Son İletiler

Sayfa: 1 2 [3] 4 5 6 7 8 ... 10
21
A) Ordu çayı
B) Ordu Fındığı
C) Ordu Kivisi
D) Ordu Kuymuğu


CEVAP: Ordu Kivisi

Ordu'da fındıktan sonra en önemli gelir getirici tarımsal ürün olan Ordu kivisi, Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaret olarak tescillendi.

22
Tarih 4 / 134 - AÖL Tarih 4 - Soru ve Cevaplar
« Son İleti Gönderen: D®agon 08 Mayıs 2023, 11:35:07  »
1.Hangisi Enderun ile ilgili yanlış bir bilgidir?
Eğitimde dini ilimlerin yanında pozitif ilimlere de yer verilmiştir.

2. Hangisi Osmanlı Devleti'nde şehzadelerin eğitimi ile ilgili yanlış bir bilgidir?
Batllı ülkelerdeki bilimsel çalışmalara katllılardı .

3. Osmanlı' da (okuma evi) olarak da adlandırılan mekanlar hangisidir?
Kıraathane

4.Osmanlı'da toprağı işleten köylünün yöreye ve toprağın verimlilik durumuna
göre ödemekle yükümlü olduğu vergi hangisidir?
Çift resmi

5.Hangisi Osmanlı Devleti'nin Mısır Seferi'nde yaptlğı muharebelerdendir?
Ridaniye

6.Osmanlı Devleti'nde Enderunun kurulma amacı hangisidir?
Saraya alınan devşirmelerin eğitimlerini gerçekleştirmek

7.Hangisi Osmanlı Devleti'nde defterdarların görevlerinden değildir?
Resmi yazışmalara padişahın tuğrasını çekmek

8.Padişahın tuğrasını çekmekle görevli olan divan üyesi hangisidir?
Nişancı

9.Osmanlı'da halkın büyük çoğunluğunun uğraştlğı ekonomik faaliyet
hangisidir?
Tarım

10.Hangileri Osmanlı Devleti'nde bizzat padişah tarafından yerine getirilen görev
ve sorumluluklardan değildir?
Devdet'in mali kayıtlarını tutmak

11.Osmanlıda, devletin köylülere tahsis ettiği riayet çiftliklerini işleten köylü
aillelerin oluşturduğu ve üretim içinde yer alan sisteme .......... adı verilmektedir.
Bu bilgide boş bırakılan yere hangisi getirilmelidir?
Çifthane sistemi

12.Osmanlı Devleti'nin Ridaniye Muharebesi ile mağlup ettiği devlet hangisidir?
Memlük

13 . Osmanlı Devleti'nin Hint Deniz Seferlerinde mücadele ettiği devlet hangisidir?
Portekiz

14. Safeviler 'in Doğu Anadolu'daki varlığına hangisinin döneminde son
verilmiştir?
I.Selim

15 . Hangisi Lonca Teşkilatı 'ndaki "yiğitbaşı" nın görevleri arasında değildir?
Loncayı temsil etmek ve hükümet işlerini yürütmek

16.Hangisi Osmanlı Devleti'nin İstanbul' u fethetmesinin sebeplerinden değildir?
Katolik ve Ortodoks Kilisesini birleştirmek

17.Hanğisi Preveze Deniz Muharebesi ile ilgili yanlış bir bilgidir?
Osmanlı Devleti Baharat Yolu'nun kontrolünü kaybetmiştir

18.Hangisi Osmanlı toprak sisteminde yer alan mülk toprakların özelliklerinden
değildir?
Devlet tarafından işletilmesi

19. Hangisi Osmanlı Devleti'nin Hint Deniz Seferi sonucunda topraklarına kattığı
yerlerden değildir?
Cezayir

20 .......... , kaptanıderya olduktan sonra Barbaros Hayreddin Paşa olarak
anılmıştır.
Bu bilgide boş bırakılan yere hangisi getirilmelidir?
Hızır Reis

21.Hangisi kanuni Sultan Süleyman döneminde yaşanan gelişmelerdendir?
Mohaç Meydan Muharebesi
• Avusturya Kralı protokol bakımından Osmanlı veziriazamına eşit
sayılacaktır.
• Avusturya, Osmanlı Devleti'ne yıllık vergi ödeyecektir.

22.Verilen maddelerin yer aldığı anlaşma hangisidir?
İstanbul

23.Hangisi Osmanlı Devleti'nde ,1. Süleyman döneminde yaşanan
gelişmelerdendir?
Bosna-Hersek Seferi

24.Hangidi Osman Bey döneminde meydana gelen gelişmelerden değildir?
Şehzadelerin sancağa çıkması geleneğinin terk edilmesi

25.Osmanlı Devleti'nde "Gelirleri hayır işleri ve sosyal hizmetler için ayrılmış
olan topraklardır." Şeklinde tanımlanabilen toprak çeşidi hanğisidir?
Vakıf arazi

26.Preveze Deniz Savaşı'nda ,Osmanlı donanmasının komutanı hangisidir?
Barbaros Hayreddin Paşa

27.Hangisi Osmanlı Devleti ile Akkoyunlular arasında yapılan savaştır?
Otlukbeli

28.Turnadağ Muharebesi'yle Osmanlı hakimiyetine giren beylik hangisidir?
Dulkadiroğluları

29. Hangisi Osmanlı Devleti'ndeki ticaret mekanlarındandır?
Kapan
• Bu antlaşma ile Doğu Anadolu ,Tebriz ve Azerbaycan Osmanlı Devleti'ne
bırakmıştır.
• Basra Körfezi'nin kontrolü Osmanlı Devleti'nin eline geçmiştir.

30.Hakkında bilgi verilen antlaşma hangisidir?
Amasya

31.Hangisi Topkapı Sarayı'nda "kubbealtı "olarak adlandırılan bölüm ile ilgili
doğru bir bilgidir?
Divan-u Hümayun ve devlet işlerinin yürütüldüğü daireler bulunurdu ..

32.Hangisi Osmanlı Devleti'nde vakıfların faaliyetlerindendir?
Medreseler ve Darüşşifalar inşa etmek

33.Hangisi Osmanlı'daki "miri" toprakların özelliklerindendir?
Paşmaklık ,yurtluk ve dirlik gibi bölümleri vardır.

1. Rodos'un Fethi
il. Mohaç Muharebesi
111. Zigetvar Seferi
iV. Preveze Deniz Savaşı
34.Numaralandırılmış olayların, kronolojik sıralanışı hangisinde verilmiştir?
1-11-IV-III

35.Hangisi Osmanlı Devleti'nin İstanbul'u fethetmesinin sebeplerindendir?
Ticaret yollarının denetimini ele geçirmek

36.Hangisi kervansarayların özelliklerindendir?
Ticaretin geliştirilmesi amacıyla kurulan konaklama merkezleridir.

37.Hakkında bilgi verilen Divan-ı Hümayun üyesi hanisidir?
Reisülküffab

38.Osmanlı'da yönetiminden beylerbeyinin sorumlu olduğu yönetim birimi
hangisidir?
Eyalet

39. 16 .yüzyılda padişahların tahta geçişi ve kazanılan zaferler dolayısıyla yapılan
donama şenliklerinde geceleri. ..... düzenlenmiştir.
Bu bilgide boş bırakılan yere hangisi getirilmelidir?
Fener alayı
• Padişahın mutlak vekilidir.
• Bütün memurlar ve halk üzerinde emir verme yetkisine sahiptir.

40.Hakkında bilgi verilen Divan'u Hümayun üyesi hangisidir?
Veziriazam

41.Topkapı Sarayı1 nın bulunduğu şehir hangisidir?
İstanbul

42 . Osmanlı 1da görülen meddah orta oyunu ve karagöz gibi unsurlar hangi alan
İle ilgilidir?
Kültürel

43.Sudan, Yemen ve Somali kıyılarının Osmanlı hakimiyetine girmesini sağlayan
Gelişme hangisidir?
Hint Deniz Seferleri

44.Hangisi Fatih Sultan Mehmet döneminde Osmanlı hakimiyetine giren
yerlerdendir?
Amasra

45.Amerika Kıtasını Keşfeden kişi?
Americo Vesbuçi

46. I.Adalet
il.Eğitim
111.Askeri Bürokrasi
iV.Maiiye
Verilenlerden hangisi Osmanlı Devleti'nde "kadıaskerlik"
olduğu alanlardır?
1 ve il

47 . Osmanlı 1da şehzadelerin yönetim tecrübesi Kazanmasını sağlayan uygulama
hangisidir?
Sancağa çıkma usulü

48.Lonca teşkilatında eğitimlerine başlaya esnaf ve zanaatkarların edindiği ilk
mesleki statü hangisidir?
Yamak

49.Osmanlı Devleti1nin Çaldıran Savaşı1 nda mağlup ettiği devlet hangisidir?
Safevi

50.Hangisi İstanbul'un Fethi için Osmanlı Devleti'nin yaptığı hazırlıklardan
değildir?
Suda yanabilen grejuva ateşini geliştirmek

51.Verilen minyatür ,Türk-İslam Devletlerindeki hangi kurumu örneklendirmek
ektedir?
Medrese

52.Osmanlı toprak sisteminde yer alan "yurtluk" ile ilgili doğru bir bilgidir?
Gelirleri sınırların güvenliği için ayrılan topraklardır.

53.Hangisi Osmanlı'da dini törenlerde yapılan etkinliklerden değildir.
Top atışıyla başlayan şenliklerde fener alayları düzenlenirdi.

54.1514 yılında Üsküdar'da Vakıflar tarafından açılan Miskinle Tekkesi 'nin
Kuruluş amacı hangisidir?
Cüzdanları tedavi etmek

55. Osmanlı Devleti hangi devlete son vererek Mısır'da hakimiyet kurmuştur
Memlük

56.Hangisi kanunu, Sultan Süleyman döneminde Osmanlı topraklarına katılan
yerlerdendir?
Limni
• Askeri sınıfa ait hukuki ve şeri işleri yürütür.
• Medreselerde görevli müderrislerin atanmasından sorumludur.

57.Hakkında bilgi verilen Divan-ı Hümayun üyesi hangisidir?
Kadıasker

58.Şahkulu Ayaklanması hangi Osmanlı padişahı döneminde bastırılmıştır?
11.Beyazit

59.11.Mehmet hangisini fethederek "fatih" unvanını almıştır?
İstanbul

60.Osmanli Devleti'nin taşra teşkilatında yer alan yönetim birimlerinden
değildir?
Payitaht

61.Hangisi Asurluların uygarlığa katkılarındandır?
Kütüphanecilik Faaliyetleri

62.Hangi çağ "kalkalotik" olarak da adlandırılır?
Bakır Taş Çağı

63.Çin' de kültürel ve ekonomik olarak en parlak dönem hangisinin zamanında
yaşanmıştır?
Beş hanedan

64."Kehribar yolu" olarak da adlandırılan ticaret yolu hangisidir?
Amber Yolu

65.Mısırlıların kurmuş olduğu " ........... " denilen küçük beyliklere Grekler
nomo adını vermiştir?
Bu bilgide boş bırakılan yere hangisi getir
Sepat

66.Hangisi "diplomasi" biliminin araştırma konularındandır?
Fermanlar ve Beratlar

67.Hangisi Türk islam devletlerinde tüccarların konaklaması amacıyla inşa edilen
yapılardan değildir?
Bedesten

68.Hangisi tarih biliminin araştırma konularından değildir?
Kıtaların nasıl oluştuğu

69.Milattan sonra 1888 tarihi hangi yüzyıl içerisinde yer alır?
XIX. yüzyıl

70.Kayseri Kültepe de bulunan tabletleriyle tanınan ilk çağ uygarlığı hangisidir?
Asurlular

71.Mezopatamya'da Sümer uygarlığından kalma bir yerleşim yerinde yapılan
kazılarda çivi yazısının kullanıldığı kil tabletlere rastlanmıştır ..... .
Buna göre ,Sümerlerin günlük yaşantısıyla ilgili bilgilere ulaşılırken hangi bilim
dallarından faydalanılmıştır?
Heraldik ve Epigrafi

72.Hangisi Yunan şehri devletlerindendir?
Tirins

73.Hangisi 12 Hayvanlı Türk Takvimi ile ilgili yanlış bir bilgidir?
Türk İslami İslamiyet'i kabulünden sonra kullanmaya başladığı takvimdir.

74.Moğol İmparatorluğu'nun hukuk ve askerlik işlerini düzenleyen kanun
hangisidir?
Cengiz Han Kanunları

75.Çivi yazısını icat eden uygarlık ......... dır.
Bu bilgide boş bırakılan yere hangisi geti
Sümerler

76.Orta Çağ'da Avrupa 'da merkezi iktidarın gücünü kaybetmesinin karışıklıkların
ve güvensizliklerin artmasının hangisine ortam hazırladığı söylenebilir?
Siyasi birliğin bozulmasına

77.Hangisi ilk Hristiyanlık dini Roma Devleti'nde resmen tanınmıştır?
Milano Bildirisi

78.Hangisi Roma İmparatorluğu'nun dağılmasından sonra "Biritanya "
bölgesinde hakimiyet kuran topluluklardandır?
Saksonlar

79.Paleolitik Çağ'da Anadolu'da yaşayan insanlar ,mağaralarda ve kaya
sığınaklarında barınıyor ,yabani bitki, meyve ve yabani hayvanlarla
besleniyorlardı.
Bu bilgiye göre Paleolitik Çag'da Anadolu da yaşayan insanlarla ilgili hangisi
söylenebilir?
Tüketici yaşam sürmüşlerdir

80. "1346- 1353" yıllarında ticaret yolları aracılığıyla Avrupa'ya yayılan ve
milyonlarca kişinin ölümüne neden olan hastalık hangisidir?
Veba

Osmanlı devleti'nde şehzadelerin eğitiminden sorumlu olan
deneyimli ve bilgili kişilere verilen ad hangisidir?
Lala

------------------------------------------------------------------------------------

1. Coğrafi Keşifler’e öncülük eden ülke hangisidir?
Portekiz

2. İkinci Mehmet hangisini fethettikten sonra “Fatih” unvanını almıştır?
İstanbul

3. Osmanlı Devleti’nin İstanbul’u fethetmesi ile hangisinin varlığı sona ermiştir?
Bizans İmparatorluğu

4. Osmanlı'da devlete karşı suç işleyen memurların mallarını el konulması uygulamasına verilen
ad hangisidir?
Müsadere

5. İpek ve baharat Yollarının canlılığını kaybetmesinde hangisi etkili olmuştur?
Coğrafi Keşifler

6. İkinci Mehmet, Otlukbeli Muhaberesi’ni hangisiyle yapmıştır?
Akkoyunlu

7. Osmanlı Devleti hangi savaş ile Safevilerin Doğu Anadolu’daki varlığını son vermiştir?
Çaldıran

8. Hangisi Osmanlı Devleti’nde gelirleri hayır işleri ve sosyal hizmetler için ayrılmış olan
topraklardır?
Vakıf

9. Hangisi Coğrafi Keşifler ile önemi artan ticaret kentleri arasında yer almaz?
Marsilya

10. Osmanlı taşra yönetiminde eyaletlerin başındaki yönetici hangisidir?
Beylerbeyi

11. Hangisi Safevilerin devlet merkezidir?
Tebriz

12. “Sahn-ı Seman Medreseleri” hangisinin döneminde açılmıştır?
Fatih Sultan Mehmet

13. Osmanlı Devleti’nde “ Mühr-i hümâyun “un verildiği devlet görevlisi hangisidir?
Veziriazam

14. Hangisi Yavuz Sultan Selim döneminde meydana gelen olaylardan biridir?
Memlüklere son verilmesi

15. Osmanlı Devleti’nde “Millet-i Sâdıka” olarak görülen Topluluk hangisidir?
Ermeniler

16. Şahkulu İsyanı’nın çıkmasında etkili olan devlet hangisidir?
Safevi

17. Lonca Teşkilatı’nda küçük yaştaki çocukların ustanın yanında çalışmaya başladıkları mesleki
statüye verilen ad hangisidir?
Yamak

