Son İletiler

Sayfa: [1] 2 3 4 5 6 ... 10
1
1. Arı, on binlerce yıldır aynı işi en kusursuz bir biçimde yapar: Düzgün, geometrik ölçülerle peteğini örer ve bin bir çiçek tozundan topladığı
balını, bir kimya laboratuvarının imbiklerinden daha üstün biçimde süzer. Oysa insanoğlu uğraştığı on binlerce işi binlerce yıldır giderek geliştirmekte ve hâlâ en kusursuza ulaşmaya çalışmaktadır.
Yukarıdaki parçada aşağıdaki anlatım biçimlerinden hangisi ağır basmaktadır?
A) Tanıklama
B) Tanımlama
C) Tanıtlama
D) Örneklendirme
E) Karşılaştırma

2. Üç noktanın kullanımı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Konuşma bölümlerinde, duraksama veya kekelemeyi belirtmek için kullanılır.
B) Konuyla ilgili örneklerin devam ettiğini bildirmek için kullanılır.
C) Soruyu pekiştirmek için kullanılır.
D) Karşılıklı konuşmalarda cevap verilmediğini belirtmek için kullanılır.
E) Ünlem ve soru işaretinden sonra anlatımı pekiştirmek için kullanılır.

3. Sokrates şöyle der() ()Gençler() Mutlaka evlenin() Eşiniz iyi çıkarsa mutlu() kötü çıkarsa benim gibi filozof olursunuz() ()
Yukarıdaki cümlede parantezle () gösterilen yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir?
A) (:) (") (!) (.) (;) (.) (")
B) (.) (") (,) (.) (;) (.) (")
C) (;) (") (!) (.) (:) (.) (")
D) (,) (") (,) (.) (;) (.) (")
E) (:) (") (!) (.) (;) (!) (")

4. Yaşlılık, çoğu zaman yaşamın çaresizliği ile dolu bir dönem olarak olumsuz şekilde değerlendirilir. Oysaki yaşlılık dönemine ulaşmak başarı olarak
da değerlendirilebilir. Yaşlılıkta bireylerin, yaşam deneyimleri sayesinde yaşadıkları sıkıntılarla daha güçlü bir biçimde baş etmesi beklenir.
Özellikle ileri yaştaki bireylerden sıklıkla “bugünkü aklımla gençliğimde olsaydım” düşüncesi, ileri yaşlarda daha bilgece düşüncelerin arttığını düşündürmektedir. Bununla birlikte, yaşlılık döneminde sağlık ve fiziksel güç
bakımından bazı sorunlar, yaşlının gücünü önemli ölçüde azaltır. Bu durum, yaşlının yaşamdan aldığı doyumun düşmesine neden olur. Yaşlılıkta yaşam doyumu için yaşamda yalnızca olumsuz şeylerle başa çıkmamak değil
aynı zamanda olumlu nitelikleri inşa ederek değişim yaratmayı da gerektirir.
Yukarıdaki parçanın başlığı aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) Yaşlanma ve Sağlık
B) Yaşlılıkta Yaşam Doyumu
C) Yaşlılıkta Olumsuzluklarla Başa Çıkma
D) Yaşlılık ve Çaresizlik
E) Yaşlanma ve Tecrübe

5. 1916 ya da 1917 güzü sonuna doğru doğmuşum. Babamın Kur’an üzerine yazdığı not 1332 Aralık ayı. Milâdi’ye çevrilince 1917 yılının 9 Ocak günü
oluyor, doğruysa. Ha bir yıl önce ha bir yıl sonra, ne önemi var, denilebilir. Bence önemli. O kış kıyamet günlerinde annem de tifo ya da tifüsten ağır hasta. Göç ederken bir kağnı üstünde de doğabilirdim. Annem çok sağlam yapılı bir köylü ağa kızıydı. İnatçı, acımasız, pratik zekâlı... Yaşı belli değildi. Hiç perhiz etmedi, 90’ına doğru öldü.
Yukarıdaki parça aşağıdaki yazı türlerinden hangisine örnektir?
A) Söyleşi
B) Gezi yazısı
C) Yaşam öyküsü
D) Öz yaşam öyküsü
E) Öykü

6. Türk edebiyatında "ruznâme" olarak da adlandırılan edebî tür aşağıdakilerden hangisidir?
A) Eleştiri
B) Röportaj
C) Fıkra
D) Deneme
E) Günlük


7. Söyleşi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Anlatılanları kanıtlama çabası vardır.
B) Anlatımında yalınlık, duruluk, içtenlik egemendir.
C) Genellikle günlük sanat olaylarını ele alır.
D) Öznel bir anlatımı vardır.
E) Sıkça devrik cümlelere rastlanır.

8. "Özel isimlere eklenen yapım ekleri kesme işaretiyle ayrılmaz."
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu kurala uymamaktan kaynaklanan yazım yanlışı vardır?
A) Annesi bir süre Türkçedeki ekler üzerine çalışmış.
B) Almanlar tatil için Alanya’yı tercih ediyorlar.
C) Yeni atanan öğretmenin Nevşehir’li olduğu söylendi
D) Nice Mevlana’lar çıkar bu topraklardan.
E) Minibüse Tepebaşı’ndan mı bineceksin?

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "ki"nin yazımı yanlıştır?
A) Benimki küçük bir şakaydı sadece...
B) Şu Boğaz Harbi nedir, var mı ki dünyada bir eşi?
C) Evin önündeki sarmaşık gözümün önünden hiç gitmez.
D) Burası o kadar güzeldiki, herkes ona imrenirdi.
E) Bir gün camı açtım ki, ufuk bir kara perde...

10. Karar yazılırken dikkat edilmesi gerekenlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Karar yazısının başına sırasıyla karar tarihi ve günü, karar numarası, oturum yeri ve saati yazılır.
B) Giriş bölümünde katılımcılar belirtilir.
C) Üyelerin konuya ilişkin görüşleri ve tartışma sonuçları maddeler halinde yazılır.
D) Karar yazısı “Oy birliğiyle karar verildi.” veya “Oy çokluğuyla karar verildi.” ifadelerinden biriyle sonlandırılır.
E) Karar yazısının en altına toplantı başkanı ve üyelerinin adları, soyadları yazılır ve bu kişiler kararı imzalarlar.

11. "Döndüm daldan kopan kuru yaprağa
Seher yeli dağıt beni kır beni
Götür tozlarımı burdan uzağa
Yârin çıplak ayağına sür beni
Ayın şavkı vurur sazım üstüne
Söz söyleyen yoktur sözüm üstüne
Gel ey hilal kaşlım dizim üstüne
Ay bir yandan sen bir yandan sar beni
Yedi yıldır uğramadım yurduma
Dert ortağı aramadım derdime
Geleceksen bir gün düşüp ardıma
Kula değil yüreğine sor beni"
Yukarıdaki dizeler aşağıdaki şiir türlerinden hangisine örnektir?
A) Lirik
B) Epik
C) Dramatik
D) Satirik
E) Didaktik

12. Bilimsel bir yazıya başlık seçimiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Başlık çok uzun ya da çok kısa olmamalıdır.
B) İçeriği özetle yansıtan özgün bir isim seçilmelidir.
C) Başlıkta çok genel ifadeler kullanılmamalıdır.
D) Söz dizimi hatası içermemelidir.
E) Başlıkta kısaltmalara yer verilir.

