Kelâm'a Giriş Çıkmış Ara Sınav Soruları

  • 0 replies
  • 1623 views

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

*

Çevrimiçi Ders Hocası

  • Hocanın Biri
  • *
  • 63734
  • +524/-0
  • Cinsiyet: Bay
    • Arif Arslaner
Kelâm'a Giriş Çıkmış Ara Sınav Soruları
« : 11 Mart 2019, 14:30:28 »Usûl-i selâseyi oluşturan esaslar aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir:
Allah'a, peygamberlere ve ahirete iman

Kelam ilminin gayelerinden biri değildir: Namaz, zekât gibi fıkhî meselelerde
derinleşmek


Felsefe ve kelam ilmi arasındaki farklar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
doğrudur Kelam, inanç esaslarını müdafaayı hedefleyip felsefe bu kaygıyı taşımaz.


Aşağıdakilerden hangisi kelam ilmine bu ismin verilmesinin muhtemel sebeplerinden
biri değildir: Bu ilimde aklî delillerden çok naklî delillerin kullanılması

Aşağıdakilerden hangisi felsefî eserlerin tercümesinin kelam üzerindeki etkilerinden
biri değildir? Kelamın nasstan ziyade aklî ve felsefî ilimlere dayalı hale gelmesi

Mu‘tezile’nin fikir önderi Vâsıl b. Atâ, İslâm’ı tebliğ etmek amacıyla öğrencilerini, Horasan Mağrip,
Yemen, Irak, Kûfe ve Ermeniyye gibi farklı bölgelere davetçiler olarak göndermiştir.
Mu‘tezile, bu sorumluluğu yerine getirirken mezhebin hangi temel ilkesinden güç almıştır: Emr bi’l-ma’rûf ve nehy ani’l-münker
 
Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber (s.a.v) döneminde kelam ilminin teşekkül
etmemesinin sebeplerinden biri değildir: O dönemdeki Arap toplumunun ilmî ve
düşünsel seviyesinin yetersizliği


Kelama konu olan ihtilaflar arasında ilk ortaya çıkan aşağıdakilerden hangisidir?
Hilafet meselesi

Ebû Hanîfe’nin itikadi görüşleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Haberî sıfatlar zahiri üzere anlaşılmamalı ve tevil edilmelidir.

Emevî halifesi Abdülmelik b. Mervan’a karşı insanın fiillerinde özgür olmadığı (cebr)
düşüncesini eleştiren mektubu (Kader Risâlesi) yazan İslâm düşünürü: Hasan el-Basrî

Halku’l-Kur’ân görüşünü Ca’d b. Dirhem’den alarak sistemleştiren kişi : Cehm b. Safvân

İslâm’da kaderi inkâr görüşünü ortaya atan ilk isim:  Ma’bed el-Cühenî

Mu’tezile isimlendirmesinin muhtemel anlamlarından biri olmayan: Ehl-i sünnet kelamcılarından ayrılanlar

Basra Mu’tezilesi’nin temsilcilerindendir: Ebü’l-Hüseyin el-Hayyât

Mu‘tezile’ye göre kullara ait fiiller Allah tarafından yaratılmamıştır. Şayet fiiller, kullar tarafından
yaratılmasaydı, bizzat Allah kulların fiillerini yaratmış olurdu. Hâliyle Allah insanların fiillerini
yaratmış olsaydı, onlara sorumluluk yüklemeyip, cezalandırmaması gerekirdi.
Yukarıdaki paragraf Mu‘tezile’nin temel ilkelerinden hangisiyle ilişkilidir: Adalet

Mu’tezile’nin doğuşunu hazırlayan sebepler arasında gösterilemez: Kindî ve Fârâbî gibi İslâm filozoflarının görüşlerinin reddi

Eş‘arîler’e göre Allah’ın kudret sıfatı yaratmayı da kapsar. Fakat Mâtürîdîler yaratmanın farklı bir
sıfat ile gerçekleştiğini söyler. Mâtürîdîler’in müstakil olarak yaratmayı ifade
ettiğini savunduğu sübûtî sıfat aşağıdakilerden hangisidir: Tekvîn

Ehl-i sünnet’i Râfızîler, Havâric ve Kaderiyye’den ayıran meselelerden biri değildir: Sıfatullah