18. Hangisi “Enderun” ile ilgili doğru bir bilgidir?
Devletin yönetiminde görev alacak kişilerin yetiştirildiği yerdir

19. Hangisi Osmanlı Devleti'nin saray inşa ettirdiği şehirlerden biri değildir?
Konya

20. Tımar Sistemi’ne göre miri arazilerin kullanım hakkı hangisine bırakılmıştır?
Hizmetleri karşılığında müderrislere

21. Osmanlı Devleti 1533 tarihli İstanbul Antlaşması’nı hangi sefer sonucunda imzalamıştır?
Arnavutluk Seferi

22. Osmanlı taşra teşkilatında eyaletlerin yönetiminden hangisi sorumludur?
Beylerbeyi

23. Osmanlı devleti’nde toprağı işleten köylü yöreye ve toplam verimlilik durumuna göre devlete
----- adında bir vergi ödemiştir.
Bu bilgi de boş bırakılan yere hangisi getirilmelidir?
Çift resmi

24. Hangisi Divan-ı Hümâyun’da padişahın mutlak vekilidir?
Veziriazam

25. Açık denizlere dayanıklı gemilerin yapılması coğrafya bilgisinin gelişmesi ve cesur gemicilerin
yetişmesi hangisinin başlamasında etkili olmuştur?
Coğrafi Keşifler

26. Fatih Dönemi’nde Akdeniz ticareti için hangi devletle 16 yıl savaşılmıştır?
Venedik

27. 1514 yılında Üsküdar’da , Karaca Ahmet’te vakıflar tarafından cüzzamlıların tedavi edilmesi
amacıyla ----- adı verilen bir hastane açılmıştır.
Cümledeki boşluğa hangisi getirilmelidir?
Miskinler Tekkesi

28. Hangisi Osmanlı Devleti ile Akkoyunlu Devleti arasında yapılmıştır?
Otlukbeli Muhaberesi

29. Hangisi Osmanlı Devleti’ndeki ticaret mekanlarından biri değildir?
Medrese

30. Preveze Deniz Muhaberesi’nde Osmanlı donanmasının komutanı hangisidir?
Barbaros Hayrettin Paşa

31. Hangisi Klasik Dönem Osmanlı eğlence kültürü içerisinde yer alan bir unsur değildir?
Opera

32. Osmanlı Devleti’nde kişinin malına devlet tarafından el konulmasına ne ad verilir?
Müsadere

33. Mısır’ın Süveyş bölgesinde bir kanal açıp Kızıldeniz’i Akdeniz’e bağlamak isteyen devlet adamı
hangisidir?
Sokullu Mehmet Paşa

34. Osmanlı Devleti’nde eyaletlerin başında bulunan yönetici hangisidir?
Beylerbeyi

35. Osmanlı Devleti’nde Venedik ve Cenevizli tüccarlara ilk ticari imtiyazlar hangisinin döneminde
verilmiştir?
Fatih Sultan Mehmet

36. Hangisi şehzadelerin devlet tecrübesi kazanmaları amacına yöneliktir?
Sancağa çıkma uygulaması

37. Osmanlı Devleti hangi savaşta Safevileri yenilgiye uğratmıştır?
Çaldıran

38. Hangisi Osmanlı Devleti’nin Hint Deniz Seferleri sırasında topraklarına kattığı yerlerdendir?
Somali

39. Hangisi lonca teşkilatı ile ilgili yanlış bir bilgidir?
Şehzadelere yönetim tecrübesi kazandırmıştır

40. Osmanlı’da klasik dönemdeki lonca teşkilatı Türkiye Selçuklu Devleti’nde kurulmuş hangi
teşkilatın devamı niteliğindedir?
Ahilik

41. Hangisi beylerbeyin görevleri arasında yer almaz?
Şehzadelere eğitim vermek

42. Hangisi Mısır Seferi sonucunda Osmanlı Devleti’nin denetimine girmiştir?
Kral yolu

43. Hangisi Osmanlı Devleti’ndeki Ticaret mekanlarından biridir?
Bedesten

44. Osmanlı Devleti’nde ilk ticari imtiyazlar hangi devletlere verilmiştir?
Venedik ve Ceneviz

45. Temelini bir çift öküzle işlenebilecek bir toprak birikimini tasarruf eden evli bir köylü ailenin
oluşturduğu sistem hangisidir?
Çifthane

46. Hangisi Fatih Sultan Mehmet döneminde fethedilen yerlerden biri değildir?
Kıbrıs

47. Hangisi “narh uygulaması “nı tanımlamaktadır?
Çarşı ve pazarda satılan malların fiyatlarının belirlenmesi

48. Fatih Sultan Mehmet döneminde , Cenevizlilerden alınan Liman şehri hangisidir?
Amasra

49. Hangisi lonca teşkilatı ile devlet merkezi arasındaki ilişkileri yürüten görevlidir?
Kethüda

50. Osmanlı Devleti'nde gelirleri hayır işleri ve sosyal hizmetler için ayrılmış olan topraklara
verilen ad hangisidir?
Vakıf

51. Osmanlı Devleti 1533 İstanbul Antlaşması’nı hangisiyle imzalamıştır?
Avusturya

52. Anadolu Hisarı hangisi tarafından yaptırılmıştır?
Yıldırım Beyazıt

53. Hangisinin fethi ile Karadeniz’in kuzeyindeki ticaret yollarının kontrolü Osmanlı Devleti’ne
geçmiştir?
Kırım

54. Ahlaki ve dini bir otobüse olup çıraklık ve ustalık törenlerine yönetir. Verilen cezaların
uygulanmasını sağlar.
Metinde hakkında bilgi verilen Lonca görevlisi hangisidir?
Ehl-i Hibre

55. Hangisi Divan-ı Hümayun’da ilmiye sınıfının temsilcilerindedir?
Kadıasker

56. I. Murat döneminde veraset sisteminde değişiklik yaparak ülke padişah ve oğullarınındır
anlayışı hakim kılınmıştır.
Bu değişikliğin hangisine yönelik olduğu söylenebilir?
Merkezi otoriteyi güçlü tutmayı

57. Hangisi Memlük Devleti’ne son verilmesiyle Osmanlı hakimiyetine geçen yerlerden biridir?
Basra

58. Fatih Sultan Mehmet Rum despotluğunun kendisini Bizans’ın devamı olarak görmesi üzerine
hangisini fethetmiştir?
Mora

59. Topkapı Sarayı’nda divan-ı hümayun toplantılarının yapıldığı bölüm hangisidir?
Arz Odası

60. Kanuni Sultan Süleyman döneminde şehzadelerin sancağa gönderilmesi uygulamasında
değişiklik yapılmasının nedeni hangisidir?
Şehzade Beyazıt İsyanı’nın yaşanması

61. Osmanlı Devleti’nde uygulanan narh sistemi hangi alan ile ilgilidir?
Ekonomi

62. Hangisi Osmanlı Devleti’nde devlet adamlarına hizmetleri karşılığında mülk olarak verilen
topraklardır?
Malikâne

63. Hangisi İstanbul’un Fethi’nin sebeplerindendir?
Boğazlar üzerindeki hakimiyeti ele geçirme isteği

64. Hangisi Topkapı Sarayı’nın bölümlerinden değildir?
Bedesten

65. Fatih Sultan Mehmed dönemi gelişmelerindendir?
Mora’nın alınması

66. Hangisi Osmanlı Devleti’nde devlet işlerinin görüşüldüğü meclistir?
Divan-ı Hümâyun

67. Hangisi klasik dönem Osmanlı eğlence kültürü içerisinde yer alan bir unsur değildir?
Opera

68. Topkapı Sarayı’nın dış bölümüne ne ad verilmiştir?
Birun

69. Fatih döneminde hangisinin fethiyle Karadeniz’in kuzeyinden geçen ticaret yolları Osmanlı
Devleti’nin kontrolüne geçmiştir?
Kırım

70. Osmanlı Devleti’nde herhangi bir meslek dalında çalışan çırakların kalfalığa kalfaların ustalığa
yükselmesi ------ izniyle gerçekleştirilmiştir.
Bu bilgi de boş bırakılan yere hangisi getirilmelidir?
Lonca Teşkilatının

71. Osmanlı Devleti’nde vergi vermekle yükümlü köy kasaba konar göçer ve şehirlilerden oluşan
sosyal yapıya ne ad verilmiştir?
Reaya

72. Hangisi İstanbul’un fethi için Osmanlı Devleti’nin yaptığı hazırlıklardan biri değildir?
Sarayburnu ile Galata arasındaki Haliç girişine zincir gerilmesi

73. Osmanlı Devleti Hint Deniz seferlerini hangisine karşı düzenlemiştir?
Portekizliler

74. 1533 tarihli İstanbul Antlaşması Osmanlı Devleti'nin hangi seferi sonucunda imzalanmıştır?
Arnavutluk Seferi

75. Osmanlı Devleti’nde şehzadeler sancaklara yönetici olarak tayin edildiklerinde yanlarına
kendilerine yardımcı olmak için bulunan hocalara ne ad verilmiştir?
Lala

76. Kanuni Döneminde hangi politika ile Akdeniz ticaretinin yeniden canlandırılması
amaçlanmıştır?
Fransa’ya Kapitülasyonlar verilmesi

77. Fatih Sultan Mehmed, İstanbul’un fethinden sonraki ilk seferini nereye yapmıştır?
Sırbistan

78. Hangisinin sonucunda Basra körfezinin kontrolü Osmanlı Devleti’nin eline geçmiştir?
Trablusgarp’ın fethi

79. Hangisi Osmanlı Devleti’nde ticareti yapılan malların toptan getirildiği Ticaret merkezidir?
Kapan

80. Osmanlı Devleti’nde kazalarda devletin şer’i ve örfi kanunlarını uygulamakla sorumlu olan
görevli hangisidir?
Kadı

81. Osmanlı Devleti’nde padişahın ailesi ve saray kadınlarının günlük hayatlarını geçirdikleri yer
Topkapı Sarayı’nın hangi bölümüdür?
Harem

82. 15. Yüzyılın sonlarına doğru açık denizleri dayanıklı gemilerin yapılması pusulanın
geliştirilmesi hangisinin başlamasında etkili olmuştur?
Coğrafi Keşifler

83. Fatih Sultan Mehmed Dönemi’nde Kırım Sinop ve Trabzon alınması hangi denizde Osmanlı
hakimiyetini güçlendirmiştir?
Karadeniz

84. Osmanlı Devleti’nde toprağı üç senelik dinlendirme süresinin dışında boş bırakıp işletmeyen
çiftçiden alınan vergiye ne ad verilirdi?
Çiftbozan

85. II. Mehmed’den sonra divan toplantılarına hangisi başkanlık yapmıştır?
Veziriazam

86. Hangisi Fatih Sultan Mehmed tarafından ortadan kaldırılmıştır?
İsfendiyaroğulları

87. Osmanlı'da ticaretin geliştirilmesi ve tüccarların malları ile birlikte korunması için şehirlerin
arasında inşa edilen yapı hangisidir?
Kervansaray

88. Osmanlı Devleti’nde sancakların birleşmesiyle oluşan en büyük yönetim birimine ne ad
verilmiştir?
Eyalet

89. Osmanlı Devleti Safeviler'in Doğu Anadolu’daki varlığına hangi savaş ile son vermiştir?
Çaldıran

90. Osmanlı Devleti’nde tarımsal faaliyetler hangi sınıf tarafından yapılmıştır?
Reaya

91. Hangisi Osmanlı Devleti’nin Hint deniz seferleri sonucunda topraklarına kattığı yerlerden biri
değildir?
Tunus

92. Osmanlı Devleti Hint Deniz seferlerini hangi devlete karşı düzenlemiştir?
Portekiz

93. Hangisi Divan üyelerinden değildir?
Lala

94. Osmanlı Devleti'nde gayrimüslimlere ait topraklardan alınan vergiye ne ad verilmiştir?
Haraç

95. Hangisi mülkiyeti gayrimüslimlere ait topraklardır?
Haraci topraklar

96. Coğrafi keşiflerin başlamasında hangisi etkili olmamıştır?
Yeni sanat akımlarının öğrenilmesi

97. Preveze Deniz Muharebesi’nde Haçlı donanmasının komutanı hangisidir?
Andrea Doria.

98. Hangisi lonca teşkilatı içerisindeki mesleki statülerden değildir?
Paşmaklık

99. II. Mehmed’in İstanbul kuşatması için döktürdüğü toplara ne ad verilmiştir?
Şahi

100. Osmanlı Devleti'nde sancağa çıkma uygulamasının temel amacı hangisidir?
Şehzadelere yönetim tecrübesi kazandırmak

101. Turnadağ muharebesi sonucunda Osmanlı Devleti’ne katılan Beylik hangisidir?
Dulkadiroğulları

102. Osmanlı padişahlarından hangisi veraset anlayışında değişiklik yaparak ülke padişah
ve oğullarınındır anlayışını hâkim kılmıştır?
I. Murat

103. Osmanlı Devleti’nde gelirlerin padişah anneleri eşleri ve kızlarına ait olan topraklara
ne ad verilir?
Paşmaklık

104. Hangisi Ümit Burnu ‘nu geçerek Hindistan’a ulaşmayı başaran ilk denizcidir?
Vasco de Gama

105. Osmanlı Devleti’nde köylü işlediği toprağın bir kısmını 3 seneye kadar dinlendirme
hakkına sahipti dinlendirme sürelerinin dışında toprağı boş bırakıp işlemezse----- adında bir
vergi vermek zorundaydı.
Çiftbozan

106. Hangisi Osmanlı Devleti’nde ticareti yapılan malların toptan getirildiği ve perakendeci
tüccarı dağıtıldığı Ticaret merkezidir?
Kapan

107. Fatih Sultan Mehmed Amasra’yı hangisinden almıştır?
Cenevizliler

108. Lonca Teşkilatı’nda yer alan her mesleğin sırrını çok iyi bilen mallarını niteliği
hakkında görüş bildiren fiyatların tespitine yardımcı olan ve anlaşmazlıkları çözümleme
konusunda uzman kişidir.
Hakkında bilgi verilen görevli hangisidir?
Ehl-i Hibre

109. Osmanlı Devleti Mercidabık ve Ridaniye savaşlarını hangi devletle yapmıştır?
Memlük

110. Hangisi 1533 tarihli İstanbul Antlaşması’nın maddelerinden değildir?
Avusturya Kralı protokolde Osmanlı veziriazamına eşit sayılacaktır

111. Dünyanın yuvarlak olduğunu ve sürekli batıya giderse Hindistan’ın zenginliklerine
ulaşılacağına inanmaktaydı. 1492 yılında İspanya adına Deniz yolculuğuna çıktığında Kuzey
Amerika kıyılarına ulaşmıştır. Buranın Hindistan olduğunu düşünerek yeni bir kıta
keşfettiğinin farkına varamamıştır.
Hakkında bilgi verilen denizci hangisidir?
Kristof Kolomb

112. Osmanlı taşra teşkilatında kazaların yönetiminden hangisi sorumludur?
Kadı

113. Hangisi Enderun ile ilgili yanlış bir bilgidir?
Fatih Sultan Mehmet tarafından kurulmuştur

114. Osmanlı Devleti’nde divan-ı hümâyun toplantılarına Topkapı Sarayı’nda ------- denilen
yerde yapılmıştır.
Cümlede boş bırakılan yere hangisi getirilmelidir?
Kubbealtı

115. Osmanlı’da “Narh Uygulaması “ nın amacı nedir?
Ticari rekabet şartlarından Doğan olumsuzlukları gidermek

116. Hangisi Osmanlı Devleti’nde vakıfların faaliyetleri arasında yer almaz?
Narh sistemi uygulamak

117. Hangisi Kanuni’nin Fransa’ya kapitülasyonlar vermesinin siyasi nedenlerindendir?
Fransa’yı Avrupa’da oluşması muhtemel Kutsal İttifak’tan koparma

