Son İletiler

Sayfa: [1] 2 3 4 5 6 ... 10
1
a) Lirik
b) Epik
c) Satirik
d) Didaktik
CEVAP: Didaktik

Didaktik (öğretici) şiir
Belli bir düşünceyi aşılamak ya da belli bir konuda öğüt, bilgi vermek, ahlaki bir ders çıkarmak amacıyla öğretici nitelikte yazılan duygu yönü az olan şiir türüdür.

Manzum hikayeler ve fabllar bu türe girer. Kısaca öğretici şiirdir.

Yusuf Has Hacip’in Kutadgu Bilig,
Aşık Paşa’nın Garibname,
Nabi’nin Hayriye bu "Didaktik Şiir" türünün ünlü örnekleridir.

Tanzimat’tan sonraki Türk Edebiyatında Ziya Paşa’nın Terkib-i Bend;
Tevfik Fikret’in Haluk'un Defteri ve Şermin;
Mehmet Akif’in Süleymaniye Kürsüsünde, Asım adlı eserleri de "Didaktik Şiir" tarzda yazılmış ünlü eserler.


Epik şiir
kahramanlık, yurt sevgisi gibi liriklik bildiren şiirdir.

Epik şiirler oluşum tarihlerine göre "doğal epik" ve "yapay epik" olarak ikiye ayrılır.
Aynı anlamda hamasi şiir, kahramanlık şiiri, destani şiir adında da kullanılır.

Epik şiir, Destansı özellikler gösteren şiirlerdir.

Epik şiir Konusu:
Kahramanlık, savaş, yiğitlik konuları işlenir.

Okuyanda coşku, yiğitlik duygusu, savaşma arzusu uyandırır. Daha çok, uzun olarak söylenir.

Divan edebiyatında kasideler, Halk edebiyatında koçaklama, destan, varsağı türleri de epik özellik gösterir.

Tarihimizde birçok şanlı zaferler yaşadığımızdan, epik şiir yönüyle bir hayli zengin bir edebiyatımız vardır.
2
a ) Yeşim
b ) Karbon
c ) Kalseduan
d ) Turkuaz

CEVAP: Yeşim


Genellikle kırmızı , sarı , kahverengi veya yeşil renkte olan, çamurdan arındırılmış silis çeşitidir; ve nadiren mavi. Kırmızı renk, demir (III) kapanımlarından kaynaklanmaktadır.

Kuvars grubundan bir Silikat mineralidir.

Mineral agrega pürüzsüz bir yüzeyle kırılır ve süsleme veya bir değerli taş olarak kullanılır. Oldukça parlak olabilir ve vazolar, mühürler ve sifon kutuları için kullanılır .

Yeşim taşı'nın özgül ağırlığı tipik olarak 2,5 ila 2,9'dur.

Yeşim taşı, çoğunlukla farklı yeşim bantlarına sahip olan bantlı bir demir oluşum kayaçtır.

Yeşim, asırlar boyunca mücevherat ve küçük heykel yapımında kullanılmış, en çok yeşil renkte bulunan sert, kıymetli taştır.

En kıymetlileri zümrüt yeşimi ve Burma yeşimidir.
3
1. Müminin imandan sonra İslam’ın daha temel inanç esaslarına yönelmesi ve onlar hakkındaki
iman ve bilgisini daha üst seviyelere çıkarması gerekir.
Bu şekilde iman esaslarına açık ve geniş bir şekilde inanmaya ne ad verilir?
A) İcmali iman
B) Tafsili iman
C) Tasviri iman
D) Dönüşümsel iman
E) Taklidi iman

2. Varoluşu kendinden olan zorunlu varlığın sadece Allah olduğu ilkesinden hareketle
ortaya atılan isbât-ı vâcib delili aşağıdakilerden hangisidir?
A) İmkân delili
B) Hudûs delili
C) Ahlâk delili
D) Dinî tecrübe delili
E) Gaye ve nizam delili

3. Peygamberlerin insanlara tebliğ ettiği dinin, Allah katındaki genel adı aşağıdakilerden
hangisidir?
A) İlke
B) İslâm
C) Selam
D) İnanç
E) İtikat

4. Aşağıdakilerden hangisi meleklerin görevlerinden biri değildir?
A) Tüm insanlara vahyi tebliğ etmek
B) Müminleri iyi işlere yöneltmek
C) Peygamberlere salat ve selam getirmek
D) Müminlere ahirette şefaat etmek
E) Allah’ı hamd ile yüceltmek

5. Aşağıdakilerden hangisi vahyin mahiyetinin özelliklerinden biri değildir?
A) Allah ile peygamberleri arasında nübüvvetin bir sırrı olması
B) Kur’an’da vahyin lafzıyla olduğu gibi korunmasının önemi ve gerekliliğine vurgu
yapılması
C) Hz. Peygamber tarafından lafız ve mâna olarak telakki edilip öylece tebliğ edilmesi
D) Kelime ve cümlelerini olduğu gibi ezberleme ve korumanın gereksiz olması
E) Lafız ve mânadan ibaret olması ve Cebrâil tarafından Lehv-i Mahfûz’dan bu şekilde
indirilmesi

6. Peygamberlik ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Peygamberlik Allah Teâlâ’nın kulları arasından seçtiği şahıslara lutfettiği ve
insanların kendi istek ve çabalarıyla elde edemeyecekleri bir görevdir.
B) Her ümmete kendi dilleriyle hitap eden peygamber gönderilmiştir.
C) Peygamberler isteyen herkese her zaman mucize gösterirler.
D) Peygamberlerin kesin sayısı hakkında kesin bir rakam vermek mümkün değildir.
E) Peygamberler Allah’ın kendilerine bildirdikleri dışında gaybı bilmezler.

7. Aşağıdakilerden hangisi Kur'an'da ahiret aleminin gerekliliğine dair belirtilen
konulardan biri değildir?
A) Hakikatin ortaya çıkıp herkesçe tasdik edilmesi
B) Varoluşun ve hayatın anlamlı ve amaçlı olabilmesi
C) İnanç ve davranışlara karşılıklarının verilmesi
D) Evrensel ahlâk ilkelerinin hayata geçirilmesi
E) İnsanların eşit imkân ve kabiliyetlerde yaratılmaması

8. Ahiret âlemine imanın tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ölen insanlara ait ruhların dünyada başka bedenlerde yaşamaya devam ettiğine
inanmaktır.
B) Evrenin kozmolojik düzeninin yıkılmasını sağlayan kıyametin kopmasının ardından,
ölülerin Allah tarafından tekrar diriltilmesiyle başlayacak olan ebedi âlemin
gerçekleşeceğine inanmaktır.
C) Ölümden sonra sadece insanlara ait ruhların yaşayacağına inanmaktır.
D) Evrenin bütünüyle yok olacağına inanmaktır.
E) İnsanların yaptıkları eylemlerin hesaplarını vermeyeceklerine inanmaktır.

9. Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’da kıyameti nitelendiren adlardan biri değildir?
A) Tâmme
B) Sahha
C) Sâat
D) Râcife
E) Tekvin

10. Ehl-i sünnet mezhebinin insan fiillerine ilişkin görüşü aşağıdakilerden hangisidir?
A) İnsanların fiillerini doğrudan doğruya Allah yaratır.
B) İnsanlar, fiillerini kendileri yaratır.
C) İnsanlar fiillerini irade ve kudretten yoksun olarak yaparlar.
D) İnsanlar fiillerini Allah’ın fiil anından önce yarattığı kudretle yapar.
E) İnsanların yapacağı fiilleri vuku bulmadan önce Allah bilmez.

11. Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın yaratma sıfatını ifade eden kavramlardan biri
değildir?
A) İbda
B) Kevn
C) Makzî
D) Îcâd
E) İnşa

12. Allah’ın ilim sıfatı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) İlim sıfatı, Allah’ın emirleri, hükümleri ve fiillerinde hür olduğunu ve her şeyi
dileyebileceğini öngören bir sıfattır.
B) Allah dilediği hükmü verir, kullarından dilediklerini hidayete erdirir, dilediklerini
saptırır.
C) Allah dilemedikçe insanlar dileyemez, dileseydi bütün insanların hepsini (iradeleri
olmadan) hidayete erdirirdi ve herkes iman ederdi.
D) İlim sıfatı Allah’ın, zaman ve mekân sınırı olmaksızın küçük-büyük, gizli-aşikâr,
maddî-manevi her var olanı gözlem yapmışçasına hakkıyla bilmesi ve bu niteliğe
sahip olmasıdır.
E) Allah dilediğini kesinlikle yapan en üstün ve en yetkin iradeli varlıktır.

15. Kader kavramının terim anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Evrenin kozmolojik düzeninin yıkılması anlamına gelen kıyâmetin kopmasının
ardından Allah tarafından ölenlerin tekrar diriltmesiyle başlayacak olan ebedî âlemdir.
B) Temelde evrende bir düzenin olduğu ve bu düzendeki her varlığın belirli bir gayeye
yönelik olarak yaratıldığı öncülünden hareket eden delildir.
C) Allah’ın varlık ve olaylara ilişkin olarak ezelde belirlediği planı gerçekleştirip
yaratmasıdır.
D) Evrenin yaratılmış olduğu ve her yaratılmışın da bir yaratıcıya muhtaç olduğundan
hareketle Allah’ın varlığını ispata çalışan bir delildir.
E) Allah’ın yaratacağı bütün varlık ve olayları ezelde ilim ve iradesiyle belirlemesidir.

14. İslam’a göre “iyi davranış”ın anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Aklın ve mantığın emrettiği davranıştır.
B) İnsanı dünyada huzurlu kılan davranıştır.
C) Dinin yapılmasını emir ve tavsiye ettiği iyi, doğru, faydalı ve sevap kazanmaya neden
olan bütün eylemler ve davranışlardır.
D) Toplumsal ilke ve kurallara uygun olan davranıştır.
E) Örf, adet ve geleneklere uygun olan davranıştır.

15. Aşağıdakilerden hangisi büyük günah konusunda ehl-i sünnetin inanç anlayışına
uygundur?
A) Büyük günah işleyen kimse dinden çıkar.
B) İnandığı halde büyük günah işleyen ve işlediği günahlarda ısrarcı olan kimseye
fasık denir.
C) Büyük günah işlemek imanı hiçbir şekilde etkilemez.
D) Büyük günah işleyip tövbe etmeden ölen kimse küfür üzere ölmüştür.
E) Büyük günah işleyen kimselere Müslüman ismi verilmez.

16. "Davranış inancın değil, inanç davranışın şartıdır." görüşüyle inanç-davranış
ilişkisinde dengeyi kuran mezhep aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mutezile
B) Şia
C) Selefiyye
D) Ehl-i sünnet
E) Hariciler

17. Aşağıdakilerden hangisi inkarın psikolojik nedenlerinden biri değildir?
A) Kıskançlık
B) Aşırı dünya sevgisi
C) Sosyal baskı grupları
D) Büyüklenmek
E) Arzuların peşinden gitmek

18. I. Materyalizm
II. Pozitivizm
III. İdealizm
IV. Freudizm
Yukarıdakilerden hangileri çağdaş inkarcı akımlardandır?
A) Yalnız II
B) Yalnız IV
C) I ve III
D) I,II ve III
E) I, II ve IV

19. Maddeyi varlığın temeli ve ezeli sayan, madde aleminin ötesinde herhangi bir varlık alanı
tanımayan ve Allah, ruh ve ahireti inkar eden felsefi akım aşağıdakilerden hangisidir?
A) Materyalizm
B) Darwinizm
C) Pozitivizm
D) Freudizm
E) Deizm

20. İslam inanç sisteminde "Ehl-i kıble tekfir edilemez." ilkesi, sonucu itibariyle nasıl bir
Müslümanlık anlayışını hedefler?
A) İbadetleri vurgulayan bir Müslümanlık anlayışını
B) Çalışmaya özen gösteren bir Müslümanlık anlayışını
C) Tartışmacı bir Müslümanlık anlayışını
D) Kapsayıcı ve hoşgörülü bir Müslümanlık anlayışını
E) Sorgulayıcı bir Müslümanlık anlayışını


CEVAP ANAHTARI:
1. B) Tafsili iman
2. A) İmkân delili
3. B) İslâm
4. A) Tüm insanlara vahyi tebliğ etmek
5. D) Kelime ve cümlelerini olduğu gibi ezberleme ve korumanın gereksiz olması
6. C) Peygamberler isteyen herkese her zaman mucize gösterirler.
7. E) İnsanların eşit imkân ve kabiliyetlerde yaratılmaması
8. B) Evrenin kozmolojik düzeninin yıkılmasını sağlayan kıyametin kopmasının ardından,
ölülerin Allah tarafından tekrar diriltilmesiyle başlayacak olan ebedi âlemin
gerçekleşeceğine inanmaktır.
9. E) Tekvin
10. A) İnsanların fiillerini doğrudan doğruya Allah yaratır.
11. C) Makzî
12. D) İlim sıfatı Allah’ın, zaman ve mekân sınırı olmaksızın küçük-büyük, gizli-aşikâr,
maddî-manevi her var olanı gözlem yapmışçasına hakkıyla bilmesi ve bu niteliğe
sahip olmasıdır.
13. E) Allah’ın yaratacağı bütün varlık ve olayları ezelde ilim ve iradesiyle belirlemesidir.
14. C) Dinin yapılmasını emir ve tavsiye ettiği iyi, doğru, faydalı ve sevap kazanmaya neden
olan bütün eylemler ve davranışlardır.
15. B) İnandığı halde büyük günah işleyen ve işlediği günahlarda ısrarcı olan kimseye
fasık denir.
16. D) Ehl-i sünnet
17. C) Sosyal baskı grupları
18. E) I, II ve IV
19. A) Materyalizm
20. D) Kapsayıcı ve hoşgörülü bir Müslümanlık anlayışını
4
1. Orjinal verinin değiştirilmeden kullanılabilir veri haline getirildiği aşama aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Analiz
B) Gösterim
C) Düzenleme
D) İşleme
E) Toplama

2. Belgeye eklenebilen ve OpenOffice Writer uygulamasında bulunmayan Microsoft Word
uygulaması ögesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Video
B) Formül
C) Tablo
D) Çizelge
E) Akıllı şekil

3. İşaretlenen tüm ögelerin hepsinin sunuma katılmasını sağlayan ve sıralama olanağı
veren Prezi menüsü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Path
B) Colors and Fonts
C) Frame
D) Insert
E) Theme

4. "1,0E+3'' biçimini oluşturan sayı biçimi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Saat
B) Tarih
C) Metin
D) Bilimsel
E) Finansal

5. Türkiye'de internet bağlantısının ilk kez gerçekleştirildiği yıl aşağıdakilerden
hangisidir?
A) 1986
B) 1987
C) 1990
D) 1993
E) 1996

6. Apple firmasının geliştirdiği web tarayıcısı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Facebook
B) Mozilla Firefox
C) Google Chrome
D) Windows Internet Explorer
E) Safari

7. Https ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) İlkel bir arama motorudur.
B) Güvenli ağ protokolü desteği sunar.
C) Sunucu bilgisayara ulaşım yoktur.
D) Sadece Metin verileri transfer edilir.
E) Standart kullanıcı bilgisayarıdır.

