Son İletiler

Sayfa: [1] 2 3 4 5 6 ... 10
1
Dinler Tarihi / Konfüçyüs’ün hayatı yoksulluk içinde geçmiştir
« Son İleti Gönderen: Ders Hocası 26 Haziran 2019, 00:36:54  »
Konfüçyüs’ün hayatı yoksulluk içinde geçmiştir. On beş
yaşından itibaren kendini ilme vermiş ve yirmi yaşında
iken açtığı okulda öğrenci yetiştirmeye başlamıştır. Onun
hedefi yeni görüşler ortaya koymak değil, eskilerin hikmetli sözlerini aktarmaktır. Konfüçyüs, eski bilgelerin erdemlerini yeni nesillere aktarmak suretiyle geçmişin seçkin idarecilerinin, Çin’e barış ve huzuru nasıl getirdiğini
göstermeyi amaçlamıştır.
Bu metinden Konfüçyüs ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Azimli ve çalışkan bir insandır.
B) Atalarının mirasına sahip çıkmıştır.
C) Geçmişin irfanını geleceğe taşımıştır.
D) Toplumsal birliktelik için çaba sarf etmiştir.
E) Fikirleri ölümünden sonra etkisini göstermiştir.

CEVAP: Fikirleri ölümünden sonra etkisini göstermiştir.
2
Çin’de yaygın olan dinlerden Taoizm’in kurucusu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tseng-Tzu
B) Tzu-Ssu
C) Lao Tzu
D) K’ung Futzu
E) Mensiyüs

CEVAP: Lao Tzu
3
Taoizm, Tao kavramı üzerine kuruludur. Tao, ezeli ve
ebedîdir. O, kendiliğinden vardır. Her şeyin başlangıcıdır.
Sadece tek bir gerçek vardır o da Tao’dur. Tao görünmez,
tam anlamıyla bilinemezdir. O, ancak düşünce yoluyla
kavranabilir.
Buna göre, Taoizm’in tanrı anlayışı;
I. İslam,
II. Hinduizm,
III. Hristiyanlık
dinlerinden hangileriyle benzerlik göstermektedir?

A) Yalnız I.
B) Yalnız II.
C) I ve II.
D) I ve III.
E) II ve III.

CEVAP: Yalnız I.
4
“On beş yaşında iken kendimi öğrenmeye verdim. Otuz yaşında irademe sahip olabildim. Kırk yaşında şüphelerden uzaklaştım. Elli yaşında Gök’ün emrini öğrendim.
Altmış yaşında seziş yoluyla her şeyi kavradım. Yetmiş
yaşında doğru olan şeylere zarar vermeden kalbimin isteklerini yerine getirebildim.”
Konfüçyüs’e atfedilen bu sözden;
I. Genç insanlar iradelerini kontrol edemezler.
II. Yaş ilerledikçe insan daha erdemli davranır.
III. Öğrenme hayat boyu devam eden bir süreçtir.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I.
B) Yalnız II.
C) I ve II.
D) II ve III.
E) I, II ve III.


CEVAP: II ve III.
5
Aşağıdakilerden hangisinde Taoizmin tanrı anlayışıyla ilgili bilgi yanlışı  yapılmıştır?

A) Tao somut bir varlık olarak düşünülmemelidir.
B) Tao’ya dileyen herkes çeşitli yollarla ulaşabilir.
C) Hem varlığın hem yokluğun temelini teşkil eden ezelî güçtür.
D) İsimsizdir, görülemez, işitilemez ve maddi olarak kavranılamaz.
E) İnsan Tao’ya benzemeye çalışmalı ve O’nun kanunlarına tabi olmalıdır.

CEVAP: Tao’ya dileyen herkes çeşitli yollarla ulaşabilir.
6
Kral, halkın ihtiyaçlarını yerine getirecek; bakanlar ona
bu hususta yardım edecek, sıradan halk ise, üstündekilere itaat edecektir. Ailede babanın görevi, ailenin geçimini temin etmek, eşinin görevi, ev işlerini çekip çevirmek ve kardeşlerin görevleri hem birbirlerini sevmek hem de
kendisinden büyüklere itaat etmektir.
Bu metinden, Konfüçyüs'ün yönetim ve toplum anlayışıyla ilgili;
I. Toplumsal gelişmenin sağlanabilmesi için bireysel gelişimin önü açılmalıdır.
II. Toplumdaki hiyerarşik düzenin getirdiği kurallara herkes uymalıdır.
III. Devlet, sosyal devlet anlayışıyla yönetilmelidir.
yargılarından hangilerine ulaşılamaz?

