Son İletiler

Sayfa: 1 ... 5 6 7 8 9 [10]
91
SORU: Kındî’ye göre felsefenin pratikteki yararı ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenemez?
 
A) Felsefe ile birlike insan tam erdemli kişi olmaktadır
B) Felsefeyi “insanın gücü ölçüsünde Allah’ın fiillerine benzemesidir” diye tarif eder.
C) Felsefe ile insan hikmet, adalet, kudret gibi ihali sıfatları edinir
D) Felsefeyi ölümü önemsemek olarak tarif eder.
E) Nefs’in bedenle birlikte ortaya çıktığını söyler.CEVAP: Nefs’in bedenle birlikte ortaya çıktığını söyler.

Kindî felsefenin pratikteki yararını dikkate alarak onu “İnsanın gücü ölçüsünde Allah’ın fiillerine benzemesidir” diye tarif etmektedir. Bu tanımla o, insanın hikmet, kudret, adâlet, iyilik, güzellik ve gerçeklik gibi ilâhî sıfat ve erdemleri edinerek tam erdemli bir kişi olacağını söylemektedir. “Felsefe ölümü önemsektir” tarifinin yorumunda, ise biri tabiî, öteki iradî olmak üzere iki çeşit ölümden söz eden filozofa göre önemli olan ikincisidir yani nefsin istek ve arzularını öldürmektir.

Kindi hem dini telakkiyi hem de Eflâtun’un görüşlerini paylaşırken, öte yandan nefsin bedenle birlikte ortaya çıktığını söyleyen Aristo ile Fârâbî ve İbn Sînâ gibi meşşâîlerden de ayrılmış olmaktadır. 
92
SORU: Kindî'nin sınıflandırmasına göre insana dışardan etki eden bir güç olmayıp, nefsin fonksiyonu olan tümel kavramlardan ibaret olan akıl türü aşağıdakilerden hangisidir?
 
A) Güç Halindeki Akıl
B) Fiil Alanına Çıkan Müstefâd Akıl
C) Sürekli Fiil Halindeki Akıl
D) Beyânî Akıl
E) Zâhir Akıl

CEVAP: Sürekli Fiil Halindeki Akıl
 
Yukarıda tanımı yapılan akıl türü Kindî’nin eserlerinden anlaşıldığına göre “Sürekli Fiil Halindeki Akıl”dır.
93
A) Aristo
B) Eflatun
C) Kindi
D) Farabi
E) Ibni sina

CEVAP: Kindi

Kindi İslâm Düşünce tarihinde ilk bilim tasnifi yapanlardandır. Kindi ilimleri öncelikle dini ve insani olmak üzere ikiye ayırır. Dini (ilahî) ilimlerin kaynağı vahiydir. Vahiy, istek ve iradeye gerek kalmadan, çaba harcamadan, mantık ve matematik yöntemlere başvurmadan Allah'ın peygamberlerin temiz ruhlarını aydınlatmasıyla oluşan bir bilgidir. İnsanî ilimler felsefenin çatısı altında toplanmış olup biri doğrudan ilim, diğeri başka ilimler için bir alet ve bir başlangıç sayılmak üzere başlıca İkiye ayrılır.
 
94
SORU: İslâm düşünce tarihinde nefsin mâhiyet ve işlevlerini, arınmasının yol ve yöntemlerini, ölümden sonraki durumunu felsefî açıdan irdeleyip temellendiren ilk filozof aşağıdakilerden hangisidir?
 
A) İbn Sina
B) Farabi
C) Gazzali
D) İbn Tufeyl
E) Kindî
CEVAP: Kindî

İslâm düşünce tarihinde nefsin mâhiyet ve işlevlerini, arınmasının yol ve yöntemlerini, ölümden sonraki durumunu felsefî açıdan irdeleyip temellendiren ilk filozof Kındi’dir.
 
95
SORU: Farabi’nin bilgi teorisine göre insanın hem kendini bilmesi hem de soyutlama yapabilmesi aklın hangi aşamasında mümkündür?
 