8. TR-NET'in 1992 yılında ilk deneysel çalışmalarını gerçekleştirdiği ülke
aşağıdakilerden hangisidir?
A) İngiltere
B) Fransa
C) Almanya
D) Yunanistan
E) Hollanda

9. Kablo bağlantısını ortadan kaldıran, kısa mesafe radyo frekansı (RF) teknolojisi
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Dağıtık Sistem
B) EDGE
C) Bluetooth
D) Infrared-Irda
E) GPRS

10. Aşağıdakilerden hangisi bir dizüstü bilgisayarda daha yüksek özelliklere yönelik
değiştirilebilecek parçalardan biridir?
A) Trackball
B) Sabit disk
C) Port
D) Ekran
E) Chipset

11. Dizüstü bilgisayarların diğer adı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Akıllı bilgisayar
B) Sunucu
C) Masaüstü bilgisayar
D) Desktop
E) Notebook

12. Taşınabilir teknolojilerin aynı anda ses, grafik ve video paylaşabilmesini sağlayan
teknoloji aşağıdakilerden hangisidir?
A) GPS
B) SPSS
C) 3G
D) GPRS
E) EDGE

13. Aşağıdaki Web seviyelerinden hangisinde kullanıcılar bulundukları pasif rolden aktif bir
role geçmişlerdir?
A) Web 1.0
B) Web 1.5
C) Web 2.0
D) Web 2.5
E) Web 3.0

14. LinkedIn sosyal ağ sitesinin odak alanı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Eğlence
B) Öğrenme
C) Kariyer
D) Arkadaşlık
E) Alışveriş

15. Aşağıdakilerden hangisi sosyal medyanın özelliklerinden biri değildir?
A) Çekimserlik
B) Bağlantısallık
C) Karşılıklı konuşma
D) Topluluk oluşturma
E) Açıklık

16. Twitter ortamında, tweetlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Tweetler yanıtlanarak, hakkında yorum yapılabilir.
B) Beğenilen tweetler favorilere eklenebilir.
C) Tweetler belli bir konuda olduğunu vurgulamak amacıyla etiketlenebilir
(hashtag).
D) Belli günlerde sadece en popüler 10 konu (Trending Topic) hakkında tweet atılabilir.
E) Tweetler yeniden tweetlenebilir (retweet).

17. Teknolojinin kullanıcıların amaç ve hedeflerine ulaşmasında yardımcı bir araç
olduğu görüşünü öne süren yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
A) Distopya
B) Kullanıma odaklanan belirlenimcilik
C) Teknolojik belirlenimcilik
D) Sosyal belirlenimcilik
E) Yönetsel belirlenimcilik

18. Teknoloji ile tanışması daha geç olan ve teknolojik dünyaya sonradan uyum
sağlamaya çalışan kuşak aşağıdakilerden hangisidir?
A) Dijital göçmenler
B) Ağ toplumu
C) Çevrimiçi topluluklar
D) Dijital yerliler
E) Bilgi toplumu

19. Aşağıdakilerden hangisi bilgi toplumunda teknolojinin sunduğu araçların sağladığı
avantajlardan biri değildir?
A) İnsanlar arası iletişimin kolaylaşması
B) Coğrafi mesafelerin uzaması
C) Daha kaliteli üretim yapılmasını sağlaması
D) Zaman tasarrufu sağlaması
E) Toplumlar arası sosyal ve kültürel ilişkilerin artması

20. Aşağıdakilerden hangisi ütopyan bakış açısına göre internetin yaygınlaşmasının
etkilerinden biridir?
A) Ekonomik sistemler üzerinde yıkıcı domino etkisi yaratması
B) Teknolojinin anti-demokratik güçler tarafından kullanılması
C) Yazılım ve donanıma sınırlı sayıda kişinin sahip olması
D) Bilgiye erişimin artması nedeniyle demokratikleşmeyi sağlaması
E) Bireysel girişimciliği baltalaması

CEVAP ANAHTARI:
1. A) Analiz
2. E) Akıllı şekil
3. A) Path
4. D) Bilimsel
5. D) 1993
6. E) Safari
7. B) Güvenli ağ protokolü desteği sunar.
8. E) Hollanda
9. C) Bluetooth
10. B) Sabit disk
11. E) Notebook
12. C) 3G
13. C) Web 2.0
14. C) Kariyer
15. A) Çekimserlik
16. D) Belli günlerde sadece en popüler 10 konu (Trending Topic) hakkında tweet atılabilir.
17. B) Kullanıma odaklanan belirlenimcilik
18. A) Dijital göçmenler
19. B) Coğrafi mesafelerin uzaması
20. D) Bilgiye erişimin artması nedeniyle demokratikleşmeyi sağlaması
5
1. Ahlaki terim ve kavramlar ile ahlaki önermelerin anlamı ve birbiri ile irtibatını,
bunların nasıl temellendirildiğini inceleyen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Din felsefesi
B) Ahlâk felsefesi
C) Hukuk felsefesi
D) Edebiyat
E) Tasavvuf

2. Hz. Peygamber (s.a.s) kendi hayatında gerçekleştirdiği fiiller ve dile getirdiği ahlaki
ilke ve kurallar ile etrafındaki insanlara aşağıdakilerden hangisini sağlamıştır?
A) Rahat bir hayatı
B) Maddi refahı
C) Yeni bir varoluş imkânını
D) Sınıfsal farklılıkları
E) Eski düzenin devamını

3. Aşağıdaki sorulardan hangisi ahlak teorileri geliştiren düşünürler tarafından dikkate
alınmaz?
A) İyiyi gerçekleştirmek için ne yapılmalıdır?
B) Bir fiili iyi veya kötü yapan özellikler nelerdir?
C) İyi ve kötü fiiller nelerdir?
D) İnsan nedir?
E) İnsanın iyiyi gerçekleştirmesi için Tanrı ne yapmalıdır?

4. İslam ahlakına göre; reziletlere bulaşmış kişiliğe modern psikolojide ne ad verilir?
A) Yoksun
B) Saldırgan
C) Ahlaksız
D) Bireyselleşememiş
E) Parçalanmış

5. "İnsan Allah'ın isim ve sıfatlarının tecelligâhıdır." cümlesiyle ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) İnsan, ahlaki kemale yönelik bir kabiliyete sahiptir.
B) İnsanın ve Allah'ın sıfatları her cihetten aynıdır.
C) Allah insana ruhundan üflemiştir.
D) İnsan, bu dünyada düzen kurarak yeryüzünü imar edebilme gücüne sahiptir.
E) İnsan, eşref-i mahlûkattır.

6. Ahlaken erdemli olmayan bir yargıcın adil olamayacağını söyleyen İslam düşünürü
aşağıdakilerden hangisidir?
A) İbn Haldun
B) İbn Meymun
C) İbn Ömer
D) İbn Rüşd
E) İbn Kesir

7. İnsanın kişiliğini, şerefini, dinini, vatanını ve namusunu koruma duygusu nefsin
güçlerinden hangisi ile ilgilidir?
A) Saldırı gücü
B) Arzu gücü
C) Öfke gücü
D) Düşünme gücü
E) Koruma gücü

8. Aileyi "ahlaki temele dayanan bir beraberlik olarak niteleyip, aralarında kandaşlık bağları
bulunan ve karşılıklı hak ve ödevlerle birbirine bağlanan bireylerden meydana
gelen topluluk" şeklinde tanımlayan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
A) Durkheim
B) İmmanuel Kant
C) John Locke
D) Platon
E) Descartes

9. Aşağıdakilerden hangisi bireylerin aile ahlakı ile ilgili sorumluluklarından biri değildir?
A) Kardeşlerin birbirine karşı görevleri
B) Çocukların anne babaya karşı görevleri
C) Anne babanın çocuklarına karşı görevleri
D) Eşlerin birbirine karşı görevleri
E) Çocukların devlete karşı görevleri

10. Bir “ilişkiler örgüsü” olarak nitelenen, başkalarıyla olan ilişkilerimizin nasıl olması
gerektiğini öğreten ve buna ilişkin kurallar koyan bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ahlak
B) Sosyoloji
C) Psikoloji
D) Tarih
E) Hukuk

11. Müminlerin kardeş olduğu ilan edilerek, kardeşliğe zarar verecek davranışlardan
kaçınmanın emredildiği sure aşağıdakilerden hangisidir?
A) Enfâl
B) Necm
C) Fetih
D) Hucurât
E) Mü'minûn

