini mevzuatına göre yapmak, tapu sicillerini, kadastral topografik haritaları düzenlemek, uygulamak ve yenilemek için genel bütçe içinde ayrı bütçeli bir kamu kurumudur.

TAPULAMA: Kadastro kelimesinin eski adıdır. Bkz. Kadastro.

TARLA: Zirai faaliyetler amacı ile kullanılan arazi ve arazi parçaları tarla sayılır.

TASARRUF ETMEK : Bir mal veya hak üzerinde mülkiyet hakkının bahşettiği yetkileri kullanmaktır. Taşınmaz malı satmak, bağışlamak, ipotek etmek, irtifak hakkı kurmak veya bu hakları terkin etmek tasarruf etmek anlamına gelir.

TASHİH : Tapu siciline yapılan yanlış tescilin düzeltilmesi işlemidir. Bkz. Düzeltme.

TAŞINIR MAL:Özüne zarar vermeden bir yerden diğer bir yere taşınabilen eşyalardır.(MK.686). Örneğin; Otomobil, hayvanlar, kitap vb.

TAŞINMAZ MAL : Özüne bir zarar verilmeksizin bir yerden diğer bir yere taşınması mümkün olmayan, yerinde sabit duran mallardır.

TAVİZ BEDELİ: Bkz. Vakıf taviz bedeli.

TAVZİH: Açıklama, aydınlatma. Mahkeme kararlarında belirsiz kalmış hususların hakim tarafından kararın altına şerh (not) düşülerek açıklanması.

TEBLİGAT : Yazılı bildirim, duyuru. Bir işlemin sonucunun ilgililere duyurma yollarından biri. Sözlü bildirime tevhim, yazılı bildirime tebliğ denir. Tebliğ gazete yolu ile yapılıyorsa buna ilanen tebliğ denir. Adresi bilinemeyenlere tebligat ilanen yapılır. Bkz. Tebligat Kanunu.

TEDAVÜL : Taşınmaz malın mülkiyetinin satış, bağış, trampa gibi yollarla el değiştirmesidir.

TEFERRUAT: Eklenti. Asıl şey malikinin anlaşılabilen arzusuna veya yerel adetlere göre, işletilmesi, korunması veya yarar sağlanması için asıl şeye sürekli olarak özgülenen ve kullanılmasında birleştirme, takma veya başka bir biçimde asıl şeye bağlı kılınan taşınır maldır (MK.686). Örneğin, bisikletin pompası, atın semeri.

TEFRİK: Kat irtifakı ve kat mülkiyeti kurulacak yerlerle ilgili verilen vekaletnamelerde geçmekte olup, bağımsız bölümlerin hissedarlar arasında ayrılması, bölüşülmesi anlamında kullanılmaktadır.

TEKNİK HATA : Vasıf ve mülkiyet değişikliği dışında kalan taşınmaz malların yüzölçümünde ölçü, tersimat (çizim) ve hesaplamalardan doğan fenni hatalardır. Bu hatalar ilgilinin müracaatı veya kadastro müdürlüğünce re’sen (kendiliğinden) düzeltilebilir.

TEMELLÜK : Mülk edinme, mülk alma.

TEMLİK:   Mülk olarak vermek, mülkiyeti bir bedel karşılığında başka birine nakletmek.

TEMYİZ: Bir mahkeme kararının bir üst mahkeme tarafından incelenmesininistenmesi. Mahkeme kararına dilekçe ile süresinde itiraz edilirse bukarar Yargıtay’ca temyiz yolu ile incelenir.

TERKİN: Tapu kütüğünde kayıtlı bir hakkı sona erdirmek amacıyla üzerininkırmızı mürekkepli kalemle çizilerek, terkin tarih ve yevmiyenumarasının yazılması işlemidir.

TESCİL: Tescil, tapu kütüğüne yazım demektir. Ayni ve şahsi haklara yönelikişlemlerin gerekleri yerine getirildikten sonra tarih ve yevmiyenumarası ile kütüğe tescil edilir. Tescil siyah veya mavi mürekkeplikalemle ve kitap harfleriyle okunaklı şekilde genelde elle yazılır.Ancak şerhler ve beyanlar sütununa yazılması gereken bazı belirtmelerin(örneğin, imar uygulaması, kamulaştırma gibi) kaşe halinde basıldığı daolmaktadır. Tescilsiz iktisaplar dışında, ayni haklar tapu sicilinetescil ile kazanılır.