13. Aşağıdakilerden hangisi okur topluluğuna yönelik roman türlerinden biridir?
A) İzlenimci roman
B) Egzotik roman
C) Çocuk romanı
D) Gerçekçi roman
E) Töre romanı

14. Bu tür 14. yüzyılın ilk yarısında İtalyan yazar Boccacio’nun "Decameron" adlı kitabı ile ortaya çıkmıştır. Dünya edebiyatında Victor Hugo, Stendhal, Balzac, Flaubert, Zola, Tolstoy Dostoyevski, Çehov; Türk edebiyatında ise Ömer Seyfettin, Refik Halit Karay ve Yakup Kadri Karaosmanoğlu gibi bir çok ünlü yazar bu türde eser vermiştir.
Yukarıda sözü edilen anlatı türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Roman
B) Tiyatro
C) Şiir
D) Öykü
E) Masal

15. Resmi ya da özel kuruluşlara, gerçek ya da tüzel kişilere; bir dileği, isteği, ihbar ve şikâyeti bildirmek üzere veya herhangi bir konuda bilgi edinmek amacıyla yazılan resmi mektup türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Karar
B) Dilekçe
C) Rapor
D) Öz Geçmiş
E) Tutanak

16. Aşağıdakilerden hangisi bir münazara konusu olamaz?
A) Bir ürünün satımında pazarlama mı, kalite mi etkilidir?
B) Başarıda çalışmak mı, zeka mı önemlidir?
C) Kalkınma köyden mi, kentten mi başlamalı?
D) Çocuğun davranışlarına çevre mi, aile mi etkilidir?
E) Yeni sınav sisteminin olumlu yanları nelerdir?

17. “(…) Efendiler! Yüzyıllardan beri doğuda haksızlığa ve kıyıma uğratılan ulusumuz, Türk ulusu, doğasından gelen niteliklerden yoksun
sayılıyordu. Ulusumuz sahip olduğu nitelikleri ve değeri, hükumetin yeni adıyla uygarlık dünyasına daha kolay gösterebilecektir. Türkiye Cumhuriyeti, dünyadaki yerine yaraşır olduğunu başaracağı işlerle kanıtlayacaktır.(…)”
Bu parça aşağıdakilerin hangisinden alınmış olabilir?
A) Söylev
B) Açık oturum
C) Röportaj
D) Konferans
E) Panel

18. Aşağıdakilerden hangisi dinleme sürecini etkileyen "alıcı temelli" faktörlerden biri değildir?
A) Zihinsel yetiler
B) Ön yargı
C) Ses tonu
D) Bilgi birikimi
E) Kelime dağarcığı

19. Metinde anlatılanların genel olarak anlaşılması, konunun ana hatlarıyla
kavranması amacıyla yapılan okuma türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Soru sorarak okuma
B) İşaretleyerek okuma
C) Tahmin ederek okuma
D) Özetleyerek okuma
E) Tartışarak okuma

20. Aşağıdakilerden hangisi eleştirel düşünme sürecinin içerdiği becerilerden biri değildir?
A) Tanımlama
B) Özelleştirme
C) Akıl yürütme
D) Değerlendirme
E) Yorumlama

CEVAP ANAHTARI:
1. E
2. C
3. A
4. B
5. D
6. E
7. A
8. C
9. D
10. B
11. A
12. E
13. C
14. D
15. B
16. E
17. A
18. C
19. D
20. B2
1. Hz. Peygamber'in (s.a.s) kendini “öğretmen” olarak tanıtması aşağıdaki ifadelerin hangisiyle açıklanır?
A) Tecrübî her bilgide ümmete bilgi vermek zorunda olması
B) Ashaba sadece Kur’ân’ı öğretmesi
C) Kendisine yapılan hakaret ve eziyetlere karşılık vermemesi
D) Tebliğin teorik değil, pratik olması
E) İnsanlara karşı güler yüzlü olması

2. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber’in (s.a.s) Kur’ân ayetlerini açıklamaya yönelik sorumluluklarından biri değildir?
A) Tahlil
B) Beyan
C) Tebliğ
D) Takyîd
E) Te'kid

3. Aşağıdakilerden hangisi Kütüb-i tis‘a’ yazarlarından biri değildir?
A) Buhârî
B) Farâbî
C) Müslim
D) Tirmizî
E) Ahmed b. Hanbel

4. Vali olarak tayin olduğu yere giderken bir sorunla karşılaştığında sırasıyla Kur’an, sünnet ve içtihad ile hükmedeceğini söyleyen Muaz b. Cebel nereye vali olarak atanmıştır?
A) Yemen
B) Kûfe
C) Bağdat
D) Basra
E) Şam

5. I. Çok sayıda öğrenciye ulaşmaları
II. Yaşça büyük sahabeden hadis öğrenme  imkânlarının olması
III. Hz. Peygamber’e (s.a.v) yakınlıkları
IV. Resmi görev almamaları
Yukarıdakilerden hangileri Abdullâh b. Abbâs ve Abdullâh b. Ömer gibi yaşca genç sahabenin çok hadis rivayet etmesinin nedenlerindendir?
A) Yalnız III
B) I ve IV
C) II ve IV
D) I, II ve III
E) I, II ve IV

6. Hadislerin isnad zincirleri tetkik edilerek Hz. Peygamber’e (s.a.v) ulaşmasının ele alındığı hadis ilmi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Dirâyetü’l-hadîs
B) Usûlü’l-hadîs
C) Tabakât
D) Târîhü’l-hadîs
E) Rivâyetü’l-hadîs

7. Hadis kaynakları aşağıdakilerden hangisi hakkında bilgi içermez?
A) Hz. Peygamber’in takrîrleri
B) Tâbiûnun sözleri
C) İlk nesillerin sünnet tasavvuru
D) Tâbiûn’un takrîrleri
E) Sahabenin sözleri

8. Hadisleri fehm ve istinbat yöntemleriyle ele alan hadis ilmi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Rivâyetü’l-hadîs
B) Dirâyetü’l-hadîs
C) Garîbu’l-hadîs
D) İlmü’r-ricâl
E) İstinbat

9. I. İyi biliniz ki ilmin ortadan kalkması demek,
ilim sahiplerinin yok olması demektir.
II. Allah, hakkında hayır dilediği kimseye din
 hususunda derin anlayış verir.
III. İlim ancak saklandığı zaman kaybolur.
Yukarıdakilerden hangileri Hz. Peygamber’in (s.a.s) hadisidir?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) I ve II
D) I ve III
E) II ve III

10. Hz. Peygamber’in (s.a.v) hadisine göre aşağıdakilerden hangisi “yolun hakları”ndan biri değildir?
A) Yolunu kaybedene yol göstermek
B) Yardım isteyenin yardımına koşmak
C) Yolu genişletmek
D) Selâmı almak
E) İyiliği emretmek

11. İlimle ilgili olarak Kur’an ayetlerinde aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
A) İnsana az bir ilim verildiği
B) Allah’ın bilip kulların bilmediği
C) Allah’ın insana bilmediğini öğrettiği
D) İlim sahiplerinin üstünde Allah’ın olduğu
E) Âlimin peygamber varisi olduğu

12. Hadis terminolojisinde “Hz. Peygamber’in beşeri yönünü, yaşama üslubunu ve şahsî hayatını konu edinen rivayetler bütünü” için kullanılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A) Emâlî
B) Şemâil
C) Hilye
D) Murakka
E) Delaîl

13. Hz. Peygamber (s.a.s) tarafından çizilen ve ekseninde Kur'an olan yol haritasına ------- adı verilir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?
A) muamelat
B) ahlak
C) hadis
D) itikat
E) sünnet

14. Aşağıdakilerden hangisi çağdaşçı yaklaşıma yöneltilen eleştirilerden biri değildir?
A) Seçmeci ve eleştirel yaklaşımın tek taraflı kullanılması
B) Ehil olmayan kişilerin görüş beyan etmesine zemin hazırlaması
C) Naslara lafızcı yaklaşılması
D) İstisnaî örneklerin genelleştirilmesi
E) Geleneği tenkit ederken yine gelenekten malzeme seçilmesi

15. “Kim bir kötülük görürse onu eliyle değiştirsin.
Buna gücü yetmezse diliyle onu değiştirsin. Buna
da gücü yetmezse kalbiyle ona öfke duysun. Bu,
imanın en zayıf derecesidir.” (Müslim, İmân, 78,
hadis no: 186; İbn Mâce, Fiten, 20,hadis no: 4149)
Yukarıda verilen hadis toplumsal ahlaka yönelik aşağıdaki hangi konuyu ele alır?
A) Doğruluk ve dürüstlük
B) Hediye ve rüşvet
C) Hasedin kişisel ve sosyal zararları
D) Sevgi, şefkat ve merhamet
E) Sosyal denetim

