Son İletiler

Sayfa: 1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10
31
Kelime Oyunu / Hedefe doğru belirlenen ve yöneltilen doğrultu
« Son İleti Gönderen: D®agon 10 Haziran 2019, 08:33:23  »
CEVAP: nişan
Farsça nişān
1. isim İşaret, iz, belirti, alamet.
2. isim Nişanlanma sırasında yapılan tören:
      Bizi nişana çağırdılar.
3. isim Evlenmek üzere birbirine söz verme, nişanlanma:
      Nişanı bozmuşlar.
4. isim Kurşun, taş vb. ile vurulmak istenen hedef.
5. isim Hedefi vurmak için silah, ok vb.ne gerekli doğrultuyu verme.
6. isim Devlet nişanı.

32
Kelime Oyunu / Gariban sandviçi
« Son İleti Gönderen: D®agon 10 Haziran 2019, 08:27:54  »
Cevap: Ekmek arası

isim, İngilizce sandwich
İki ince ekmek dilimi arasına tereyağı, peynir, sucuk vb. konularak hazırlanan yiyecek:
"Ben köşedeki büfeden size sandviç getirebilirim." - Peyami Safa
33
Kelime Oyunu / Gerektiği gibi, gereğince
« Son İleti Gönderen: D®agon 10 Haziran 2019, 08:25:46  »
CEVAP: Layıkıyla.

 zarf, (gereği'nce)
Gereği gibi, gereğine göre, gerektiği gibi, layıkıyla, mucibince.
34
Kelime Oyunu / Şehir içinde park, bahçe vb. yerlere ayrılmış bölüm
« Son İleti Gönderen: D®agon 10 Haziran 2019, 08:22:48  »
CEVAP: yeşil alan İng. green space
Kent ve kasabalarda, insanların dinlenmesine, gezmesine, çocukların oynamasına ayrılan ve bu yerlerin bir taş yığını görünümü kazanmasına engel olmak amacıyla, kent yönetimlerince düzenlenen gezilik, ağaçlı yol gibi ortak kullanım alanı.

isim
Şehir içinde park, bahçe vb. yerlere ayrılmış bölüm.
35
Kelime Oyunu / Kuşaktan kuşağa aktarılan öykülü efsane
« Son İleti Gönderen: D®agon 10 Haziran 2019, 08:20:31  »
Cevap: Efsane İng. myth
(efsa:ne), Farsça efsāne
1. isim, edebiyat Eski çağlardan beri söylenegelen, olağanüstü varlıkları, olayları konu edinen hayalî hikâye, söylence.

2. isim, mecaz Gerçeğe dayanmayan, asılsız söz, hikâye vb:
      "Hamdi'nin hayatına dair uydurulmuş efsanelerden birisi de onun müthiş bir aşk yüzünden bu hâle geldiğidir." - Yakup Kadri Karaosmanoğlu

3. isim, mecaz Olağanüstü bir başarı elde etmiş kimse, kurum vb.

Tarih öncesi Tanrıların yaşamları ve kahramanların serüvenleri yoluyla bir toplumun inançlarını, duygularını, eğilimlerini ve düşünce dizgesini yansıtan olağanüstü öykü.

Bir tarafı az çok tarihe dayanmakla beraber inanılmaz olgularla süslü olan halk hikâyesi.

efsane olmak
efsane gibi anlatılmak veya anılmak.

36
Kelime Oyunu / Normalden daha büyük ölçüde olan
« Son İleti Gönderen: D®agon 10 Haziran 2019, 08:14:33  »
CEVAP: Battal boy
sıfat:
Normalden daha büyük ölçüde olan.

A:
1. Çok büyük boy.
2. sf. Bu boyda olan.
battal boy İng. gr. folio

B:
1. Çok büyük boy kâğıtların bir kez katlanarak iki yaprak oluşturması.
2. Bu boyda sayfaları olan kitap. (Boy: 45 cm.den uzun; simge: Gr. 2°. )
37
Kelime Oyunu / Ayıplanacak ölçüde açık saçık
« Son İleti Gönderen: D®agon 10 Haziran 2019, 08:11:11  »
CEVAP: Müstehcen

sıfat: (cinsellikle ilgili olarak) edebe aykırı, açık saçık.

