Son İletiler

Sayfa: 1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10
51
SORU: Muhammed Abduh'la birlikte müslümanları Batı'nın sömürgeciliğine karşı harekete geçirmeyi hedefleyen Arapça basılan ve İngilizler tarafından Mısır ve Hindistan’da yasaklanan gazetenin adı nedir?
 
A) Takvim-i Vekayi
B) El-Urvet el-Vuskâ
C) Tercüman-ı Ahvâl
D) Ceride-i Havadis
E) Meşveret

CEVAP: El-Urvet el-Vuskâ

Muhammed Abduh'la birlikte müslümanları Batı'nın sömürgeciliğine karşı harekete geçirmeyi hedefleyen Arapça haftalık bir gazete olan El-Urvet el-Vuskâ'yı çıkardı. Çok geçmeden İngilizler gazeteyi Mısır ve Hindistan'da yasakladılar.
 
52
SORU: Hareket Felsefesi’nin kurucusu olan Maurice Blondel ile tanışan ve ondan etkilenerek bu felsefenin kavramlarını ve metodunu kullanarak meselelere kendi kültürümüz açısından yaklaşan Nurettin Topçu'nun vefat edene kadar çıkardığı dergi hangisidir?
 
A) Amerikan Mektupları Düşünen Adam Aranızda
B) Felsefe
C) Fikir ve San’atta Hareket
D) Millet Mistikleri
E) Varoluş Felsefesi Hareket Felsefe

CEVAP: Fikir ve San’atta Hareket

 
Fransa’da kaldığı 6 yıllık süre içerisinde Louis Massignon ve Hareket Felsefesi’nin kurucusu olan Maurice Blondel ile tanışmıştır. Bu olay Topçu’nun fikirlerinin oluşması açısından önemlidir. Çünkü Nurettin Topçu, hareket felsefesinin etkisinde kalmış, bu felsefenin kavramlarını ve metodunu kullanarak meselelere kendi kültürümüz açısından yaklaşmıştır. Hatta kendisinin çıkardığı ve vefatına kadar da yayınladığı Fikir ve San’atta Hareket isimli dergi hareket felsefesinden esinlenmiştir.
53
I. Hakkın Sesleri
II. Berlin Hâtıraları
III. Gülistan
IV. Hâtıralar

Yukarıdakilerden hangisi/hangileri  Mehmet Akif'in Kur'an ve hadis gibi dinin temel kaynaklarından hareket ederek yazdığı eserlerdendir?
 
A) Yalnız I
B) I ve II
C) I  ve IV
D) I, II ve III
E) II,III ve IV

 

CEVAP: I  ve IV

Hakkın Sesleri ve Hâtıralar Mehmet Akif'in Kur'an ve hadis gibi dinin temel kaynaklarından hareket ederek yazdığı eserlere örnek olarak verilebilir.
54
A) Gazzali
B) Cemaleddin Afgani
C) Muhammed Abduh
D) İbn Sina
E) İsmail Hakkı İzmirli

CEVAP: Cemaleddin Afgani

“Peygamberlik bir sanattır” sözü Cemaleddin Afgani’ye aittir.
 
55
A) Şerhu Mâ Ba‘de’t-tabî‘a
B) Bidâyetu’l-müctehid
C) el-Keşf an menâhici’l-edille
D) Faslu’l-makâl
E) Telhîsu Kitâbi’n-Nefs

CEVAP: el-Keşf an menâhici’l-edille

Dini metinlerin zahirlerini esas alarak, tüm kelam geleneğini sistematik konular çerçevesinde yorum kabiliyeti bakımından kendi perspektifinden incelediği eseri el-Keşf an menahici'l-edile olduğundan sorunun doğru cevabı c şıkkıdır.
56
A) el-Keşf an menâhici'l-edille
B) Faslul-makâl fî-ma beyne'ş-şer’ia vel-hikme mine'l-ittişâl
C) Bidâyetü'l-müctehid ve nihayetü'l-muktesıd
D) Tehâfütü Tehâfüti'l-felâsife
E) Hayy b.Yakzân