118. İstanbul’u fetheden Osmanlı padişahı hangisidir?
II. Mehmed

119. Hangisi Kanuni Dönemi’nde meydana gelen gelişmelerden biri değildir?
Turnadağ Muharebesi

120. Hangisi sarayın bölümlerinden değildir?
Payitaht

1. Osmanlı devleti’nde herhangi bir meslek dalında çalışan çırakların
kalfalığa kalfaların ustalığa yükselmesi.............. İzni ile
gerçekleştirilmiştir.
Bu bilgi de boş bırakılan yere hangisi getirilmelidir?
Cevap lonca teşkilatının

2. Hangisi Fatih Sultan Mehmet dönemi gelişmelerindendir?
Cevap moranın alınması

3. Osmanlı devleti’nde İstanbul dışında kalan bütün ülke topraklarına
ne ad verilmiştir?
Cevap Taşra

4. Osmanlı’da Narh uygulamasının amacı nedir?
Cevap ticari rekabet şartlarından Doğan olumsuzlukları gidermek

5. Fatih Sultan Mehmet amasra’yı hangisinden almıştır?
Cevap cenevizliler

6.Osmanlı devleti’nde devletin yıllık bütçesini hazırlamak hazineye
ilgilendiren konularda hüküm vermekle görevli kişi hangisidir?
Cevap defterdar

7. keşiflerin başlamasında hangisi etkili olmamıştır?
Cevap yeni sanat akımlarının öğrenilmesi

8.Osmanlı padişahlarından hangisi veraset anlayışında değişiklik yaparak
ülke padişah ve oğullarınındır anlayışını hakim kılmıştır?
Cevap 1. Murat

9. Osmanlı devleti safevilerin Doğu Anadolu’daki varlığına hangi savaş ile
son vermiştir?
Cevap Çaldıran

10. Topkapı sarayı’nın dış bölümüne ne ad verilmiştir?
Cevap birun

11.Osmanlı devleti’nde sancakların birleşmesiyle oluşan en büyük yönetim
birimi hangisidir?
Cevap eyalet

12. Dulkadiroğulları beyliği hangi savaş ile Osmanlı devleti’ne katılmıştır?
Cevap turnadağ

13.Osmanlı devleti’nde millet sistemi belirlenirken hangisi göz önünde
tutulmuştur
Cevap din ve mezhep

14. Hangisi Fatih Sultan Mehmet dönemi gelişmelerinden değildir?
Cevap belgrad’ın fethi

15. Osmanlı devleti 1533 tarihli İstanbul antlaşması’nda hangi sefer
sonucunda imzalanmıştır?
Cevap Almanya seferi

16.Osmanlı’da ticaretin geliştirilmesi ve tüccarların malları ile birlikte
korunması için şehirlerin arasında inşa edilen yapı hangisidir?
Cevap Kervansaray

17.Osmanlı devleti’nde mülkiyeti müslümanlara ait topraklara ne ad
verilirdi?
Cevap öşri

18. Hangisi kanuni’nin Fransa’ya kapitülasyonlar vermesinin siyasi
nedenlerindendir?
Cevap fransa’yı Avrupa’da oluşması muhtemel kutsal ittifaktan koparması

19. Rodos adası’nın fethi hangi padişah zamanında gerçekleşmiştir?
Cevap 1 Süleyman

20.lonca teşkilatının da pazardan hammadde alarak ustalar arasında eşit
dağıtma işlenen malın lonca’nın belirlediği ölçülere uyup uymadığını
denetleme görevleri hangisine aittir?
Cevap nakib

21.hangisi Osmanlı Devleti’nin Hint deniz seferleri sonucunda topraklarına
kattığı yerlerden biridir?
Cevap sudan

22.Osmanlı devleti’nde şehzadeler sancaklara yönetici olarak tayin
edildiklerinde yanlarında kendilerine yardımcı olmak için bulunan
hocalarına ne ad verilmiştir?
Cevap lala

23.Osmanlı devleti’nde gayrimüslimlere ait topraklardan alınan vergiye ne
ad verilmiştir?
Cevap haraç

24.Osmanlı devleti’nde millet sistemi içinde belirli bir hizmet karşılığında
imtiyaz sahibi olan ve yetki alan sınıfa ne ad verilmiştir?
Cevap askeri

25.İpek ve baharat yollarının önemini yitirmesinde hangisi etkili olmuştur?
Cevap coğrafi keşifler

26. I.viyana kuşatması Osmanlı padişahlarından hangisinin döneminde
gerçekleşmiştir?
Cevap Kanuni Sultan Süleyman

27.divan-ı hümayun’da Adalet din ve eğitim alanlarından sorumlu olan
görevli hangisidir?
Cevap kadıasker

28. Coğrafi keşiflerin başlamasında hangisi etkili olmamıştır?
Cevap yeni sanat akımlarının öğrenilmesi

29. Osmanlı devleti hangisinin fethederek Bizans imparatorluğu’nu
ortadan kaldırmıştır?
Cevap İstanbul

30.Osmanlı devleti’nde Venedik ve Ceneviz ile tüccarlara ilk ticari
imtiyazlar hangisinin döneminde verilmiştir?
Cevap Fatih Sultan Mehmet

31.hangisi Osmanlı devleti’nde vakıfların faaliyetleri arasında yer almaz?
Cevap narh sistemini uygulamak

32.Osmanlı devleti’nde vergi vermekle yükümlü köy kasaba konargöçer ve
şehirli lerden oluşan sosyal yapıya ne ad verilmiştir?
Cevap reaya

33.Osmanlı devleti’nde tarımsal faaliyetler hangi sınıf tarafından
yapılmıştır?
Cevap reaya

34. Osmanlı devleti safevilerin Doğu Anadolu’daki varlığına hangi savaş ile
son vermiştir?
Cevap Çaldıran

35.padişah adına yazılan Ferman Berat ve mektuplara padişahın tuğrasını
çekmekle görevli divan üyesi hangisidir?
Cevap nişancı

36. Osmanlı Devleti’nin habsburg hanedan ı ile I Dünya savaşı’na kadar
devam edecek olan diplomatik ilişkileri hangi savaştan sonra başlamıştır?
Cevap mohaç

37.Fatih döneminde hangisinin fethi ile Karadeniz’in kuzeyinden geçen
ticaret yolları Osmanlı Devleti’nin kontrolüne geçmiştir?
Cevap Kırım

38.hangisi Osmanlı Devleti’nin Hint deniz seferleri sonucunda topraklarına
kattığı yerlerden biridir?
Cevap sudan

39. Osmanlı devleti’nde gelirleri devlet hazinesine aktarılan topraklara ne
denirdi?
Cevap mukata

40. Hangisi İstanbul’un fethinin sebeplerinden değildir?
Cevap doğudan gelebilecek tehlikeleri önleme düşüncesi

41. Osmanlı döneminde oluşturulan tahrir defterlerinde hangi bilgi yer
almaz?
Cevap hayır kurumları ile ilgili bilgiler

42.hangisi Osmanlı devleti’nde veziri azamın görevlerinden biri değildir?
Cevap hazineyi ilgilendiren konularda hüküm vermek

43. Kanuni Sultan Süleyman tarafından kaptanı deryaları getirilmiştir
Haçlı donanmasına karşı Preveze Deniz zaferini kazanmıştır hakkında bilgi
verilen kişi hangisidir?
Cevap Barbaros Hayrettin paşa

44.Fatih Sultan Mehmet İstanbul’un fethinden sonraki ilk seferini nereye
yapmıştır?
Cevap Sırbistan

45. Hangisi İstanbul’un fethinin sebeplerindendir?
Cevap boğazlar üzerindeki hakimiyeti ele geçirme isteği

46. 15 yüzyılın sonlarına doğru açık denizlere dayanıklı gemilerin yapılması
pusulanın geliştirilmesi hangisinin başlamasında etkili olmuştur?
Cevap coğrafi keşifler

47.Fatih döneminde Akdeniz ticareti için hangi devletle 16 yıl savaşılmıştır?
Cevap Venedik

48. Osmanlı devleti’nde gayrimüslimlere ait topraklardan alınan vergiye ne
ad verilmiştir?
Cevap haraç

---------------------------------

1.Osmanlı Devetinde gelirleri devlet hazınesıne aktarılan topraklara ne
denirdi?
CEVAP: MUKATAA

2.Hangsİ İstanbul Fethinin sebeplerinden değildir ?
CEVAP: DOĞUDAN GELEBİLECEK TEHLİKELERİ ÖNLEME DÜSÜNCESİ

3.Osmanlı Devletnde Müsadere uygulaması ilk kez hangi padişah zamanında
başlamıştır?
CEVAP: FATİH SULTAN MEHMET

4.Osmanlı devletınde amacı merkez ve taşra yönetimi ile orduda görev alacak
kişiler yetiştirmek olan kurum hangsidir?
CEVAP: ENDERUN

5.Hangisi Osmanlı Devletinin İstanbulun fethi için yapmış olduğu
hazırlıklardan biri değildir?
CEVAP: ROMA VE PAPALİK İLE DOSTLUK ANTLASMALARI

6.Lonca teskılatında pazardan ham madde alarak ustalar arasında esıt
dağıtma , işlenen malın loncanın belirlediği ölçülere uyup uymadığını
denetleme gorevlerı hangisine aittir?
CEVAP: YİĞİTBAŞI

7.Hangsİ coğrafi kesiflerin sonuçlarından biri degğildir?
CEVAP: İPEK VE BAHARAT YOLLARININ CANLILIGINI KAYBETMESI

8. Osmanlı devletınde ustalığa yükselen bir kimsenn onca teskılatından aldığı
dukkan açma yetkisne ne denr?
CEVAP: GEDİK

9.Osmanlı doneınde oluşturulan tahrir defterlerinde hangi bilgi yer almaz?
CEVAP: BÖLGEDE YAŞAYAN İNSANLARIN MEDENI HALLERI

10. Hangisnin sonucunda Orta Çag kapanmış, Yeni Çağ başlamıştır ?
CEVAP: İSTANBULUN FETHI

11.Hangisi İstanbulun Fethinin sebeplerinden değildir?
CEVAP: ANADOLUDA TURK SIYASI BIRLIGINI SAGLAMA HEDEFİ

12. YAVUZ Sultan selımn Mısır sonucunda halfeliğn Osmanlı devletine
gecmesıyle hangi durum çıkmıştır?
CEVAP: OSMANLI DEVLETİ İSLAM DUNYASININ LIDERİ OLMUSTUR .

13. Osmanlı devleti Çaldıran savasını hangisine karşı yapmıştır?
CEVAP: SAFEVİ DEVLETİ

14. Hangsi Osmanlıda dıvan uyesı olan nişancı nın gorevlerındendır?
CEVAP: PADİŞAHIN TUĞRASINI ÇEKMEK

15. Hangsİ Osmanlı devletının Hint deniz seferleri sonucunda topraklarına
kattığı yerlerden biridir?
CEVAP : SUDAN

16. Osmanlı devletınde ekonomisinin temelli hangisine dayanmaktadır?
CEVAP: TARIMA

17. Osmanlı devletınde devletin yıllık butcesını hazırlamak hazıneyı ılgılendıren
kkonularda hukum vermekle gorevlı kışı kımdır ?
CEVAP: DEFTERDAR

18. Osmanlı devleti 1555 Amasya antlasşması hangisi ıle imzalamıştır ?
CEVAP: SAFEVİ

19. Osmanlıda meddah ortaoyunu karagöz gibi unsurlar hangisi ıle ılgilidir?
CEVAP: EGLENCE

20. Padişah adına yazılan ferman berat ve mektuplara padısahın tuğrasının
çekmekle gorevlı kımdır?
CEVAP: NİŞANCI

21. Osmanlı Devletinde Divanı Humayun teşkilatı hangi padışah döneminde
oluşturulmuştur?
CEVAP: ORHAN BEY

22. Kanunı Sultan Süüleyman Donemınde hangi devlete adli ve malı
kapitülasyon verilmiştir?
CEVAP: FRANSA

23. Kanunı Sultan suleyman tarafından kaptanıderyalığa getirilen Harçlı
donanmasında Preveze deniz savasını kazanan kişi kimdir?
CEVAP: BARBAROS HAYRETTİN PAŞA

24. İpek ve Baharat yollarının onemını yıtırmesınde hangı glişme etkılı
olmuştur?
CEVAP: COĞRAFİ KEŞİFLER

25. Osmanlı devletınde mülkyeti Müslümanlara ait topraklara ne ad verilr?
CEVAP: ÖŞRİ

26. Osmanlı devletınde çifthane sıstemı hangisi ıle ılgılıdır?
CEVAP: ASKERLİK

26.Hangisi Osmanlı devletındekı vakıfların faalıyetlerınde değildir?
CEVAP: ŞEHİRLERIN SU İHTIYACIN KARŞILANMASI

26. Osmanlı devleti hangisini fethederek Bizans ımparatorlugunu ortadan
kaldırmıştır?
CEVAP: İSTANBUL

27. Osmanlı Devleti otlukbelı Muharebesıni hangisis ile yapmıştır?
CEAVP: AKKOYUNLULAR

28. Osmanlı devletınde Habsburg Hanedanı ıle 1.Dünya savasına kadar devam
edecek olan dıplomatık ılıskılerı hangı savaştan sonra başlamıştır ?
CEVAP:MOHAÇ

29. Hangisi Fatih sultan Mehmet donemi Kardenizde Osmanlıhakimiyeti
sağlamaya yonelık falıyetlerdendır ?
CEVAP: KIRIMIN FETHİ

30. Hangisi lonca teşkılatının ustlendıgı görevlerden değildir?
CEVAP: ESNAFIN EGITILMESI

31. Toplapı Sarayı Osmanlı padısahlarından hangisi yaptırmıştır?
CEVAP: FATİH SULTAN MHMED

32. Hangs Osmanl ı devletınde padişahın görev ve sorumluluklarında bri
degıldır?
CEVAP: MEDRESESDE DERSLERE GRMEK

33. Topkapı sarayında padısahın yabancı elçılerı kabul ettiği bolu hangısıdır ?
CEVAP: ARZ ODASI

34. Kanunı Sultan suleyman sonemınde Mohaç Zaferiyle hangi krallığa son
verılmıştır?
CEVAP: MACAR

1) Hangisi Osmanlı devleti’ndeki ticaret mekanlarından biridir?
Cevap:bedesten

2) Hangisi fatih sultan Mehmet döneminde fethedilen yerlerden biridir?
Cevap:Kıbrıs

3) Hangisi divanı hümayunda ilmiye sınıfının temsilcilerindendir ?
Cevap:kadıasker

4) Hangisi lonca teşkilatı ile devlet merkezi arasındaki ilişkileri yürüten görevlidir?
Cevap:kethüda

5) Temelini bir çift öküzle işlenebilecek bir toprak birimini tasarruf eden evli bir köylü ailesinin
oluşturduğu sistem hangidir ?
Cevap:çifthane

6) Osmanlı devletinde gelirleri hayır işleri ve sosyal hizmetler için ayrılmış olan topraklara
verilen ad hangisidir ?
Cevap:miri

7) Hangisi beylerbeyinin görevleri arasında yer almaz?
Cevap:şehzadelere eğitim vermek

8) Osmanlı devletinde ilk ticari imtiyazlar hangi devletlere verilmiştir?
Cevap: Venedik ve Ceneviz

9) Topkapı sarayında divanı ümayun toplantılarının yapıldığı bölüm hangisidir?
Cevap:kubbe altı

10) Osmanlı devleti 1533 istanbul antlaşmasını hangisiyle imzalamıştır ?
Cevap:Avusturya

11) I.murat dönemünde veraset sisteminde değişiklik yapılarak ülke padişah ve oğullarınındır
anlayışı hakim kılınmıştır.
Bu değişikliğin hangisine yönelik olduğu söylenebilir?
Cevap:merkezi otoriteyi güçlü tutmaya

12) Fatih sultan Mehmet döneminde Cenevizlilerden alınan liman şehri hangisidir.
Cevap:Amasra

13) Fatih sultan Mehmet rum despotluğunun kendisini bizansın devamı olarak görmesi üzerine
hangisini feth etmiştir?
Cevap:Mora

14) Hangisi memlük devletine son verilmesiyle Osmanlı hakimiyetine geçen yerlerden biridir?
Cevap:mısır

15) Ahlaki ve dini bir otorite olup çıraklık ve ustalık törenlerini yönetir. Verilen cezaların
uygulanmasını sağlar.
bu metinde hakkında bilgi verilen lonca görevlisi hangisidir ?
Cevap:şeyh

16) Hangisi mısır seferi sonucunda Osmanlı devletinin denetimine girmiştir?
Cevap:baharat yolu

17) Hangisi narh uygulamasını tanımlar
Cevap:çarşı ve pazarda satılan malların fiyatının belirlenmesi

18) Anadolu hisarı hangisi tarafından yaptırılmıştır ?
Cevap:Yıldırım beyazit

19) Hangisinin fethiyle karadeniz’in kuzeyindeki ticaret yollarının kontrolü Osmanlı devletine
geçmiştir ?
Cevap:kırım

20) Kanuni sultan Süleyman döneminde şehzadelerin sancağa gönderilmesi uygulamasında
değişiklik yapılmasının nedeni hangisidir ?
Cevap:Şeyhzade beyazit isyanının yaşanması.

