Son İletiler

Sayfa: 1 ... 5 6 7 8 9 [10]
91
I. Hakkın Sesleri
II. Berlin Hâtıraları
III. Gülistan
IV. Hâtıralar

Yukarıdakilerden hangisi/hangileri  Mehmet Akif'in Kur'an ve hadis gibi dinin temel kaynaklarından hareket ederek yazdığı eserlerdendir?
 
A) Yalnız I
B) I ve II
C) I  ve IV
D) I, II ve III
E) II,III ve IV

 

CEVAP: I  ve IV

Hakkın Sesleri ve Hâtıralar Mehmet Akif'in Kur'an ve hadis gibi dinin temel kaynaklarından hareket ederek yazdığı eserlere örnek olarak verilebilir.
92
A) Gazzali
B) Cemaleddin Afgani
C) Muhammed Abduh
D) İbn Sina
E) İsmail Hakkı İzmirli

CEVAP: Cemaleddin Afgani

“Peygamberlik bir sanattır” sözü Cemaleddin Afgani’ye aittir.
 
93
A) Şerhu Mâ Ba‘de’t-tabî‘a
B) Bidâyetu’l-müctehid
C) el-Keşf an menâhici’l-edille
D) Faslu’l-makâl
E) Telhîsu Kitâbi’n-Nefs

CEVAP: el-Keşf an menâhici’l-edille

Dini metinlerin zahirlerini esas alarak, tüm kelam geleneğini sistematik konular çerçevesinde yorum kabiliyeti bakımından kendi perspektifinden incelediği eseri el-Keşf an menahici'l-edile olduğundan sorunun doğru cevabı c şıkkıdır.
94
A) el-Keşf an menâhici'l-edille
B) Faslul-makâl fî-ma beyne'ş-şer’ia vel-hikme mine'l-ittişâl
C) Bidâyetü'l-müctehid ve nihayetü'l-muktesıd
D) Tehâfütü Tehâfüti'l-felâsife
E) Hayy b.Yakzân

CEVAP: Bidâyetü'l-müctehid ve nihayetü'l-muktesıd
 
Bidâyetü'l-müctehid ve nihayetü'l-muktesıd, İbn Rüşd'ün fıkha dair mukayeseli bir hukuk kitabıdır. İbn Rüşd’ün felsefi analiz kabiliyetini fıkıh alanında sergilemiş olduğu bir eseridir.
95
SORU: “İbn Bâcce insanları aklî suretleri elde etmelerine ve buna bağlı olarak oluşan akli yetkinliklerine göre derecelendirir.” Buna göre aklın konusu olan şeyleri ancak “maddî suretler” aracılığıyla idrak edebilen derece (seviye) aşağıdakilerden hangisidir?

A) Cumhur Mertebesi
B) Nuzzar Mertebesi
C) Su‘edâ
D) Mutlu İnsanlar
E) Yalnız Adam

CEVAP: Cumhur Mertebesi


Cumhûr (sıradan insanlar) mertebesi:
Bu seviyede olan insanlar aklın konusu olan şeyleri ancak “maddî sûretler aracılığıyla idrak edebilmektedir. Yetkin bir soyutlama yapamadıkları için eşyanın zihinlerindeki karşılıkları tam oluşmamıştır. Bundan dolayı bu seviyedeki insanların zihninde aynı eşya farklı tasarımlarda oluşabilir. Bu seviyedeki insanlar yetkinlik bakımından en düşük seviyede olanlardır.
96
A) Bilim ve mantık çalışmaları birlikte süreklilik arz eder
B) Bilim ve mantık birbirinden bağımsızdır
C) Dini olgular felsefede önem arz etmez
D) Ahlaki kazanımlar felsefenin temelidir
E) Bilim ve mantık felsefede öncül değerler değildir

CEVAP: Bilim ve mantık çalışmaları birlikte süreklilik arz eder

İbn Rüşd’e göre felsefe, bilim ve mantık çalışmaları tüm insanlığın bilgi ve tecrübe birikimleriyle geliştirilmiş evrensel bir kazanımdır.

Felsefe ve mantık çalışmalarında kendisinden faydalandığımız önceki insanların dinde bizimle ortak olmasıyla, olmaması farksızdır.

İbn Rüşd felsefe, bilim ve mantık çalışmalarının bir gelenek işi olduğunun ve bunların "süreklilik devamlılık" prensibiyle var olabildiklerinin farkındadır.
 
97
SORU: Aşağıdaki İbn Rüşd eserlerinin hangisinde vahiy ile aklın, dinle felsefenin uzlaştırılması ve tevil konularında kaleme almaktadır?
 
A) Faslul-makâl fî-ma beyne'ş-şer’ia ve'1-hikme mine'l-ittişâl
B) Tehâfütü Tehâfüti'l-felâsife
C) El-Keşf an menâhici'1-edille
D) Kitâbü'l-Makülât
E) Kitâbü'l-Hatabe


CEVAP: Faslul-makâl fî-ma beyne'ş-şer’ia ve'1-hikme mine'l-ittişâl
 
Faslul-makâl fî-ma beyne'ş-şer’ia ve'1-hikme mine'l-ittişâl, İbn Rüşd'ün vahiy ile aklın, dinle felsefenin uzlaştırılması ve tevil konularında kaleme aldığı eserdir. Din-felsefe ilişkilerinde özgün ve analitik bir eserdir.
98
İslam Düşünce Tarihi / İbn Bâcce'nin felsefesinin temel konusu nedir?
« Son İleti Gönderen: Ders Hocası 07 Kasım 2018, 08:58:33  »
A) Akıl
B) Sosyal yaşam
C) Siyasal yaşam
D) İnsan ve insanın mutluluğu
E) İttisal

CEVAP: İnsan ve insanın mutluluğu
 
İbn Bâcce'nin felsefesinin temel konusu insan ve insan mutluluğudur.

İnsan, yapısı itibariyle evrene benzer. Onda üç boyut bulunur:
1) Tabiî,
2) duyusal ve
3) aklî boyut.
99
A) Aristo
B) Farabi
C) Eflatun
D) Sokrates
E) Hegel

CEVAP: Farabi

İbn Bâcce’nin ahlak ve siyaset konusundaki görüşleri özellikle Fârâbî’ye oldukça benzerdir. İnsan fiilinin ortaya çıkışını istek, öfke ve akıl güçlerinin çatışmasında açıklar. Yönetim çeşitlerini bireyin kendisini yönetmesi, ailesini yönetmesi ve şehir yönetimi olmak üzere üçe ayırır. Buna ilaveten Yüce Allah’ın evreni yönetmesini de tedbir kavramı altında inceler. Erdemli yönetim, bozuk yönetim ve bunların karakterlerini açıklamada da Fârâbî’ye oldukça benzerdir.
 
100
A) Hayy b.Yakzân
B) Fasl'ul-Makal
C) Tehâfütü Tehâfüti'l-felâsife
D) Faslul-makâl fî-ma beyne'ş-şer’ia ve'l-hikme mine'l-ittişâl
E) el-Keşf an menâhici'l-edille

CEVAP: Fasl'ul-Makal

Fasl'ul-Makal İbn Rüşd’in din-felsefe ilişkisini ele aldığı eseridir.
 
Sayfa: 1 ... 5 6 7 8 9 [10]