Dersler => Tarih => 9. Sınıf => Soru Bankası => Konuyu başlatan: Uyanan Gençlik - 31 Mayıs 2018, 14:42:51

Başlık: Tarih ve Tarih Yazıcılığı - Konu Testi 3
Gönderen: Uyanan Gençlik - 31 Mayıs 2018, 14:42:51
1. 
İlk olarak Thukydides’în öncülüğünü yaptığı tarihten fayda sağlamayı amaçlayan tarih yazım şeklidir. Osmanlının son dönemlerinde bu tarih yazım şekli benimsenmiş, milli değerleri  yüceltip  toplumu  harekete  geçirmek  için  Osmanlının geçmişteki zaferleri ön plana çıkarılmıştır.
   Yukarıdaki özellikleri verilen tarih yazım şekli aşağıdakilerden hangisidir?
A)   Araştırmacı tarih yazıcılığı
B)   Hikâyeci tarih yazıcılığı
C)   Sosyal tarih yazıcılığı
D)   Öğretici tarih yazıcılığı
E)   Kronik tarih yazıcılığı

2. 
Çanakkale Savaşı’nı araştıran bir tarihçi olayları yer ve zaman göstererek, olaylar arasında neden sonuç ilişkisi kurarak, belgelere dayanarak ve savaşa katılan bütün devletlerin belgelerini dikkate alarak tarafsız bir şekilde
yazmaya çalışmıştır.
   Bu bilgilere göre bu tarihçinin kullandığı tarih yazım şekli aşağıdakilerden hangisidir?
A)   Hikâyeci tarih yazıcılığı
B)   Öğretici tarih yazıcılığı
C)   Sosyal tarih yazıcılığı
D)   Kronik tarih yazıcılığı
E)   Araştırmacı tarih yazıcılığı

3. 
Osmanlı Devletinde vakanüvisler görevlendirilerek önemli gelişmelerin kayıt altına alınması devlet politikası doğrultusunda bir tarih yazıcılığı yapıldığının göstergesidir.
   Osmanlı, devlet politikası doğrultusunda bir tarih yazıcılığı yaparak aşağıdakilerden hangisini amaçlamış olabilir?
A)   Devletin başarılarını gelecek nesillere aktarmak
B)   Tarih biliminin gelişmesine katkıda bulunmak
C)   Ulusçu bir tarih anlayışı oluşturmak
D)   Türk milletinin dünya medeniyetine katkılarını ortaya koymak
E)   Tarihi olayların objektif olarak yansıtılmasını sağlamak

4.
Yazının icadından önceki dönem “tarih öncesi çağlar” olarak adlandırılmıştır. Bu dönem araştırılırken yazı olmadığı için daha çok insanların kullandığı araç ve gereçler dikkate alınmıştır.
   Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi tarih öncesi dönemleri araştırırken yararlanılan en önemli bilim dalıdır?
A)   Heraldik
B)   Paleografya
C)   Nümizmatik
D)   Arkeoloji
E)   Coğrafya

5.
İlkçağın en büyük şehirlerinden biri olan Efes, denizin geri çekilmesi ile liman özelliğini kaybedip zamanla bir harabeye dönüşmüştür.
   Efes’in tarihsel gelişim sürecini inceleyen bir tarihçi bu durumu açıklarken hangi tarihe yardımcı bilim dalından daha fazla yararlanmıştır?
A)   Toponomi
B)   Coğrafya
C)   Demografya
D)   Nümizmatik
E)   Diplomatik

6.
   I.   Orta Asya’da bir Türk Kurganında yapılan kazıda bulunan
üzerinde hayvan motifleri olan kilimler
    II.   Hititler ile Mısırlılar arasında imzalanan Kadeş Antlaşması
    III.   II. Göktürk Devleti tarafından bırakılan Orhun Kitabeleri
   Yukarıdaki tarihsel kanıtları incelemek için yararlanılan tarihe yardımcı bilim dalları aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
              I                II                III 
A)   Paleografya  Nümizmatik   Coğrafya
B)   Antropoloji   Paleografya    Filoloji
C)   Etnografya   Diplomatik     Epigrafya
D)   Arkeoloji      Epigrafya       Demografya
E)   Epigrafya     Nümizmatik    Diplomatik

7.
•   Göktürklere ait Orhun yazıtları,
•   Kadeş Antlaşması’nın yazıldığı kil tabletleri,
•   Lidyalıların kullandığı paraları
   incelemek isteyen bir araştırmacı, aşağıdaki bilimlerden hangisine gereksinim duymaz?
A)   Paleografya
B)   Epigrafya
C)   Antropoloji
D)   Nümizmatik
E)   Diplomatik

8. 
Bir tarihi olay kendisinden önceki bir olayın sonucu ve kendisinden sonraki bir olayın sebebini oluşturabilir.
   Buna göre tarihi olayın hangi özelliğine değinilmiştir?
A)   Tekrarlanamadığı
B)   Süreklilik gösterdiği
C)   Belgelere dayalı olduğu
D)   Geçmişte meydana geldiği
E)   Tarihi bilgilerin değişebilir olduğu

9.    Tarihi bulguların zamanının doğru olarak belirlenmesinde aşağıdaki bilim dallarından hangisinden yararlanılmaktadır?
A)   Kimya
B)   Nümizmatik
C)   Arkeoloji
D)   Epigrafya
E)   Ekoloji

10.    Tarih öncesi dönem üzerine inceleme yapan kişi aşağıdaki tarihe yardımcı bilim dallarından hangisinden faydalanabilir?
A)   Nümizmatik
B)   Arkeoloji
C)   Diplomatik
D)   Paleografya
E)   Epigrafi

11.
Geçmişi  öğrenmede  tarihçilerin  önemini  anlatmak  için:
“Tarihi tarihçilerin ışığında öğrenmek isteyenler yüzyıllar öncesine yolculuk eden bir zaman makinesi içine girer.'' denilmektedir.
   Buna göre tarihçinin aşağıdakilerden hangisini yapması tarih yöntemine aykırıdır?
A) Yer ve zaman belirtmesi
B) Arşivlere önem vermesi
C) Kişisel düşüncesini eklemeden anlatması
D) Sebep-sonuç ilişkisi içinde incelemesi
E) Olayları günümüz şartlarıyla değerlendirmesi

12.
Ünlü tarihçimiz Halil İnalcık, Türk tarihçilerine şu öğütlerde bulunuyor: “Türk tarihçilerine bir öneride bulunmak gerekirse diyebilirim ki daima belgelere sadık kalın. Eğer hakikati ortaya çıkarırsanız bu daima bizim lehimizedir. Eğer mübalağa yaparsanız kendinizi kabul ettiremezsiniz, sizi ciddiye almazlar.”   Halil  İnalcık’a  göre  iyi  bir  tarihçi,  araştırmalarında
aşağıdakilerden hangisine dikkat etmelidir?
A)   Araştırmalarında rivayetleri dikkate almalıdır
B)   Tarihimizi sevdirmek için övgü ile bahsetmelidir.
C)   Kişisel düşüncelerini eklemeden bilgileri iletmelidir.
D)   Tarihçiler, çok ciddi insanlar olmalıdır.
E)   Tarih araştırmalarında edebi metinlerden yararlanmalıdır.

CEVAP ANAHTARI:
1. D
2. E
3. A
4. D
5. B
6. C
7. C
8. B
9. A
10. B
11. E
12. C

KAYNAK: https://odsgm.meb.gov.tr