TDK:
Açık saçık, edebe aykırı, yakışıksız:
- Müstehcen yayın.
38
Çıkmış Sorular / HADİS - 2018-2019 - Dönem Sonu Çıkmış Sorular
« Son İleti Gönderen: Ders Hocası 30 Mayıs 2019, 19:44:05  »
1. Aşağıdakilerden hangisi muksîrun sahabelerden biri değildir?
A) Ebû Ubeyde b. el-Cerrâh
B) Enes b. Mâlik
C) Hz. Aişe
D) Câbir b. Abdillâh
E) Ebû Sa’îd el-Hudrî

2. Aşağıdakilerden hangisi sünnetin Kur’an yanındaki fonksiyonunu ifade eden kavramlardan biri değildir?
A) Tahsîs
B) Takyîd
C) Tavsîf
D) Tahrîf
E) Tafsîl

3. “Vahy-i gayri metluv” kavramıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Bu kavramın kullanımı ilk olarak tabiin devrinde görülmektedir.
B) Allah, Hz. Peygamber’i bu vahiy yoluyla bilgilendirmiştir.
C) Sadece Cebrail aracılığıyla değil, farklı getiriliş şekilleri de vardır.
D) Bu çeşit bir vahiy sadece Hz. Muhammed’e (s.a.v) özgü değildir.
E) Gaybî haberleri içerir.

4. Hadis ilminin iki temel unsurundan biri olan “rivâyetü’l-hadîs” ne demektir?
A) Tabiine ait olması
B) Sahabilere ait olması
C) Hz. Peygamber’e ait olması
D) Kur’an’a ait olması
E) Kur’an’da olmayan vahiylerden olması

5.
I. İyi biliniz ki ilmin ortadan kalkması demek, ilim sahiplerinin yok olması demektir.
II. Allah, hakkında hayır dilediği kimseye din hususunda derin anlayış verir.
III. İlim ancak saklandığı zaman kaybolur.
IV. İlim öğrenmek her Müslüman üzerine farzdır.
Yukarıdakilerden hangileri Hz. Peygamber’in (s.a.s) hadisidir?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) I ve III
D) I, II ve III
E) I, II ve IV

6. Hz. Peygamber’in (s.a.s) hadisleri, Türklerin Müslüman olmasıyla birlikte ortaya konan ilk edebî eserlerden itibaren karşımıza çıkar.
Aşağıdakilerden hangisi bu eserlerden biri değildir?
A) Atebetü’l Hakâyık
B) Mir’âtü’l-Memâlik
C) Divân-ı Hikmet
D) Kısas-ı Enbiyâ
E) Kutadgu Bilig

7. ------- hadis terminolojisinde “ Hz. Peygamber’in (s.a.v) beşeri yönünü, yaşama üslubunu ve şahsî hayatını konu edinen rivayetler bütünü” için kullanılır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?
A) Şemâil
B) Hilye
C) Murakka
D) Emâlî
E) Delaîl

