Son İletiler

Sayfa: [1] 2 3 4 5 6 ... 10
1
Çıkmış Sorular / İslam Mezhepleri Tarihi - Çıkmış Sorular - Kısa kısa
« Son İleti Gönderen: Ders Hocası 20 Ekim 2018, 16:16:00  »
- İslam Mezhepleri Tarihi edebiyatının gelişim dönemi yazarı: Şehristânî

“Makâlâtü’l-fırak” terimini anlamı: Batıl mezhepler

- Hz. Peygamber’in vefatından sonra Ensar’ın halife seçimi için toplandıkları yer: Sakife oğullarının gölgeliği

- Hz. Osman döneminde yaşanan kargaşanın baş sorumlusu: Abdullah b. Sebe
-  Şia’nın Hz. Ali’nin hilafetine dair ileri sürdüğü delillerden biri: Ğâdir-i Hum olayı
- Cemel ve Sıffın savaşları sonrasında ortaya çıkan problemlerden biri: Mürtekib-i kebire
- Haricilerin daha çok kendilerini tanımlamak için kullandığı isim: Ehl-i Şurât
- İbâdiyye fırkasının kurucusu: Abdullah b. İbâd

- Mürcie düşüncesinin doğuşunun arkasındaki gelişme: Muaviye’nin Hz. Ali’yi lanetleme ve Hz.Osman’ı övme kampanyasını başlatması 

- Selef metodundaki prensiplerden olan “imsak”ın anlamı: Mütaşâbih ayetleri te’vilden çekinmek

- İsmâiliyye mezhebi mensuplarının kurduğu devlet: Fâtımîler

- Gâib imam fikrini benimsemeyen Şii fırka: Zeydiyye

- İmam adına şehir, kasaba ve köylerde emr bi’l-ma‘rûf ve nehy ‘ani’l-münker prensibini uygulamak üzere “muhtesib” tayin eden Şii mezhep: Zeydiyye

- Hangi hanedan zamanında İmâmiyye Şiası devletin resmi mezhebi olarak kabul edilmiştir: Safeviler

- Kulun irade ve fiillerinde hür ve muhtar olduğu anlayışı İmamiyye’nin hangi prensibi ile doğrudan alakalıdır: Adalet

- Sözlükte “önceden olmadığı halde icat edilen inanç veya amel” anlamına gelen kavram: Bid’at

- İslam Mezhepleri Tarihi edebiyatının oluşum dönemi özelliklerinden biri: Daha çok tenkit ve reddiye üslubunda olması

- Necmeddîn-i Kübrâ’nın “Allah’a ulaşan yollar, yaratıkların nefesleri sayısıncadır” sözü, hangi kavramın ifadesidir: Yetmiş iki millet

- Tahkim olayı ile ilgili doğru ifade: "Hüküm ancak Allah'ındır." sloganı
- Tahkim olayında Muâviye b. Ebû Süfyân’ın hakemliğini yapan: Amr b. El-Âs
- Tarihte ortaya çıkan tüm mezheplerin görüşlerini Kur’ân’a atıfta bulunarak
doğrulamaya çalışmaları, mezheplerin ortaya çıkışında etkili olan sebeplerden hangisi için  örnek gösterilebilir: Nasların tabiatı

- İmam Enu Hanife, mezheplerden hangisine nispet edilmiştir: Mürcilik

- Bazı hadis kaynaklarında yer alan rivayetlerde kaderciler hangi din
mensuplarına benzetilmiştir: Mecûsîler

- Bazı kadîm sıfatları Allah'a nispet etmekten kaçınanlar, hangi isim ile adlandırılmıştır: Muattıla

- Hz. Hasan’ın iktidar talebini sonlandırıp hilafeti bir antlaşmayla Muaviye’ye
devrettiği yıla ne ad verilmiştir: Cemaat Yılı