CEVAP: Bidâyetü'l-müctehid ve nihayetü'l-muktesıd
 
Bidâyetü'l-müctehid ve nihayetü'l-muktesıd, İbn Rüşd'ün fıkha dair mukayeseli bir hukuk kitabıdır. İbn Rüşd’ün felsefi analiz kabiliyetini fıkıh alanında sergilemiş olduğu bir eseridir.
57
SORU: “İbn Bâcce insanları aklî suretleri elde etmelerine ve buna bağlı olarak oluşan akli yetkinliklerine göre derecelendirir.” Buna göre aklın konusu olan şeyleri ancak “maddî suretler” aracılığıyla idrak edebilen derece (seviye) aşağıdakilerden hangisidir?

A) Cumhur Mertebesi
B) Nuzzar Mertebesi
C) Su‘edâ
D) Mutlu İnsanlar
E) Yalnız Adam

CEVAP: Cumhur Mertebesi


Cumhûr (sıradan insanlar) mertebesi:
Bu seviyede olan insanlar aklın konusu olan şeyleri ancak “maddî sûretler aracılığıyla idrak edebilmektedir. Yetkin bir soyutlama yapamadıkları için eşyanın zihinlerindeki karşılıkları tam oluşmamıştır. Bundan dolayı bu seviyedeki insanların zihninde aynı eşya farklı tasarımlarda oluşabilir. Bu seviyedeki insanlar yetkinlik bakımından en düşük seviyede olanlardır.
58
A) Bilim ve mantık çalışmaları birlikte süreklilik arz eder
B) Bilim ve mantık birbirinden bağımsızdır
C) Dini olgular felsefede önem arz etmez
D) Ahlaki kazanımlar felsefenin temelidir
E) Bilim ve mantık felsefede öncül değerler değildir

CEVAP: Bilim ve mantık çalışmaları birlikte süreklilik arz eder

İbn Rüşd’e göre felsefe, bilim ve mantık çalışmaları tüm insanlığın bilgi ve tecrübe birikimleriyle geliştirilmiş evrensel bir kazanımdır.

Felsefe ve mantık çalışmalarında kendisinden faydalandığımız önceki insanların dinde bizimle ortak olmasıyla, olmaması farksızdır.

İbn Rüşd felsefe, bilim ve mantık çalışmalarının bir gelenek işi olduğunun ve bunların "süreklilik devamlılık" prensibiyle var olabildiklerinin farkındadır.
 
59
SORU: Aşağıdaki İbn Rüşd eserlerinin hangisinde vahiy ile aklın, dinle felsefenin uzlaştırılması ve tevil konularında kaleme almaktadır?
 
A) Faslul-makâl fî-ma beyne'ş-şer’ia ve'1-hikme mine'l-ittişâl
B) Tehâfütü Tehâfüti'l-felâsife
C) El-Keşf an menâhici'1-edille
D) Kitâbü'l-Makülât
E) Kitâbü'l-Hatabe


CEVAP: Faslul-makâl fî-ma beyne'ş-şer’ia ve'1-hikme mine'l-ittişâl
 
Faslul-makâl fî-ma beyne'ş-şer’ia ve'1-hikme mine'l-ittişâl, İbn Rüşd'ün vahiy ile aklın, dinle felsefenin uzlaştırılması ve tevil konularında kaleme aldığı eserdir. Din-felsefe ilişkilerinde özgün ve analitik bir eserdir.
60
İslam Düşünce Tarihi / İbn Bâcce'nin felsefesinin temel konusu nedir?
« Son İleti Gönderen: Ders Hocası 07 Kasım 2018, 08:58:33  »
A) Akıl
B) Sosyal yaşam
C) Siyasal yaşam
D) İnsan ve insanın mutluluğu
E) İttisal

CEVAP: İnsan ve insanın mutluluğu
 
İbn Bâcce'nin felsefesinin temel konusu insan ve insan mutluluğudur.

İnsan, yapısı itibariyle evrene benzer. Onda üç boyut bulunur:
1) Tabiî,
2) duyusal ve
3) aklî boyut.
Sayfa: 1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10