A) Yalnız I.
B) Yalnız II.
C) I ve II.
D) I ve III.
E) II ve III.


CEVAP:  Yalnız I.
7
Buda’ya göre dinsel yaşamın amacı, dünya yaşamına ve
dünya işlerine duyulan arzuyu sona erdirmektir. Bunu başaran birey aydınlanmaya ulaşabilir. Aydınlanmış insanın
durumunu dile getiren sözcük “Nirvana”dır. Bu sözcük,
“sönmek” anlamına gelir. Çünkü aydınlanma; hırsın, kötü
niyetin ve aşırı arzuların insan yüreğinde yaktığı ateşin
sönmesi demektir.
Bu metinden,
I. Nirvana olgunluğa erişmiş insanı ifade eder.
II. Din insanları kötülüklerden alıkoyan bir mekanizmadır.
III. Nirvana’ya ulaşabilmek için bütün dünya işleri terkedilmelidir.
durumlarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I.
B) Yalnız II.
C) I ve II.
D) II ve III.
E) I, II ve III.
CEVAP: I ve II.
8
Dinler Tarihi / Kurucusu saray hayatını terk etmiştir.
« Son İleti Gönderen: Ders Hocası 26 Haziran 2019, 00:27:16  »
• Kurucusu saray hayatını terk etmiştir.
• Ölüler reenkarnasyon inancı gereği yakılmaktadır.
• Milattan önce 6. yüzyılda Hindistan’da ortaya çıkmıştır.
Bu özellikler aşağıdaki dinlerden hangisine aittir?

A) Budizm
B) Taoizm
C) Konfüçyanizm
D) Caynizm
E) Hinduizm
CEVAP: Budizm
9
Aşağıdakilerden hangisinde Budizm’le ilgili bilgi yanlışlığı yapılmıştır?
A) Buda’nın aydınlanmaya ulaştıktan sonra Tanrı hâline geldiğine inanılır.
B) Buda’nın kaleme aldığı kutsal kabul edilen metinler önemli yer tutar.
C) Çokça rağbet görmesinin sebebi kast sistemini reddetmesidir.
D) Kişi Nirvana’ya ulaşmaya çalışmazsa ruhu ıstırap içinde kalır.
E) Tanrı’nın varlığı veya yokluğuyla ilgilenilmez.

CEVAP: Buda’nın kaleme aldığı kutsal kabul edilen metinler
önemli yer tutar.
10
Hindular ruhun ölmezliğine, bir bedenden diğerine geçerek sürekli yaşadığına inanırlar. İnsanın ölümünden
sonra ruhunun başka bir bedene geçmesinde, bir önceki
bedende yaptığı iyilik ve kötülükler etkili olur. Ruh eğer
iyilik yapmışsa yeniden doğuşunda derecesi yüksek, kötülük yapmışsa derecesi düşük olur. İnsan, eylemlerinin
iyi ya da kötü olmasına göre hayvan, bitki, insan veya
tanrı şeklinde doğabilir. Dolayısıyla insan, geçmişte ne
yapmışsa gelecekte onun karşılığını görecektir.
Bu metinden aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A) Sözü edilen inancın adı reenkarnasyondur.
B) İçine doğdukları ortamın aslında bir sonuç olduğuna inanırlar.
C) Ölüm sonrası hayatla ilgili inançları İslam’ın ahiret inancına benzemektedir.
D) Daha güzel bir yaşama kavuşmak isteyen Hindular güzel davranışlar sergiler.
E) Yaptıkları eylemlerin bir karşılığı olacağını bilmeleri sorumluluk duygusu kazandırır.

CEVAP:  Ölüm sonrası hayatla ilgili inançları İslam’ın ahiret
inancına benzemektedir.
Sayfa: [1] 2 3 4 5 6 ... 10