12. “Doğru olman gerektiği için doğru ol.” şeklindeki ahlakî emir, felsefî açıdan
aşağıdakilerden hangisini ifade eder?
A) Şartlı emir
B) Şartsız emir
C) Sırât-ı müstakîm
D) Emr-i bi’l-ma’rûf
E) Temeddün

13. İşveren ahlakını da kapsayacak şekilde her tür yönetim ahlakında gözetilmesi gereken temel
prensiplerden ikisi Nisa suresi 58. ayette belirtilmektedir.
Nisa Suresi'nde belirtilen en temel İslami  yönetim ilkeleri aşağıdakilerden hangisidir?
A) Adaletle hükmetmek ve liyakatı esas almak
B) Adaletle hükmetmek ve mesuliyetle yönetmek
C) İşi ehline vermek ve adaletle hükmetmek
D) İstişare etmek ve adaletle yönetmek
E) Dürüst ve adil olmak

14. İnsan, alın teriyle helalinden geçimini sağlayabildiği bir işi olduğu sürece, kendisinden
daha varlıklı olanları kıskanmamalı, mevcut halinin gerektirdiği ahlaki faziletleri yerine
getirmelidir. Bu bağlamda İbrahim Suresi 7. ayette, sahip olunan nimetin Allah tarafından artırılmasına yol açacağı belirtilen erdem aşağıdakilerden hangisidir?
A) Şükretmek
B) Minnettarlık
C) Dürüst olmak
D) Yardımlaşmak
E) Sabretmek

15. Erdem-ekonomi ilişkisinde minimum düzeyde en öncelikli erdemler aşağıdakilerin
handisinde doğru olarak verilmiştir?
A) Yardımlaşma ve dayanışma
B) Sabır ve metanet
C) Şefkat ve merhamet
D) Hak ve adalet
E) Lütuf ve ihsan

16. “Sizden biriniz bir kötülük gördüğü zaman, onu eliyle düzeltmeye gücü yeterse eliyle,
buna gücü yetmezse, diliyle düzeltsin…” hadisinde toplumsal ahlak ilkelerinden
hangisine vurgu yapılmaktadır?
A) Haktan ve haklıdan yana olma
B) Sıla-i rahim
C) Dayanışma
D) Doğruluk
E) İyiliği tavsiye kötülükten sakındırma

17. Yararlılık kuramının Batı çevre ahlakındaki karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Erdem etiği
B) Haz etiği
C) Koruma etiği
D) Ödev etiği
E) Fayda etiği

18. İslam tarihinde “ilk milli park veya yeşil kuşak” uygulamasının yapıldığı şehir
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Şam
B) İstanbul
C) Medine
D) Mekke
E) Kudüs

19. İslam çevre etiğinin en üst düzey kuramı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Erdemlilik
B) Bilgelik
C) Yararlılık
D) Sevgi
E) Sorumluluk

20. Aşağıdakilerden hangisi İslam çevre ahlakında sorumluluk kuramının temel
ilkelerinden biridir?
A) Kutsiyet
B) Ayet
C) Nimet
D) Merhamet
E) Emanet


CEVAP ANHATARI:
1. B) Ahlâk felsefesi
2. C) Yeni bir varoluş imkânını
3. E) İnsanın iyiyi gerçekleştirmesi için Tanrı ne yapmalıdır?
4. A) Yoksun
5. B) İnsanın ve Allah'ın sıfatları her cihetten aynıdır.
6. D) İbn Rüşd
7. C) Öfke gücü
8. A) Durkheim
9. E) Çocukların devlete karşı görevleri
10. A) Ahlak
11. D) Hucurât
12. B) Şartsız emir
13. C) İşi ehline vermek ve adaletle hükmetmek
14. A) Şükretmek
15. D) Hak ve adalet
16. E) İyiliği tavsiye kötülükten sakındırma
17. C) Koruma etiği
18. D) Mekke
19. B) Bilgelik
20. E) Emanet
6
1. Aşağıdaki devletlerden hangisi Himyerîler tarafından yıkılmıştır?
A) Sebeliler
B) Nabatiler
C) Kindeliler
D) Hireliler
E) Lahmîler

2. Aşağıdakilerden hangisi Medine’nin hicret yurdu seçilmesinin sebeplerinden biri
değildir?
A) Mekke ile ilişkileri tamamen koparmayı gerektirmeyecek bir yer olması
B) Medine’de müslümanlara saygı gösteren güçlü bir otoritenin olması
C) Medine’de Hz. Muhammed’in ailesinin sıhriyet bağı olan Hazrec kabilesinin
yaşaması
D) Nüfus potansiyeli bakımından Medine’nin Hicaz’daki en önemli yerleşim yerlerinden
biri olması
E) Habeşistan gibi alternatifler ile karşılaştırıldığında Mekke’ye yakınsayılabilecek bir mesafede olması

3. Mescid-i Nebevî ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Hz. Muhammed döneminde askeri işlerin görüldüğü bir mekân olarak da kullanıldı.
B) Elçilerin kabul edildiği yer olarak kullanılmıştır.
C) Temelleri taştan daha yukarısı kerpiçten inşa edilmiştir.
D) Kimsesiz Müslümanlarla ilim tahsil etmek isteyen sahâbîlerin barınması için arka kısmına Üstüvânetü’l-Vüfûd inşa edilmiştir.
E) Bazen bazı duruşmalar burada yapılırdı.
 
4. Kureyş’in gerçekleştirdiği Kâbe tamiri sırasında Hz. Peygamber’in hakem tayin
edilmesinin, bütün Kureyş kolları tarafından onaylanmasının nedeni aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Hz. Peygamber’in kuraya başvurmak suretiyle kabileler arasındaki ihtilafı
çözeceğini bilmeleri
B) Hz. Peygamber’in dürüst ve güvenilir bir şahsiyet olarak adalet ve hakkaniyetle karar
vereceğine inanmaları
C) Hz. Peygamber’i, kendi istekleri doğrultusunda karar vermesi konusunda
etkileyebileceklerini düşünmeleri
D) Hz. Peygamber’in kendileri lehine karar vereceğini ummaları
E) Aleyhlerine verebileceği bir karara itiraz edebilecekleri kanaatini taşımaları

5. Mekke seferine çıkan Hz. Peygamber’in Medine’de vekil bıraktığı sahabî
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ebû Rühm el-Gifârî
B) Ebû Zer el-Gifârî
C) Hz. Osman
D) Muâz b. Cebel
E) Abdullah b. Ümmü Mektûm

6. Hudeybiye Antlaşması’nın üzerinden bir yıl geçince Hz. Muhammed ve Müslümanlar
Zilkade ayında üç gün umre yapmak için Mekke’ye yola çıktılar. Bir yıl önce eda
edilemeyen umrenin yerine yapıldığı için bu umreye verilen ad aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Müellefe-i Kulûb
B) Futûhu’l-Büldân
C) Umretü'l-Vefa
D) Umretü’l-Kazâ
E) Umretü's-Sena

7. Bizanslıların Medîne’ye saldırı için savaş hazırlığı yaptığı, Suriye’deki Hristiyan Arap
kabilelerinin de onlara katıldığı haberinin alınması nedeniyle aşağıdaki seferlerden
hangisi düzenlenmiştir?
A) Huneyn Gazvesi
B) Mûte Seferi
C) Tebük Gazvesi
D) Mekke’nin Fethi
E) Tâif Kuşatması

8. Hz. Peygamber hakkında “Onun ahlâkı Kur’an’dı” sözü aşağıdakilerden hangisine
aittir?
A) Hz. Ömer
B) Hz. Ali
C) Hz. Fatıma
D) Hz. Aişe
E) Hz. Hasan

9. “Hz. Peygamber ibadetlerin Allah’ı görüyormuşçasına yerine getirilmesini tavsiye
eder, kendisi de böyle davranırdı.”
Yukarıdaki cümlede işaret edilen tutum ve davranışı ifade eden terim aşağıdakilerden
hangisidir?
A) İrfan
B) İkrar
C) İsâr
D) İkram
E) İhsan

10. Hz. Ebû Bekir’in halîfe seçilme süreci ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Medineli Beşîr b. Sa’d ve Ma’n b. Adî gibi şahıslar hilâfetin Kureyş’in elinde kalmasının
gereğini vurguladılar.
B) Hz. Ebû Bekir yanında bulunan Hz. Ömer ve Hz. Ebû Ubeyde’yi işaret ederek ikisinden
birinin halîfe olarak seçilebileceğini söyledi.
C) Toplantıya katılanlardan Sa’d b. Ubâde, Hz. Ebû Bekir’in halîfeliğine biat etmedi.
D) Hz. Ömer ve Hz. Ebû Ubeyde halîfelik görevi için en uygun adayın Hz. Ebû Bekir
olduğunu söylediler.
E) Hazrecli Hubâb b. Münzir halîfenin ensâr arasından seçilmesi için büyük çaba
harcadı.