21. Hangisi Safevilerin devlet merkezidir?
Cevap: tebriz

22. Osmanlı Devleti’nin İstanbul’u fethetmesi ele hangisinin varlığı sona ermiştir?
Cevap: Bizans imparatorluğu

23. Hangisi Enderun ile ilgili doğru bir bilgidir?
Cevap: devletin yönetiminde görev alacak kişilerin yetiştirildiği yerdir

24. Hangisi coğrafi keşifler ile önemi artan ticaret kentleri arasında yer almaz?
Cevap: Marsilya

25. Osmanlı taşra yönetiminde eyaletlerin başındaki yönetici hangisidir?
Cevap: beylerbeyi

26. İkinci Mehmet, Otlukbeli Muharebesi’ni hangisiyle yapmıştır?
Cevap: akkoyunlu

27. Lonca teşkilatında küçük yaştaki çocukların ustanın yanında çalışmaya başladıkları mesleki
statüye verilen ad hangisidir?
Cevap: yamak

28. Sahn-ı Seman Medreseleri hangisinin döneminde açılmıştır?
Cevap: fatih sultan Mehmet

29. Osmanlı devletinde millet-i sadıka olarak görülen topluluk hangisidir?
Cevap: ermeniler

30. İpek ve baharat yollarının canlılığını kaybetmesinde hangisi etkili olmuştur?
Cevap: coğrafi keşifler

31. Osmanlı devleti hangi savaş ile safevilerin doğu anadolu’daki varlığına son vermiştir?
Cevap: çaldıran

32. İkinci Mehmet hangisini fethettikten sonra Fatih unvanını almıştır?
Cevap: İstanbul

33. Hangisi yavuz sultan selim döneminde meydana gelen olaylardan biridir?
Cevap: memlüklere son verilmesi

34. Coğrafi keşiflere öncülük eden ülke hangisidir?
Cevap: Portekiz

35. Şahkulu isyanının çıkmasında etkili olan devlet hangisidir?
Cevap: safevi

36. Osmanlı’da, devlete karşı suç işleyen memurların mallarına el konulması uygulamasına verilen ad
hangisidir?
Cevap: müsadere

37. Osmanlı devletinde mühr-i hümayun’un verildiği devlet görevlisi hangisidir?
Cevap: veziriazam

38. Hangisi Osmanlı devleti’nin saray inşa ettirdiği şehirlerden biri değildir?
Cevap: konya

39. Hangisi Osmanlı devletinde gelirleri hayır işleri ve sosyal hizmetler için ayrılmış olan topraklardır?
Cevap: vakıf

40. Tımar sistemine göre miri arazilerin kullanım hakkı hangisine bırakılmıştır?
Cevap: toprağı işlemek koşuluyla üzerinde yaşayan halka

----------------------------------------------------------------------

1) İstanbul’u fetheden Osmanlı padişahı aşağıdakilerden Hangisidir?
Cvp: II.mehmet

2) Aşağıdakilerden hangisi Fatih Sultan Mehmet Dönemi’nde meydana gelen
gelişmelerden biri Değildir?
Cvp: Şahkulu isyanı

3) Osmanlı Devleti Çaldıran Savaşı’nı Aşağıdaki devletlerden hangisine Karşı
yapmıştır?
Cvp : Safevi Devleti

4) TurnadağMuharebesi ile Osmanlıya katılan beylik aşağıdakilerden hangisidir?
Cvp: Dulkadiroğulları

5) Aşağıdaki gelişmelerden hangisinin sonucunda Orta Çağ kapanmıştır Yeni Çağ
başlamıştır
Cvp: İstanbul’u fethi

6) Gerçekleştirdiği reformlar ve adalet prensibini ön plana çıkarması Nedeniyle
“Kanuni” olarak anılan Osmanlı padişahı aşağıdakilerden Hangisidir?
Cvp:I. Süleyman

7) Aşağıdakilerden hangisi Kanuni Dönemi’nde meydana gelen gelişmelerden biri
değildir?
Cvp:Turnadağ Muharebesi

8) Kanuni Sultan Süleyman Dönemi’nde aşağıdakilerden hangisine adli ve mali
kapitülasyonlar Verilmiştir?
Cvp :Frans

9) Aşağıdakilerden hangisinin gerçekleştiği gün, günümüzde Türk Denizcilik Günü
olarak kutlanmaktadır?
Cvp:Preveze Deniz Muharebesi

10) Osmanlı Devleti HintDeniz
Seferlerini aşağıdaki devletlerden Hangisine karşı düzenlemiştir?
Cvp: Portekiz

11) Aşağıdakilerden hangisi sarayın Bölümlerinden değildir?
Cvp:Payitaht

12) Osmanlı Devleti’nde siyasi, askerî, İdari, örfi, şeri, adli ve mali işler İle davaların
görüşülüp karara Bağlandığı yer aşağıdakilerden Hangisidir?

13) II. Mehmed’den sonra divan toplantılarına aşağıdakilerden hangisi Başkanlık
yapmıştır?
Cvp:Veziriazam

14) Aşağıdakilerden hangisi divan Üyelerinden değildir?
Cvp:Lala

15) Osmanlı Devleti’nde eyaletlerin Başında bulunan yönetici aşağıdakilerden hangisidir?
Cvp:Beylerbeyi

16) Aşağıdakilerden hangisi Osmanlıda görülen dinî tören türü Değildir?
Cvp: Panayır

17) Osmanlıda görülen meddah, orta Oyunu ve karagöz gibi unsurlar Aşağıdakilerden
hangisi ile ilgilidir?
Cvp:Eğlence

18) Osmanlı Devleti’nde tarımsal faaliyetler aşağıdaki sınıfların hangisi Tarafından
yapılmıştır?
Cvp:Reaya

19) Aşağıdakilerden hangisi mülkiyeti Gayrimüslimlere ait topraklardır?
Cvp:Haraci Topraklar

20) Aşağıdakilerden hangisi ticari Mekânlardan değildir?
Cvp:Saray

21) II. Mehmed aşağıdaki yerlerden Hangisini fethettikten sonra “Fatih”Unvanını almıştır?
Cvp:İstanbul

22) Aşağıdaki beyliklerden hangisi Fatih Sultan Mehmed tarafından Ortadan
kaldırılmıştır?
Cvp: isfendiyaroğlları

23) Osmanlı Devleti aşağıdaki savaşlardan hangisini Akkoyunlu Devleti ile yapmıştır?
Cvp: Otlukbeli Muharebesi

24) Aşağıdakilerden hangisi Fatih Sultan Mehmed Dönemi gelişmelerinden değildir?
Cvp:Belgrand in Fethi

25) Fatih Sultan Mehmed Amasra’yı aşağıdakilerin hangisinden almıştır?
Cvp:Cenevizliler

26) Bizans İmparatorluğu aşağıdakilerden hangisinin fethiyle ortadan Kalkmıştır?
Cvp:İstanbul

27) Mısır Seferi sonucunda Osmanlı Devleti’nin denetimine giren ticaret Yolu
aşağıdakilerden hangisidir?
Cvp:Baharatyolu

28) I. Viyana kuşatması aşağıdaki Osmanlı padişahlarından hangisi Döneminde
gerçekleşmiştir?
Cvp:Kanuni Sultan Süleyman

29) İpek ve Baharat Yollarının önemini Yitirmesinde aşağıdaki gelişmelerin hangisi etkili
olmuştur?
Cvp:Coğrafi Keşifler

30) Dulkadiroğulları Beyliği hangi savaş İle Osmanlı Devleti’ne katılmıştır?
Cvp:Turnadağ Muharebesi

30) 1533 tarihli İstanbul Antlaşması Osmanlı Devleti’nin hangi seferi Sonucunda
imzalanmıştır?
Cvp:Almanya Seferi

31) Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin Hint Deniz Seferleri Sonucunda
topraklarına kattığı Yerlerden biri değildir?
Cvp:Tunus

32) Topkapı Sarayı’nı aşağıdaki Osmanlı padişahlarından hangisi Yaptırmıştır?
Cvp :Fatih Sultan Mehmet

33) Osmanlı Devleti’nde padişahın ailesi ve saray kadınlarının gündelik Hayatlarını
geçirdikleri yer Topkapı Sarayı’nın hangi bölümüdür?
Cvp:Harem

34) Osmanlı Devleti’nde Divân-ı Hümayun toplantıları Topkapı Sarayı’nda -------- denilen
yerde yapılmıştır.
Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
Cvp:Kubbealtı

35) Padişah adına yazılan ferman, berat ve mektuplara padişahın tuğrasını çekmekle
görevli divan üyesi Aşağıdakilerden hangisidir?
Cvp:Nişancı

36) Osmanlı Devleti’nde sancakların Birleşmesiyle oluşan en büyük Yönetim birimi
aşağıdakilerden Hangisidir?
Cvp:Eyalet

37) Divân-ı Hümâyun teşkilatı aşağıdaki Osmanlı padişahlarından hangisi döneminde
oluşturulmuştur?
Cvp:Orhan Bey

38) Osmanlı Devleti’nde gelirleri devlet hazinesine aktarılan topraklara ne ad verilir?
Cvp :Mukataa

39) Loncada yer alan her mesleğin sırrını çok iyi bilen, malların niteliği Hakkında görüş
bildiren, fiyatların Tespitinde yardımcı olan ve anlaşmazlıkları çözümleyen
uzman kişi Aşağıdakilerden hangisidir?
Cvp :Ehli hibre

40) Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin İstanbul’un Fethi için Yapmış olduğu
hazırlıklardan biri Değildir?
Cvp:Roma ve papalık ile dostluk anlaşmaları yapılmıştır.

41) Fatih Sultan Mehmed, İstanbul’un Fethinden sonraki ilk seferini aşağıdakilerden
hangisine yapmıştır?
Cvp:Sırbistan

42) Fatih Sultan Mehmed Dönemi’nde Kırım, Sinop ve Trabzon’un Alınması aşağıdaki
denizlerden Hangisinde Osmanlı hâkimiyetini Güçlendirmiştir?
Cvp:karadeniz

43) Memlûk Devleti’ne son veren Osmanlı padişahı aşağıdakilerden Hangisidir?
Cvp:Yavuz Sultan Selim

44) Aşağıdakilerden hangisi Kanuni’nin Fransa’ya kapitülasyonlar vermesinin siyasi
nedenlerindendir?
Cvp:Fransa’yı Avrupa’da oluşmasıMuhtemel Haçlı ittifaklarından Koparm

45) 15. Yüzyılın sonlarına doğru açık Denizlere dayanıklı gemilerin yapılması, pusulanın
geliştirilmesi aşağıdaki gelişmelerden hangisinin Başlamasında etkili olmuştur?
Cvp:Coğrafi Keşifler

46) Aşağıdakilerden hangisi Preveze Deniz Muharebesi ile ilgili yanlış Bir bilgidir?
Cvp:Osmanlı Devleti’nin denizlerde Uğradığı ilk büyük yenilgidir.

47) Osmanlı Devleti’nde, devletin yıllık Bütçesini hazırlamak, hazineyi ilgilendiren
konularda hüküm vermekle görevli kişi aşağıdakilerden Hangisidir?
Cvp: Defterdar

48) Osmanlı Devleti’nde amacı merkez Ve taşra yönetimi ile orduda görev Alacak kişileri
yetiştirmek olan kurum aşağıdakilerden hangisidir?
Cvp:Enderun

49) Fatih Sultan Mehmed Dönemi’nde Müsadere sisteminin getirilmesinin nedeni
aşağıdakilerden hangisidir?
Cvp:Merkezî yönetimi güçlendirmek

50) I. Halkın refah ve huzurunu sağlamak
II. Halka adaletli davranmak
III. Devleti iç ve dış tehlikelere karşı Korumak
IV. Tımar ile ilgili işleri yürütmek Yukarıda verilenlerden hangileri Osmanlı Devleti’nde
padişahın Görev ve sorumluluklarındandır?
Cvp:I.II ve III

51) Osmanlı Devleti’nde şehzadeler Sancaklara vali olarak tayin edildiklerinde yanlarında
kendilerine yardımcı Olmak için devlet işlerinde bilgili veTecrübe sahibi hocaları
bulunmaktaydı.Bu bilgide bahsedilen kişi aşağıdakilerden hangisidir
Cvp: Lala

52) Osmanlı Devleti’nde devlet işlerinin görüşüldüğü meclis aşağıdakilerden hangisidir?
Cvp :Divan’ıHümayun

53) Osmanlı Devleti’nde nüfusun çoğunluğunu oluşturan grup aşağıdakilerden hangisidir?
Cvp:Müslüman Türkler

54) Osmanlı toprak sisteminde devlet Adamlarına hizmetleri karşılığında Mülk olarak
verilen toprak çeşidi Aşağıdakilerden hangisidir?
Cvp:Malikane

55) Osmanlı Devleti’nde ekonominin Temeli aşağıdakilerden hangisine Dayanmaktadır?
Cvp:Tarıma

56) Aşağıdakilerden hangisi Klasik Dönem Osmanlı eğlence kültürü İçerisinde yer alan
bir unsur Değildir?
Cvp : Opera

57) Osmanlı Devleti’nde ticareti yapılan malların toptan getirildiği Ticaret merkezi
aşağıdakilerden Hangisidir?
Cvp:Kapan

58) Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı’daki vakıfların faaliyet Alanlarından biri değildir?
Cvp:Narh sistemini uygulanmak.

59) Osmanlı’da klasik dönemdeki Lonca teşkilatı Türkiye Selçuklu Devleti’nde kurulmuş
hangi esnaf Teşkilatının devamı niteliğindedir?
Cvp:Ahilik

60) Aşağıdaki fikir akımlarından hangisi imparatorlukların parçalanmasında etkili
olmuştur?
Cvp:milliyetçilik

61) İngiltere, Amerika’nın bağımsızlığını aşağıdaki hangi antlaşmayla Kabul etmiştir?
Cvp:Versay

62) Fransız İhtilaline karşı Avrupa’daki Krallıkların ilk defa bir araya gelerek, Avrupa’nın
sınırlarını çizdikleri toplantı aşağıdakilerden hangisidir?
Cvp:1815 viyana Kongresi

63) Aşağıdakilerden hangisi Lale Devri yeniliklerinden biri değildir?
Cvp: Enderun Mektebi in açılması

64) Osmanlı Devletinde yenilik hareketlerinin gerçekleştiği Lale Devri aşağıdaki hangi
olayla son bulmuştur?
Cvp:Patrona Halil İsyanı

65) Aşağıdakilerden hangisinin sonucunda Avrupa’da köylerden şehirlere göçler
yaşanmış, fabrikalarda Çalışan işçi sınıfı ile sendikacılık Faaliyetleri ortaya çıkmıştır?
Cvp: Sanayi İnkılabı’nin

66) Avrupa başkentlerine ilk kez daimi Elçiliklerin açılması aşağıdaki hangi Osmanlı
padişahı döneminde Gerçekleşmiştir?
CvP:III. Selim

67) Osmanlı Devleti’nde XVIII. Yüzyılda Mühendishane-i Bahri Hümayun Ve Humbaracı
Ocağı gibi okulların Açılması, hangi alandaki ıslahatlara örnektir?
Cvp:Askeri

68) II. Mahmut Dönemi’nde Padişah İle Ayanlar arasında imzalanan Sened-i İttifak’ın
önemi aşağıdakilerden hangisidir?
Cvp:İlk defa padişahın otoritesi sınırlandırılmıştır.