Kelâm ilmine Aristo mantığını dahil eden Eş‘arî âlim: Gazzâlî

Erken dönemde ehl-i rey, Mürcie ve zühd eğilimli yapıların sönük kalıp, ashâbü’l-hadîsin Ehl-i sünnet’in tek temsilcisi olarak görülmesinin temel sebebi: Ahmed b. Hanbel’in mihne uygulamasına karşı gösterdiği mukavemet

"Kırtas Hadisesi"ni Hz. Ali'nin hilafetine delil olarak gösteren fırka : Şia

Kelam ilmini felsefeden ayıran temel özellik: İslâmî ilke ve esaslara göre konuların incelenmesi

kelam ilmi için kullanılan isimlerden biri değildir: Usûlü'l-fıkh

nübüvvâtın konularından biridir: Meleklere iman

Sıffîn Savaşı sonucunda ortaya çıkan ilk fırka: Hariciyye

Mutezile ekolünün ilk fikir önderi ve imamı: Vâsıl b. Atâ

Gazzalî'nin ilim tasnifine göre aşağıdakilerden hangisi küllî ilimdir: Kelâm

Hz. Peygamber (s.a.v) dönemi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır:
Hz. Peygamber hayattayken hiçbir fikrî ayrılık ve itikadi tartışma ortaya çıkmamıştır

Kelâm ilmine bu ismin verilmesinin sebeplerinden biri değildir: Bu ilimde akli delillerden çok naklî deliller kullanılması

Emevilerin icraatlarını kaderle ilişkilendirmesine karşı çıkan, Emevilere karşı yapılan bir isyanda yakalanıp idam  edilen, Kaderiye mezhebinin kurucuları arasında da yer alan kişi : Mabed el-Cühenî

Fetihler ve tercümelerin kelâm ilmine etkisi ile ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır? Gerçekleştirilen tercüme faaliyetleri sadece felsefi eserlerle sınırlı kalmıştır.

Ğaylan ed-Dımaşkî'nin görüşlerinden biri değildir: İmamın Kureyş'ten olması zorunludur

Mutezile’nin “tevhid” ilkesiyle ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır: Allah’a kadîm sıfatların isnadı caizdir.

Ebu Hanife’nin itikadi görüşlerinden biridir: Kur’an mahlûk değildir.

Mutezile’nin ortaya çıkış sebeplerinden biri değildir: Ğadir-i hum olayı

Hasan-ı Basrî’nin itikadî görüşleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Büyük günah işleyen kimse kafirdir.

Mutezile ekolü ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Tarih boyunca en etkili fırka olmuştur.

Mutezile’nin Bağdat ekolü ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur:
Mezhep görüşlerinin devlet eliyle yayılması taraftarı olmuştur

“Kul, fiilinin hâlıkıdır (yaratıcısıdır) ve kader diye bir şey yoktur.” görüşü Mutezile’nin
ilkelerinin hangisinde yer alır: Adalet

Ebu Hanife'ye ait eserlerden biri değildir: Makâlâtü’l-İslâmiyyîn

Hilafetin seçimle değil tayinle olduğu görüşünü savunan fırka: Şîa

Tercüme hareketleri sonucunda felsefî düşünceden en çok etkilenen ve yararlanan
kelâm mektebi:  Mutezile

semiyat konularından biri değildir: Vacibü’l-vücud

Kelâm ilminde vahiy ve vahyi getiren melek ile tüm meleklere iman ve vahyin toplanıp
yazıldığı Kitap ile tüm ilâhî kitaplara iman konularının ele alındığı bölüm: Nübüvvât

Gayesine göre kelâm ilminin tarifi: Aklî ve naklî delillere dayanarak İslâm inançları ile ilgili ortaya çıkabilecek şüpheleri ortadan kaldırmak suretiyle dinî akideyi ispat ve müdafaaya çalışan bir ilimdir.
Cemel ve Sıffîn olayları sonucunda ortaya çıkan kelâmî problemlerden biridir: Kader ve irade hürriyeti sorunu

Kelâm ilminin gayelerinden biri değildir: Fıkhî meselelerde derinleşmek

kelâm ilminin dayandığı nakli delillerden biridir: Sünnet

Büyük günah işleyen kişi hakkında "hüküm vermemek ve sorunu ahirete ertelemek"
görüşünü benimseyen ekol : Mürcie

kelâm ilminin doğuşuna etki eden sebeplerden biri değildir: Fetih hareketleriyle birlikte dünyevileşme ve dinden uzaklaşma

