Ana Sayfa

Reklam

Son İletiler

Sayfa: 1 2 3 4 5 6 ... 10
1
SORU: I. Kabul
II. İkrar
III. İstisna
İmanda olması gereken şartlar yukarıdakilerden hangisi ya da hangileridir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I ve III

Çözüm: İmanda kesin kabul ve ikrar yani dışavurum
aranır, ayrıca bilgi, akıl, istidlal ve tefekkürün iman
eylemindeki ağırlıklı payı göz ardı edilmemelidir.

Doğru cevap D’dir.
2
İslam İnanç Esasları / Mümin ve müslim arasındaki fark nedir?
« Son İleti Gönderen: Ders Hocası Bugün, 08:59:12 »
A) Müslim kayıtsız, şartsız inanç gösteren, mümin ise islamın gereklerini yerine getiren kişidir.
B) Mümin kayıtsız, şartsız iman gösteren, müslim ise islamın gereklerini yerine getirmeye çalışan kişidir.
C) Mümin islam dinini benimseyen kendini Allah’a teslim eden, müslim ise iman eden kişidir.
D) Hz. Peygamberin vahiy yoluyla getirdiği tüm hususları tereddütsüz tasdik eden ve getirdiklerine inanan kişiye mümin, inancın gereklerini tam olarak yerine getiren kişiye müslim denir.
E) Müslim, mümin kelimesinin çoğul ifadesidir.
Çözüm:
İslam düşüncesinde bir terim olarak iman “Hz. Peygamberin vahiy yoluyla getirdiği tüm hususlarda tereddütsüz tasdik etmek ve getirdiklerine inanmak” demektir. Bu inancı benimseyen kişiye mü’min dendiği gibi, inancın gereklerini tam bir teslimiyetle yerine getiren kişiye de Müslim denir. Bunun Farsça’dan geçen çoğul ifadesine de Müslüman denir.

Doğru cevap D’dir.
3
SORU: Sadece çevresindeki kişilere bakıp, hiçbir araştırma
yapmadan iman eden kimseye ne denir?
A) Mümin
B) Müslüman
C) Münafık
D) Müslim
E) Mukallit

Çözüm:
Bir kimsenin çevresindeki ana, baba, kardeş,
komşu, hoca ve değer verdiği diğer kişilere bakarak,
hiçbir araştırma yapmadan inanmasına taklit, bu tür
imana da taklidî iman denir.
Böyle bir kişiye de mukallit adı verilir.
Doğru cevap E’dir.
4
SORU:
I. Mu’ tezile
II. Mürcie
III. Şia
Hangi mezhepler imanda artma olabileceğini savunur?
A) Yalnız I
B) I ve III
C) I, II ve III
D) Yalnız III
E) Hiçbiri

Çözüm:
İmanda artmanın hem nitelik hem de nicelik
yönünden olacağını söyleyenler aynı zamanda amelin
imandan bir cüz olduğunu savunan Selefiyye, Mu’tezile,
Şia, Zeydiyye ve Hariciyye
mezhepleridir.
Doğru cevap B’dir.
5
A) Kerramiyye
B) Cehmiyye
C) Hariciyye
D) Zeydiyye
E) Şia
Çözüm:
Kerramiyye mezhebinin imanı tanımı inanılması gereken inanç esaslarını kalbin tasdiki olmaksızın, dil ile ikrar etmek yeterlidir şeklindedir.
Cehmiyye iman-bilgi ilişkisini,
Hariciyye, Zeydiyye ve Şia da iman - amel ilişkisi vardır.

Doğru cevap, A’dır.
6
A) Ebu’l-Muîn en-Nesefî
B) İmamı Hanbeli
C) Zemahşeri
D) Ebu Nuaym
E) Firuzabadi
Çözüm:
İmam Mâtüridî, İmam Eş’arî, Bakıllanî, Cüveynî, Gazzalî ve Ebu’l-Muîn en-Nesefî imanın kalbin tasdikinden ibaret olduğunu savunmuşlardır.

İmamı Hanbeli 4 büyük mezhep imamıdır, Zemahşeri El Keşşaf adlı günümüze ulaşan bir eseri vardır, Ebu Nuaym Kelam ilmi ile ilgilenmiştir, Firuzabadi’nin tefsir ile ilgili eserleri bulunmaktadır.

Doğru cevap A’dır.
7
SORU: slam dininde bir kimsenin mümin olabilmesi için hangi şartı yerine getirmesi gerekir?
A) Allah’ ın buyurduğu emirlere iman etmek.
B) Tevhid veya şehadet kelimelerini kalben kabul etmek
C) Sadece dil ile şehadet getirip kalben kabul etmemek.
D) Hoşgörülü olmayı benimsemek
E) Güzel ahlaklı olmayı benimsemek
Çözüm:
İslâm dininde bir kimsenin mümin olabilmesi için tevhid veya şehâdet kelimelerini kalben kabul edip dillendirmesi yeterlidir.
Doğru cevap, B’dir.
8
İslam İnanç Esasları / İslam dini ne anlama gelmektedir?
« Son İleti Gönderen: Ders Hocası Bugün, 08:46:29 »
A) Tabiat olaylarındaki gizli güç
B) Peygamberlerin meydana getirdiği bir din
C) Barış ve hoşgörünün Peygamberler ile yayılması
D) İlk Peygamber Hz. Âdem’den son peygamber
Hz. Muhammed’e kadar bütün peygamberlerin getirdiği hak dinlerin genel adı İslâm’dır.
E) Hz. Muhammed’in getirdiği bir inanç sistemi
Çözüm:
İlk Peygamber Hz. Âdem’den son peygamber Hz. Muhammed’e kadar bütün peygamberlerin getirdiği hak dinlerin genel adı İslâm’dır.

Doğru cevap D’dir.
9
A) Hak ve batıl
B) Semavi ve beşeri
C) Semavi ve batıl
D) Şüpheli dinler ve beşeri
E) İlkel ve milli dinlerÇözüm: İslam âlimleri genelde hak ve batıl din şeklinde
bir sınıflama yapmışlardır. Diğer çeldiricilerdeki
kavramlar ise. Semavi ve beşeri dinler dinlerin kaynağına
bakılarak yapılan sınıflamadır. Şüpheli dinler Mecusiler
ve Maniheistler için kullanılmaktadır. İlkel ve milli dinler
ise tek tanrılı ve çok tanrılı sınıflamaya göre yapılmıştır.
Doğru cevap A’dır.
10
Dinin kelime anlamında aşağıdaki ifadelerden hangisi yer almaz?
A) İtaat
B) Güzel ahlak
C) Mükafat
D) Örf
E) UsulÇözüm:
Temel anlam olarak dinin; itaat, ceza, mükâfat,
örf, adet, hüküm, tutulan yol ve usul kelimeleriyle
karşılandığı ifade edilir. Güzel ahlak ise ilim ve edep
öğrenmekle elde edilen iyi huylardır.
Doğru cevap B’dir.
Sayfa: 1 2 3 4 5 6 ... 10