TEVHİT: Tapu sicilinde ayrı ayrı kayıtlı birbirine bitişik birden fazlataşınmaz malın tek bir tapuya bağlanarak, tek bir parsel halinialmasıdır.

TRAMPA: Bir malın başka bir malla değiştirilmesidir. Değiştirilecek mallar taşınır veya taşınmaz mal olabilir.

*

Çevrimdışı D®agon

 • Her Şey Senin Rızan İçin Allah'ım.
 • *
 • 11539
 • +523/-0
 • Cinsiyet: Bay
  • bilyonmu
Tapu Terimleri Sözlüğü
« Yanıtla #1 : 30 Ekim 2013, 22:51:45 »
UYGULAMA İMAR PLANI: Tasdikli hali hazır haritalar üzerine varsa kadastral durumu işlenmiş olarak nazım imar planı esaslarına göre çizilen ve çeşitli bölgelerin yapı adalarını, bunların yoğunluk ve düzenini, yolları ve uygulama için gerekli imar uygulama programlarına esas olacak uygulama etaplarını ve diğer bilgileri ayrıntıları ile gösteren plandır.

ÜST HAKKI: Başkasına ait bir arsanın altında veya üstünde inşaat yapmak veya mevcut inşaatı yerinde tutma
hakkıdır.

VAKIF ŞERHİ: Gerçek veya tüzel kişiler tarafından yeterli mal veya hakları belirli ve sürekli bir amaca tahsis edilerek, mahkeme kararıyla kurulan tüzel kişiliğe sahip mal topluluklarına vakıf adı verilir.Taşınmazın vakıfla olan ilgisini belirtmek amacıyla tapu kütük sayfasının yazılan belirtmedir. Örnek: Sultan Beyazıt Vakfından

VAKIF TAVİZ BEDELİ: Vakıf malların mülke dönüşümü ve mutasarrufuna (tasarruf edene) intikali için bir
bedel öngörülmüş olup, bu bedele taviz bedeli denilmektedir. Taviz bedeli bugün için taşınmazın değerinin yüzde ellisidir. Bu bedel vakfa ödenmedikçe temliki tasarruflar yapılamaz.

VASİ: Velayet altında bulunmayan küçüklerin veya ergin kimselerin bir yargı kararıyla fiil ehliyetlerinin kısıtlanarak kendilerine temsilci atanmasına vesayet, kısıtlıyı vesayeten temsil edecek kimseye de vasi denir.

VASİYETNAME: On beşyaşını bitirmiş, temyiz kudretine sahip bir kimsenin ölümünden sonra geçerli olmak
üzere, mal ve haklarının tamamını veya bir kısmını başkalarına bırakabildiği bir ölüme bağlı tasarruf şeklidir. Resmi vasiyetname, el yazısıvasiyetname ve sözlü vasiyetname olarak üç şekilde yapılabilir.

VEFAEN FERAĞ: Eski hukukta taşınmaz mal rehni.

VELİ: Ondokuz yaşından gün almamış (henüz reşit olmamış) küçüklerin anne ve babaları tarafından temsil edilmelerine velayet, böyle bir temsilde anne ve babaya ise velidenir. Medeni Kanunun 335. maddesine göre Ergin olmayan çocuk, ana ve babasının velayeti altındadır. Evlilik devam ettiği sürece ana ve baba velayeti birlikte kullanırlar.

VERASET (MİRASÇILIK) BELGESİ: Mirasın, mirasçılara intikali için tapu sicil müdürlüğünce aranan, sulh hukuk
mahkemesinden alınmış, vefat eden malikin mirasçılarının kimler olduğunu gösteren, hasımsız, aksi sabit oluncaya kadar geçerli bir belgedir. Veraset ilamı ise veraset belgesinden farklı olarak çekişmeli (hasımlı) bir yargı sonucunda verilen ve infazı için kesinleşmesi gereken mahkeme kararıdır.