Ebu Hanife’nin ilahî sıfatlarla ilgili görüşü hangisidir: Akıl yürüterek Allah’a isim ve sıfat verilemez
ilk dönem kelamî şahsiyetlerden biri değildir: Ebu Mansur el-Matüridî

Mu'tezile ekolüne göre, va'd ve va'id başlığı altında incelenen konulardan biri değildir: Allah'ın subuti sıfatları

Mu'tezile'nin ilk defa bu ismi almasında rol oynayan problem hangisidir:
Büyük günah işleyenin durumu meselesi

Mu'tezile’nin insan hürriyeti konusundaki yaklaşımı ile ilgili ifadelerden hangisi doğrudur?
Kul, kendi fiilini kendisi yaratır

Gaylân ed-Dımaşkî’nin görüşlerinden biri değildir: Kur'ân, mahlûk değildir.

Ca’d b. Dirhem’in görüşlerinden biridir: Allah’ın zatı dışında kadîm sıfat yoktur

Ebu Hanife’nin Halku’l-Kur’an görüşü ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Kur’an değil, onu telaffuz edişimiz ve yazmamız mahlûktur.

Mu'tezile'nin iyiliği emretmek, kötülükten alıkoymak ilkesiyle ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır?
Bu ilkenin Mu'tezile tarafından sıkı takibiyle İslam toplumu en iyi ve huzurlu günlerini
yaşamıştır.


Mu’tezile'nin Bağdat ekolünün temsilcilerinden biri değildir: Vâsıl b. Ata

kelam ilminin üç temel alanından (usûl-i selâse) biri olan nübüvvet konusu içindedir?
Vahiy ve kitap

kelâm ilmini tabiat bilimlerinden ayıran temel farktır: Varlıkların yaratıcısından bahsetmesi

kelam ilminin konusudur: Evrenin başlangıcı ve sonu

Cemel ve Sıffîn olayları sonucunda ortaya çıkan kelâmî problemlerden biridir:
Kader ve irade hürriyeti sorunu

Manaları açık olmadığından herkesin kolayca anlam veremediği ve bu yüzden
çeşitli mezheplerin oluşmasına zemin hazırlayan ayet türlerine ne ad verilir:
Müteşâbih

İlk dört halifenin tarihî hiyerarşik sıralaması : Hz. Ebu Bekir, Hz. Ömer, Hz. Osman, Hz.Ali

İslam medeniyetinin temel ilimlerinden biri olan kelam ilmi temelde hangi kaynaklara
dayanır? Kur’ân ve sünnete

Hangi mezhep halifenin seçimle değil, tayinle olduğu görüşündedir: Şîa

Gaylân edDımaşkî’nin görüşlerinden biri değildir: Kur'an, mahlûk değildir

İlk defa Ca’d b. Dirhem tarafından ortaya atıldığı iddia edilen kelam problemi
hangisidir: Halku'l-Kur'an problemi

Görüşleri ile Mu’tezile mezhebine tesir eden ilk dönem kelamcılardandır:
Ma’bed el-Cühenî

Görüşlerden hangisi Hasan-ı Basrî’ye aittir: İsra ve Mirac ruhen gerçekleşmiştir.

Hangisi Mu'tezile’nin tevhid prensibi içinde yer alır: Teaddüd-i kudema

Hangisi Mu’tezile mensuplarının kendilerine verdiği isimdir: Adalet ve Tevhid Ehli

Mu'tezile mezhebinin ilk ortaya çıktığı şehir : Basra

İyi işler yapanların ahirette mükâfatlandırılmasını, kötü amelde bulunanların ahirette cezalandırılmasını ifade eden Mutezile’nin prensibi: Va’d ve vaîd

Mu'tezile’nin insan hürriyeti konusundaki yaklaşımı ile ilgili ifadelerden hangisi doğrudur?
Kul, kendi fiilini kendisi yaratır