- Müslümanların itikadî konulardaki ihtilâflarını anlatan “Makâlâtü'l-İslâmiyyîn
ve İhtilâfü’l-Musallîn” adlı eserin yazarı: Ebu’l-Hasan el-Eş'arî

- Hz. hüseyin'in şehit edilmesinden sonra ortaya çıkan Tevvabun hareketinin ilk lideri: Süleyman b. Surâd el-Huzaî

- Sünnî kaynaklar ilk dönemdeki Şiî topluluklar için başlangıçta terimlerden hangisini kullanmışlardır: Râfıziyye

- Şîa’yı diğer İslamî fırkalardan ayıran en önemli itikat esası: İmâmet

- Usûlü’l-Kâfî adlı Şiî hadis eserin müellifi: Küleynî

- İslam Mezhepleri araştırmalarında Durkheim’in usulüne bağlı kalacağını belirterek içtimaiyatçı (sosyal-pozitivist) bir metodu benimseyen ve bu nedenle gözlem ve görüşme tekniklerinin kullanıldığı alan araştırmalarına yönelen bilim adamı: Yusuf Ziya Yörükan

- Tahkim olayından hemen sonra ortaya çıkan mezhep: Haricilik

- Hz. Peygamber’in vefatından sonra Ensar’ın halife seçimi için üzerinde uzlaştığı sahabi: Sa’d b. Ubade

- Şiîlere göre Hz.Muhammed(s.a.v) kimi Gadîr-i Hum denilen yerde kendisine vasî tayin etmiştir: Hz. Ali (k.v.)

İmam Matüridi’ye ait kelam eserlerinden biri: Kitâbü't-Tevhîd

-  Şiîliğin doğuşunu hazırlayan önemli olaylardan biri: Tevvâbûn hareketi
- Hangisi İmâmî müslümanların ticari kazançlarından, harp ganimetlerinden, define ve arazi gelirlerinden vermeleri gereken dinî vergidir: Hakkullah

- İslam Mezhepleri Tarihi disiplininin kullandığı “betimleyici” metot: Bir mezhebî inancı olduğu şekliyle tasvir etmek
2
Soru Bankası / ARAPÇA 3 - Alıştırmalar (Ünite 01)
« Son İleti Gönderen: Ders Hocası 20 Ekim 2018, 15:39:27  »
1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde rubâî mucerred fiil vardır?
A) .يُبَعْثِرُ "نَجِيبٌ" كُتُبَهُ عَلَى الأَرْضِ
B) هَلْ يُرْكِبُكَ "رَمْزِي" دَرَّاجَتَهُ الْجَدِيدَةَ؟
C) !أَدِّبِ ابْنَكَ
D) أَلَمْ تُدْرِكْ مَعْنَى الْجُمْلَةِ؟
E) .أَنَا أُبْقِي كُلَّ شَيْءٍ فِي مَوْضِعِهِ


2. Aşağıdaki bablardan hangisi mutavaat (dönüşlülük) için kullanılmaz?
A) اِفْتِعَالٌ
B) اِفْعِلاَّلٌ
C) تَفَعْلُلٌ
D) اِفْعِنْلاَلٌ
E) اِفْعِيلاَلٌ


3. Aşağıdakilerden hangisi اِنْفِعَال babındandır?
A) اِنْتَشَرَ
B) اِنْتَزَحَ
C) اِنْتَشَقَ
D) اِنْكَسَرَ
E) اِنْتَسَبَ


4. Aşağıdaki إِفْعَال babında olan muzâri fiillerden hangisinin harekesi yanlıştır?
A) يَخْرِجُ
B) يُدْخِلُ
C) يُسْنِدُ
D) يُكْرِمُ
E) يُسْمِعُ


5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sulâsînin mezîdi rubâî fiil yoktur?
A) !أَبْلِغْ أَهْلَكَ سَلاَمَنَا
B) .أَثْمَرَتْ أَشْجَارُ الْبُرْتُقَالِ فِي البُسْتَانِ
C) .أُرِيدُ لِلنَّاسِ الْخَيْرَ
D) مَتَى يُحَاكِمُ القَاضِي الْمُتَّهَمَ؟
E) .يَسْوَدُّ سَقْفُ الفُرْنِ مِنَ الدُّخَانِCEVAP ANAHTARI
1. B
2. E
3. D
4. B
5. E


3
SORU: Necmeddîn-i Kübrâ’nın “Allah’a ulaşan yollar, yaratıkların nefesleri sayısıncadır” sözü, aşağıdaki kavramlardan hangisinin bir ifadesi sayılabilir?
   