69) Aşağıdakilerden hangisi Fransız İhtilali’nin etkisiyle isyan edip Osmanlı Devleti’nden
ayrılmamıştır?
Cvp:Kırım

70) Aşağıdakilerden hangisi XIX. Yüzyılda Rusya’nın izlediği politikalardan birisi
değildir?
Cvp:Karadenize inmek

71) Avrupa’da, XIX. Yüzyılın sonlarına Doğru siyasi birliklerini tamamlayan devletler
aşağıdakilerden Hangisidir?
Cvp:Almanya-İtalya

72) Aşağıdakilerden hangisiyle Osmanlı Devleti’nde halk ilk kez Seçme ve seçilme hakkı
elde etmiştir?
Cvp :Kanuni Esasi

73) Avrupalı Devletler 1828 tarihinde Navarin Limanında Osmanlı Donanması’nı
yakmışlardır. Bu Durumun nedeni aşağıdakilerden Hangisidir?
Cvp:Yunanistan’ın bağımsızlığını sağlamak

74) Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nde yapılan bir yenileşme Hareketi değildir?
Cvp:Panslavizm hareketleri

75) Osmanlı Devleti için çok ağır hükümler taşıyan ve Ermeni meselesinin dünya
kamuoyuna taşındığı Antlaşma, aşağıdakilerden hangisidir?
Cvp:

76) XIX. yüzyılın ikinci yarısında Osmanlı Devleti’nde milliyetçilik Akımından ve
yabancı devletlerin kışkırtmalarından etkilenerek Taşnak ve Hınçak cemiyetlerini
Kurup özellikle Doğu Anadolu’da İsyanlar çıkaran azınlık aşağıdakilerden hangisidir?
Cvp:Ermeniler

77) XIX. yüzyılda Osmanlı Devleti’ninİçine düştüğü olumsuz durumdan kurtarmak için
aydın ve düşünürler arasında fikir akımları ortaya çıkmıştır.Aşağıdakilerden hangisi
bu fikir Akımlarından biri değildir?
Cvp:sömürgecilik

78) Osmanlı Devleti’nde Meşrutiyet Yanlısı aydınlar tarafından kurulan Ve daha sonra
ülke yönetiminde Söz sahibi olan siyasi hareket aşağıdakilerden hangisidir?
Cvp:İttihat ve Terakki

79) Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’nda Mısır’ı İngilizlerden Geri almak ve
İngilizler’in sömürgeleri ile bağlantısını kesmek için Almanya’nın isteği üzerine açtığı
Cephe aşağıdakilerden hangisidir?
Cvp: kanal

80) Avrupa karşısında Osmanlı Devleti’nin saldırı gücünün sona erdiği Ve ilk toprak
kaybettiği antlaşma, Aşağıdakilerden hangisidir?
Cvp:Karlofça Antlaşması

81) Aşağıdakilerden hangisi 18. Yüzyıl Osmanlı tarihine ait bir özellik Değildir?
Cvp:Osmanlı’da anayasal hareketlerin Başlaması

82) Aşağıdakilerden hangisi, Küçük Kaynarca ve Yaş antlaşmalarında Değinilen ortak
konulardan biridir?
Cvp:Kırım sorunu

83) Kanuni Dönemi’nde başlayan Osmanlı – Fransız dostluğu, 18. Yüzyılın sonunda
aşağıdaki gelişmelerden hangisi sonucunda Bozulmuştur?
Cvp:Napolyon’un Mısır’ı işgal etmesi

84) Avusturyanin Avusturya’nın 1791 yılında Osmanlı Devleti ile Ziştovi Antlaşması’nı
imzalayıp Rusya’nın Yanında girdiği savaştan çekilmesinin temel nedeni,
aşağıdakilerden hangisidir?
Cvp: Fransız İhtilali’nin kendi ülkesini Etkilemesinden çekinmesi

85) Osmanlı Devleti, Fransa ile 1535 Yılında imzaladığı antlaşmanın “Kapitülasyonlar,
antlaşmayı imzalayan hükümdarın dönemi için Geçerli olacaktır.” Hükmünü, hangi
Yıl “Kapitülasyonlar sürekli hâle Getirilmiştir.” Şeklinde değiştirerek Fransa’ya
tanıdığı kapitülasyonları Sürekli yapmıştır?
Cvp:1740

86) Aşağıdakilerden hangisi Fransız İhtilali’nin yaydığı fikirler arasında yoktur?
Cvp) Emperyalizm

87) Aşağıdaki okullardan hangisinin Adı Cumhuriyet Dönemi’nde “DenizHarp Okulu”
olarak değiştirilmiştir?
Cvp:Mühendishaneibahrihümayun

88) Aşağıdaki Osmanlı padişahlarından hangisi 1720’de Lehistan’a, 1725’te de Rusya’ya
mehter takımı Göndermiştir?
CVP:III. Ahmet

89) İstanbul’daki Selimiye Kışlası’nı Yaptıran Osmanlı padişahı, aşağıdakilerden
hangisidir?
Cvp: III. Selim

90) Osmanlı egemenliğindeki Balkan Milletlerini kendi çıkarları için bağımsızlık
mücadelesine kışkırtan Devlet, aşağıdakilerden hangisidir?
Cvp:Rusya

91) 1804 yılında Sırplar, aşağıdakilerden hangisinin önderliğinde ayaklanmışlardır?
Cvp: Kara Yorgi

92) Rusya, aşağıdaki hangi antlaşma İle hem Karadeniz’deki güvenliğini artırmış hem de
Akdeniz’e Donanmasını geçirme hakkını elde Etmiştir?
Cvp:Hünkâr İskelesi Antlaşması

93) Osmanlı Devleti’nde yaşayan gayrimüslimlere, aşağıdakilerden hangisiyle devlet
memuru olma hakkı Tanınmıştır?
Cvp:Islahat Fermanı

94) Osmanlı’nın “Meşrutiyet” yönetimine geçmesi için büyük çabalar Sarf eden grup,
aşağıdakilerden Hangisidir?
Cvp: Yeni Osmanlılar

95) Osmanlılar, aşağıdaki topluluklardan hangisini “Milletisadıka” olarak
Adlandırmışlardır?
Cvp:Ermenililer

96) Osmanlı Devleti’nin ekonomisi, Aşağıdaki hangi olaydan olumsuz Etkilendiği için ilk
kez İngiltere’den Dış borç alınmıştır?
Cvp:Kırım savaşı

97) Mustafa Kemal’in tanınması ve Millî Mücadele’de önder olarak kabul edilmesinde,
aşağıdakilerden Hangisinin payı en çoktur?
Cvp: Çanakkale savaşındaki başarılarının

98) Milletler Cemiyeti adına bir ülkenin Başka bir devlet tarafından yönetilmesine - - - -
yönetimi denir.”
Verilen bilginin doğru olabilmesi İçin boş bırakılan yere, aşağıdakilerden hangisi
yazılmalıdır?
Cvp:Manda

99) I. Dünya Savaşı’nı bitiren antlaşmalar arasında, aşağıdakilerden Hangisi yoktur?
Cvp :Atina Antlaşması

100) Avrupa devletlerinin 18. Yüzyılda Devletler arası politikalarında Benimseyip
uyguladıkları “amacaUlaşmak için her türlü araca başvurmanın uygun olduğu” anlayış
tarzı, Aşağıdakilerden hangisidir?
Cvp :Makyavelizm

101) 18. yüzyılda İngiltere, aşağıdaki devletlerden hangisine karşı Avrupa
hürriyetinin savunucusu Olmuştur?
Cvp :Fransa

102) İran’ın Kafkasya’daki toprakları, aşağıdaki hangi antlaşmayla Rusya ve
Osmanlı devletleri arasında paylaşılmıştır?
Cvp :İstanbul Antlaşması

103) Osmanlı Devleti’nde ki azınlık ayaklanmalarının çıkmasında Avrupa’da
yaşanan aşağıdaki gelişmelerden hangisi etkili olmuştur?
Cvp: İstanbul İhtilali

104) Kasrışirin Antlaşması’nın şartlarını içeren ve son Osmanlı – İran Antlaşması
olma özelliğini taşıyan Antlaşma, aşağıdakilerden hangisidir?
Cvp: Kerden Antlaşması

105) Aşağıdakilerden hangisi III. Selim Dönemi gelişmelerinden biri değildir?
Cvp:Sağlık alanında ilk kez çiçek aşısının uygulanması

106) Osmanlılar, 18. Yüzyılın ilk çeyreğinde imzaladığı aşağıdaki Hangi
antlaşmayla Avrupa’nın Askerî üstünlüğünü kabul ederek “Batılılaşma Hareketleri”
denilen Islahatlara başlamak zorunda kalmışlardır?
Cvp:Pasarofça Antlaşması

107) Aşağıdakilerden hangisi, Sanayi İnkılabı’nın gerçekleşmesiyle ortaya çıkan
ham madde ve Pazar İhtiyacındaki artışın sonuçlarından Biri değildir?
Cvp: Coğrafi Keşiflerin Başlaması

108) Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Toprak yönetiminde uygulanan Sistemlerden
biri değildir?
Cvp :Esham

109) Avusturya, aşağıdaki hangi antlaşmadan sonra Osmanlı Devleti ile Barışçıl bir
politika izlemeye karar Vermiştir?
Cvp:Ziştovi Antlaşması

110) Hemşireliğin kurucusu olarak bilinen Florence Nightingale (Florans
Naytıngel), aşağıdaki hangi savaşta gönüllü hasta bakıcı olarak İstanbul’a gelmiştir?
Cvp: Kırım

111) Padişah II. Mahmut’un âyanlarla İmzaladığı sözleşme, aşağıdakilerden
hangisidir?
Cvp :Senediittifak

112) İngiliz, Fransız ve Rus gemilerinden kurulmuş müttefik donanma, Aşağıdaki
şehirlerin hangisinde Bulunan Osmanlı donanmasını Yakmıştır?
Cvp:Navarin

113) 1829 Edirne Antlaşması’yla bağımsızlığını elde eden ülke, aşağıdakilerden
hangisidir?
Cvp:Yunanistan

114) Devleti oluşturan bütün milletlerin Din, mezhep ve ırk farkı gözetilmeden
Adalet, özgürlük ve eşitlik prensipleriİçinde bir arada yaşamalarını amaçlayan fikir
akımıdır.”Verilen tanım, aşağıdaki devleti Kurtarmaya yönelik olarak ortaya Atılan
hangi fikir akımına aittir?
Cvp: Osmanlicilik

115) Milliyetçilik hareketleri sonucunda Osmanlı Devleti’nde imtiyaz elde Eden ilk
toplum, aşağıdakilerden Hangisidir?
Cvp: Sırplar

116) Avrupa devletleri, 19. Yüzyılda Osmanlı Devleti’nden alacaklarını Tahsil
etmek için, aşağıdakilerden Hangisini kurmuşlardır?
Cvp:Düyunuumumiye İdaresini

117) Türk tarihinin ilk yazılı anayasası, Aşağıdakilerden hangisidir?
Cvp :Kanuniesasi

118) Osmanlı Devleti, tarihe “93 Harbi” Olarak geçen savaşı, aşağıdaki Hangi
devletle yapmıştır?
Cvp :Rusya

119) Padişah II. Mahmut Dönemi’nde Devlet memuru yetiştirmek için Açılan
okulun adı, aşağıdakilerden Hangisidir?
Cvp :Mektebimaarifiadliye

120) Osmanlı’nın “Meşrutiyet” yönetimine geçmesi için büyük çabalar Sarf eden
grup, aşağıdakilerden Hangisidir?
Cvp:Yeni Osmanlılar

121) Osmanlı Devleti 1739 tarihli Belgrad Antlaşması’nı, aşağıdaki hangi
devletlerle ayrı ayrı İmzalamıştır?
Cvp :Rusya ve Avusturya’yla

122) Aşağıdakilerden hangisinin Masraflarının karşılanması için İradıcedit Hazinesi
kurulmuştur?
Cvp :nizamıcedit Ordusunun

123) Rusya’nın, Ortodoksların haklarını koruma bahanesiyle Osmanlı Devleti’nin
içişlerine karışma Hakkını elde ettiği antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
Cvp :Küçük Kaynarca

124) . Meşrutiyet aşağıdaki hangi Osmanlı padişahı döneminde İlan edilmiştir?
Cvp:II. Abdülhamit

125) Kuruluş Dönemi’nden itibaren Bir bakanlar kurulu gibi görev Yapan Divan’ı
hümayun, aşağıdaki hangi Osmanlı padişahı Döneminde kaldırılarak yerine “Nazırlar
Kurulu” kurulmuştur?
Cvp:II. MAHMUT

126) Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin kendi valisiyle imzalamak
zorunda kaldığı bir antlaşmadır?
Cvp :Kütahya

127) 1856 Paris Antlaşması’nın;
I. Osmanlı Devleti’nin bir Avrupa Devleti sayılması,
II. Eflak ve Boğdan’da yönetimin Özerk bir komisyona verilmesi,
III. Osmanlı toprak bütünlüğünün Büyük devletlerce tanınması,
IV Karadeniz’in tarafsız hâle getirilmesi
Maddelerinden hangileri, batılılaşma süreci bağlamında bir Dönüm noktası olduğu
savunulabilir?
Cvp :Yalnız I

128) Sanayi devrimi aşağıdaki Osmanlı kurumlarından özellikle hangisini olumsuz
yönde etkilemiştir?
Cvp:Loncaları

129) Avrupa’da Rönesans ve Reform Hareketleri ile başlayan pozitif ve Özgür
düşüncenin etkisiyle aşağıdakilerden hangisi yıkılmıştır?
Cvp:Skolastik düşünce

130) Fransız İhtilali ile sona eren çağ, Aşağıdakilerden hangisidir?
Cvp :Yenicağ

131) Aşağıdakilerin hangisinde ilkDefa “Şark Meselesi” deyimi kullanılmıştır?
Cvp:Viyana Kongresi

132) Aşağıdakilerden hangisi Sanayi İnkılabı’nın sonuçlarından biri Değildir?
Cvp :Pozitif düşüncenin gelişmesi

133) Tanzimat Fermanı’yla yenilik Yapılmayan alan, aşağıdaki Hangisidir?
Cvp :Tarım

134) Türk tarihinde “Vakayıhayriye” (Hayırlı Olay) olarak bilinen olay,
Aşağıdakilerden hangisidir?
Cvp:yeniçeri ocağının kaldırılması

135) 31 Mart Olayı’nı bastıran ordunun adı, aşağıdakilerden hangisidir?
Cvp:Hareket ordusu

136) Amerika Birleşik Devletleri’nin İlk cumhurbaşkanı aşağıdakilerden hangisidir?
Cvp:George Washington

137) Os
23
Tarih 2 / 132 - AÖL Tarih 2 - Soru ve Cevaplar
« Son İleti Gönderen: D®agon 08 Mayıs 2023, 10:32:10  »
2.Orta Asya’da kurulan İlk Türk devletlerinde ’’budun’’ kelimesi hangi anlamda kullanılmıştır?
Millet

3.Hz. Ömer döneminde Sasanilerle yapılan ilk savaş hangisidir?
Köprü

4.Abbasiler Emeviler gibi diğer milletlere karşı sert bir politika izlememiş, Arap olmayanlara da hoşgörülü davranmışlardır. Bu durumun hangisine ortam hazırladığı söylenebilir?
İslamiyet’in Türkler arasında yayılmasının hazırlanmasına

5.Orta Asya Türk devletlerinde , hanedanın erkek üyeleri kağan olma hakkına ve yetkisine sahiptir.
Bu durumun ,Türk devletlerinde hangisine neden olduğu söylenebilir?
Taht kavgalarının sıklıkla yaşanması

6.Cahiliye Dönemi’nde Arap Yarımadası’nda haram aylarda yapılan savaşlara verilen ad hangisidir?
Ficar

7. Mantık bilimine katkılarından dolayı ‘’ Farabi’’ için kullanılan lakap hangisidir?
İkinci Öğretmen

9.Büyük Selçuklu Devleti’nde ilk Nizamiye Medresesi hangi hükümdar döneminde açılmıştır?
Alp ArsIan

10. Balamir Han ‘ın kurucusu olduğu Türk devleti hangisidir?
Avrupa Hun

11.Hangisi Medine Sözleşmesi ile ilgili yanlış bir bilgidir?
Medine toplumunun hakları ve sorumlulukları belirli esaslara bağlanmaktadır

13.Büyük Selçuklu Devleti’nde siyasi davaların görüldüğü kurum hangisidir?
Divan-ı Mezalim

 • Kurucusu Muhammed b. Toğaç ’dır.
 • Mekke ,Medine ve Suriye ‘yi egemenliğine alarak kutsal topraklara sahip olan İlk Türk devletidir.
14.Hakkında bilgi verilen devlet hangisidir?
İhşîdîler

15.Hangisi Emevi halifesi Ömer Bin Abdülaziz döneminde yaşanan gelişmelerdendir?
Arap olmayan Müslümanlardan alınan cizye vergisinin kaldırılması

16.Hangisi Türgişler ile ilgili doğru bil bilgidir?
Emevilerle mücadele ederek Arapların Orta Asya’da hakimiyet kurmasını

18. Hangisi Türk adının anlamını ‘’olgunluk çağı’’ olarak ifade etmiştir?
Kaşgarlı Mahmut

19.Hangisi Puvatya Savaşı ile ilgili doğru bil bilgidir?
Emevilerin Avrupa’daki ilerleyişi son bulmuştur.