16. Aşağıdakilerden hangisi Hint alt kıtasındaki İslami çağdaşlaşma hareketlerinin öncülerinden biridir?
A) Seyyid Ahmed Han
B) Abduh
C) Guillaume
D) Reşit Rıza
E) Efgânî

17. İçeriğinde ilk kelimesinden hareketle hadisleri sıralayan ve Suyuti tarafından kaleme alınan eser aşağıdakilerden hangisidir?
A) Concordance
B) Keşfü’l-hafâ
C) Kütüb-i Tıs‘a
D) el-Câmi‘u’s-sağîr
E) Kütüb-i Sitte

18. Hadis ilminde ‘‘sözü sahibine dayandırma’’ anlamına gelen terim aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sened
B) İsnad
C) Nakd
D) Metin
E) Nakil

19. Hadisi belli rivâyet lafızlarıyla nakletmeye ne ad verilir?
A) Tenkid
B) Sened
C) Eda
D) Tahammül
E) Metin

20. Osmanlı alimleri tarafından hadislerin yerini tespit etmek amacıyla sıkça başvurulan, hadislerin ilk bir ya da iki kelimesi zikredilerek sıralandığı kaynak
aşağıdakilerden hangisidir?
A) el-Cami’u’s-Sağîr
B) Müsnedü'ş-Şihâb
C) Kütüb-i Sitte
D) Riyazü's Sâlihin
E) el-Cami’u’s Sahih


CEVAP ANAHTARI:
1. D
2. A
3. B
4. A
5. D
6. E
7. D
8. B
9. C
10. C
11. E
12. B
13. E
14. C
15. E
16. A
17. D
18. B
19. C
20. A

3
1. Aşağıdakilerden hangisi Orta Türkçe dönemine ait eserlerden biri değildir?
A) Muhakemetü’l-Lügateyn
B) Dîvân-ı Hikmet
C) Kutadgu Bilig
D) Dîvânü Lügâti’t-Türk
E) Atebetü’l-Hakâyık

2. Aşağıdakilerden hangisi Afroasya (Hami-Sami) dillerinden biridir?
A) Hırvatça
B) İbranice
C) Korece
D) Boşnakça
E) Çeçence

3. Türk yazı dilleri içinde Türkiye Türkçesi aşağıdaki grupların hangisinde yer alır?
A) Kıpçak Türkçesi
B) Argu Türkçesi
C) Sibirya Türkçesi
D) Uygur Türkçesi
E) Oğuz Türkçesi

4. Türklerin, günümüze kadar en uzun süreli kullandıkları alfabe aşağıdakilerden hangisidir?
A) Latin alfabesi
B) Uygur alfabesi
C) Arap alfabesi
D) Köktürk alfabesi
E) Kiril alfabesi

5. Aşağıdaki sözcüklerden hangisinde düzeltme işaretinin kullanımı anlam değişikliğine neden olmaz?
A) Hal
B) Kar
C) Hala
D) Kağıt
E) Yar

6. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde altı çizili sözcük farklı bir çekim eki almıştır?
A) Bizim oraların yazı bile çok serin geçerdi.
B) Bu olayda başı çeken çocuk bizim sınıftandı.
C) Bazıları yanlış anladı bugüne kadar söylediklerimi.
D) Çoğu bu geziyi alışveriş için tercih etmişti.
E) Oyuncağı elinden alınmış çocuk gibi ağlıyordu.

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yönelme durum eki yer almaz?
A) Babası öldüğünde katıla katıla ağlamıştı.
B) Yazın pikniğe giden insanlar yangın tehlikesine dikkat etmeli.
C) Bu yaşta eve ekmek götürme telaşındaydı.
D) Akşamları sıcacık yataklarına yatarken yarını hiç düşünmezlerdi.
E) Kahvaltıdan sonra hemen yola koyuldular.

8. “Çocuklar kendilerini korkunç olayların içinde bulmuşlardı.” cümlesindeki
sözcüklerin hangisinde yapım eki vardır?
A) kendilerini
B) olayların
C) içinde
D) çocuklar
E) korkunç

9. Aşağıdaki sözcüklerden hangisine ünlü ile başlayan bir ek getirildiğinde ünlü düşmesi görülür?
A) Geçmiş
B) Kalp
C) Sabır
D) Çiçek
E) Simit

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisi sırasıyla "Dolaylı tümleç - Özne ve Yüklem"
ögelerinden oluşmuştur?
A) Zavallı çocuk ailesinin borçları yüzünden gece gündüz çalışıyordu.
B) Bana bu şehirde çok yalnız olduğunu söylemişti.
C) Aralarındaki uzaklığın her geçen gün arttığını hissediyordu.
D) O masmavi denize altın sarısı güneşin ışıkları yansıyordu.
E) Annesine yalan söylerken yüreğinin sızladığını hissetmedi mi acaba?

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim, açıklamasıyla birlikte verilmemiştir?
A) Hafta sonu gitmedik diye alınmış, gönül koymuş.
B) Yaptığı resimleri gören herkese parmak ısırttı.
C) Ona arkadaşı akıl hocalığı yapıyor, ne yapıp yapmayacağını söylüyor.
D) İş başa düşünce bütün evin temizliğini kendi yapmak zorunda kaldı.
E) Babasını görünce o kadar korktu ki dizlerinin bağı çözüldü.

12.  Yeter bir nabız gibi vurduğun bende.
Bana bir şiir ver güzelliğinden,
Bütün şiirler senin oluversin böylece...
Yukarıdaki dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Ünlem öbeği
B) Sıfat tamlaması
C) Birleşik eylem öbeği
D) Edat öbeği
E) Sayı Öbeği

13. “Köşkün bahçesi özellikle çam fidanlarıyla ------- ------- .” cümlesinde boş bırakılan yeri aşağıdaki deyimlerden hangisi en uygun şekilde tamamlar?
A) göz koyardı
B) parmak gösterdi
C) dikkat çekerdi
D) aklı takıldı
E) ayak bağıydı

14. Aşağıdakilerin hangisinde, soru öznenin yaptığı işten etkileneni(nesneyi) buldurmaya yöneliktir?
A) Okuldan çıktıktan sonra nereye gideceksiniz?
B) Neden bu sıcakta kalkıp buralara kadar geldin?
C) Doktorun raporunu kime vereceğiz bu hastanede?
D) Avrupa gezisinde hangi otellerde kalacağını planladın mı?
E) Bu kitapta en çok hangi bölümü beğendin?

15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde argo sözcük kullanılmıştır?
A) Yaşadığı her olayı çok hafife alırdı.
B) Arkadaşımı öyle çaresiz görünce içim cız etti.
C) Kazayı söylemeye bir türlü dili varmadı.
D) Sınıftaki kavgayı görünce hemen toz oldu.
E) Kulak kesilmiş, müdürün anlattıklarını dinliyordu.

16. Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin yazımı doğrudur?
A) kurdela
B) yanlış
C) herkez
D) meyva
E) makina

17. Aşağıdakilerden hangisi Orhon Yazıtları’nın özelliklerinden biri değildir?
A) İşlekliğinin zayıf olması
B) Atasözü özelliği gösteren söz kalıplarının olması
C) Kurallı bir dil bilgisi varlığının olması
D) Deyim özelliği gösteren söz kalıplarının olması
E) Hitabet türünde yazılmış olması

18. Aşağıdakilerden hangisi Türkçede kullanılan ilişki sözlerinden biridir?
A) Gözüne dizine dursun.
B) Çevir kazı yanmasın.
C) Su verenlerin bol olsun.
D) Ocağı sönsün.
E) İnceldiği yerden kopsun.