A) Yetmiş iki millet
B) Ashâb-ı ehvâ
C) Ehl-i istikâmet
D) Ehl-i sünnet
E) Yetmiş üç fıkra

CEVAP: Yetmiş iki millet
4
SORU: Hak mezhep anlayışı ile ilgili aşağıdaki kavramlardan hangisi anlam içeriği bakımından diğerlerinden farklıdır?

A) Ashâbü’l-ehvâ
B) Ehl-i furkat
C) Ehl-i istikâmet
D) Ashâbü’l-bida’
E) Ehl-i dalâlet

CEVAP: Ehl-i istikâmet
5
SORU: Aşağıdakilerden hangisi Mezhepler Tarihi Edebiyâtındaki yanlı ve maksatlı içerik karşısında yanılgıya düşmemek için alınan önlemlerden biri değildir?

A) Mezhep mensubu olan âlimlerin görüşlerine başvurmak.
B) Mezheplerin gelişimindeki tarihi ve siyasî şartları araştırmak.
C) Her mezhebin kendi eserlerine bakmak.
D) Mezhep isimlerinin karalama amaçlı konulabileceğini hesaba katmak.
E) Mezhepler Tarihi eserleri yerine tefsir ve hadis kitaplarına başvurmak.


CEVAP: Mezhepler Tarihi eserleri yerine tefsir ve hadis kitaplarına başvurmak.
6
SORU: Kelâm disiplinini amaçları bakımından İslam Mezhepleri Tarihi disiplininden farklılaştıran temel husus aşağıdakilerden hangisidir?
   
A) Mezheplerin dinden sapıp sapmadıkları hakkında görüş açıklaması
B) Mezheplerin inançlarını ele alması
C) Mezheplerin gelişimini incelemesi
D) Mezheplerin eserleri üzerinde araştırmalar yapması
E) Mezhepler arası etkileşimleri bulup çıkarması


CEVAP: Mezheplerin dinden sapıp sapmadıkları hakkında görüş açıklaması
7
SORU: Aşağıdakilerden hangisi, çağrıştırdığı anlam bakımından tefrika kavramıyla yakından ilgilidir?
A)Mezhep
B) Cemaat
C) Makâle
D) Nıhle
E) Fırka

CEVAP: Fırka
8
AÖL / Din Kültürü Ahlak Bilgisi 3
« Son İleti Gönderen: Ders Hocası 16 Ekim 2018, 17:33:46  »
1. Aşağıdakilerden hangisi insanın Allah’la iletişim kurma yollarından
biri değildir?
A) Dua
B) Tövbe
C) Türbe ziyareti
D) Kur’an okumak

2. Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın subuti sıfatlarından biridir?
A) Kudret
B) Kıdem
C) Beka
D) Vahdaniyet

3. Aşağıdakilerden hangisi meleklere ait bir özelliktir?
A) Çoğalırlar.
B) Yiyip içmezler.
C) Ateşten yaratılmışlardır.
D) Yalnız Allah’ın katında bulunurlar.