20.Hangisi günümüzde Çin Devleti’nin sınırları içerisinde siyasi varlığını devam ettiren Türk topluluklarındandır?
Turfan Uygurları

21.Verilen eserlerden hangisi Gazali’ye aittir?
İhya-ü Ulümi’d -Din

22.Kurtuba Kütüphanesi’ni inşa ettiren islam devleti hangisidir?
Endülüs Emevi

23.Orta Asya’da kurulan İlk Türk devletlerinde toplumun sosyal yapısını oluşturan unsurlardan hangisi “aile” anlamına gelmektedir?
Oguş

24.Endülüs Emevi Devleti’nin kurulduğu yer günümüzde hangi ülkenin sınırları içerisinde yer almaktadır?
İspanya

 • Bizans’la 634 Ecnadeyn Savaşı yapıldı.
 • Suriye’nin kapıları Müslümanlara açıldı.
25.Verilen gelişmeler hangisinin döneminde yaşanmıştır?
Hz. Ebu Bekir

26.II.Kök Türk Devleti’ne son veren Türk devleti hangisidir?
Uygur

28. Batı dünyasında “Alfarablus , Abunazar” gibi isimlerle tanınan bilim insanı hangisidir?
İbn-i Sina

29.I.Eyyubiler
II.Memlûkler
III.Karahanlılar
IV.Selçuklular
Verilen Türk Devletlerinden hangileri Mısır ‘da kurulmamıştır?
I ve II

30.İlk Türk devletlerinde “derleyip toplayan” anlamında kullanılan hükümdar unvanı hangisidir?
İlteriş

31.Hangisi Türklerin İslamiyet ‘i kabul etmesiyle devlet yapısında oluşan değişimlerdendir?
Sosyal devlet anlayışının uygulanması

32.Avrupa Hun Devleti ,Anatolios Antlaşmasını hangisi ile imzalanmıştır?
Doğu Roma İmparatorluğu

33.Samarra şehrini kurduran Abbasi halifesi hangisidir?
Mu ’tasım

36.Hangisi İlk Türk devletinde görülen “kurultay” ile ilgili yanlış bir bilgidir?
Üyelerini halk seçer

37.Hangisi islam medeniyetinde “Ekberîlik Ekolü” nü sistemleştiren fikir insanlarındandır?
Muhyiddin İbnü’l -Arabî

38.Hazar ülkesi ;VII.yüzyılından itibaren ulaşımın hızlandığı, mal değişiminin arttığı ticaret ve sanatla uğraşan Doğulu ve Batılı milletlerin kaynaştığı bir yer haline gelmiştir.
Buna göre, Hazarlarla ilgili olarak hangisi söylenebilir?
Ülkede barış ve huzur ortamı sağladıkları

39.Uygurlar mani dinini .........döneminde kabul etmiştir.
Bu bilgide bos bırakılan yere hangisi getirilmelidir?
Böğü Kağan

40.II. Köktürk Devleti’nde Kutluk Kağan döneminin vezirleri olan Tonyukuk’un kullandığı unvan hangisidir?
Aba Tarkan

41.İslam Devleti’nin denizlerde gerçekleştirdiği ilk fetih hangisidir?
Kıbrıs

42. Hangisi Hazreti Muhammed döneminde yaşanan Gelişmelerden indir?
Hudeybiye Barışı

I.Malazgirt muharebesi
II.Gazneli devletinin yıkılması
III.Türki’ye Selçuklu Devleti ’nin kurulması
IV.Dandanakan savaşı

43. Numaralandırılmış gelişmelerin kronolojik sıralaması hangisinde doğru olarak verilmiştir?
I. IV.III.II

44.Tuna Bulgar Devleti Döneminde Hristiyanlığı resmen kabul etmiştir?
Bu bilgide boş bırakılan yere hangisi getirilmelidir?
Boris Han

45.İlk Türk Devletlerinde siyasi, kültürel ,hukuki ve ekonomik konularda genel kararlar alan ve devlet yönetiminin temelini oluşturan meclise verilen ad hangisidir?
Toy

47.İlk Türk-İslam Devletlerinde ,savaşlarda ve törelerde saray önünde namaz vakitlerinde ..........çıkardı.
Bu bilgide boş bırakılan yere hangisi getirilmelidir?
Nevbet

48.Hangisinin kaynaklarında Türk adı “miğfer” anlamında kullanılmıştır?
Çin

I.Uygur Devleti
II.Asya Hun Devleti
III.Avar Devleti
IV.İkinci Kök Türk Devleti
49.Numaralandırılmış Devletlerin kuruluş tarihlerinin kronolojiķ sıralaması hangisinde verilmiştir?
II-III-IV-I

50.Abbasilerde devletin askerî işlerine bakan divan hangisidir?
Divanü’l- beytülmal

51.Hangisi Andronova Kültürüyle ilgili yanlış bir bilgidir ?
Orta Asya uygarlığının temelini oluşturduğu kabul edilmektedir.

52.Bilgelik ve hikmet evi anlamına gelen Beytü’l-Hikme’nin kurulduğu dönem hangisidir?
Abbasiler

54.Selçuklular Oğuzlar ’ın Üçok kolunun.......boyundandır?
Bu bilgide boş bırakılan yere hangisi getirilmelidir?
Kınık

55.Hangisi Afanesyevo kültürüyle ilgili doğru bir bilgidir?
Türklerin en eski kültür merkezi olarak görülmektedir.

56.Büyük Selçuklu Devleti’nde Divan-ı istifa ‘nın sorumluluk alanı hangisidir?
Devletin bütün mali işler

58.Hangisi Orta Asya Türk göçlerinin siyasi nedenlerinden degildir?
Nüfusun artması ve otlakların yetersiz kalması

59.Hangidi Abbasiler Dönemi’nde yapılan savaşlardandır?
Talas

60.Malazgirt Zaferi’nden sonra Abbasi halifesinin “İslam Ülkelerinin Sultanı” unvanını verdiği hükümdar hangisidir?
Alp Arslan

62.Hangisi Emevi Devleti’nde ,Muaviye döneminde yaşanan gelişmelerdendir?
Arapçanın resmi dili olarak kabul edilmesi

63.Abbasi Devleti’nde oluşturulan Divanü’z-zenadıka ‘ kuruluş amacı hangisidir?
İsyanları bastırmak

64.Hangisi akli ilimlerdendir?
Astronomi
65. İlk Türk Devletlerinde “ülke” anlamında kullanılan kavram hangisidir?
Ülüş

66.Hangisi Abbasi Devleti’nde yalnızca gayrimüslimlerden alınan vergilerdendir?
Cizye Vergisi

67.Eski Türklerde hükümranlık hakki ve yetkisinin ,kağan ve Gök Tanrı tarafından verildiğine inanılırdı.
Bu anlayışa verilen ad hangisidir ?

Kut
68.Hangidi İslam öncesi Arap toplumunda “haram aylar “ olarak adlandırılan aylardandır?
Recep

70. Anav Kültürü’ne ait kalıntıların bulunduğu bölge günümüzde hangi ülkenin
sınırları içerisinde yer almaktadır?
Türkmenistan

71.Orta Asya’da ilk kez altından ve tunçtan yapılmış aletlere hangi kültür bölgesinde rastlanmıştır ?
Andronova

72.”Kutadgu Bilig” adlı eser hangisine aittir?
Yusuf Has Hacip

73.Müslümanlar için Arap Yarımadası’nda putperest tehdide son veren gelişme hangisidir?
Huneyn Seferi

74.Hangisi İslamiyet öncesi kurulan Türk devletlerinde hükümdarların kullandıkları unvanlardandır?
Şanyü

75.Batılıların “İbn-i Rüşd” için kullandığı isim kullandığı isim hangisidir?
Averroes

77.Hangisi I.Kök Türk Devleti ile ilgili yanlış bir bilgidir?
Kurucusu Kutluk Bilge Kül Kağandır.

78.Büyük Selçuklu Devleti’nde Divan-ı İnşa’nın sorumluluk alanı hangisidir?
İç ve dış yazışmalar

79.Hangisi Karahanlı Devleti’nin kurtuluşunda etkili olan Türk boylarındandır.
Tuhsiler

--------------------------------------------------------------------------------------

1. Abbasi halifesi Sultan Alp Arslan’a hangi ünvanı vermiştir?
Sultan-ı Azam

2. Hangisine göre Türk adı türemek anlamına gelmektedir?
A . Vambery

3. Hangisi Ficar Savaşları’nı tanımlayan bir ifadedir?
İslam öncesi Arap toplumunda kabileler arasında haram aylarda yapılan savaşlardır?

4. İlk Türk devletlerinde ülüş kelimesi hangi anlamda kullanılmıştır?
Aile

6. İslam dünyasında siyaset felsefesinden ilk bahseden ilim insanı hangisidir?
Farabi

7. Orta Asya kültürleri içerisinde yayılma alanı en geniş olan kültür hangisidir?
Andronova

8. İslamiyet’in doğduğu dönemde bugünkü Etiyopya ve Somali topraklarında kapsayan bölgede
hangi devlet bulunmaktaydı?
Doğu Roma İmparatorluğu

9. Hangisi Memlük Devletiyle ilgili doğru bir bilgidir?
Baybars ve Kalavun hükümdarları arasında yer alır

10. Hangisi Emeviler Dönemi’nde yapılan savaşlardandır?
Puvatya

11. İlk Türk devletlerinde il adı hangisi için kullanılmıştır?
Devlet

12. Hangisi Türgişler bir şey ile ilgili doğru bilgidir?
Hükümdarları kendi adlarına para bastırmışlardır

13. Hangisi Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletlerinde millet anlamında kullanılmıştır?
Budun

14. Turhan Uygurları günümüzde hangi devletin sınırları içerisinde yaşamaktadır?
Çin

15. Takvim-i Celali’yi hazırlayan bir insana hangisidir?
Ömer Hayyam

16. Hangisi İslamiyet’in doğduğu dönemde Orta Doğu’da hüküm süren devletlerdendir?
I . Kök Türk Devleti

17. Hangisi Karluklar ile ilgili yanlış bir bilgidir?
Günümüzde varlığını devam ettiren topluluklardandır

18. Azimut halkası adı verilen büyük boyutlu bir gözlem aleti yaptığını bilinen bilim insanı
hangisidir?
İbn-i Sina

19. Gözün retina tabakasının işlevini açıklayan bilim insanı hangisidir?
İbn-i Rüşd

20. Hangisi Emevi Devleti’nde halife Abdülmelik döneminde yaşanan gelişmelerden biridir?
Halifeliğin saltanat haline dönüştürülmesi

22. Hindistan üzerine 17 sefer yaparak İslamiyet'in Hindistan'da yayılmasına katkı sağlayan Türk
hükümdarı hangisidir?
Gazneli Mahmut

23. Orta Asya’nın en eski kültür merkezi hangisidir?
Anav
24. Hangisi Endülüs Emevi Devleti’nden günümüze kalan mimari eserlerden biridir?
El Hamra Sarayı

25. Büyük Selçuklu Devleti döneminde ilk nizamiye medresesi hangi şehirde açılmıştır?
Nişabur

27. I. Kök Türk Devleti en parlak zamanını hangisinin döneminde yaşamıştır?
Mukan Kağan

29. İl-teriş ünvanı verilen Türk hükümdarı hangisidir?
Kutluk Kağan

30. Hz. Muhammed'in dünyaya geldiği şehir hangisidir?
Mekke

31. Hangisi Yusuf Has Hacip’in eseridir?
Kutadgu Bilig

32. Türklerin kurduğu ilk teşkilatlı devlet hangisidir?
I . Kök Türk Devleti

33. Kaşgarlı Mahmut Türk adının anlamını hangisiyle ifade etmiştir?
Olgunluk çağı

34. Tarihte Türk adınilk kez resmi devlet adı olarak kullanmışlardır. Bumin Kağan önderliğinde
Avarları mağlup ederek 552 yılında kurulmuştur. Mukan Kağan zamanında en parlak
dönemini yaşamıştır.

Hakkında bilgi verilen Türk devleti hangisidir?
I . Kök Türk Devleti

35. Kur’an-ı Kerim hangi halife döneminde kitap haline getirilmiştir?
Hz. Ebu Bekir

36. Emeviler Dönemi’nde İslam Devleti’nin merkezi hangi şehirdir?
Şam

37. Büyük Selçuklu Devleti’nde Sultan-ı Azam unvanını alan hükümdar hangisidir?
Sultan Sencer

38. Abbasilerde devletin mali işlerine bakan Divan hangisidir?
Divanû’l-beytülmal

40. Hangisi Ahmet Yesevi’nin eseridir?
Divan-ı Hikmet

42. İlk Türk devletlerinde siyasi kültürel hakiki ve ekonomik konularda genel kararlar alan
medeniyet yönetiminin temelini oluşturan meclisin adı nedir?
Kurultay

43. Uygur Devleti’ne hangisi son vermiştir?
Kırgızlar

44. Mantık ilmine katkılarından dolayı Aristo’dan sonra ikinci öğretmen lakabı ile anılan
Müslüman ilim adamı hangisidir?
Farabi

45. Hangisi ilk Türk devletlerinde bağımsızlık anlamında kullanılmıştır?
Oksızlık

46. • İslamiyet’i kabul eden ilk Türk topluluğudur.
• Karahanlı devletinin kurulmasında etkili olmuşlardır.
Hakkında bilgi verilen Türk topluluğu hangisidir?
Karluklar

48. Türklerinin bilinen ilk anayurdu hangisidir?
Orta Asya

49. İstemi Yabgu, kendisine karşı düşmanca tutum takılansa sana hükümdarına karşı hangi
devletle ittifak yapmıştır?
Bizanslılar

50. Büyük Selçuklu Devleti’nde devletin bütün mali işlerinden sorumlu olan Divan hangisidir?
Divan-ı İstifa

51. Pasinler Savaşı ile ilgili doğru bir bilgidir?
Bizans ve Büyük Selçuklu orduları arasında yapılan ilk önemli savaştır

52. İslam öncesi Arap Yarımadası’nda haram aylarda yapılan savaşlara ne ad verilir?
Ficar

53. İslamiyet’in ortaya çıktığı dönemde az nüfuslu Arap şehirlerinde yerleşik hayat tarzını
sürdüren insanlara ne ad verilir?
Bedeviler

54. Hangisi İslam öncesi Arap Yarımadası’nda bulunan devletlerden biridir?
Himyeri

55. Hangi savaş sonucunda Anadolu’nun kapıları Türklere açılmıştır?
Malazgirt Savaşı

56. Hangisi Orta Asya Türk göçlerinin ekonomik nedenlerindendir?
Nüfusun artması ve otlakların yetersiz kalması

57. Türkler Müslüman Araplarla ilk kez Hangi savaştan sonra temas etmeye başlamıştır?
Nihavend

58. Dandanakan Savaşı’ndan sonra Selçuklu beyleri tarafından Horasan Emir’i ilan edilen Büyük
Selçuklu sultanı hangisidir?
Tuğrul Bey

59. Mekke Medine ve Suriye’yi egemenliğini alarak kutsal topraklara sahip olan ilk Türk devleti
hangisidir?
İhşîdiler

60. İslam dünyasında Aristocu felsefeye verilen isim hangisidir?
Meşşailik

61. İlk Türk-İslam devletlerinde hükümdarların giydiği kendi ad ve lakaplarının yazılı olduğu
süslemeli özel giysilere ne ad verilir?
Tıraz

62. Hangisi Asya Hun Devleti’yle ilgili yanlış bir bilgidir?
Bilinen ilk hükümdarları Mete Han’dır.

63. Alp Arslan ve Melikşah hangi devletin hükümdarlarıdır?
Büyük Selçuklu Devleti

66. Kur'an-ı Kerim hangi halife döneminde kitap haline getirilmiştir?
Hz. Ebu Bekir

67. Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletlerinde toplumun sosyal yapısını oluşturan unsurlardan
hangisi millet anlamına gelmektedir?
Budun

68. • Asya Hun Devleti’nin yıkılmasından sonra Moğolistan’da devlet kurmuşlardır.
• İstanbul’u iki kez kuşatmışlardır.