19. “Eklemeli bir dil olan Türkçede bütün ekler sona gelir. Arapça ve Farsça ise bükümlü diller grubundadır.”
Yukarıdaki ifadeye göre aşağıdaki sözcüklerden hangisi Arapça ve Farsçadan
etkilenmemiştir?
A) Hemcins
B) Gayrimenkul
C) Mabeyn
D) Namert
E) Türdeş

20. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde Türkçenin kullanımında söyleyiş bozukluğundan kaynaklanan bozukluk vardır?
A) Sizden gelen teklifi işleme almam gerekecek bugün.
B) Bu konunun benim için ne kadar önemli olduğunu söyleyeyim.
C) Uşak’a gitmeden önce anneme de uğrarsan sevinir.
D) Akşam evdeykene hep beraber yemek yiyelim mi?
E) İstanbul’a yarın sabah arabayla gideceklermiş.


CEVAP ANAHTARI:
1. A
2. B
3. E
4. C
5. D
6. B
7. A
8. E
9. C
10. D
11. B
12. A
13. C
14. E
15. D
16. B
17. A
18. C
19. E
20. D
4
1. “Dini yalanlayanı gördün mü? İşte o, yetimi itip kakar.
Yoksulu doyurmayı teşvik etmez.”
 (Mâ’ûn suresi, 1-3. ayetler)
Bu ayetlerden aşağıdaki sonuçların hangisi çıkarılamaz?
A) İnsanlar yardım etmeye teşvik edilmelidir.
B) Muhtaçlar yardım almaya özendirilmemelidir.
C) Müslüman muhtaçları gözetmekle sorumludur.
D) İnsanların yetimlere karşı sorumlulukları vardır.

2. • “Öyleyse sakın yetimi ezme, isteyeni azarlama!”
(Duhâ suresi, 9. ve10. ayetler)
• “En güzel ev, içinde yetime iyilik ve ikram edilen evdir.”
(Hadis-i Şerif)
Bu ayet ve hadise göre hareket eden bir kişiden aşağıdaki davranışların hangisi beklenmez?
A) Cömert olması
B) Muhtaçlara sahip çıkması
C) Kimsesizlere duyarsız kalması
D) Yardımsever olması

3. Aşağıdakilerden hangisi “Hz. Muhammed’in ailesinde
israftan kaçınılırdı.” bilgisini desteklemez?
A) Komşulara yardım edilmesi
B) İhtiyaç olanın satın alınması
C) Artan yemeğin atılmaması
D) Düğün töreninin sade yapılması

4.
Kavramlar Açıklamalar
• Cömertlik
• İstişare
• Dürüstlük
• İsraf
• Danışmak, fikir almak
• Gereksiz yere para, zaman, vb.
harcamak
• İkram etmek, eli açıklık
Bu tablodaki kavramlarla açıklamalar eşleştirildiğinde kavramlardan hangisi dışarıda kalır?
A) İsraf
B) İstişare
C) Cömertlik
D) Dürüstlük

5. Peygamberimiz, “Kendisinin veya başkasının yetiminin
bakımını üstlenen kimse ile ben, cennette şöyle olacağız.” diyerek birleştirdiği şehadet parmağıyla orta parmağını gösterdi.
Bu hadiste aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?
A) Her yetime sahip çıkılmalıdır.
B) Yetimlere zarar verilmemelidir.
C) Yetimlere akrabaları bakmalıdır.
D) Yetimleri komşuları gözetmelidir.

6. Hz. Muhammed’in ailesi konuklarını en güzel biçimde
ağırlardı. Konukların hal ve hatırlarını sorar, onlara güler
yüzle davranır ve ikramda bulunurlardı.
Bu parçada peygamberimizin ailesinin güzel davranışlarından hangisine vurgu yapılmıştır?
A) Cömertliğine
B) Tutumluluğuna
C) Misafirperverliğine
D) Yardımlaşmasına


7. Aşağıdaki ayetlerden hangisinin mesajı diğerlerinden farklıdır?
A) “Eli sıkı olma, büsbütün eli açık da olma.”
(İsrâ suresi, 29. ayet)
B) “Andolsun, Allah’ın Resulünde sizin için güzel bir örnek vardır.”
(Ahzâb suresi, 21. ayet)
C) “Yiyin, için fakat israf etmeyin. Çünkü Allah israf edenleri sevmez.”
(A’râf suresi, 31. ayet)
D) “Akrabaya, yoksula ve yolda kalmışa haklarını ver,
fakat saçıp savurma.”
(İsrâ suresi, 26. ayet)

8. “Şüphesiz Allah, adaleti, iyiliği, yakınlara yardım etmeyi
emreder.”
(Nahl suresi, 90. ayet)
Bu ayetten aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
A) Kişi daima adaletin yanında yer almalıdır.
B) Sadece yakın akrabaya yardım edilmelidir.
C) İyilik ederken akrabalara öncelik verilmelidir.
D) Akrabaya iyilik yapılması Allah’ı hoşnut eder.

9. Bir gün Peygamberimiz, sahabelerden birinin abdest
alırken suyu israf ettiğini görür. “Bu israf nedir?” diye sorar. Sahabe, “Abdestte israf olur mu?” diye karşılık verir.
Peygamberimiz, “Evet, akan bir nehrin kenarında bile olsan normal bir miktarın üzerinde su kullanman israf olur.”
buyurur.
Bu hadiste aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?
A) İbadet ederken aşırı gitmek doğru değildir.
B) Akarsularda israf etmeden abdest alınamaz.
C) Abdestli kişi israf etmemeye özen göstermelidir.
D) Tüketirken de ibadet ederken de aşırı gidilmemelidir.

10. “O seni yetim bulup barındırmadı mı? Seni yol bilmez
halde bulup yol göstermedi mi? Seni yoksul bulup zengin
etmedi mi? O halde sakın yetimi ezme!”
(Duhâ suresi, 6-9. ayetler)
Bu ayetlerde Hz. Peygamberle ilgili aşağıdaki durumlardan hangisine değinilmemiştir?
A) Küçük yaşta yetim kaldığına
B) Allah tarafından gözetildiğine
C) Doğru yola Allah’ın ulaştırdığına
D) Evlenip çoluk çocuk sahibi olduğuna

11. Aşağıdakilerden hangisi “Kevser” kelimesinin anlamlarından biri değildir?
A) Bolluk, bereket
B) Neslin kesilmesi
C) Tükenmez nimet
D) Çok hayır

12. Hz. Hasan ile Hz. Hüseyin yaşlı bir amcanın abdestini
yanlış aldığını gördüler. Ona doğrusunu öğretmek istediler. Adamın yanına yaklaştıktan sonra ona, “Bu bana
abdesti yanlış alıyorsun diyor. İkimiz de senin yanında
abdest alalım; bak bakalım hangimizin abdesti doğru?”
dediler. İkisi de yaşlı adamın yanında abdest aldılar.
Adam da; “Çocuklar! Sizin aldığınız abdest doğru, benim
abdestim yanlışmış.” diyerek yanlışının farkına vardı.
Bu metinden aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılmaz?
A) İnsan yaşantısıyla topluma örnek olmalıdır.
B) İnsanların hatalarını yüzlerine söylemek daha etkilidir.
C) Hatalar düzeltilirken kalp kırmayacak bir yöntem kullanılmalıdır.
D) Doğru davranışları bilen kişi önce kendisi uygulamalıdır.


CEVAP ANAHTARI
1. B
2. C
3. A
4. D
5. A
6. C
7. B
8. B
9. D
10. D
11. B
12. B
5
1. Hz. Hatice, Şam’a gidecek olan kervanının başına Hz.
Muhammed’i geçirdi. Yardımcısı Meysere’yi de ona yardım
etmesi için gönderdi. Hz. Peygamber başarılı bir alışverişten
sonra Mekke’ye döndü. Meysere, Hz. Hatice’ye onun güvenilirliğini ve doğru sözlü olduğunu anlattı; içtenliğini, ciddiyetini
ve arkadaşlığını övdü. Böylece onu daha yakından tanıyan
Hz. Hatice yardımcısı aracılığıyla Hz. Muhammed’e evlilik
teklif etti. Hz. Muhammed, bir süre düşündükten sonra teklifi
kabul etti ve onlar sade bir törenle evlendiler.
Buna göre Hz. Hatice’nin, Peygamberimizin en çok
hangi yönünden etkilendiği söylenebilir?
A) Güzel ahlâklı ve dürüst olmasından
B) Kendisine para kazandırmasından
C) Ticari zekasından ve çalışkanlığından
D) İnsanlar tarafından çok sevilmesinden

2. Aşağıdaki hadislerden hangisinin konusu diğerlerinden farklıdır?
A) “Bir kişinin, çocuğunu güzel terbiye etmesi, bir ölçek
sadaka vermesinden daha hayırlıdır.”
B) “Hiçbir baba, bir çocuğa güzel terbiyeden daha üstün
bir hediye veremez.”
C) “Çocuklarınıza iyi davranın ve onları güzel terbiye edin.”
D) “En hayırlınız, kadınlarına karşı en iyi davrananızdır.”