4. Bayram namazının hükmü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Farz
B) Vacip
C) Sünnet
D) Müstehab

5. Aşağıdakilerden hangisi zekât verilebilecek kimseler arasında
yer almaz?
A) Borçlular
B) Kardeşler
C) Torunlar
D) Yolda kalanlar

6. Aşağıdakilerden hangisi haccın faydalarından değildir?
A) Mahşer gününü hatırlatır.
B) Eşitlik duygusunu pekiştirir.
C) Fakirlere karşı merhamet duygularını geliştirir.
D) Birlik ve kardeşlik duygularını güçlendirir

7. Tutulamayan farz orucun engeller ortadan kalkınca tutulmasına
ne ad verilir?
A) Kaza
B) Nafile
C) Fidye
D) Adak

8. Aşağıdakilerden hangisi ahirete inanan bir kişiden beklenmez?
A) Allah’ın emir ve yasaklarına uymaya özen göstermek
B) İnsanlara iyi davranmak, iyilik yapmak
C) Kalbini kötü düşüncelerden arındırmak
D) Mal-mülk edinmenin önemini bilmek

9. Aşağıdakilerden hangisi evrende meydana gelen tabiat
olaylarını idare etmekle görevli melektir?
A) Mikâil
B) Azrail
C) İsrafil
D) Cebrail

10. Aşağıdakilerden hangisi namaza hazırlık (dışındaki) şartlarından
biridir?
A) Tekbir almak
B) Kur’an okumak
C) Ayakta durmak
D) Kıbleye dönmek

11. Hz. Muhammed’in aşağıda verilen özelliklerinden hangisi
diğerlerinden farklıdır?
A) Giyinmesi
B) Evlenmesi
C) Vahiy alması
D) Yemesi-içmesi

12. Hz. Peygamberle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Son peygamberdir.
B) Bütün insanlığa gönderilmiştir.
C) Âlemlere rahmet olarak gönderilmiştir.
D) Sadece Kur’an-ı Kerim’i tebliğ etmekle görevlendirilmiştir.

13. İslam dininde yararlı, ıslah edici, düzeltici, içinde dirlik
düzenlik barındıran güzel iş ve davranışlara ne denir?
A) Salih amel
B) İhsan
C) İhlas
D) Hikmet

14. Hz. Muhammed’in insanlara, hayvanlara, bitkilere, canlı-cansız
tüm varlıklara karşı şefkatli davranması onun hangi özelliğini
gösterir?
A) Doğa sevgisini
B) Son peygamber oluşunu
C) Âlemlere rahmet oluşunu
D) Kur’an-ı Kerim’i tebliğle görevli oluşunu

15. “... De ki: ‘Rabb’imi tenzih ederim.
Ben ancak resul olarak gönderilen bir beşerim...’ Eğer
yeryüzünde (insanlar yerine), yerleşip dolaşan melekler olsaydı
elbette onlara gökten bir melek peygamber indirirdik.” (İsrâ suresi, 93-95. ayetler.) “De ki: Ben de ancak sizin gibi bir insanım. (Ne var ki) bana
sizin ilahınız ancak bir tek ilahtır diye vahyolunuyor...” (Kehf suresi, 110. ayet.) Bu ayetlerin ana fikri hangi seçenekte verilmiştir?
A) Hz. Muhammed uyarıcıdır.
B) Hz. Muhammed bir insandır.
C) Hz. Muhammed Kur’an-ı
Kerim’i açıklayıcıdır.
D) Hz. Muhammed insanlığa bir rahmettir.

16. “İşte bu Kur’an, kendisiyle uyarılsınlar, Allah’ın ancak tek bir ilah olduğunu bilsinler ve akıl sahipleri iyice düşünüp öğüt alsınlar diye insanlara gönderilmiş
bir bildiridir.” (İbrahim suresi, 92. ayet.)
Aşağıdakilerden hangisi bu ayetten çıkarılamaz?
A) Kur’an’ın bilimsel araştırmaya önem verdiği
B) Kur’an’ın akıl sahiplerine gönderildiği
C) Kur’an’ın öğütlerden oluşan bir kitap olduğu
D) İslam’ın tevhit inancı üzerine kurulduğu