11. Aşağıdaki komutanlardan hangisi Suriye fetihlerine katılmamıştır?
A) Şurahbil b. Hasene
B) Amr b. Âs
C) Halid b. Velid
D) Sa’d b. Ebû Vakkas
E) Ebû Ubeyde b. Cerrah

12. Müslüman olmaya karar veren Hz. Ömer, bu kararını Rasulullah'a nerede bildirdi?
A) Daru'n-Nedve'de
B) Daru'l-Erkam'da
C) Rasulullah’ın evinde
D) Hz. Ebu Bekir’in evinde
E) Kabe’de

13. Hz. Ömer ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Halife seçilince insanların kendisine “Halîfetu Halîfeti Rasulillah” diye hitap
etmesini istememiş ve yerine “emîrü’l-mü’minîn” denmesini istemiştir.
B) Kureyş kabilesinin Adiy boyuna mensuptur.
C) Câhiliye döneminde mensubu olduğu aile Mekke şehir devletinin sifâre görevini
yürütmekteydi.
D) Sâsânî imparatorluğu onun döneminde tarihe karışmıştır.
E) On beş yıl kadar hilâfet makamında kalmıştır

14. Hz. Ömer döneminde kurulan üç şehir aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru
olarak verilmiştir?
A) Basra-Fustât-Bağdat
B) Kûfe-Basra-Fustât
C) Kûfe-Basra-Bağdat
D) Dımaşk-Vâsıt-Bağdat
E) Kûfe-Dımaşk-Vâsıt

15. Aşağıdakilerden hangisi, “Sevâd-ı Irak Kureyş’in bahçesidir” diyerek şiddetli
tartışmaların yaşanmasına yol açan Kûfe valisidir?
A) Saîd b. Âs
B) Velid b. Ukbe
C) Ebû Musa el-Eş’arî
D) Abdullah b. Âmir
E) Abdullah b. Sa’d b. Ebû Serh

16. Kûfe’de kabilecilik fitnesini körüklemeleri yüzünden Hz. Osman’ın emriyle önce
Dımaşk’a ardından Humus’a sürgüne gönderilen on üç kişilik grubun lideri
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Eşter en-Nehaî
B) Muhammed b. Ebû Huzeyfe
C) Abdullah b. Sebe
D) Zeyd b. Sûhan
E) Muhammed b. Ebû Bekir

17. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Ali adına tahkim görüşmelerine katılan hakemdir?
A) Abdulla b. ez-Zübeyir
B) Abdullah b. Ömer
C) Ziyâd b. Ebîh
D) Sa’d b. Ebî Vakkâs
E) Ebû Musa el-Eş’arî

18. Hakemlerin tahkim görüşmelerinde aldığı karar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
doğrudur?
A) Hz. Ali Kur'an'a uygun olduğu için karara biat etti.
B) Muaviye'nin iddiasında haksız olduğu sonucuna varıldı.
C) Hz. Ali'nin görevden uzaklaştırılmasına karar verilmiştir.
D) Tahkim ümmet içindeki siyasi ayrılığa son verip, barış getirdi.
E) Muaviye halifelik iddiasından vazgeçipSuriye'yi terketti.

19. Aşağıdaki tarihçilerden hangisi, “Hz. Osman’a karşı gerçekleştirilen isyanın, Hz.
Osman’ın miras olarak devralıp değiştiremediği gelişmelerin bir sonucu
olduğunu ve birinci derecede diğer kabilelerin Kureyş’e isyanını sembolize
ettiğini” ileri sürmüştür?
A) İbn Haldûn
B) Hasan İbrahim Hasan
C) Abdülaziz ed-Dûrî
D) Levi Della Vida
E) Wellhausen

20. Aşağıdakilerden hangisi, Hz. Osman döneminde Nil vadisini takiben Nûbe üzerine
yürüyüp bugün Sûdan içlerinde kalan Dongola’da hüküm süren Hıristiyan Makarra
Krallığı’nı İslâm devletinin egemenliği altına almıştır?
A) Abdullah b. Âmir
B) Ukbe b. Âmir
C) Abdullah b. Sa‘d b. Ebû Serh
D) Ukbe b. Nâfi
E) Amr b. Âs


CEVAP ANAHTARI
1. A) Sebeliler
2. B) Medine’de müslümanlara saygı gösteren güçlü bir otoritenin olması
3. D) Kimsesiz Müslümanlarla ilim tahsil etmek isteyen sahâbîlerin barınması için arka kısmına Üstüvânetü’l-Vüfûd inşa edilmiştir.
4. B) Hz. Peygamber’in dürüst ve güvenilir bir şahsiyet olarak adalet ve hakkaniyetle karar
vereceğine inanmaları
5. A) Ebû Rühm el-Gifârî
6. D) Umretü’l-Kazâ
7. C) Tebük Gazvesi
8. D) Hz. Aişe
9. E) İhsan
10. E) Hazrecli Hubâb b. Münzir halîfenin ensâr arasından seçilmesi için büyük çaba
harcadı.
11. D) Sa’d b. Ebû Vakkas
12. B) Daru'l-Erkam'da
13. E) On beş yıl kadar hilâfet makamında kalmıştır
14. B) Kûfe-Basra-Fustât
15. A) Saîd b. Âs
16. A) Eşter en-Nehaî
17. E) Ebû Musa el-Eş’arî
18. C) Hz. Ali'nin görevden uzaklaştırılmasına karar verilmiştir.
19. C) Abdülaziz ed-Dûrî
20. C) Abdullah b. Sa‘d b. Ebû Serh
7
1. Sanat özelliği olmayan, el emeği ve becerisi ile maddi ihtiyacını karşılayan kişiye ne ad
verilir?
A) Hattat
B) Zanaatkâr
C) Müzehhip
D) Sanatkâr
E) Artist

2. Erken İslam mimarisinde ilk camilere örnek olan yapı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Samerra Camii
B) Elhamra Camii
C) Nayin Camii
D) Kurtuba Camii
E) Mescid-i Nebî

3. Sultanlara ait belgelerin yazıldığı hat çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Çiçekli Kufi
B) Tomar
C) Tevkī’
D) Muhakkak
E) Sülüs

4. Osmanlı eğitim ve öğretiminde hadis okutulan müessese aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Sıbyan Mektebi
B) Dârülhadis
C) Dergâh
D) Zâviye
E) Medrese

5. Aşağıdakilerden hangisi dini eserlerde kullanılan motiflerden biri değildir?
A) Penç
B) Çintemani
C) Bulut
D) Hatayi
E) Hayvan

6. Aşağıdaki eserlerden hangisi Nakkaş Osman’ın baş usta olarak görev yaptığı
eserlerden biri değildir?
A) Hünernâme
B) Şehnâme-i Selim Han
C) Surnâme-i Hümayun
D) Mecmûa-i Menâzil
E) Zübdetü’t-tevârih
 
7. Aşağıdakilerden hangisi ebru türlerinden biri değildir?
A) Fırça ebrusu
B) Çiçekli ebru
C) Mutaf ebrusu
D) Tarama ebrusu
E) Kumlu ebru

8. "Müşebbek şemse" uygulamasının tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Gömme kabın kabartma yerlerini altınlamaktır.
B) Kalıp basarak kabın üzerine desen çıkarmaktır.
C) Kap içine desenleri oyulmuş deri yapıştırmaktır.
D) Ebru kağıdıyla kaplanmış kaba verilen isimdir.
E) Kabın üstünde sıcak demir yürüterek desen çizilmesidir.