3. Aşağıda verilen isimlerden hangisi Hz. Peygamberin
ailesinden biri değildir?
A) Hz. Ayşe
B) Hz. Bilal
C) Hz. Fatıma
D) Hz. Hatice

4. Hz. Muhammed kızı Fatıma’yı ziyarete gitti ve geceleyin
onun evinde kaldı. Torunu Hasan uyanıp su istedi. O, hemen su getirdi. Bu sırada diğer torunu Hüseyin de uyandı
ve su istedi. Hz. Muhammed getirdiği suyu Hasan’a verdi. Kızı Fatıma, “Hasan’ı Hüseyin’den daha çok seviyor
gibisiniz babacığım.” dedi. Peygamberimiz, ‘Hayır, olur
mu öyle şey? Önce Hasan istediği için suyu ona verdim.’
buyurdu.
Bu parçadan aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılabilir?
A) Uyuyan çocuklara su verilmelidir.
B) Küçük çocuklara öncelik verilmelidir.
C) Çocuklar arasında ayrım yapılmamalıdır.
D) Çocukların her isteği yerine getirilmelidir.

5. • Peygamberimizin altı çocuğunun annesidir.
• Peygamberimiz onu her zaman hayırla anmıştır.
• Ticaretle geçinen dürüst ve saygın Mekkeli bir hanımdır.
Bu bilgiler Peygamberimizin eşlerinden hangisine aittir?
A) Hz. Ayşe
B) Hz. Hafsa
C) Hz. Hatice
D) Hz. Zeynep

6. Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin aile içindeki davranışlarından biri değildir?
A) Çocuklarıyla şakalaşması
B) Kendisine hizmet ettirmesi
C) Hata ettiklerinde uyarması
D) Sözlerini bölmeden dinlemesi

7. Peygamberimizin aile içindeki davranışlarıyla ilgili
aşağıdaki bilgilerin hangisinde yanlışlık yapılmıştır?
A) Aileyle ilgili kararları kendisi verirdi.
B) Çocuklarıyla oyun oynamayı severdi.
C) Ayrım yapmaz, hepsiyle ilgilenirdi.
D) Her birine sevgisini gösterirdi.

8. Hz. Peygamber kucağındaki torunuyla oynuyor ve onu
öpüyordu. Bir arkadaşı, onu şaşkınlıkla seyrediyordu.
Dayanamadı ve şöyle dedi: “Ey Allah’ın Resulü! Benim
on çocuğum var ama bugüne kadar hiçbirini öpmedim.”
Hz. Peygamber onun bu sözlerine hayret etti ve sonra
şöyle buyurdu: ‘‘ - - - ”
Paragraftaki boşluğa anlam akışına uygun olarak
aşağıdaki hadislerden hangisi gelmelidir?
A) Bizi aldatan bizden değildir.
B) Çocuklarınızı güzel terbiye ediniz.
C) Çocuklarınıza adaletli olmayı öğretiniz.
D) Merhamet etmeyene merhamet edilmez.

9. • Enes b. Mâlik ve Hz. Ali’yi yetiştirmesi
• Çocuklara hal hatır sorup onlarla şakalaşması
• Kuşu ölen Enes’in kardeşine başsağlığı dilemesi
Bu bilgiler Hz. Peygamber’in aşağıda verilen tutumlarından hangisiyle ilgilidir?
A) Amcasının emanetine sahip çıkması
B) Kimsesizleri koruyup gözetmesi
C) Çocuklara değer vermesi
D) Ailesine önem vermesi

10. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed’in ailesinde
görülen davranışlardan biri değildir?
A) Misafirlerin iyi ağırlanması
B) Gösterişli eşyalar kullanılması
C) Karşılık beklemeden iyilik yapılması
D) Gereksiz harcamalardan kaçınılması

11. Hz. Muhammed dürüst ve güvenilir bir insandı. Bundan
dolayı Mekkeliler ona - - - - diyorlardı.
Bu cümlede boş bırakılan yere gelmesi gereken ifade
aşağıdakilerden hangisidir?
A) güvenilir Muhammed
B) adaletli Muhammed
C) çalışkan Muhammed
D) şefkatli Muhammed

12. “İçinizden Allah’ın lütfuna ve ahiret gününe umut bağlayanlar, Allah’ı çokça ananlar için hiç şüphe yok ki Allah
Resulü güzel bir örnektir.”
(Ahzâb suresi, 21. ayet)
Bu ayette Hz. Peygamberle ilgili vurgulanan husus
aşağıdakilerden hangisidir?
A) İleri görüşlü olması
B) Merhametli olması
C) İnsanlığa rahmet olması
D) İnananlara model olması


CEVAP ANAHTARI:
1. A
2. D
3. B
4. C
5. C
6. B
7. A
8. D
9. C
10. B
11. A
12. D
6
1. Geçmişte yaşamış toplumlar, kişiler ve peygamberlerle
ilgili Kur’an-ı Kerim’de verilen bilgilere denir.
Bu tanım aşağıdaki kavramlardan hangisine aittir?
A) Sünnet
B) Hadis
C) Kıssa
D) Hikmet

2. Hz. Lokman’la ilgili aşağıdaki bilgilerin hangisinde
yanlışlık yapılmıştır?
A) Adı, Kur’an’ın bir suresine verilmiştir.
B) Peygamber olarak görevlendirilmiştir.
C) Kendisine hikmet verildiği bildirilmiştir.
D) Kur’an’da salih bir kişi olarak tanıtılmıştır.

3. “…Yavrum! Allah’a ortak koşma! Çünkü ortak koşmak elbette büyük bir zulümdür.”
(Lokman suresi, 13. ayet)
Ayetteki altı çizili bölüm aşağıdaki kavramlardan
hangisiyle ifade edilir?
A) Şirk
B) Günah
C) Haram
D) Şer

4. “… Eğer anne baban, hakkında bilgin olmayan bir şeyi
bana ortak koşman için seni zorlarlarsa bu durumda onlara uyma ama yine de onlara dünyada iyi davran. …”
(Lokman suresi, 15. ayet)
Aşağıdaki hadislerden hangisi bu ayetin mesajıyla
örtüşmektedir?
A) “Müjdeleyin, nefret ettirmeyin. Kolaylaştırın, zorlaştırmayın.”
B) “Hiçbir baba, çocuğuna, güzel terbiyeden daha değerli bir hediye veremez.”
C) “Bir Müslümanın, bir Müslümanı korkutması ve heyecana düşürmesi helâl olmaz.”
D) “Anne, babanıza iyilik edin ve ihsanda bulunun ki çocuklarınız da size itaat etsin ve saygı göstersin.”

5. Hz. Lokman’ın öğütlerine göre aşağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır?
A) İyilik yaygınlaştırılmalıdır.
B) İnsanlara değer verilmelidir.
C) Bağıra bağıra konuşulmalıdır.
D) Anne babaya iyi davranılmalıdır.

6. Aşağıdaki Hz. Lokman’ın oğluna verdiği öğütlerden
hangisinin konusu diğerlerinden farklıdır?
A) “Namazı dosdoğru kıl.”
B) “Yürüyüşünde tabiî ol, sesini alçalt.”
C) “Yeryüzünde böbürlenerek yürüme.”
D) “Küçümseyerek insanlardan yüz çevirme.”

7. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Lokman’ın oğluna verdiği öğütler arasında yoktur?
A) Görgü kurallarına uyulması
B) Bir meslek sahibi olunması
C) Allah’ın birliğine inanılması
D) İyiliğin yaygınlaştırılması

8. “Yavrum! Şüphesiz yapılan iş bir hardal tanesi ağırlığında olsa ve bir kayanın içinde yahut göklerde ya da yerin
içinde bile olsa, Allah onu çıkarır getirir. ...”
(Lokmân Suresi, 16. ayet)
Bu ayetin mesajı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bazı işler çok önemlidir.
B) Gökleri yaratan Allah’tır.
C) Küçük işler gizlenmelidir.
D) Allah her şeyi bilmektedir.

9. Tahiyyat duasında,
I. Allah ve O’nun salih kulları selamlanmaktadır.
II. Yüce Allah Hz. Muhammed’e rahmet dilemektedir.
III. Hz. Peygamber ile Yüce Allah arasındaki bir konuşmadır.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I. B) Yalnız III.
C) II ve III. D) I, II ve III.

10. Aşağıdaki yargılardan hangisi Tahiyyat duasıyla ilgili
değildir?
A) Kelime-i şehadet ile başlamaktadır.
B) Hz. Muhammed’in öğrettiği bir duadır.
C) Namazın oturulan bölümünde okunur.
D) Tahiyyat kelimesi selam anlamına gelir.

11. Aşağıdaki ifadelerden hangisi Tahiyyat duasının bir
bölümünün anlamı değildir?
A) “Tanıklık ederim ki Allah’tan başka ilah yoktur.”
B) “Ey Rabbimiz! Bize dünyada da ahirette de iyilik ver.”
C) “Selam, bize ve Allah’ın bütün iyi kullarının üzerine
olsun.”
D) “Ey Peygamber! Allah’ın selamı, rahmet ve bereketi
senin üzerine olsun.”

12. Aşağıdaki ifadelerden hangisi Tahiyyat duasında
yer alır?
A) “Birahmetike yâ erhamerrâhimîn.”
B) “Ve lem yekun lehû küfüven ehad.”
C) “Ettahiyyâtü lillâhi vessalavâtü ve’t-tayyibât.”
D) “Rabbenağfirlî ve li vâlideyye ve lil müminîne yevme
yekûmül hisâb.”

CEVAP ANAHTARI
1. C
2. B
3. A
4. D
5. C
6. A
7. B
8. D
9. D
10. A
11. B
12. C
7
1. Aşağıdakilerden hangisi etkili bir konuşmanın özelliği değildir?
A) Dinleyenin bildiği kelimeleri kullanmak
B) Ayrıntılara girerek sözü uzatmak
C) Ses yüksekliğini iyi ayarlamak
D) Gerektiği kadar konuşmak

2. Aşağıdakilerden hangisi sofra adabıyla ilgili değildir?
A) Nimetleri veren Allah’a şükretmek
B) Yemeğe besmele çekerek başlamak
C) Yemekten sonra nafile namaz kılmak
D) Yemekten önce ve sonra elleri yıkamak

3. Doğruluk göster, yalanla uyuşma. Abartarak konuşma,
doğruyu söylemekten geri durma. Kendine uygun görmediğini başkalarına da uygun görme.
Hacı Bektaş Velî’nin bu sözünden,
I. Doğru sözlü olunmalıdır.
II. Konuşan kişi dinlenmelidir.
III. Uzun konuşmaktan kaçınılmalıdır.
sonuçlarından hangileri çıkarılamaz?
A) Yalnız I.
B) Yalnız II.
C) I ve III.
D) II ve III.

4. Sosyal medyayı kullanmakla ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
A) Her paylaşım doğru kabul edilmelidir.
B) İncitici sözlerden uzak durulmalıdır.
C) Dil kurallarına dikkat edilmelidir.
D) Konuşma adabına uyulmalıdır.

5. I. Dilsizin dilinden anası anlar.
II. Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır.
III. Kişinin aklı, söylediği sözlerle ölçülür.
Bu atasözlerinin hangilerinde güzel sözün insan üzerindeki etkisine dikkat çekilmektedir?
A) Yalnız I.
B) Yalnız II.
C) I ve III.
D) II ve III.

6. Güzel konuşan, güzel söz söyleyen dinleyen üzerinde
etkili olabilir. Onun gönlüne girebilir. Çevresiyle sağlıklı
iletişim kurabilir ve saygın bir yer edinebilir. Bir toplumda
insanlar birbirine güzel söz söylerse orada iyi ilişkiler kurulur. Karşılıklı sevgi, saygı yaygınlaşır. Böyle bir toplumda barış, huzur ve güven ortamı hâkim olur.
Bu parça aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabıdır?
A) Niçin güzel konuşulmalıdır?
B) Güzel konuşma nasıl öğrenilir?
C) Güzel konuşma kimden öğrenilir?
D) İletişimle ilgili hangi kitap okunmalıdır?

7. I. Ağızda lokma varken konuşmak.
II. Başkalarını rahatsız etmeden yemek.
III. Yemek hakkında olumsuz konuşmak.
Numaralanmış davranışlardan hangileri yemek yerken yapılmamalıdır?
A) Yalnız I.
B) Yalnız II.
C) I ve III.
D) II ve III.

8. I. “Kibre düşmeden ve israfa kaçmadan yiyin.”
II. “Evladım! Besmele çek, sağ elinle ve önünden ye.”
III. “Kulun, yemeğini yedikten sonra şükretmesi, Allah’ın
hoşuna gider.”
Bu hadislerden hangileri yemek yerken kaçınılması
gereken davranışlarla ilgilidir?
A) Yalnız I.
B) Yalnız II.
C) I ve III.
D) II ve III.

9. “Ey insanlar! Yeryüzündeki şeylerin helal ve temiz olanlarından yiyin! …”
(Bakara suresi, 168. ayet)
Aşağıdakilerden hangisi bu ayetin mesajıyla çelişmektedir?
A) Hediye edilen meyveleri kurutmak
B) Yetiştirilen domatesten salça yapmak
C) Sahibinden izin almadan meyve toplamak
D) Üreticiden satın aldığı sütle yoğurt yapmak

10. “Hiç kimse, elinin emeğiyle kazandığından daha hayırlı
bir lokma yememiştir. Allah’ın peygamberi Davud da kendi elinin emeğiyle kazandığını yerdi.”
Aşağıdakilerden hangisi bu hadisteki altı çizili ifadeyle ilişkilendirilebilir?
A) Helal kazanç
B) Helallik dilemek
C) Helal süt emmek
D) Hakkını helal etmek

11. “Ey insanlar! Yeryüzündeki şeylerin helal ve temiz olanlarından yiyin! …”
(Bakara suresi, 168. ayet)
Aşağıdaki hadislerden hangisi bu ayetin mesajıyla
örtüşmektedir?
A) “Suyu… bir solukta içmeyin. İki üç nefeste, dinlene
dinlene için…”
B) “Yediklerinin helal olmasına dikkat et ki duaların kabul olsun.”
C) “Yemeğin bereketi, yemekten önce ve sonra elleri yıkamaktadır.”
D) “Biriniz yemek yiyeceği zaman ‘Bismillah’ (Allah’ın
adıyla) desin. …”

12. Aşağıdakilerden hangisi konuşma adabına uygun değildir?
A) Güzel kelimeler seçmek
B) Dinleyene değer vermek
C) Özenli bir üslup kullanmak
D) Toplum içinde gizli konuşmak


CEVAP ANAHTARI
1. B
2. C
3. D
4. A
5. B
6. A
7. C
8. A
9. C
10. A
11. B
12. D
8
1. İnsanlar arası ilişkilerde uyulması gerekli incelik kuralları,
davranış kalıpları, adap ve âdetlerdir.
Bu tanım, aşağıdakilerden hangisine aittir?
A) Nezaket kurallarına
B) Hukuk kurallarına
C) Temizlik kurallarına
D) Çalışma kurallarına

2. I. Topluma kolay uyum sağlanır.
II. İnsanlarla sağlıklı ilişkiler kurulur.
III. Tek başına yaşamak yaygınlaşır.
Bunlardan hangileri nezaket kurallarına uyulmasının
sonuçlarıdır?
A) Yalnız I.
B) I ve II.
C) I ve III.
D) II ve III.