İslâm’da, Allah yolunda düşmana ilk ok atan,
kemankeşlerin (okçuların) piri olarak kabul
edilen sahabe aşağıdakilerden hangisidir?
8.
A)
Hz. Ömer
B)
Ebû Ubeyde b. el-Cerrâh
C)
Mus’ab b. Umeyr
D)
Hz. Ali
E)
Sa’d b. Ebî Vakkâs
Hadis ve sünnete göre devlet yönetiminde
temel ilke aşağıdakilerden hangisidir?
9.
A)
İstikrar ve refah
Allah’ın emrine saygı, yaratıklarına sevgi ve
şefkat
B)
C)
Emir bi’l-ma’rûf nehy ani’l-münker
D)
Te’mîn-i maslahat ve tevzî-i adâlet
E)
Ta’mîr-i bilâd ve tefrîh-i ibâd
Aşağıdakilerden hangisi İslam’ın toplumsal
karakterini ifade eden örneklerden biri
değildir?
10.
Hicretten sonra ensâr ile muhâcirler
arasında kardeşlik projesi
A)
Kâbe’ye yönelerek cemaat halinde namaz
kılınması
B)
C)
Kişiye özel fetva verilmesi
Oruç, hac ve kurban ibadetlerinin
uygulanması
D)
Yolculuğa çıkan grubun içlerinden birisini
emir tayin etmesi
E)
11.
A)
Siyer
B)
Takrir
C)
Rivayet
D)
Âdab
E)
Ahlak
Aşağıdakilerden hangisi İslam
çağdaşçılarının temel özelliklerinden biri
değildir?
12.
Dinin uygulama değil, ahlak boyutunu öne
çıkarmaları
A)
Geçmişe referans yerine geleceğe vurgu
yapmaları
B)
Asıl olanı süreklilik değil, değişim olarak
kabul etmeleri
C)
D)
İlmi gelenek ve usulleri muhafaza etmeleri
Her türlü dini hususu akıl süzgecinden
geçirmeleri
E)
Aşağıdakilerden hangisi müsteşriklerin
hadis tenkidinde dayandıkları metotlardan
biri değildir?
13.
A)
İsnadları göz ardı etme metodu
B)
Tarihi tenkit metodu
C)
Kitâb-ı mukaddesi tenkidi
D)
Klasik hadis usulü
E)
Metin tenkidi
İslam âlimleri tarafından kaleme alınan siyer
eserlerini, müsteşriklerin yazdığı ve Hz.
Peygamber’in (s.a.s) hayatını anlatan
kitaplardan ayıran en önemli özellik
aşağıdakilerden hangisidir?
14.
Müsteşriklerin kitaplarının kültürel alana
ağırlık vermesi
A)
Siyer kitaplarının tarihi bilgiden çok bir
Nebevî hayat modeli sunmayı amaçlaması
B)
Siyer kitaplarında hadis rivayetlerine yer
verilmesi
C)
D)
Müsteşriklerin üslup farklılığı
Müsteşriklerin Hz. Peygamber’in hayatını
yeterince bilmemesi
E)
Senedin ‘’muttasıl’’ olması ile kastedilen
aşağıdakilerden hangisidir?
15.
A)
Râvilerin güvenilir olması
B)
Râvilerin yetkin olması
C)
Senedin sika olması
D)
Râvilerin sika olması
E)
Senedin kesintisiz olması

------- hadis ilminde sözü sahibine dayandırma
ulaştırma ya da nispet etme anlamına gelir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?
16.
A)
İsnad
B)
Tashih
C)
Metin
D)
Nakd
E)
Nakil
Aşağıdakilerden hangisi hadiste metin
tenkidi ile ilgili ilimlerden biridir?
17.
A)
Cerh ve ta’dil
B)
Tabakat
C)
Nâsihu’l-hadis
D)
Mustalahu’l-hadis
E)
Rical
18.
A)
Zayıf
B)
Hasen
C)
Sika
D)
Mevzû
E)
Garib
Şamile programında aranmak istenen
kelimenin yazıldığı boşluğun karşısındaki
"çek" işaretine basılmasının anlamı
aşağıdakilerden hangisidir?
19.
A)
Yakın kelimeleri de bulmayı sağlar.
B)
Aynı anlamdaki bütün kelimeleri bulur.
C)
Sadece aranılan kelimeyi olduğu gibi arar.
D)
Alternatifli arama imkânı verir.
E)
Harekeli olarak arar.
Şâmile programında, Şâmile’nin tamamının
taratılması için aşağıdaki butonlardan
hangisine basılmalıdır?
20.
A)
B)
C)
D)
E)