17. “Halis bir mümin ki: Kur’an okur ve gereği ile amel eder; o, tadı güzel, kokusu güzel turunç meyvesi gibidir. Bir mümin de Kur’an okumaz, fakat gereği ile amel eder; bu da tadı güzel, fakat kokusu olmayan hurma
gibidir. Kur’an okuyan fakat gereğiyle amel etmeyen münafığın
benzeri de kokusu güzel fakat tadı acı reyhane otu gibidir.
Kur’an okumayan münafığın benzeri ise tadı acı, kokusu kötü
olan Ebucehil Karpuzu gibidir.” Bu hadiste Hz. Peygamber
halis bir müminin Kur’an’la ilişkisinin nasıl olmasını öğütlemektedir?
A) Kur’an’ı hem okuması, hem amel etmesi
B) Kur’an’ı anlayıp öğretmesi
C) Kur’an’la amel etmesi
D) Kur’an’ı okuması

18. “Sizin en hayırlınız Kur’an-ı Kerim’i öğrenen ve başkalarına
öğreteninizdir.” Bu hadiste Peygamberimizin yapılmasını istediği davranış
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kur’an-ı Kerim’in ezberlenmesi
B) Kur’an’ın mesajının tüm insanlara ulaştırılması
C) Kur’an-ı Kerim’le ilgili araştırmalar yapılması
D) Kur’an’ın öğrenilmesi ve öğretilmesi

19. Aşağıdakilerden hangisi Müslümanların Kur’an’a karşı sergilemesi beklenen tutum ve davranışlar arasında yer almaz?
A) Kur’an okunduğu zaman dinlemek
B) Kur’an’ı okuyup anlamaya çalışmak
C) Kur’an’ın öğütleriyle amel etmek
D) Kur’an’ı eleştirel bir bakış açısı ile irdelemek

20. Kur’an’ın açıklanıp yorumlanmasına ne ad verilir?
A) Meal
B) Tefsir
C) Te’vil
D) Tercüme


CEVAP ANAHTARI
1. C
2. A
3. B
4. B
5. C
6. C
7. A
8. D
9. A
10. D
11. C
12. D
13. A
14. C
15. B
16. A
17. A
18. D
19. D
20. B
9
AÖL / Din Kültürü Ahlak Bilgisi 7
« Son İleti Gönderen: Ders Hocası 16 Ekim 2018, 17:27:38  »
1. Kıyamet gününde ölülerin diriltilip bir yerde toplanmasına ne ad verilir?
A) Ahiret
B) Haşir
C) Mizan
D) Hesap

2. Aşağıdakilerden hangisi cenaze namazında okunmaz?
A) Sübhaneke Duası
B) Salli-Barik Duaları
C) Cenaze Duası
D) Zamm-ı sure

3. “O, hanginizin daha güzel iş yapacağını denemek için ölümü ve hayatı yarattı. O, üstündür, bağışlayandır.” (Mülk suresi, 2. ayet)
Bu ayetin temel vurgusu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tüm varlıkları yaratan Allah’tır.
B) Allah, kullarına karşı merhametlidir.
C) Allah, hayatı amaçsız yaratmamıştır.
D) Allah’tan başka tüm varlıklar ölümlüdür.

4. Aşağıdakilerden hangisi insanların yeniden dirilişinden sonraki
aşamalardan biri değildir?
A) Sur’a üflenmesi
B) Hesap verilmesi
C) Mizanın kurulması
D) Cennet veya cehenneme gidilmesi

5. Aşağıdakilerden hangisinin ahirete inanan bir kişide görülmesi
beklenir?
A) Dünyaya bağlılık
B) Bencillik
C) Hırs
D) Sorumluluk

6. Aşağıdakilerden hangisi ölen bir insan için yapmamız gereken
görevler arasında yer almaz?
A) Yıkamak
B) Dua etmek
C) Hayır yapmak
D) Yas tutmak

7. Neylersin ölüm herkesin başında...
Uyudun uyanamadın olacak,
Kim bilir nerede, nasıl, kaç yaşında?
Bir namazlık saltanatın olacak
Taht misali o musalla taşında
Cahit Sıtkı Tarancı
Aşağıdakilerden hangisi bu şiirde verilmek istenen asıl mesajı ifade eder?
A) Ölüm bir yok oluştur.
B) Ölüm bir hayat gerçeğidir.
C) Ölüm, zamansız gelir.
D) Ölüm, uykunun kardeşidir.