3. Aşağıdakilerden hangisi çevresinde “beyefendi” veya
“hanımefendi” olarak tanınır.
A) Zengin olan
B) Çalışkan olan
C) Nazik olan
D) Dakik olan

4. Aşağıdakilerden hangisi nazik bir kişide görülmez?
A) Hasta ziyaretini kısa tutmak
B) İyilik yapana teşekkür etmek
C) Misafiri güler yüzle karşılamak
D) Telefonda bağırarak konuşmak

5. Nezaket kurallarından biri kişisel mahremiyete özen göstermektir. Mahremiyet, özel yaşamın gizliliği demektir.
Aşağıdaki davranışlardan hangisi “özel yaşamın gizliliği” kuralına uygun değildir?
A) Başkalarına ait elektronik postayı okumak
B) Başkasının eşyasını izin alarak kullanmak
C) Kardeşinin odasına izin alarak girmek
D) Emanet edilen bir sırrı saklamak

6. I. Ortak yerleri düzenli kullanmak
II. Her gün düzenli olarak kitap okumak
III. İncitici söz ve davranışlardan kaçınmak
Yukarıdakilerden hangileri nazik bir kişide görülen
davranışlardır?
A) Yalnız I.
B) Yalnız II.
C) I ve III.
D) II ve III.

7. Selamlaşmayla ilgili aşağıdaki bilgilerin hangisinde
yanlışlık yapılmıştır?
A) Başkalarına dua etmektir.
B) Karşılıklı iyi dileklerin iletilmesidir.
C) Genellikle konuşmaya başlamadan öncedir.
D) Sadece arkadaşlar arasındaki bir alışkanlıktır.

8. I. “Oğlum! Ailenin yanına girdiğinde selam ver ki sana
ve ev halkına bereket olsun.”
II. “Her kim bir Müslüman’ın ayıbını örterse Allah da
onun kıyamette bir ayıbını örter.”
III. “Binekte olan yürüyene, yürüyen oturana, sayıca az
olan çok olana, küçük büyüğe selam verir.”
Bu hadislerden hangileri selamlaşmayla ilgili değildir?
A) Yalnız I.
B) Yalnız II.
C) I ve II.
D) I, II ve III.

9. Aşağıdakilerden hangisi “özel yaşamın gizliliğine” özen
gösteren bir kişinin davranışıdır?
A) Komşunun evine izinsiz girmek
B) Kardeşin özel eşyasını karıştırmak
C) Arkadaşın telefon görüşmesini dinlemek
D) Konuşan iki kişinin yanına izin alarak oturmak

10. • “Size bir selâm verildiği zaman, ondan daha güzeliyle
veya aynı selâmla karşılık verin. ...”
(Nisa suresi, 86. ayet)
• “… Size, yaptığınız zaman birbirinize olan sevginizi artıracak bir şey söyleyeyim mi? Aranızda selâmı yayın.”
(Hadis-i şerif)
Aşağıdakilerden hangisi bu ayet ve hadisten anlaşılmaz?
A) Verilen selam alınmalıdır.
B) Herkese selam verilmelidir.
C) Küçük, büyüğe selam vermelidir.
D) Selamlaşmak yaygınlaştırılmalıdır.

11. I. Selam vermek esenlik dilemektir.
II. Selamlaşmak, nezaket kurallarından biridir.
III. Selam kelimesi barış, güven ve kurtuluş demektir.
Bu öncüllerden hangileri selam kelimesinin anlamıyla ilgili değildir?
A) Yalnız I. B) Yalnız II.
C) I ve III. D) II ve III.

12. Ülkemizde genellikle “selamün aleyküm” diyerek selam
verilir. Selam verilen kişi “aleyküm selam” diyerek selama karşılık verir ancak selamlaşmak için başka ifadeler
de kullanılır.
Aşağıdakilerden hangisi bir selamlaşma ifadesi
değildir?
A) Görüşmek üzere!
B) Merhaba!
C) Hayırlı günler!
D) Günaydın!


CEVAP ANAHTARI
1. A
2. B
3. C
4. D
5. A
6. C
7. D
8. B
9. D
10. C
11. B
12. A
9
1. I. Hz. Süleyman’ın babasıdır.
II. Kitap verilen dört peygamberden biridir.
III. İsrailoğullarına gönderilen bir peygamberdir.
Numaralanmış bilgilerden hangileri Hz. Davut’la ilgilidir?
A) I ve II.
B) I ve III.
C) II ve III.
D) I, II ve III.

2. Hz. Davut’la ilgili aşağıdaki bilgilerin hangisi yanlıştır?
A) Kendisine İncil verildi.
B) Zırh ustası bir sanatkârdı.
C) Kendi el emeğiyle geçinirdi.
D) Hem peygamber hem hükümdardı.

3. “Allah’ım! Senden senin sevgini, seni sevenin sevgisini
ve beni senin sevgine ulaştıran ameli isterim. Allah’ım!
Senin sevgini, bana kendimden, ailemden ve serin sudan
daha sevimli kıl.”
(Hadis-i şerif)
Hz. Davud, bu duasında aşağıdakilerden hangisini
Allah’tan istemektedir?
A) İlmini artırmasını
B) Allah’ın sevgisini
C) Allah’ın merhametini
D) Gücüne güç katmasını

4. Hz. Muhammed, Hz. Davud’la ilgili şöyle buyurmuştur:
“Allah’ın en çok hoşnut olduğu oruç, Davud’un orucudur.
O, bir gün oruç tutar, bir gün tutmazdı. Yüce Allah’ın en
çok hoşnut olduğu namaz da Davud’un namazıdır. O, gecenin yarısını uyku ile geçirir, sonra kalkıp namaz kılar,
sonra gecenin kalanında yine uyurdu.”
Bu parçadan Hz. Davud’la ilgili aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılamaz?
A) İbadete çok düşkündür.
B) Vakti iyi değerlendirmiştir.
C) Kendisine Zebur verilmiştir.
D) Yaşantısıyla örnek olmuştur.

5. “Sen, onların söylediklerine sabret; güçlü kulumuz
Dâvûd’u hatırla! Yönü hep Allah’a dönüktü.”
(Sâd suresi, 17. ayet)
“Onun hükümdarlığını güçlendirmiş, kendisine hikmet ve
anlaşmazlıkları bitiren konuşma yeteneği vermiştik.”
(Sâd suresi, 20. ayet)
Bu ayetlerde Hz. Davud’la ilgili aşağıdakilerin hangisine değinilmemiştir?
A) Merhametli olduğuna
B) Güzel konuştuğuna
C) Bilge bir kişi olduğuna
D) Örnek alınması gerektiğine

6. “Biz ona (Hz. İbrahim) İshak ve Yakub’u (İshak’ın oğlu)
da armağan ettik; hepsini de doğru yola ilettik. Daha
önce de Nûh’u ve onun soyundan Dâvûd’u, Süleyman’ı,
Eyyûb’u, Yûsuf’u, Mûsâ’yı ve Hârûn’u doğru yola iletmiştik. Biz, iyileri böyle ödüllendiririz.
(En’âm suresi, 84. ayet)
Bu ayetten Hz. Davud’la ilgili aşağıdaki sonuçların
hangisi çıkarılamaz?
A) Doğru yol gösterilmiştir.
B) Övülmüş ve ödüllendirilmiştir.
C) Hz. Nuh’tan sonra yaşamıştır.
D) Zırh yapma sanatı öğretilmiştir.

7. Aşağıdakilerden hangisi Rab isminin anlamlarından biri değildir?
A) Terbiye eden
B) Büyüten
C) Bağışlayan
D) Yaratan

8. Aşağıdaki sonuçların hangisi Rabbena dualarından çıkarılamaz?
A) Allah’tan iki dünya için de dilekte bulunulmalıdır.
B) Dua etmek isteyen bu tür duaları örnek almalıdır.
C) Müslüman, ailesine ve diğer insanlara dua etmelidir.
D) Allah’ın isimlerinden bazılarına duada yer verilmelidir.