CEVAP ANAHTARI:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
A D A C E B A E D C E D D B E A C B  C  B
39
Protestanlık ile Batı kapitalizminin doğuşu
arasında sosyolojik bağ kuran sosyolog
aşağıdakilerden hangisidir?
1.
A)
E. Durkheim
B)
A. Comte
C)
J. Wach
D)
P. L. Berger
E)
M. Weber
-------, İbn Haldun'un Kitabü'l İber adlı büyük
tarihinin girişi ve birinci kitabıdır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?
2.
A)
el-Umran
B)
Kitabu İbn Haldun
C)
İlm-i İctima
D)
Mukaddime
E)
Sosyolojinin Esasları
Sosyal problemlere yönelik çözümlere
değişebilirlik ilkesiyle yaklaşmak
aşağıdakilerden hangisinin ayırt edici
özelliklerinden biridir?
3.
A)
Dine sosyolojik bakış
B)
Dini kolektif düşünme
C)
Dine entelektüel yaklaşım
D)
Dine tarihî yaklaşım
E)
Dine antropolojik yaklaşım
Aşağıdakilerden hangisi sekülerleşme
teorisini savunan sosyologlardan biridir?
4.
A)
Peter L. Berger
B)
Robert Bellah
C)
Cevdet Paşa
D)
İbn Haldun
E)
Max Weber
İslam ülkelerinde laikliğin ortaya çıkışı ile
ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
doğrudur?
5.
Laiklik modern dünyanın vazgeçilmez bir
olgusu olarak görülmüş ve İslam ülkeleri
çağın gereklerini yakalamak adına laikliği
benimsemiştir.
A)
Batının kaydettiği ilerleme ve gelişme laik
kültürün üstünlüğü ve çağdaşlığa ulaşmanın
yolu olarak değerlendirilmeye başlanmış ve
derhal benimsenmiştir.
B)
Batılı devletlerle olan ilişkileri sırasında
tanışmış ve ecnebi sefirlerle laiklik olgusu
İslam ülkelerine taşınmıştır.
C)
Avrupa sömürgeciliğinin ve yayılmacılığının
19. yüzyılın başında başlattığı ideolojik bir
ürün olarak tanışmıştır.
D)
İslam dünyasında laiklik siyasal, sosyal,
kültürel ve ekonomik gelişmelere paralel
olarak kademeli bir şekilde gelişmiştir.
E)
Aşağıdakilerden hangisi ulus-devletin
özelliklerinden biridir?
6.
A)
Sosyalist yapıya yakın olması
B)
Toprağa bağlı bir yapısının olması
Tek tipçi ve milliyetçi bir anlayışa
yaslanmaması
C)
D)
Hakim bir kültür ve yapıya sahip olmaması
E)
Bünyesindeki farklılıklara açık olması
Anthony Giddens'in küreselleşme
yaklaşımında ortaya koyduğu tez aşağıdaki
kavramlardan hangisi ile ifade edilir?
7.
A)
Glokalleşme
B)
Postmodernizm
C)
Modernliğin küreselleşmesi
D)
Geç dönem kapitalizmi
E)
Küresel dünya düzensizliği
------- hem dünyanın küçülmesini, hem de bir
bütün olarak dünya bilincinin güçlenmesini ifade
eder.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?
8.
A)
Modern ulus devlet
B)
Aydınlanma
C)
Endüstrileşme
D)
Küreselleşme
E)
Vatandaşlık