Metodik anlamda kelâm ilmi felsefeden hangi yönüyle ayrılır?
Akıl-Nakil metodunu kullanması

hangisi Gazzali’nin yaptığı tasnife göre dinî ilimlerden biri değildir: Metafizik

kelam ilminin diğer isimlerinden biri değildir: Ahlak-ı Alâî

hangisi kelamın doğuş döneminde İslam toplumu içinde bulunan Ehl-i Kitap dinlerindendir?
Yahudilik -Hıristiyanlık

hangisinin inkârı kişiyi dinden çıkarmaz: Allah’ın ahirette görülmesi

Büyük günah helal sayılmadığı müddetçe işlenmesiyle kişiyi dinden çıkarmaz diyen
mezhep: Ehl-iSünnet

Hilafet konusu gerçekte aşağıdaki ilimlerden hangisinin konusudur: İslamHukuku

Kırtas hadisesinde ismi geçen sahabe: Hz. Ömer

Hangisi Ebû Hanife’nin eserlerinden biridir: el-Alim ve’l-müteallim

Emevi Halifesi Abdulmelik b. Mervan’a kader konusunda mektup yazan alim :
Hasan-ı Basrî

hangisi Kur’an’ın yaratılmış/hâdis olduğunu savunan ilk dönem kelamî şahsiyetlerdendir?
Ca’d b. Dirhem

hangisi ilk dönem kelâmcılarını tanımanın yararlarından biri değildir?
İlk kelâmcıların özel hayatlarıyla ilgili bilgilere sahip olmak

hangisi Ebu Hanife’nin akait alanında yararlandığı kişilerin başında gelen: Hz. Ali

Bağdat Mu'tezilesinin en belirgin özelliğidir: Hz. Ali'ye yaklaşımları

hangisi Mu’tezilenin büyük günah işleyen hakkındaki görüşüdür?
Dünyada ne mümin ne kâfir, ahirette kafir.

Mu’tezile, İslami çağrının yayılması ve dalalette olanların hidayete ermesi için
aşağıdaki ilkelerden hangisini ortaya koymuştur:
Emr bi’l-ma’ruf nehiy ani’l-münker

Basra Mu’tezilesi içinde yer almaz: Bişr b. Mu’temir

Hangisi gayesine göre kelâm ilminin tarifidir: Aklî ve naklî delillere dayanarak İslâm
inançları ile ilgili ortaya çıkabilecek şüpheleri ortadan kaldırmak suretiyle dinî akideyi ispat
ve müdafaaya çalışan bir ilimdir.


Ebu Hanîfe'nin akaide dair yazdığı eser : el-Fıkhu'l-Ekber

Mantık ilminin kelâm ilminin konuları arasına dâhil edilmesi hangi âlim ile olmuştur?
Gazzali

Kelâm ilminde vahiy ve vahyi getiren melek ile tüm meleklere iman ve vahyin toplanıp
yazıldığı Kitap (Kur'an) ile tüm ilâhî kitaplara iman konularının ele alındığı ve
kelâm ilminin üç temel (usûl-i selâs) konusundan biri olan bölüm: Nübüvvât

Her iki ilim de konuları itibariyle sıkı bir münasebet içindedirler. Her ikisi de başlangıcı
ve sonucu itibariyle varlığı, onun mahiyetini ve nedenini araştırırlar. Ancak, bu iki ilim, metotları
itibariyle farklılık arz ederler. Diğeri, kelâm ilminden farklı olarak salt akla dayanır.
Yukarıdaki bilgilere göre, kelâm ilmi ile ilişkili olan diğer ilim: Felsefe


 

Bunlarda İlginizi Çekebilir

  Konu / Başlatan replies Son İleti
0 replies
618 views
Son İleti 03 Ocak 2018, 11:26:09
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
371 views
Son İleti 14 Ocak 2018, 12:28:02
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
365 views
Son İleti 19 Mart 2018, 15:03:42
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
515 views
Son İleti 20 Mart 2018, 15:18:00
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
447 views
Son İleti 24 Mart 2018, 12:39:33
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
985 views
Son İleti 26 Nisan 2018, 09:47:59
Gönderen: Uyanan Gençlik
0 replies
314 views
Son İleti 15 Mayıs 2018, 12:49:26
Gönderen: Uyanan Gençlik
0 replies
270 views
Son İleti 06 Haziran 2018, 15:17:28
Gönderen: Uyanan Gençlik
0 replies
1554 views
Son İleti 14 Mart 2019, 16:40:01
Gönderen: Ders Hocası
0 replies
50 views
Son İleti 16 Eylül 2019, 16:47:14
Gönderen: Ders Hocası