9. Aşağıdaki yargılardan hangisi Rabbena duaları ile ilgili değildir?
A) Adını içinde geçen “Rabbena” kelimesinden alır.
B) Bu duaların ikisi de Kur’an’da yer alır.
C) Namazlarda son oturuşta okunur.
D) Ahiret hayatıyla ilgili bilgiler verir.

10. Rabbena dualarında Allah’tan,
I. dünya ve ahirette iyilik,
II. inananların ilmini artırması,
III. tüm müminlerin bağışlanması
ifadelerinden hangilerine yer verilmiştir?
A) Yalnız I.
B) Yalnız II.
C) I ve III.
D) II ve III.

11. Aşağıdaki ifadelerden hangisi Rabbena dualarında yer alır?
A) Ve lem yekun lehû küfüven ehad.
B) Birahmetike yâ erhamerrâhimîn.
C) Kul huvallâhu ehad.
D) Allâhu’s Samed.

12. Aşağıdaki ifadelerden hangisi Rabbena dualarının bir bölümünün anlamı değildir?
A) “Hiçbir şey O’na denk ve benzer de değildir.”
B) “Rahmet et, ey merhametlilerin en merhametlisi.”
C) “Ey Rabbimiz! Bize dünyada da ahirette de iyilik ver.”
D) “Hesabın görüleceği gün beni, annemi, babamı ve tüm müminleri bağışla.”


CEVAP ANAHTARI:
1. D
2. A
3. B
4. C
5. A
6. D
7. C
8. B
9. D
10. C
11. B
12. A
10
1. • Yerine getirenler için bir kalkandır.
    • Yerine getiren kişinin iradesini güçlendirir.
    • Ramazan ayında yerine getirilen bir farzdır.
    Bu özellikler aşağıdaki ibadetlerden hangisiyle ilgilidir?
A) Namaz
B) Oruç
C) Zekât
D) Hac

2. • “Ey iman edenler! Allah’a karşı gelmekten sakınmanız
için oruç sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de
farz kılındı.”
(Bakara suresi, 183. ayet)
• “Namazı kılın, zekâtı verin. Rükû edenlerle birlikte siz
de rükû edin”
(Bakara suresi, 43. ayet)
    Aşağıdakilerden hangisi bu ayetlerde sayılan ibadetlerden biri değildir?
A) Hac
B) Namaz
C) Oruç
D) Zekât

3. “Ey iman edenler! Allah’a karşı gelmekten sakınmanız
için oruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz
kılındı.”
(Bakara suresi, 183. ayet)
    Bu ayetten oruçla ilgili aşağıdaki sonuçların hangisi
çıkarılamaz?
A) Müslümanların yerine getirmesi farzdır.
B) Diğer ilahi dinlerde de olan bir ibadettir.
C) Hem farz hem nafile olarak tutulmaktadır.
D) Allah’a karşı gelmekten alıkoyan bir ibadettir.

4. • “Sizden biriniz oruçlu olduğu zaman kötü söz söylemesin, bağırıp çağırmasın. Bir kimse kendisine kötü söz
söyleyecek olursa yahut sataşırsa ona; ‘Ben oruçluyum.’ desin.”
(Hadis-i şerif)
Bu hadisten aşağıdaki sonuçların hangisi çıkarılamaz?
A) Güzel konuşmaya özenilmelidir.
B) Kavga etmekten sakınılmalıdır.
C) Davranışlara dikkat edilmelidir.
D) Sık sık nafile oruç tutulmalıdır.

5. Mukabele ile ilgili aşağıdaki bilgilerin hangisinde
yanlışlık yapılmıştır?
A) Müslümanlar Kur’an’ı birlikte okurlar.
B) Günün herhangi bir vaktinde okunabilir.
C) Okuyanı diğerleri Mushaf’tan takip eder.
D) Okumaya Ramazan bayramında başlanır.

6. Aşağıdaki açıklamalardan hangisi “tekne orucuyla” ilgilidir?
A) Sahura kalkan küçük çocukların öğle yemeğine kadar
tuttukları oruçtur.
B) Oruç, sahuruyla iftarıyla hayatımıza coşku katan bir
ibadettir.
C) Oruca başlayan çocuğa harçlık vermek güzel bir gelenektir.
D) İlk oruç, insan hayatında iz bırakan çok önemli bir hatıradır.

7. Ramazan, iki minare arasına asılan “Hoş geldin Ramazan”
vb. ışıklı yazılarla misafir gibi karşılanır.
Bu ışıklı yazıların adı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mukabele
B) Mahya
C) Mani
D) Mushaf

8. Aşağıdaki “diş kirasıyla” ilgili bilgilerin hangisinde
yanlışlık yapılmıştır?
A) İftara davet edilen misafirlere verilen hediyenin adıdır.
B) Toplumumuzdaki ramazan ayına özgü geleneklerden
biridir.
C) Ramazanda mukabele okuyanlara verilen iftar yemeğinin adıdır.
D) Kendilerine sevap kazandıran davetlilere teşekkür
etme yoludur.

9. Aşağıdaki ibadetlerle ilgili ayetlerden hangisinin konusu diğerlerinden farklıdır?
A) “İman eden kullarıma söyle: Namazlarını dosdoğru kılsınlar, kendisinde ne alış-veriş, ne de dostluk bulunan
bir gün gelmeden önce, kendilerine verdiğimiz rızıklardan gizli-açık harcasınlar.”
(İbrahim suresi, 31. ayet)
B) “Ramazan ayı, insanlara yol gösterici, doğrunun
ve doğruyu eğriden ayırmanın açık delilleri olarak
Kur’an’ın indirildiği aydır. Öyle ise sizden ramazan
ayını idrak edenler onda oruç tutsun. …”
(Bakara suresi, 185. ayet)
C) “… Şafağın aydınlığı gecenin karanlığından ayırt edilinceye (tan yeri ağarıncaya) kadar yiyin, için. Sonra
da akşama kadar orucu tam tutun. …”
(Bakara suresi, 187. ayet)
D) “Ey iman edenler! Allah’a karşı gelmekten sakınmanız
için oruç sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de
farz kılındı…”
(Bakara suresi, 183. ayet)

10. Aşağıdakilerden hangisi Ramazan Bayram’ı öncesi
yapılan hazırlıklardan biri değildir?
A) Bayramlık kıyafet hazırlamak
B) Kurban etinden kavurma yapmak
C) Çocuklar için hediyeler ayarlamak
D) Yemek, tatlı gibi ikramlıklar yapmak

11. I. Son cüz bayram namazından sonra okunur.
II. Her gün bir cüz okunarak Kur’an hatmedilir.
III. Ramazan ayı içinde Kur’an’ın tamamı okunur.
Mukabeleyle ilgili numaralanmış bilgilerden hangileri
doğrudur?
A) Yalnız I.
B) Yalnız II.
C) I ve II.
D) II ve III.

12. Hz. Peygamber ibadete çok düşkündü. Onun bir gece
yarısı kalkıp namaz kıldığını gören eşi Hz. Ayşe: “Ey
Allah’ın elçisi! Rabbin geçmiş ve gelecek bütün günahlarını bağışladığı hâlde niçin bu kadar ibadet ediyorsun?”
deyince sevgili Peygamberimiz: “Ey Ayşe, Allah’a şükreden bir kul olmayayım mı?” buyurmuştur. (Hadis-i şerif)
Hz. Peygamberin Hz. Ayşe’ye bu cevabı, ibadetin
amaçlarından hangisiyle ilgilidir?
A) Allah’a itaat etme
B) Allah’a boyun eğme
C) Allah’a teşekkür etme
D) İnsanlığa hizmet etme

CEVAP ANAHTARI:
1. B
2. A
3. C
4. D
5. D
6. A
7. B
8. C
9. A
10. B
11. D
12. C
Sayfa: [1] 2 3 4 5 6 ... 10