Kamusal alan, o toplumda yaşayan ve siyasal,
kültürel, toplumsal tüm karar süreçlerinden
etkilenen insanların, aslında kendileri ile ilgili olan
tüm meselelerde tartışmalara katılarak bir söylem
üretmeleridir.
Yukarıda verilen kamusal alan tanımı
aşağıdaki sosyologlardan hangisine aittir?
9.
A)
Arendt
B)
Habermas
C)
Huntington
D)
Locke
E)
Weber
Liberal kamu yaklaşımını savunan sosyal
bilimci aşağıdakilerden hangisidir?
10.
A)
Bruce Ackerman
B)
Hannah Arendt
C)
Emile Durkheim
D)
Şeyla Benhabib
E)
Jürgen Habermas
------- görüş açısından kamusal alan, ahlâkî ve
siyasal büyüklüğün, kahramanlığın ve seçkinliğin
açığa çıktığı, gösterildiği ve diğerleriyle
paylaşıldığı bir görünümler alanıdır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?
11.
A)
Söylemsel
B)
Rekabetçi
C)
Liberal
D)
Agonistik
E)
Özgürlükçü
Aşağıdakilerden hangisi kültürlenme
sürecinin bir parçası değildir?
12.
A)
Kültüre yeni ürünler katmak
B)
Toplumsal kuralları öğrenmek
Toplumu oluşturan maddi - manevi öğeleri
öğrenmek
C)
D)
Kültürel öğeleri kullanma becerisi kazanmak
E)
Kültürel yapıyı içselleştirmek
Kültür endsütrisinin gelişmesi ve kitle
iletişim araçlarının yaygınlaşması ile birlikte
gündelik hayattaki tutumlar ve davranışlar
üzerinde etkili olmaya başlayan kültür biçimi
aşağıdakilerden hangisidir?
13.
A)
Sosyal kültür
B)
Edebi kültür
C)
Popüler kültür
D)
Geleneksel kültür
E)
Sanatsal kültür
Bireyin içinde olan dini tecrübenin kültür
dünyasında, insan ilişkilerini belirleyecek
biçimde dışa vurmasına ne ad verilir?
14.
A)
Dinî sosyalleşme
B)
Dinin bütünleştirici olması
C)
Dinin anlam dünyası sunması
D)
Dindarın bireyleşmesi
E)
Subjektif dinin objektifleşmesi
------- Uzakdoğu kökenli olan, ama Hıristiyan
öğeleri taşıyan bir dini akımdır. Kurucusu Kuzey
Kore doğumlu (1920) Sun Myung Moon olup
resmi isimleri Birleşik Kilise’dir. (Unification
Church)
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?
15.
A)
Yedinci Gün Adventizmi
B)
Moonculuk
C)
Transandantal Meditasyon
D)
Mormonculuk
E)
Hare Krişna
Bir taraftan eyleme yönelik bir düşünce
olarak nitelendirilen diğer taraftan da bir
düşünce çerçevesinde bir araya gelen ve
eylemde bulunan ancak grup örgütlenmesi
taşımayan insan topluluklarına ne ad verilir?
16.
A)
Sosyal grup
B)
Kilise
C)
Sosyal hareket
D)
Mezhep
E)
Din

------- bir Adventist harekettir. Kurucusu Charles
Taze Russel (1852-1916) olup,1881’de resmî bir
dernek olarak faaliyetlerini sürdürmeye
başlamıştır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?
17.
A)
Mormonlar
B)
Yehova Şahitleri
C)
Moonculuk
D)
Hare Krişna
E)
Yedinci Gün Adventistleri
Fundamentalizm kavramı aşağıdaki
yaklaşımlardan hangisini içermez?
18.
Kutsal buyruklar ve ilkelerin inancın
temellerini oluşturmasını
A)
İdeal dini topluluğun ancak geçmişe ve öze
dönüşle mümkün olmasını
B)
Kutsal metinlerin lâfzen hakikat ve
doğruluğunun sorgulanamamasını
C)
Kutsal metinlerin yeni yorumlara kapalı
olmasını
D)
Kutsal metinlerin modern şartlara göre
yeniden yorumlanmasını
E)
Bireyleri şiddet ve teröre sürüklediği
savunulan “şiddetin yenilenmesi” sürecinde
yer alan faktörler ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?
19.
Çatışma ortamı insanı pasifleştirmekte ve
tepkisizleştirmektedir.
A)
Çatışma ortamında insandaki saldırganlık
duygusunun bastırılması zorlaşmaktadır.
B)
Çatışma ortamı, şiddet ve terörü ifade biçimi
olarak meşrulaştırmaktadır.
C)
Çatışma ortamı insanda şiddete yol açan
mağduriyet duygusu yaratmaktadır.
D)
Çatışma ortamı insanda otoriteye
başkaldırma duygusu yaratmaktadır.
E)
Literatürde sınırlı olarak yer almakla birlikte
terörün kökenlerine odaklanan ve terörün
siyasi, sosyal, ekonomik ve yapısal
nedenlerini anlama ve açıklamaya çalışan
teori aşağıdakilerden hangisidir?
20.
A)
Ortodoks terörizm teorisi
B)
Seküler terörizm teorisi
C)
Ilımlı terörizm teorisi
D)
Radikal terörizm teorisi
E)
Muhafazakar terörizm teorisi