9. Alt kaba bağlı olarak pek çok kitap kabında görülen, kitapta ayraç vazifesini de üstlenen
beşgen şekilli kısma ne ad verilir?
A) Şîrâze
B) Sertap
C) Salbek
D) Mıkleb
E) Şemse

10. Sır altı ve sır üstü tekniklerinin bir arada kullanılmasıyla meydana gelen çini tekniğine
ne ad verilir?
A) Mertebânî
B) Minâî (Heft-reng)
C) Çini mozaik (Kâşîgerî)
D) Perdahtlı (Luster)
E) Lâkabî

11. Bizanslıların mimari tezyinatında kullandıkları küçük renkli taş, seramik veya
cam parçalarından oluşan süsleme tekniğine ne ad verilir?
A) Fresk
B) Çini
C) Vitray
D) İkona
E) Mozaik

12. Çini veya seramik hamuru üzerine sürülen, pişince eriyerek hamurun üzerini kaplayan
koruyucu şeffaf tabakaya ne ad verilir?
A) Astar
B) Perdaht
C) Sır
D) Vernik
E) Boya

13. Çinilerinde ilk kez hafif kabarık mercan kırmızısı rengin kullanıldığı İznik kâşîleriyle
Türk çini sanatının zirvesine ulaşılan eser aşağıdakilerden hangisidir?
A) İstanbul Süleymaniye Camii
B) Edirne Muradiye Camii
C) İstanbul Sultan I. Selim Camii
D) Topkapı Kara Ahmed paşa Camii
E) Bursa Yeşil Camii Revzen

14. Savatlama tekniğinin uygulandığı sanat dalı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ahşap sanatı
B) Halı sanatı
C) Taş işçiliği
D) Maden sanatı
E) Çini sanatı

15. Anadolu Selçuklu Dönemi halılarıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Bol renk ve çok sayıda figür söz konusudur.
B) Farklı tonlarda az renk ile yoğun bitkisel motif, ana karakteri oluşturur.
C) Bol renk kullanımı yerine, az sayıda renk ile bunların farklı tonları tercih edilir, desen
olarak da daha çok geometrik şekiller egemendir.
D) Genelde yoğun bitkisel desen ve kırmızının tonları hâkimdir.
E) Belli bir alana sığan düğüm sayısı, Osmanlı döneminde dokunan halılardan daha azdır.

16. Meslekleri ve sınıfları îma eden kavuk biçimleri ve diğer tezyinî özellikleri yanında
üzerindeki bilgilerle tarihî kaynak durumundaki Osmanlı taş işçilik alanı
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mezar taşları
B) Üzerine yazı hâkkedilmiş mihraplar
C) Kitâbeli minberler
D) Mimarî yapı kitâbeleri
E) Taç kapılar

17. Tekkelerde, zikrin ayakta devamı sırasında okunan ilâhilere ne ad verilir?
A) Muharrem ilâhileri
B) Kuûd ilâhileri
C) Cumhur ilâhileri
D) Kıyam ilâhileri
E) Devran ilâhileri

18. Aşağıdakilerden hangisi, Nâyî Osman Dede’nin bestelediği Mi`râciyye’nin
bölümlerinden biri değildir?
A) Müsteâr hânesi
B) Dügâh hânesi
C) Sabâ hânesi
D) Hüseynî hânesi
E) Hicaz hânesi

19. Türk bestekârları tarafından Türk müsikisi makam ve usulleriyle bestelenmiş Arapça
güfteli ilahilere ne ad verilir?
A) Temcîd
B) Şuğul
C) Tesbih
D) Nefes
E) Durak

20. Mevlevi âyini icrâ etmekle görevli topluluğa ne ad verilir?
A) Mutrip
B) Selâm
C) Taksim
D) Gülbank
E) Peşrev

CEVAP ANAHTARI:
1. B) Zanaatkâr
2. E) Mescid-i Nebî
3. C) Tevkī’
4. B) Dârülhadis
5. E) Hayvan
6. D) Mecmûa-i Menâzil
7. A) Fırça ebrusu
8. C) Kap içine desenleri oyulmuş deri yapıştırmaktır.
9. D) Mıkleb
10. B) Minâî (Heft-reng)
11. E) Mozaik
12. C) Sır
13. A) İstanbul Süleymaniye Camii
14. D) Maden sanatı
15. C) Bol renk kullanımı yerine, az sayıda renk ile bunların farklı tonları tercih edilir, desen
olarak da daha çok geometrik şekiller egemendir.
16. A) Mezar taşları
17. D) Kıyam ilâhileri
18. E) Hicaz hânesi
19. B) Şuğul
20. A) Mutrip
8
1. Hz. Peygamber’in (s.a.s) insan olması itibariyla yaptığı, dini tebliğ maksadı
taşımayan davranışlarına ne ad verilir?
A) Gayri müekked sünnet
B) Sünnet-i hüdâ
C) Müekked sünnet
D) Sünnet-i zevâid
E) Müstehap

2. Fıkıh ilminde suyun “temiz” ve “temizleyici” olması ne demektir?
A) Maddi ve hükmî temizlik aracı olması
B) Sadece hükmî temizlikte kullanılması
C) Sadece maddi temizlikte kullanılması
D) İncelik ve akıcılığını kaybetmemesi
E) İçilebilmesi ve yiyeceklerde kullanılması

3. Şâfiî mezhebine göre vitir namazının hükmü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Vâcib
B) Farz-ı ayn
C) Farz-ı kifâye
D) Sünnet
E) Mubah

4. Öğle ve ikindi namazlarının birleştirilerek öğle vaktinde kılınmasına ne ad verilir?
A) Cem-i te’hîr
B) Cem-i sûrî
C) Cem-i takdîm
D) Sâhib-i tertib
E) Cem’u’s-salâteyn

5. Aşağıdakilerden hangisi orucu bozup kazasını gerektiren durumlardan biridir?
A) Hata ile bir şey yemek veya içmek
B) Diş fırçalamak
C) Makyaj yapmak
D) Kan aldırmak
E) Yıkanmak

6. Tarım ürünlerinin zekât konusu olması için aşağıdaki şartlardan hangisi aranmaz?
A) Ürünün tamamen yetişip elde edilmesi
B) Toprağı işleyenin ödemesi
C) Nisabı bulması
D) Öşür toprağında yetişmesi
E) Hasattan sonra bir yıl geçmesi

7. Hanefîlere göre, madenlerin zekâtı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Petrol ve civadan zekât alınır.
B) Sıvı madenler zekâta tabi değildir.
C) Eritilip kalıba sokulan madenler zekâta tabi değildir.
D) Zekât oranı kırkta birdir.
E) Bir yıl geçmesi şartı aranır.

8. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber'in (s.a.s) Veda Hutbesi'nde değindiği
konulardan biri değildir?
A) Can ve mal dokunulmazlığı
B) Faizin kesinlikle yasaklandığı
C) Kadınların ve erkeklerin karşılıklı hak ve ödevleri
D) Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi'deki namazın fazileti
E) Müslümanların kardeş olduğu ve birbirlerine haksızlık yapmamaları

9. I. Bayram gecesini Müzdelife’de geçirmek
II. Veda tavafı
III. Kudûm tavafı
IV. Ziyaret tavafı
V. Cemrelere taş atmak (şeytan taşlama)
Yukarıdakilerden hangileri haccın vacipleri arasında yer alır?
A) I ve II
B) I ve III
C) II ve V
D) I, II ve IV
E) II, III ve V

10. Umre ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Hac ihramında yasak olan şeyler umre ihramında da yasaktır.
B) Umrenin farzları ihram ve tavaftır.
C) Umre tavafında ıztıbâ ve remel sünnettir.
D) Umre ihramından çıkmak için tıraş olmak veya saçları kısaltmak vâciptir.
E) Bayram günleri de dâhil senenin her gününde umre yapmak menduptur.