A) Ameli akıl
B) Güç halindeki akıl
C) Fiil halindeki akıl
D) Müstefad akıl
E) Zahir akıl

CEVAP: Fiil halindeki akıl

Fiil halindeki akıl (Bilfiil akıl), güç halindeki aklın aktif duruma geçmesidir. Bu aşamada akıl soyutlama yaparak maddeden tam bağımsız bilgilere ulaşır. Bu aşamada insan hem kendini bilir hem de külli ve aksiyomatik bilgilere ulaşır

 
96
A) Alemin ezeli olduğunu savunmuştur
B) Varlığı nedensellik içinde açıklamıştır
C) Felsefesinde Tanrı etken nedendir.
D) En değerli disiplin alanı olarak görür
E) Nedenler dizisi sonludur

CEVAP: Alemin ezeli olduğunu savunmuştur

Kindi felsefenin en değerli disiplininin metafizik alanı olduğunu söyler. Metafiziğin en çok ele aldığı konulardan olan varlık problemi Kındi'yi de çok meşgul etmiştir. Kındi Allah'ın varlığı ile ilgili bir delilini de nedensellik ilkesine dayandırmıştır. Var olan her şeyin varlığı için bir neden olmalıdır. Nedenler dizisi sonludur ve bunun sonucu olarak da bir ilk neden ya da gerçek neden vardır, o da Allahtır. Kındi felsefesinde bir çok risaleside tekrar ettiği üzere Tanrı etken nedendir.

O, kendi döneminde, âlemin ezelî olduğunu savunan materyalistlere karşı, onun, Allah’ın hür ve mutlak iradesinin bir sonucu olarak yoktan (‘an leys) yaratıldığını, birçok eserinde matematik ve mantıksal delillerle ispatlamaya çalışmıştır

 
97
A) Nefis Üzerine Kısa Birkaç Söz
B) Kurgusal Geometri’ye Giriş
C) Nefsin Mahiyeti Hakkında
D) Aklın anlamları üzerine
E) Büyük Musiki Kitabı
CEVAP: Nefis Üzerine Kısa Birkaç Söz

Nefis Üzerine Kısa Birkaç Söz Kındi’nin eseridir.

 
98
SORU: Din ile felsefeyi uzlaştırma çabalarına bir derinlik kazandıran, bu uzlaştırma çabasını metafizik, din, toplum ve siyaset felsefesi gibi alanlara ustaca yaymayı başaran kimdir?
 
A) Kindi
B) Farabi
C) İbn Sina
D) İbn Haldun
E) Evliya Çelebi


CEVAP:  Farabi
 
İslâm dünyasında Kindî sonrası felsefî faâliyetin seyrini önemli ölçüde belirleyen filozofların başında gelen Fârâbîdir. İslâm dininin tabiatı gereği ortaya çıkan Tanrının birliği, peygamberlik, rûhun ölümden sonraki durumu (meâd) gibi bir takım tartışmaların yanı sıra, doğunun ve batının felsefi karakterli düşünce birikimini de dikkate alarak, din ile felsefeyi uzlaştırma çabalarına bir derinlik kazandırmış, bu uzlaştırma çabasını metafizik, din, toplum ve siyaset felsefesi gibi alanlara ustaca yaymayı başarmıştır.
99
A) Sürekli Fiil Halindeki Akıl
B) Güç Halindeki Akıl
C) Fiil Alanına Çıkan Müstefâd Akıl
D) Beyânî veya Zâhir Akıl
E) İhtiyari Akıl

CEVAP: İhtiyari Akıl
 
Kindi kendisinden önce de yoğun tartışma konusu yapılan soyutlama işlevi ve tam bağımsiz bilginin ortaya çıkışı ilgili tartışmalara aklı dörde ayırarak çözüm getirmeye çalışmıştır. Bunlar
1. Sürekli Fiil Halindeki Akıl,
2. Güç Halindeki Akıl,
3. Fiil Alanına Çıkan Müstefâd Akıl ve 
4. Beyânî veya Zâhir Akıldır.
100
SORU: “İnsanın gücü ölçüsünde varlığın hakikatini bilmesi” aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir?
 
A) Felsefe
B) Kelam
C) Nefs
D) Vahiy
E) Risale

CEVAP: Felsefe

İnsan sanatlarının değer ve mertebe bakımından en üstünü felsefedir. Felsefe ‘İnsanın gücü ölçüsünde varlığın hakikatini bilmesidir’. Çünkü filozofun bilgiden amacı gerçeğin bilgisini yakalamak, davranışının amacı ise sadece eylemde değil, gerçeğe uygun olarak davranmaktır. İnsan sanatlarının en üstünü ve en değerlisi felsefedir”.
 
Sayfa: 1 ... 5 6 7 8 9 [10]