YASAL MAL REJİMİ: Edinilmiş mallara katılma rejimidir. Eşler sözleşme ile hiçbir mal rejimini seçmemişlerse
Medeni Kanun gereği yasal mal rejimini seçmiş sayılırlar.

YETKİBELGESİ: Tapu Kanununun 2. maddesi uyarınca tapu işlemleri sırasında tüzel kişilerden istenen ve tüzel
kişinin gayrimenkul tasarruflarına izinli olduğunu ve temsilcisinin kimler olduğunu belirtir belgedir.

YEVMİYE: Tapu siciliyle ilgili olarak tapu sicil müdürlüğünde yapılan her işlem ile red edilen istemlerin tarih ve sıra numarasına göre kaydedildiği deftere yevmiye defteri; bu defterden alınarak tapu kütüğünde yapılan tescil veya terkinin yanında belirtilen tarih ve numaraya da, yevmiye tarihi ve numarası denir.

YENİARAZİ OLUŞUMU: Birikme, dolma, toprak kayması veya kamuya ait suların yatağında ya da seviyesinde değişme gibi sebeplerle sahipsiz yerlerde yeniden oluşan yararlanmaya elverişli arazidir. Bu araziler devlete ait sayılır.

YOLA TERK: İmar planlarının uygulanışı sırasında taşınmaz mal maliklerince bedelli veya bedelsiz olarak imar planına uygun biçimde taşınmazın tamamının veya bir kısmının kamu yararına (yola, yeşil alana, parka) terk edilmesi işlemidir.

YOLDAN İHDAS: Yolun kapanması nedeniyle oluşan taşınmaz malın, düzenlenecek haritaya göre yoldan ayrılarak, bir parsel numarası altında ilgisine göre belediye, köy, Karayolları Genel Müdürlüğü veya Hazine adına tescili işlemidir.

YÖNETİM PLANI: Kat mülkiyeti kurulmuş apartman ve sitelerde bina veya sitenin nasıl yönetileceğini, kat maliklerinin hak, borç ve sorumluluklarını düzenleyen ve tüm kat maliklerince imzalı olan bir belgedir. Kat maliklerinin tümünün beşte dördünün kararı ile değiştirilebilir.

ZABIT DEFTERİ: Kadastrosu yapılmamış taşınmaz malların kaydedildiği ve üzerinde kurulacak hakların takip  edildiği defterdir. Kadastro gören yerlerde bu defterin yerini tapu kütükleri almaktadır.

ZAYÎ: Bir belgenin kaybolması veya yok olmasıdır. Tapu senedi kayıp edilmesi halinde, zayiinden yenisi çıkartılabilir.

ZİLYETLİK: Bir mal üzerinde fiili hakimiyet kurma eylemine zilyetlik denir. Eşyayı, kullanmak, elinde bulundurmak zilyetliğin örnekleridir. Malik sıfatıyla olan zilyetliğe asli zilyetlik, şahsi hakka dayanan zilyetliğe feri zilyetlik denir.

 

Bunlarda İlginizi Çekebilir

  Konu / Başlatan replies Son İleti
0 replies
2415 views
Son İleti 25 Ekim 2010, 12:14:38
Gönderen: busegül
0 replies
3524 views
Son İleti 20 Ocak 2011, 23:27:09
Gönderen: D®agon
21 replies
7696 views
Son İleti 28 Ekim 2013, 22:58:51
Gönderen: D®agon
6 replies
3844 views
Son İleti 29 Ekim 2013, 23:29:08
Gönderen: D®agon
0 replies
2624 views
Son İleti 30 Ekim 2013, 22:28:04
Gönderen: D®agon
0 replies
1495 views
Son İleti 30 Ekim 2013, 22:38:36
Gönderen: D®agon
0 replies
1454 views
Son İleti 30 Ekim 2013, 22:55:58
Gönderen: D®agon
2 replies
2094 views
Son İleti 30 Ekim 2013, 23:33:14
Gönderen: D®agon
20 replies
9522 views
Son İleti 30 Ekim 2013, 23:48:05
Gönderen: D®agon
0 replies
1375 views
Son İleti 16 Mart 2014, 11:14:08
Gönderen: Black_house