8. Aşağıdakilerden hangisi tövbenin en son aşamasıdır?
A) Pişman olmak
B) Af dilemek
C) İyi davranışlara yönelmek
D) Hata yaptığının farkına varmak

9. “Ey müminler! Hepiniz Allah’a tövbe edin ki kurtuluşa eresiniz.”
(Nur suresi, 31. ayet)
Bu ayete göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Her insan hata yapabilir.
B) Günah işleyen müminler dinden çıkar.
C) Tövbe etmeyen kişiler mümin olamaz.
D) Tövbe yalnızca müminler için geçerlidir.

10. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde Yüce Allah’ın isimlerinden
olan “es-Settar”ın anlamı verilmiştir?
A) Tövbeleri kabul eden
B) Hata ve günahları örten
C) Çok affedici, çok bağışlayan
D) Acıyan ve merhamet eden

11. Aşağıdaki ayetlerden hangisi anlamca diğerlerinden farklıdır?
A) “Allah, tövbeyi kabul eden, kötülükleri bağışlayan ve yaptıklarınızı
bilendir.” (Şûra suresi, 25. ayet)
B) “Hayat boyu günah işleyip te son nefesinde “Ben artık tövbe
ettim” diyen ve dolayısıyla kafir olarak ölen kimselere gelince,
böylelerinin sözde tövbeleri asla makbul değildir...” (Nisa
suresi, 18. ayet)
C) “...Gerçek şu ki: Sizden kim, bilmeyerek bir kötülük yapar,
sonra ardından tövbe edip de kendini ıslah ederse, bilsin ki Allah çok bağışlayan, çok esirgeyendir.” (En’am suresi, 54.ayet)
D) “Ancak tövbe ve iman edip iyi davranışta bulunanlar başkadır;
Allah işte onların kötülüklerini iyiliklere çevirir...” (Furkansuresi, 54. ayet)

12. “...Gerçek şu ki: Sizden kim, bilmeyerek bir kötülük yapar,
sonra ardından tövbe edip de kendini ıslah ederse, bilsin ki
Allah çok bağışlayan, çok esirgeyendir.”(En’am suresi, 54.ayet)
Bu ayete göre tövbenin kabulü için aşağıdakilerden hangisi gerekli değildir?
A) Hataen yapmış olmak
B) İyiye yönelmek
C) Allah’tan bağışlanma dilenmek
D) Son nefesi beklemek

13. Peygamber Efendimizin ortaya koyduğu uygulamalar, hangi
çeşit sünnet olarak isimlendirilir?
A) Fiilî
B) Kavlî
C) Takrirî
D) Kutsî

14. Aşağıdaki ayetlerden hangisi sünnetin açıklayıcılığı ile ilgilidir?
A) “Andolsun ki Resulullah, sizin için Allah’a ve ahiret gününe
kavuşmayı umanlar ve Allah’ı çokça zikredenler için güzel bir
örnektir.” (Ahzab suresi, 21.ayet)
B) “(Resulüm!) Biz seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik.”
(Enbiya suresi, 107. ayet)
C) “(Resulüm!) De ki: Eğer Allah’ı seviyorsanız bana uyunuz ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın...” (Âl-iİmran suresi, 31. ayet)
D) “O, ümmilere, içlerinden kendilerine ayetlerini okuyan, onları
temizleyen, onlara kitabı ve hikmeti öğreten bir peygamber gönderendir...” (Cuma suresi, 2. ayet)