CEVAP ANAHTARI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
E D A E D B C D B A D A C E B C B E A C
40
1. Aşağıdakilerden hangisi İslâm’ın yetiştirmek istediği “iyi insan” özelliklerinden biri değildir?
A) Kendisi için istediğini, başkaları için de istemesi
B) Sorumluluklarını en iyi şekilde yerine getirmesi
C) Allah’tan korkması, kuldan utanması
D) Hakka ve haklıya itibar etmesi
E) Hiçbir işte yarış içine girmemesi

2. Allah Teâlâ’nın kâinatı belirli bir ölçü ve kanuna göre yaratmasının Kur’an diliyle ifadesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sebilullah
B) Gayretullah
C) Kelamullah
D) Sun’ullah
E) Sünnetullah

3. Aşağıdaki din eğitimi faaliyetlerinden hangisi yaygın din eğitiminin kapsamı dışında kalır?
A) Huzurevlerindeki dini etkinlikler
B) Cezaevlerindeki din hizmetleri
C) Yaz Kur’an kursları
D) Lise programlarında yer alan din dersleri
E) Cuma hutbeleri

4. Dinî şüphe, kararsızlık ve çalkantıların görece durulmaya başladığı, dinî hayatta bir dengelenme, yeniden yapılanma, eski inanç ve alışkanlıkları gözden geçirip düzenleme yönünde gelişmelerin yaşandığı dönem aşağıdakilerden hangisidir?
A) Gençlik
B) İlk yetişkinlik
C) Orta yetişkinlik
D) Son yetişkinlik
E) Yaşlılık

5. Aşağıdakilerden hangisi din öğretiminde yöntem seçimini etkileyen başlıca
faktörlerden biri değildir?
A) Velilerin özellikleri
B) Öğretmenin özellikleri
C) Öğrencinin özellikleri
D) Dersin muhtevası
E) Zaman, maliyet ve fiziksel imkânlar

6. Kültür insanî, din ise ilahî temellidir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi açıkça dinî ölçütlere göre belirlenir?
A) Eğlence biçimi
B) Beslenme alışkanlıkları
C) Toplumsal görevler
D) İbadetlerin nasıl yapılacağı
E) Doğal çevrenin korunması

7. Okullarda din eğitimine yer verilmesi ve programın oluşturulması ülkelere göre farklılıklar taşımaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bu farklılıkların temel nedenleri arasında sayılamaz?
A) Hukuki düzenlemeler
B) Sosyal yapı ve beklentiler
C) Din eğitimine ihtiyaç duyulmaması
D) Eğitim sistemi
E) Dini yapılardaki farklılıklar

8. Aşağıdakilerden hangisi İslam’ın dînî farklılıklara bakışını ifade eder?
A) Dini farklılıklar bir çatışma nedenidir.
B) İnanç, gerektiğinde zor kullanılarak da benimsetilebilir.
C) Müslüman olmayanlarla ilişki kurulması sakıncalıdır.
D) İslam dışındaki dinlerin söylemlerinin hiçbir değeri yoktur.
E) Her insanı, kendi iradesi ile, tercih ettiği inançla birlikte kabul etmek gerekir.