11. Temettu haccı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A)Herhangi bir ayda umre yapmak ve umre ihramından çıkmadan aynı ihram ile hac
yapmak
B) Önce hac yapmak, hac ihramından çıktıktan sonra Mekke içinde ihrama girip umre
yapmak
C) Âfâkînin şevval ayı veya sonrasında umre yapıp ihramdan çıkması ve aynı sene
ülkesine dönmeden hac yapması
D) Âfâkînin ramazan ayında umre yapıp ihramdan çıkması ve aynı sene ülkesine
dönmeden hac yapması
E) Önce hac yapmak, hac ihramından çıktıktan sonra Mekke dışında kalan Hz. Âişe
mescidinde ihrama girip umre yapmak

12. Aşağıdakilerden hangisi Hanefîlere göre kurban ibadetiyle yükümlü olmak için
gereken şartlardan biri değildir?
A) Sağlıklı olmak
B) Akıl sağlığı yerinde ve büluğa ermiş olmak
C) Mukim olmak
D) Dinen zengin sayılacak ölçüde belli bir malî güce sahip olmak
E) Hür olmak

13. Adak kavramının tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kişinin gönülden ibadet etme sözü vermesidir.
B) Kişinin yükümlü olmadığı halde farz veya vacip türünden bir ibadeti yapma sözü
vermesidir.
C) Kişinin kendisini ramazan ayının son on gününde ibadete vermesidir.
D) Kişinin dinen sakıncası olmayan bir işi yapacağına dair Allah’a söz vermesidir.
E) Kişinin aslında gerekmediği halde kurban kesmeyi kendisine vacip kılmasıdır.

14. Aşağıdakilerden hangisi adağın şartlarından biri değildir?
A) Adanan şeyin yerine getirilmesinin imkânsız olmaması
B) Adanan şeyin cinsinden farz veya vacip bir ibadetin bulunması
C) Adakta bulunan kimsenin buluğa ermiş olması
D) Adanan şeyin kişinin ileride yapmakla yükümlü olacağı bir ibadet olmaması
E) Adanan şeyin malî bir ibadet olması

15. I. Keffâretlerin ifa şekilleri Kur’ân ve Sünnet ile  belirlenmiştir.
II. Keffâretlerde kıyas geçerli değildir.
III. Keffâretlerde bedenî fiiller de mevcuttur.
IV. Keffâretler kişinin güç ve imkânlarıyla doğru orantılı değildir.
V. Ağır keffâretler şüphe ile düşmez.
Keffâretlerle ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?
A) I ve II
B) I ve IV
C) I, II ve III
D) II, III ve V
E) II, III, IV ve V

16. Yeminle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Hanefîlere göre ğamûs yemininde keffâret yoktur.
B) “İnşAllah” ilavesiyle yapılan yeminler Hanefîlere göre sorumluluk doğurur.
C) Talebe bağlı yapılan yeminlerde yemin edenin değil, muhatabın niyet ve amacı
belirleyicidir.
D) Yeminlerin hükmünde örfün de belirleyici bir rolü vardır.
E) Şâfiîlere göre ğamûs yemininde keffâret vardır.

17. I. Yemin
II. Oruç
III. Zıhar
IV. İhram yasaklarını ihlal
Yukarıdakilerden hangileri Kur’an ile sabit olan keffâretlerdendir?
A) Yalnız II
B) I ve III
C) II ve IV
D) I, II ve III
E) I, III ve IV

18. Dolaylı haram fiilin yaptırımı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Fiili gerçekleştiren, fiilin haramlık derecesine göre âsî ve günahkâr olur.
B) Dolaylı haram da meşru kısım yapılabilir.
C) Dolaylı haram olan fiili yapmayıp terk eden, mükâfat ve sevap kazanır.
D) Haramlığın sübutu kesin delile dayalı değilse helal sayan kimse tekfir olunur.
E) Dolaylı haram fiilde haram kısmın terki farzdır.

19. Aşağıdakilerden hangisi Hanefîlere göre "haram" kavramının unsurlarından biri
değildir?
A) Özünde bir kötülük veya zarar bulunması
B) Delâlet açısından zanni bir ifadeyle yasaklanması
C) Yasaklığı kesin bir ifadeyle sabit olması
D) Sübut yönünden kesin bir delil ile yasaklanması
E) Vasfında bir kötülük veya zarar bulundurması

20. Terfih ruhsatı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Azimet hükmü ortadan kalkar.
B) Azimet hükmünün sebebi ortadan kalkmaz.
C) Ruhsat yolunu seçmek genişlik sağlar.
D) Azimetin tercih edilmesi evladır.
E) Azimet veya ruhsata uymak serbesttir.

CEVAP ANAHTARI:
1. D) Sünnet-i zevâid
2. A) Maddi ve hükmî temizlik aracı olması
3. D) Sünnet
4. C) Cem-i takdîm
5. A) Hata ile bir şey yemek veya içmek
6. E) Hasattan sonra bir yıl geçmesi
7. B) Sıvı madenler zekâta tabi değildir.
8. D) Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi'deki namazın fazileti
9. C) II ve V
10. E) Bayram günleri de dâhil senenin her gününde umre yapmak menduptur.
11. C) Âfâkînin şevval ayı veya sonrasında umre yapıp ihramdan çıkması ve aynı sene
ülkesine dönmeden hac yapması
12. A) Sağlıklı olmak
13. B) Kişinin yükümlü olmadığı halde farz veya vacip türünden bir ibadeti yapma sözü
vermesidir.
14. E) Adanan şeyin malî bir ibadet olması
15. C) I, II ve III
16. B) “İnşAllah” ilavesiyle yapılan yeminler Hanefîlere göre sorumluluk doğurur.
17. E) I, III ve IV
18. D) Haramlığın sübutu kesin delile dayalı değilse helal sayan kimse tekfir olunur.
19. B) Delâlet açısından zanni bir ifadeyle yasaklanması
20. A) Azimet hükmü ortadan kalkar.
9
Hz. Hasan, çocukluğunu Hz. Peygamber’in yanında geçirmiş ve ondan
etkilenmiş bir insandı. Daha kendisine biat edilirken, biat edenlerden barışta
ya da savaşta kendisini desteklemelerini istemesi, taraftarlarından koşulsuz
itaat etmeleri hususundaki beklentisinin yanı sıra, barışa meyilli kişiliğini
göstermektedir. Hz. Hasan’ın kendisine biat edildikten sonra iki aya yakın bir
süre geçtiği halde savaş hazırlığı yapmaması, barış taraftarı olduğunu
gösteren bir başka delildir.

Müslümanlar arasında meydana gelebilecek bir savaşın sorumluluğunu
üstlenmek, bu savaşta taraf olmak bir Müslüman’ın, hele Hz. Hasan gibi
birisinin rahat bir şekilde yapabileceği bir şey değildi. Bu savaş, sonucu
tahmin edilemeyen, hatta getireceği şeylerin götüreceklerinden daha fazla
olduğu bilinen bir savaş ise, bu hususta karar vermek daha da zorlaşmaktadır.
Hz. Hasan, babasının hilâfet döneminde birçok olaya bizzat şahit olmuş ve iç
savaşların bir çözüm olmadığını, Müslümanların gücünün zayıflamasından
başka bir sonuç getirmediğini görmüştü. Burada fedakârlık yapması gereken
birisi lazımdı. Bu fedakârlığı kendisi üstlenerek hilâfet hakkından vazgeçti.
Hz. Hasan’ın hilâfete gelişinden hemen sonra bazı olaylar meydana
gelmişti ki, bu olaylar barış sürecini hızlandırmıştır: Hz. Ali’nin Kûfe’de,
planlanmış bir suikast sonucu öldürülmesi, Medâin’de Hz. Hasan’ın çadırına
saldırılarak malının talan edilmesi ve yaralanması, onun barış yapma
düşüncesini pekiştirmiştir.