15. Kur’an’ın herhangi bir hüküm getirmediği konularda sünnet,
Kur’an’ın bütünlüğüne uygun hükümler koyar. Bu durum sünnetin hangi yönü
ile ilgilidir?
A) Tefsir
B) Teşrî
C) Te’kid
D) Tebliğ

16. Aşağıdaki eserlerden hangisi “Kütüb-ü Sitte” arasında yer almaz?
A) Sünen-i Tirmizi
B) Sünen-i Nesaî
C) Sünen-i Darimî
D) Sünen-i Ebu Davud

17. Aşağıdaki eser-yazar eşleştirmelerinden hangisi doğrudur?
A) İmam Malik - Muvattaa
B) Ahmed b. Hanbel - el-Kafi
C) İbn Mace - Sahih
D) Tirmizi - Cami’

18. • Hicri takvimin birinci ayıdır.
• Peygamberimiz bu ayı “Allah’ın ayı” olarak nitelemiştir.
• Alevîlik-Bektaşîlik geleneğinde bu aya büyük önem verilir.
Hakkında bilgi verilen kameri ay aşağıdakilerden hangisidir?
A) Recep
B) Ramazan
C) Şevval
D) Muharrem

19. Ben gelmedim dava için Benim işim sevgi için Dostun evi gönüllerdir
Gönüller yapmaya geldim. Yunus Emre
Bu şiirde aşağıdakilerden hangisi vurgulanmıştır?
A) Sevgi ve hoşgörü
B) Huzur ve istikrar
C) Barış ve güven
D) Arkadaşlık ve dayanışma

20. Aşağıdakilerden hangisi Hacı Bektaş Veli’nin düşünce sisteminde
yer alan “dört kapı” arasında yer almaz?
A) Şeriat
B) Tarikat
C) Uhuvvet
D) Marifet

CEVAP ANAHTARI:
1. B
2. D
3. C
4. A
5. D
6. D
7. B
8. C
9. A
10. B
11. B
12. D
13. A
14. D
15. B
16. c
17. A
18. D
19. A
20. C
10
AÖL / Temel Dini Bilgiler - 2
« Son İleti Gönderen: Ders Hocası 16 Ekim 2018, 17:20:17  »
1. Hz. Peygamberin Taif’te kendisini taşlayanlara karşı tutumu,
Hudeybiye antlaşmasındaki tavrı ve Mekke’nin fethinde verdiği
mesajlar O’nun hangi özelliğini öne çıkarmaktadır?
A) Doğruluk ve sabrını
B) Tevhidi esas almasını
C) Barış ve hoşgörüsünü
D) Cömertlik ve cesaretini

2. “Ey Resul! Rabbinden sana indirileni insanlara ulaştır. Eğer bunu yapmazsan peygamberlik görevini yapmamış olursun ...” (Maide suresi, 67. ayet)
Bu ayette Peygamberimizin hangi sıfatına işaret edilmiştir?
A) Sıdk
B) Emanet
C) Fetanet
D) Tebliğ

3. Kur’an-ı Kerim’in iki kapak arasına toplanması teklifini ilk olarak aşağıdaki halifelerden hangisi dile getirmiştir?
A) Hz. Ali
B) Hz. Ömer
C) Hz. Osman
D) Hz. Ebu Bekir

4. Vahiy süreci ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Vahyin ilk muhatabı Hz. Adem’dir.
B) En çok suhuf Hz. Şit’e gönderilmiştir.
C) Vahiy zincirinin son halkası Hz. Muhammed’dir.
D) İlk suhuf Hz. İbrahim’e gönderilmiştir.