Hakkında bilgi verilen Türk topluluğu hangisidir?
Avarlar

70. Eski Türk toplumunun sosyal yapısını oluşturan unsurlardan hangisi millet anlamına gelir?
Budun

72. Hangisi Mısır’da kurulan ilk Müslüman Türk devletidir?
Tolunoğulları

73. Abbasi halifesi hangisini doğunun ve batının hükümdarı olarak ilan etmiştir?
Tuğrul Bey

74. Müslümanlarla Bizans arasında yapılan ilk savaş hangisidir?
Mute Savaşı

75. Karahanlı Devleti’nde vezirler hangi ünvanı kullanmıştır?
Yuğruş

76. Avrupa Hun Devleti’ne en parlak dönemini yaşatmış olan hükümdar hangisidir?
Attila

78. Mevaliden alınan cizye vergisini kaldıran Emevi halifesi hangisidir?
Ömer Bin Abdülaziz

80. “ İhya’ü Ulümi’d-Din adlı eser hangisine aittir?
İmam Gazali

82. Osmanlı Devleti'nde Yeniçeri Ocağı’nın insan gücü kaynağını sağlayan sistem hangisidir?
Devşirme


84. Ahi Evran hangi mesleğin peşine sayılmıştır?
Dericilik

85. Türkiye Selçuklu Devleti’nde askeri işlerden sorumlu olan Divan hangisidir?
Divan-ı Arz

86. Nûre Sûfi Bey tarafından kurulan beylik hangisidir?
Karamanoğulları

88. Hangisi Divan-ı Hümâyunda kalemiye sınıfını temsil eden görevlilerdendir?
Kazasker

89. Çaka Bey için hangisi söylenemez?
İstanbul’un fethinde görev aldığı

90. Niğbolu zaferini kazanması üzerine halife tarafından Sultan-ı İklim-i Rûm unvanı verilen
padişah hangisidir?
Yıldırım Beyazıt

91. Ankara’da doğmuş bir Türk mutasavvıfıdır.
Tasavvufa girmeden önce medresede müderrislik yapmıştır.
İlk müderrisliğini Ankara’da Kara Medresede yapmıştır.
Hakkında bilgi verilen Türk-İslam alimi hangisidir?
Hacı Bayram-ı Veli

92. Osmanlı ordusunda keşif hizmetinde bulunmak düşman sınırlarındaki arazinin keşfini yaparak
yol açmak esirlerin durumunu öğrenmek görevlerini yapan askeri birlik hangisidir?
Akıncılar

93. Hangisi Osmanlı Devleti’nde kalemiye sınıfında yer alan görevlilerdendir?
Defterdar

95. Osmanlı Devleti'nde yaya ve müsellem adı verilen piyade ve Süvari kuvveti hangi padişah
döneminde oluşturulmuştur?
Orhan Gazi

96. Türkiye Selçuklu Devleti hükümdarı Süleyman Şah Dragon Antlaşması’nı aşağıdakilerden
hangisiyle yapmıştır?
Bizans İmparatorluğu

97. • Orhan Bey’in Karesioğulları Beyliği’ni Osmanlı Devleti topraklarına katması
• I. Murat’ın oğlunu gelmeyen oğulları beynin kızıyla evlendirerek bu beyliğe ait Kütahya
Simav Tavşanlı ve Emir’i çeyiz olarak Osmanlı’ya bağlaması
Kurtuluş döneminde meydana gelen yukarıdaki gelişmelerle Osmanlı Devleti hangisini
amaçlamıştır?
Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamayı

98. İlk Türk deniz filosunu kuran Türk beyi hangisidir?
Çaka Bey

99. Hangisi Haçlı Seferlerinin dini nedenlerindendir?
Hristiyanların kutsal kabul ettikleri Kudüs Urfa ve Antakya’yı Müslümanlardan geri almak
istemeleri

100. Hangisi Osmanlı Devleti’nin Anadolu’dan yeni fethedilen Rumeli topraklarına nüfus
getirme politikasıdır?
İskân Politikası
24
Çıkmış Sorular / TARİH 1 - 131 - Çıkmış Sorular
« Son İleti Gönderen: Ders Hocası 20 Aralık 2022, 19:00:58  »
1-Devlet adamlarınca görevden alınan ilk padişah kimdir?
C:Abdülaziz

2-Avrupalıların, ilk kez viyana kongresi sırasında kullandıkları ve 1.dünye
savaşına kadar Osmanlı devletinin topraklarına sahip olmak istedikleri
politikayı ifade eden kavram hangisidir?
C:Şark meselesi

3-Hangisi III.Selim döneminde açılan okullardandır?
C:Mühendishane-i Berr-i Hümayun

4-Osmanlı tarihinde dış borçlanma dönemi hangi savaş sırasında
başlamıştır?
C:Kırım savaşı

5-Hangisi Osmanlı devletinde modern anlamda faaliyet gösteren ilk sosyal
yardım kurumudur?
C:Himaye-i etfal cemiyeti

6-Hangisi sermaye sahipleriyle işçiler arasındaki eşitsizliği, servet refah
farklarını ortadan kaldırma iddiasında olan bir ideolojidir?
C: Sosyalizm

7-Üçlü ittifak ve üçlü itilaf blokları arasındaki ekonomik rekabet hangi
savaşa neden olmuştur?
C:1.Dünya savaşı

8-Rusyanın kutsal yerler sorununu bahane ederek Osmanlı devletine karşı
başlattığı savaş hangisidir?
C:Kırım savaşı

9-17.YY başından itibaren uyguladıkları stratejilerle, denizlerde küresel
ölçekli ticari askeri faaliyetlere girişen devletlerden biri değildir?
C:Safevi

10-Osmanlı devletinin dinyeper ile buk ırmakları arasındaki geniş
topraklardan çekilmesiyle hangi denizlerdeki hakimiyeti sonar ermiştir?
C:Karadeniz

11-hangi antlaşma, viyana kongresinde uygulanacak olan (konferans
diplomasisi) için esin kaynağı olmuştur?
C: Westphalia

12-benzinle çalışan ilk traktör hangi ülkede üretilmiştir?
C:Amerika

13-Osmanlı devletiyle Avusturya’nın diplomatik protokolde eşit olmasını
sağlayan antlaşma hangisidir?
C:Zitvatoruk

14-Kanuni esası ile ilgili hangisi söylenebilir?
C:Türk toplumunun ilk anayasası olduğu

15-1789 Yılında “insan hakları ve yurttaşlık bildirisi hangi ülkede ilan
edilmiştir?
C:Fransa

16-I.Mahmut döneminde hangi devleti verilen kapitülasyonlar sürekli hale
getirilmiştir?
C:Fransa

17-Osmanlı devleti ilk gümüş parayı hangi padişah döneminde
bastırmıştır?
C:Orhan bey

18-Hangisi kanuni esasiyeye göre üyeleri halk tarafından seçilen meclistir?
C: Meclisi Mebusan

19-1430-1912 yılları arasında Osmanlı egemenliğinde kalan ve Osmanlı
devletinin balkanlardaki en önemli limanı haline gelen şehir hangisidir?
C:Manastır

20-Günümüzde islam dünyası, dini günleri hangi takvime göre
belirlemektedir?
C:Hicri

21-Hangisi Lidyalılar ile ilgili doğru bir bilgi değildir?
C:Resim yazısını icat etmişlerdir

22-“varenk muhafızları” hangi imparatorluğun profesyonel asker istihdamı
sonucunda oluşturulmuştur?
C:Bizans

23-Dünyada ilk kez bakır madeni hangi bölgede bulunmuş kullanılmaya
başlanmıştır?
C:Çatalhöyük

24-“şartamhari metinleri” hangisine aittir?
C:Akadlar

25-avrupada merkezi iktidarın gücünü kaybettiği, karışıklıkların ve
güvensizliklerin yerleştiği ortam hangisini ortaya çıkarmıştır?
C:Demokratik yönetimleri

26-Asya hangisinin döneminde “kafanın üstünde altın bir tepsiyle güneşin
doğduğu yerden battığı yere kadar gidilebilir” şeklinde tanımlanacak kadar
güvenli bir yer olmuştur?
C:Cengizhan

27-12hayvanlı türk takvimi ile ilgili hangisi yanlış bir bilgidir?
C:12 yılda bir devir yapar

28-Sümerlerde “basamaklı mabet” anlamına gelen yapıya ne ad verilir?
C:Ziggurat

29-Cengizhan yasasının tamamı bizzat Cengizhan tarafından konulmuş
olmayıp onun emriyle…….alimlerinden biri tarafından yazılmıştır?
Cümledeki boşluğa hangisi getirilmelidir?
C:Uygur

30-Büyük Selçuklu sultanı melikşahın emriyle hazırlanan takvim
hangisidir?
C:Celali takvimi

31-Hangisi Sümerlerde kralın sahip olduğu unvanlardan biri değildir?
C: Başhekim

32-Girit uygarlığının temel ekonomik faaliyeti hangisidir?
C:Deniz ticareti
33-Boncuk ticaretinin öne çıktığı tarihi yol hangisidir?
C:Amber yolu

1. Çatal höyük insanlarının damga mühürleri kullanmaları hangisinin
kanıtıdır?
Özel Mülkiyet

2. Eski paraları inceleyen bilim dalı hangisidir?
Nümizmatik

3. Vareng Muhafızları hangi imparatorluğun profesyonel asker
istihtamı sonucunda oluşturulmuştur?
Bizans

4. Hangisi tarih bilimin kapsamı içinde değerlendirilmez?
Doğal afetlerin oluş nedenleri

5. Türklerin hangi takvimi kullanmaya başlamalarında islamiyeti
kabul etmeleri etkili olmuştur?
Hicri Takvim

6. Hangisi konar göçer bozkır kavimleri ile ilgili doğru bir bilgidir?
Ana geçim kaynaklarının hayvancılık olduğu

7. Temel olarak koruyan ve korunan şeklinde iki taraf vardır
hiyerarşik olarak bir alttaki güçlü olan üstekinin vassalıdır. …..
Hakkında bilgi verilen kavram hangisidir?
Feodalizm

8. Hangisi Asurlular ile ilgili yanlış bir bilgidir?
Bankacılık sistemini oluşturmuşlardır.

9. 12 levha kanunları hangi uygarlık tarafından oluşturulmuştur?
Romalılar

10. Atina’da meclis üyesi olan aristokratlar dini işler dışında kralın
tüm yetkilerini VII asırda ele geçirdirdiler.
Bu durum atinada hangi yönetim şeklinin doğmasına neden
olmuştur. Oligarşi

11. Tarihte bilinen ilk medeniyetler verimli hilal olarak bilinen ….
Mezopotamya

12. Hangisinin yunanistanı istila etmesi deniz kavimleri ege
göçlerinin başlamasına neden olmuştur?
Firigler ya Dorlar

13. Tarih Öncesi devirlerde yaşayan insanların hangisinden
yararlandıkları söylenemez?
Yazı

14. Güney Sibirya ormanlarının kıyısı boyunca devam ederek etilkama
nehirlerinin birleştiği yere kadar uzanan ticaret yolu
hangisidir? Trans Sahra yolu

15. Hangisi mısırlıların uygarlığa katkılarından biridir?
Papürüs kağıdı

16. Girit uygarlığının temel ekonomik faaliyeti hangisidir?
Deniz Ticareti

Bozkır kavimlerinde önemli olan hayvan sürülerinin sağlığı ve
otlakların yeterliliğidir
17. Verilen bilgide bozkır kavimlerinin hangi özelliği
vurgulanmaktadır?
Bağımsız ve Mücadeleci topum yapısına sahip oldukları

18. Tarih bilimi toplumların örf adet gelenek ve yaşayışlarını
incelerken hangi bilim dalından yararlanır ?
Etnografya Cengiz han yasasının tamamı bizzat

19. Cümledeki boş bırakılan yere hangisi getirilmelidir. Uygur
Alfabeleri günümüz alfabesinin temelini oluşturur.
Uygarlığa cam ve boyayı hediye ettiler.
Deniz kabuğu kırmızısı boyanmış kumaşları servet değerindedir.
Hakkında bilgi verilen uygarlık hangisidir Fenikeliler.