Hz. Hasan Kûfelilerin, arzularını yerine getiren bir halife istediklerini,
talepleri yerine getirilmezse onu yalnız bırakacaklarını anlamıştı. Kûfelilerin
Sıffîn’de babasına karşı takındıkları tavrın onun bu düşüncesine destek
olabilecek ve bizzat kendisinin de yaşadığı olaylardan biri olduğu
söylenebilir. Hz. Hasan’ın Kûfelilere karşı duyduğu güvensizliği oradan
ayrılırken kendisine, “Niçin böyle yaptın?” diye sorulduğunda, “Dünyadan
tiksindim ve baktım ki kim Kûfelilere inanırsa yenilgiye uğrar. Çünkü hiçbir
hususta birbirleriyle anlaşamıyorlar. Sürekli ihtilaf halindeler; iyilikte de
kötülükte de birlikleri yok. Babam onların yüzünden büyük güçlüklere
uğradı.” diyerek ifade etmiştir.

Hz. Hasan’ı Muâviye ile barış yapma düşüncesine sevk eden olaylardan
biri Muâviye’nin, Hz. Hasan’ın komutanı Ubeydullah b. Abbas’la kurduğu
temas sonucu Ubeydullah’ın Muâviye tarafına geçmesi olmuştur. İktidar
mücadelesinin çirkin yüzünü gören Hz. Hasan’ın komutan olarak tayin ettiği
bir yakını tarafından terk edilmesi, barış ile ilgili düşüncelerini pekiştirmiş
olmalıdır.

Hz. Hasan, siyasî birikimi açısından Muâviye’den zayıftı. Muâviye,
Mekke’nin siyasetle uğraşan bir ailesinde büyümüş; Hz. Ömer zamanından
beri Suriye’de valilik yapmış; Hz. Ali gibi Müslümanların ekseriyetinin
biatini almış bir halifeyle mücadele etmeyi göze almış birisiydi. Üstelik yaşça
da Hz. Hasan’dan büyüktü.

Hz. Hasan iktidara geldiğinde siyasî koşullar onun aleyhineydi. İç kargaşa
sebebiyle babasının baş edemediği Muâviye ile kendisinin baş etmesi pek
mümkün görünmüyordu. Öte yandan taraftarlarının samimiyeti hususunda
ciddi kuşkuları vardı. Böyle bir ortamda toplumu daha da gerecek adımlar
atmanın yanlış olduğunu gören Hz. Hasan, büyük bir fedakârlık göstererek
hilâfetten ayrıldı ve Muâviye’ye biat etti. Hz. Peygamber’in Hz. Hasan
hakkında şöyle bir hadisi nakledilir: “Bu benim oğlumdur; şeref sahibi bir
efendidir. Umarım ki Allah, oğlum sebebiyle yakında müslümanlardan iki
büyük fırkanın arasını ıslah eder.” (Buhârî, “Fedâilu ashâbi’n-nebî” 22; “Sulh”
9; “Fiten” 20; “Menâkıb” 25).

Muâviye b. Ebû Süfyân’ın halife olmasıyla Hulefâ-yi Râşidîn dönemi sona
ermiş, doksan yıl sürecek olan Emevîler devri başlamıştır. Bu yeni dönemde
Muâviye’nin, oğlu Yezid’i veliahd tayin etmesiyle hilâfet saltanata
dönüşmüştür.
10
Hz. Ali ve Hz. Hasan Dönemi / Hz. Hasan’ın Muâviye’yle Barış Yapması
« Son İleti Gönderen: Ders Hocası 15 Ocak 2018, 14:43:52  »
Hz. Ali’nin vefat etmesiyle boşalan hilâfet makamına Hasan’ın seçilmesi,
Muâviye tarafından bir avantaj olarak değerlendirildi. Bu fırsatı kaçırmak
niyetinde olmadığı anlaşılan Muâviye, -Hz. Osman döneminin Basra valisiAbdullah
b. Âmir komutasındaki bir orduyu Irak’a gönderdi. Ardından
kendisi de harekete geçti. Yola çıkmadan önce bütün valilerine mektup
yazarak askerleriyle ona katılmalarını istedi. Yeterince asker toplayan
Muâviye, Medâin yakınlarına gitti. Muâviye’nin harekete geçtiğini öğrenen
Hz. Hasan, adamlarına toplanma emri verdi; ancak halktan beklediği desteği
alamadı. Hz. Hasan, ordusunu bu zorluklar içinde toplayabildi.

Hz. Hasan, Ubeydullah b. Abbas’ı ordunun başına kumandan olarak atadı.
Muâviye, muhaliflerini maddiyatla kazanma yöntemine sık sık başvuran bir
devlet adamıydı. Önce Ubeydullah’ı maddiyatla kazanma yollarını aradı. Ona
yarısı peşin, diğer yarısı ise Kûfe’ye girdiğinde verilmek üzere 1.000.000
dirhem karşılığında kendi tarafına geçmesi önerisinde bulundu. Bu teklifi
kabul eden Ubeydullah, askerlerinden habersiz, gece Muâviye’nin ordusuna
katıldı. Komutanın karşı tarafa geçmesinin, askerin maneviyatı üzerinde
olumsuz etki bırakmış olduğu kesindir.

Bu gelişmelerden sonra askerlerinden bazıları ayaklanarak Hz. Hasan’ın
çadırına kadar geldiler. Hz. Hasan’a saldırı sırasında, altındaki namazlığını
dahi çekip alacak kadar ileri giden askerlerden biri, üst elbisesini de çekip
aldı. Yakın adamları kendisine bir zarar gelmesini engellediler.

Muâviye ile mücadele etmesinin zorluğunu gören Hz. Hasan barış
önerisinde bulundu. Muâviye teklife olumlu karşılık vererek ona Abdullah b.
Âmir ve Abdurrahman b. Semüre’yi temsilci olarak gönderdi. Muâviye’nin
temsilcileri Medâin’de Hz. Hasan’la görüşerek önerilerini kabul ettiler. Buna
karşılık o da hilâfet haklarından vazgeçti. Hz. Hüseyin ve bazı Kûfeliler
anlaşmaya karşı çıkmışlarsa da Hz. Hasan anlaşma yapmakta ısrar etti.

Hz. Hasan’ın öne sürdüğü koşullar arasında geçmişteki olaylar sebebiyle,
herhangi bir kişinin tutuklanmaması, geçmişte işlenen suçların affedilmesi,
herkesin emniyet içinde yaşama hakkına saygı gösterilmesi, Ahvâz’ın
haracının kendisine verilmesi hususları yer almıştır.

Hz. Hasan, hilâfeti bıraktıktan sonra Muâviye Kûfe’ye giderek halkın
huzurunda Hz. Hasan, Hz. Hüseyin ve diğer ehl-i beyt mensupları ile
taraftarlarından biat aldı (25 Rebîülevvel 41/29 Temmuz 661). Böylece
yaklaşık altı ay süren Hz. Hasan’ın hilâfeti sona ermiş oldu. Bu anlaşmayla
birlikte İslâm ümmetinin birliği tekrar sağlandığı için anlaşmanın yapıldığı
yıla Birlik Yılı (Âmü’l-cemâ‘a) denilmiştir.

Hz. Hasan Muâviye’ye biat ettikten sonra akrabalarını yanına alarak
Medine’ye gitti. Kûfe’den ayrılmasıyla birlikte siyasetten uzaklaştı. Bundan
sonra vefat edinceye (28 Safer 49/7 Nisan 669) kadar Medine’de yaşadı.
Sakin, yumuşak huylu, barış taraftarı, siyaseti ve mücadeleyi sevmeyen
bir kişiliğe sahip olan Hz. Hasan, yapıcı tutumuyla İslâm dünyasındaki siyasî
çekişmelerin sona ermesini sağlamıştır.
Sayfa: [1] 2 3 4 5 6 ... 10