5. Matta, Markos, Luka ve Yuhanna İncilleri hangi konsülde kutsal kabul edilmiştir?
A) İznik
B) İstanbul
C) Efes
D) Kadıköy

6. Kur’an-ı Kerim’i açıklarken sadece tarihi bilgilerle yetinmeyip
dil, edebiyat, dinler tarihi, sosyoloji gibi bilimlerden de yararlanılarak
yazılan tefsir çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Rivayet Tefsiri
B) Lügavî Tefsir
C) Dirayet Tefsiri
D) İlmî Tefsir

7. Aşağıdakilerden hangisi Kur’an-ı Kerim’in bozulup kaybolmamasına
ve değişikliğe uğramamasına yönelik değildir?
A) Yazılması
B) Ezberlemesi
C) Allah’ın Kur’an’ı koruyacağını
vadetmesi
D) Hz. Peygamberin Kur’an’ı bir kitap hâline getirmesi

8. “Allah bir insanla ancak vahiy yoluyla yahut perde arkasından
konuşur. Yahut bir elçi gönderip, izniyle ona dilediğini vahyeder. Şüphesiz O yücedir, hüküm ve hikmet sahibidir.” (Şûra suresi, 51. ayet)
Bu ayette Allah’ın insanlarla iletişim kurma şekillerinden
hangisi yer almamıştır?
A) Rüya yoluyla
B) Vahiy yoluyla
C) Melek aracılığıyla
D) Perde arkasından

9. Aşağıdakilerden hangisi “hüzün yılı”nda vefat etmiştir?
A) Ebu Talib
B) Hz. Hamza
C) Abdülmuttalib
D) Zeyd b. Harise

10. Kur’an-ı Kerim’i toplamakla görevli komisyonun başkanı aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Hz. Ali
B) Zeyd b. Sabit
C) Abdullah b.Ömer
D) Sa’d b. Ebi Vakkas

11. Kur’an-ı Kerim’de genellikle on ayetten oluşan özel işaretlerle
ayrılmış kısımlara ne denir?
A) Tertil
B) Hizb
C) Aşir
D) Hıfz

12. Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’da adı geçen peygamberler arasında yer almaz?
A) Hz. Yahya
B) Hz. Şuayp
C) Hz. İlyas
D) Hz. Şit

13. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed’in hicretten önce
İslam’ı duyurmak için gittiği şehirlerden biridir?
A) Medine
B) Taif
C) Hayber
D) Şam

14. Hendek savaşı hangi yıl yapılmıştır?
A) 624
B) 625
C) 627
D) 629

15. Hz. Peygamber, I. Akabe Biatı’ndan sonra hangi sahabiyiİslam’ı öğretmesi için Medine’ye göndermiştir?
A) Sa’d b. Ebi Vakkas
B) Mus’ab b. Umeyr
C) Abdullah b. Cahş
D) Zeyd b. Harise

16. İslam ahlakının kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Örf ve Adet
B) Kültürel Miras
C) Akıl ve Tecrübe
D) Kur’an ve Sünnet

17. Aşağıdakilerden hangisi Tefsir ilminin amaçlarından biridir?
A) Kur’an’ı indiği tarihî zemin içinde tanıtmak
B) Hz. Muhammed’in sünnetinin yerel ve evrensel boyutunu
kavratmak
C) Kalbi kötü huylardan temizlemek ve iyi huylarla donatmak
D) İnsanlara, özgür ve sorumlu bir varlık olduğunu öğretmek

18. Aşağıdakilerden hangisi fıkhın dört temel kaynağından birisidir?
A) Maslahat-ı Mürsele
B) Sedd-i Zeraî
C) İstihsan
D) Kıyas

19. Aşağıdakilerden hangisi tarih alanında eser veren kişilerden
değildir?
A) İbn Haşim
B) İbn İshak
C) Kindî D) Vahidî

20. Katip Çelebî, İbn Batuda ve Evliya Çelebi gibi isimler hangi
alanda meşhur olan kişilerdir?
A) Tarih
B) Coğrafya
C) Matematik
D) Optik

CEVAP ANAHTARI
1. C
2. D
3. B
4. D
5. A
6. C
7. D
8. A
9. A
10. B
11. C
12. D
13. B
14. C
15. B
16. D
17. A
18. D
19. C
20. B
Sayfa: [1] 2 3 4 5 6 ... 10