9. İletişim sürecinde gerek kodlama gerekse kod açma basamaklarındaki başarısızlık ------- olarak ifade edilir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?
A) iletişimsizlik
B) yanılsama
C) yanlış anlama
D) anlamsızlık
E) anlaşılmazlık

10. Camide vaaz vermek ve hutbe okumak suretiyle cemaatle kurulan iletişim, aşağıdaki iletişim modellerinden hangisine örnektir?
A) İşlemsel
B) Dairesel
C) Doğrusal
D) Matematiksel
E) Helezonik

11. Aile ortamında yerleşmiş âdet ve alışkanlıklar çerçevesinde kurulan aile içi ilişkilere dayanan iletişime ne ad verilir?
A) Pedagojik iletişim
B) Sosyal iletişim
C) Duygusal iletişim
D) Yaşantısal iletişim
E) İlişkisel iletişim

12. Aşağıdakilerden hangisi din hizmetlerinden biri değildir?
A) Cezalandırma
B) Uzlaştırma
C) Rehberlik
D) İrşad
E) Toplu dua

13. “Siz, kitabı okuyup durduğunuz halde insanlara iyiliği emredip kendinizi unutuyor musunuz, aklınız ermiyor mu?”(Bakara, 2/44).
ayeti, kaynağın kişisel özelliklerinden hangisini ifade etmektedir?
A) Fedakârlık
B) Uzmanlık
C) İnanılırlık
D) Sadakat
E) Güvenilirlik

14. Konuşmacının insanlar tarafından cana yakın, anlayışlı, sempatik kabul edilmesi dini iletişimde kaynağın hangi özelliği ile ilgilidir?
A) Güvenilirlik
B) Dürüstlük
C) Çekicilik
D) Uzmanlık
E) İnanılırlık

15. Aşağıdakilerden hangisi rehberliğin icra ettiği fonksiyonlardan biri değildir?
A) Uyum sağlayıcı
B) Yöneltici
C) Ayarlayıcı
D) Önleyici
E) Denetleyici

16. Psikolojik Danışma’yı, “kişide değişme olmaksızın onun hayatla baş etmede, kaynaklarını daha iyi kullanmasını sağlayan yardım süreci” olarak gören bilim adamı aşağıdakilerden hangisi?
A) Gibson
B) Nelson
C) Weiner
D) Shertzer
E) Stone

17. Bir insana ya da insan grubuna, kendini anlaması, problemlerini çözmesi, gerçekçi kararlar alması, kapasitelerini geliştirmesi,
çevresine dengeli ve sağlıklı bir biçimde uyum sağlaması ve böylece kendini gerçekleştirmesi için uzman kişilerce belli bir süreç içinde yapılan yardım olarak açıklanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A) Danışmanlık
B) Eğitim
C) Öğretim
D) Rehberlik
E) İrşat

18. ------- tatlı söz ve öğüt anlamına geldiği gibi karşısındaki kişinin iyiliğini istemek ve ona karşı samimi davranmak anlamına da gelen kavramdır. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?
A) Nasihat
B) Tavsiye
C) Ta’lim
D) Tebliğ
E) Mev’iza

19. "Yarattıklarımız içinde her zaman hak yoluna rehberlik eden ve hak ile adaleti sağlayan bir topluluk vardır." (A’râf 7/181) ayetinin işaret
ettiği kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hidayet
B) Mev’iza
C) Nasihat
D) Tebliğ
E) İrşad

20. Din hizmetlerinde rehberlik alanlarından biri olan hapishanelerde verilecek rehberlik hizmetlerinde, hayatından bahsedilecek
peygamber aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hz. Eyyub
B) Hz. Yusuf
C) Hz. Musa
D) Hz. İsmail
E) Hz. Yunus


CEVAP ANAHTARI:
1. E
2. E
3. D
4. B
5. A
6. D
7. C
8. E
9. B
10. C
11. D
12. A
13. A
14. C
15. E
16. B
17. D
18. A
19. A
20. B

Sayfa: 1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10