20.Zerdüşt ve manihesttirler
Tahta oymacılığında öne çıkmışlardır.
Resim sanatında ustalaşmışlardır.
Hakkında bilgi verilen uygarlık hangisidir ?
Soğdlular

22. Eski yunan şehir devletlerinde tranlık iddialarıyla ortaya
çıkanları engellemek amacıyla hangisi mahkeme kurmuştur?
Solon

23. Kendisini evrenin kralı olarak ilan eden babül hükümdarı
hangisidir?
HamurAbi

24. Lidyalıların Kral yolunu yapmaları hangisine önem verdiklerinin
göstergesidir?
Kara Ticaretine


Abbasiler
dört halife
emeviler
25. Numaralanmış bu dönemler islam devletinde hangi sırayla
yaşanmıştır?
Dört Halifeler – Emeviler – Abbasiler 2-3-1

26. Asya hangisinin döneminde kafanın üstünde altın bir tepsi ile
güneşin doğdu yerle battığı yere kadar gidilebilir Şeklinde
tanımlanabilecek kadar güvenli bir yer olmuştur?
Cengiz Han

27. Hangisi roma uygarlığı döneminde sınıf çatışması sonucunda
ortaya çıkmış sınıflar arası uzlaşma sağlamak amacıyla
hazırlanmıştır? 12 Levha kanunları

28. Şarlman hangi krallığı yönetmiştir?
Frank

29. 12 yılda bir devir yapan takvim hangisidir?
12 Hayvanlı TÜRK takvimi

30. Toplumların örf adet gelenek ve yaşayışlarını inceleyen bilim dalı
hangisidir?
Etnografya

31. Günümüzde islam dünyası dini günleri hangi takvime göre
belirlenmektedir?
Hicri

32. Sümerlerde basamaklı mağbet anlamına gelen yapıya ne ad
verilir?
Ziggurat

33. Boncuk ticaretinin öne çıktığı tarihi yol hangisidir?
Amber Yolu

34. Bir tarihçi kağıtların türlerini tanıyarak belgelerin zamanını
ortayaya çıkarmak için hangi bilim dalından yararlanır?
Papiroloji

35. Hangisi yerleşme yerlerinin doğal yapısıyla ilgilenen bilim
dalıdır? Toponomi

36. Anadoluda karum adı verilen ticaret kolonilerini hangisi
kurmuştur?
Asurlular

37. Hangisi diğerlerine göre taş işlemeciliğinde öne çıkan uygarlıktır.
Frigler
38. Hangisi
 feodal toplumda soylu kökenlilerinden oluşan ve soylu
sınıfının devamını güvence altına alan sınıftır?
Burjuva

39. Geçmişteki insan topluluklarının yaşayışlarını ve birbiriyle olan
ilişkilerini kültür


40. Hangisi Yüz Yılların sınıflandırılmasında milat kavramı için
kullanılır?
HZ İSANIN DOĞUMU

41. Bozkır inanç sistemine göre hangisine kaderin gönderdiği kişi
denilmiştir?
Cengiz Han

42. Yayınladığı Milano bildirisi ile 313 yılında Hristiyanlığı resmen
tanıyan roma imparatoru hangisidir?
Kostantin

43. Hangisi Asurlular ile ilgili yanlış bir bilgidir?
Bankacılık Sistemini Oluşturmuşlardır.
44. Bizans adıyla bilinen imparatorluk hangisidir?
Doğu Roma

45. Tarihte bilinen ilk medeniyetler verimli hilal olarak bilinen
toprak parçasına ?
Mezopotamya

46. Hangisi eski yunan şehir devletlerinde her meslek ve sınıftan
kişiyi bir mahalli organizasyon içinde toplayarak halk ve temelinde
bir meclis oluşturmuştur?
Kileistenes

47. Hangisi geçmişten günümüze meydana gelen olay ve olguların
zamanını tespit ederek sıralayan bilim dalıdır?
Kronoloji

48. Hangisi Ticaret yollarının ülkeler üzerinde yarattığı olumlu
sonuçları örnek olarak gösterilemez?
Devletlerin ticaret yollarını ele geçirmek için askeri harekatlara girişmeleri

49. Hangi çağ bakır taş olarakta adlandırılır?
Kalkolitik

50. Hangisi ölçü ve tartı birimidir?
Metroloji

51. Roma şehirlerinde halk meclisinin toplandığı sorunların görüşülüp karara bağlandığı yapılara ne ad verilir?
Megaron

52. Orta çağda bu yol üzerinden romaya yılda 3 bin ton yiyecek
tatlandırma ve parfüm imalatında
İpek

53. Göbekli tepenin kalıntıları hangi şehirimizde bulunmaktadır
Şanlıurfa

54. Hangisi paleolitik çağa ait yerleşim yerlerinden biridir?
Yarım Burgaz

1.Hangisi orta çağda tüccarların kullandığı konaklama mekanlarındandır?
Kervansaray

2. Bozkır kültürü ve konargöçer yaşam tarzında hangisi geliştirilmemiştir?
Şehir ve kale mimarisi

3. Hangisi Orta çağ da Avrupada görülen yönetim şeklidir?
Feodalite

4. Aşağıdakilerden hangisi Magna Carta Libertatum ile ilgili doğru bir bilgidir?
Tarihin ilk anayasasıdır.

5. Arap yarımadasında İslam devletini aşağıdakilerden hangisi kurmuştur?
Hz. Muhammed
6.Mısırlılar ölümden sonraki yaşama inandıkları için ölüleri mumyalamışlardır. Böylelikle
insan vücudunu tanımışlardır. Bu durum hangi bilim dalında gelişmelerini sağlamıştır?
Tıp

7. Tarihteki tüm takvimlerin ortak noktası aşağıdakilerden hangisidir?
Güneş veya ay yılını esas almışlardır.

8. Anadolu'nun güney doğusundan Mezopotamya'ya kadar olan bölgenin Bereketli Hilal
olarak adlandırılmasının asıl nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
İnsan yaşamına uygun olması

9. "12 Levha Kanunları" aşağıdakilerden hangisi tarafından oluşturulmuştur?
Romalılar

10. Milattan sonra 2018 tarihinin yüzyıl karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?
XXI. Yüzyıl

11. Anadolu'da Buzul Çağı'nın sona ermesine paralel olarak iklim değerlerinin günümüzdeki
koşullarına ulaştığı ve toprakların tarıma elverişli hale geldiği tarih öncesi çağ
aşağıdakilerden hangisidir?
Mezolitik Çağ

12.Altınordu devletinin merkezinden başlayarak ticaret yolları aracılığıyla Avrupaya yayılan
ve tahminen 20 milyon kişinin ölümüne neden olan salgına ne ad verilmiştir?
Kara Ölüm

13.Hangisi Anadolu da kurulan uygarlıklardandır?
Urartular

14. MÖ 3000 yıllarından itibaren insanlar bakır ile kalayı karıştırarak - - - - adı verilen yeni bir
maden türü elde ettiler. Cümledeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
Tunç

15. Aşağıdakilerden hangisi Paleolitik Çağ'a ait yerleşim merkezlerinden biri değildir?
Çatalhöyük

16. Yunan şehir devletlerinde, şehrin en merkezi yerine kurulan, içerisinde konsey, hükümet
ve kamu binaları ile tapınağın bulunduğu yapılara ne ad verilirdi?
Akropolis

17. Geçmişteki insan topluluklarının faaliyetlerini; yer ve zaman göstererek, belgelere
dayanarak, nedensonuç ilişkisi içinde, tarafsız bir şekilde inceleyen bilim dalı aşağıdakilerden
hangisidir?
Tarih

18.. Siyasal gücün bir grubun elinde toplandığı yönetim şekline ne ad verilir?
Oligarşi

19. Bir tarihçi resmi belgelerdeki mühür, arma ve özel işaretlerin verilerini oluşturmak için
aşağıdaki bilim dallarının hangisinden yararlanır?
Heraldik

20. Aşağıdakilerden hangisi tarihin konusu içinde yer alır?
Yazının bulunması

21. Sümerler Ziggurat adını verdikleri yapıların en tepesini, gökyüzünü gözetlemek için
kullanılmışlardır. Bu durum aşağıdaki bilim dallarından hangisinde gelişime sağlamıştır?
Astronomi

22. Tapates denilen kilimleri ve fabl denilen hayvan hikayelerini uygarlığa armağan eden
medeniyet aşağıdakilerden hangisidir?
Frigler

23.Toplumların örf adet gelenek ve yaşayışlarını inceleyen bilim dalı hangisidir?
Etnografya

24. Bir topluluğun iklim değişikliği nedeniyle yaşadığı bölgeden başka bir bölgeye göç
etmesinin nedeni hangisidir?
Coğrafi

25. • Kolonileri aracılığıyla Anadolu'ya yazıyı getirdiler • Başkent Ninova'da ilk kütüphaneyi
kurdular • Arşivcilik alanında geliştiler
Özellikleri verilen uygarlık aşağıdakilerden hangisidir?
Asurlular

26. Moğol İmparatorluğu'nun hukuk ve askerlik işlerini düzenleyen kanun hangisidir?
Cengiz Han Kanunları

27. Çivi yazısını hangi uygarlık bulmuştur?
Sümerliler

28. Hammurabi kanunları hangi uygarlığa aittir?
Babiller

29. Aşağıdakilerden hangisi Roma lmparatorluğu'nun yıkılmasından sonra ortaya çıkan
krallıklardan biri değildir?
Sasani Krallığı

30. Aşağıdakilerden hangisi Türklerin savaş sırasında uyguladıkları sahte geri çekilme
hareketine verilen addır?
Turan Taktiği

31. Dünyada ilk kez bakır madeni aşağıdaki bölgelerden hangisinde bulunmuş ve
kullanılmaya başlanmıştır?
Çayönü

32.Avrupa da Feodalizm hangi imparatorluğun zayıflamasıyla ortaya çıkmıştır?
Roma
33.Hangisi İlk çağ’ın tüccar kavimleri arasında gösterilemez?
Hititler

34.Hangisi fenikelilerin uygarlığa katkılarından biridir?
Günümüz alfabesinin temelini atmaları

35. Orta Çağ Avrupası'nda şehirde yaşayıp özel imtiyazlardan yararlanan zengin tüccar sınıfı
aşağıdakilerden hangisidir?
Burjuvalar

36.İslam Devleti’nin adli askeri mali yapılanması hangi halife döneminde gerçekleşmiştir?
Hz. Ömer

37. Türklerde cinsiyet gözetmeksizin yeri geldiğinde herkesin asker olarak nitelendirilmesi
aşağıdaki tanımlamalardan hangisi ile ifade edilir?
Ordu Millet

38. Aşağıdaki uygarlıklardan hangisi Kral Ticaret Yolu'nu kullanarak Anadolu'da Karum adı
verilen ticaret kolonilerini kurmuşlardır?
Asurlular

39. insanlığın hayat mücadelesi çerçevesinde ulaşılan maddi ve manevi varlıklarla, bilim,
sanat ve kültürel anlamda ulaşılan aşama ve değerlerin tümü, - - - - olarak adlandırılmıştır.
Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
Uygarlık

40. Aşağıdakilerden hangisi yazıt bilimidir?
Epigrafi

41.Aşağıdaki medeniyetlerden hangisiyle Eski Çağ toplumlarında ilahi dine bağlı hukuk
sistemi dönemi başlamıştır?
İbraniler

42. Hangisi kağıt barut ve pusula ile uygarlığa katkıda bulunan medeniyettir?
Çin

43. Aşağıdakilerden hangisi Lidyalılar ile ilgili yanlış bir bilgidir?
Resim yazısını icat etmişlerdir

44.Eski çağ toplumlarında ilahi dine bağlı hukuk sistemi dönemini hangi medeniyet
başlatmıştır?
İbraniler

45. • Roma hukuku kaynakları içerisinde yer alır. • Sınıf çatışması sonucu ortaya çıkmıştır.
• Sınıflar arasında uzlaşma sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.
Hakkında bilgi verilen belge aşağıdakilerden hangisidir?
12 Levha Kanunu

46. Neolitik Çağ'a ait Çayönü sakinlerinin küçük bir dere yatağı kenarında köy kurmaları
aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?
Yerleşik hayat yaşadıklarının

47. Aşağıdakilerden hangisi ticari faaliyetler sırasında tüccarların kullandığı konaklama
mekanlarından biri değildir?
Kapan
25
Çıkmış Sorular / TARİH 1 - 131
« Son İleti Gönderen: Ders Hocası 20 Aralık 2022, 18:54:21  »
1. Tarih öncesi çağlarda insanların, su kaynaklarının kenarındaki düz alanlarda kendiliğinden yetişen yabani buğday, arpa, çavdar gibi tahılları fark edip tüketmeleri hangisine kanıt olarak gösterilebilir?
Toplayıcı yaşam tarzı sürdürdüklerine

2. Avrupa’da burjuva sınıfının güçlenmesi ile hangisi zayıflama sürecine girmiştir?
Feodalite

3. “Tablet Evi” denilen okullar hangi uygarlığa aittir?
Sümerler
 
4. Hangisi Orta Asya’da konargöçer yaşayan Türk toplulukları ile ilgili yanlış bir bilgidir?
Ruhban sınıfı toplum içerisinde güçlü bir konumdaydı.

5. Papirüs kağıdını icat ederek uygarlığa katkıda bulunan topluluk hangisidir?
Mısırlılar

6. Hangisi “12 Hayvanlı Türk Takvimi” ile ilgili yanlış bir bilgidir?
Köktürklerin ve Uygurların kullandığı bilinmektedir

7. Hangisi Hititlerin medeniyete katkılarından biri değildir?
İlk istihbarat örgütünü kurmaları

8. Hangisi kara ticaretinde, seyahat esnasında konaklama yapılan mekanlardan değildir?
Bedesten

9. Romalıların 12 Levha Kanunlarını yapmış olmaları hangi alanda geliştiklerini gösterir?
Hukuk

10. MÖ VI. Yüzyılda Romalı soyluların, devresi halkın yönetmesi, düşüncesine dayanarak kurdukları yeni rejime verdikleri isim hangisidir?
Res Publica

11. İlk çağlardan beri toplumlar arasında ihtiyaç duyduğu ürünleri başkalarından sağlamak ve kendi ürettiği ürünlerden kazanç elde etmek gibi Hayati bir zorunluluk vardır.
Bu durum hangi kavramın ortaya çıkmasında ve gelişmesinde etkili olmuştur?
Ticaret

12. Hangisi Yunan şehir devletlerinden biridir?
Miken

13. Abbasiler döneminde Hindistan Çin Suriye ve Afrika arasında bir ticaret ve kültür merkezine dönüşen şehir hangisidir?
Bağdat

14. Hangisi tarihin konusu içinde yer almaz?
Yeryüzü şekilleri

15. Mısır uygarlığında yazının kullanılmaya başlanması köylü üreticiler ile okuma yazma ve hesap bilenler şeklinde iki sınıfın oluşmasına sebep olmuştur.
Bu bilgileri yazının kullanılmaya başlanmasının hangi alandaki etkisinden bahsedilmiştir?
Toplumsal

16. Hangisi Çin uygarlığının medeniyet dünyasına katkılarından biri değildir?
Harf alfabesi

17. Hangisi “Diplomasi” bilim dalının araştırma konularından biri değildir?
Dillerin ortaya çıkışı

18. Hangisi “12 Levha Kanunu” ile ilgili yanlış bir bilgidir?
Moğol hanedanları tarafından uygulanmıştır

19. Düzenli olarak tekrar eden etkili ve sert iklimsel değişiklikler yüzünden can ve mal güvenliği tehlikeye giren insanlar zaman kavramının bilincine varmışlardır. Hangisi bu durumun sonucunda ortaya çıkan gelişmelerdendir?
Mısırlıların Güneş yılını hesaplamaları

20. Rumi takvime göre malî yılbaşı olarak kabul edilen ay hangisidir?
Mart

21. Dillerin tarihini, gelişimini, değişimini ve diller arası ilişkileri hangi bilim dalı inceler?
Filoloji

22. Paleolitik Çağ’da Anadolu’da yaşayan insanlar, mağaralarda ve Kaya sığınaklarında barınıyor, yabani bitki, meyve ve yabani hayvanlarla besleniyorlardı. Bu bilgiye göre paleolitik Çağ’da Anadolu’da yaşayan insanlarla ilgili hangisi
söylenebilir?
Avcı ve toplayıcı yaşam sürmüşlerdir

23. Orta çağ Avrupa’sında şehirde yaşayıp özel imtiyazlardan yararlanan zengin tüccar sınıfı hangisidir?
Burjuvalar

24. Girit Uygarlığı’nın temel ekonomik faaliyeti hangisidir?
Deniz ticareti

25. Eski Yunan şehir devletlerinde tiranlık iddialarıyla ortaya çıkanları engellemek amacıyla hangisi mahkeme kurmuştur?
Drakon

26. Türklerin kullandığı ilk takvim hangisidir?
12 Hayvanlı Türk Takvimi

27. • Zerdüşt ve Maniheist’dirler.
• Tahta oymacılığında öne çıkmışlardır.
• Resim sanatında ustalaşmışlardır.
Hakkında bilgi verilen uygarlık hangisidir?
Soğdlular

28. Milattan sonra 2018 tarihinin yüzyıl karşılığı hangisidir?
XXI. yüzyıl

29. Cengiz Han Yasası’nın tamamı bizzat Cengiz Han tarafından konulmuş olmayıp, onun emriyle ----- âlimlerinden biri tarafından yazılmıştır.
Cümlede boşluğa hangisi getirilmelidir?
Uygur

30. Bir tarihçi kağıtların türlerini tanıyarak belgelerinin zamanını ortaya çıkarmak için hangi bilim dalından yararlanır?
Papiroloji

31. İran Uygarlığı’nda merkezi yönetime bağlı eyaletlere ne ad verilmiştir?
Satraplık

32. Anadolu'da Buzul Çağı’nın sona ermesine paralel olarak iklim değerlerinin günümüzdeki koşullarına ulaştığı ve toprakların tarıma elverişli hale geldiği tarih öncesi çağ hangisidir?
Mezolitik Çağ

33. Hangisi tarih boyunca kullanılmış olan ticari mekânlara verilen isimlerden değildir?
Sepat

34. Hangi uygarlıkta “Sepat” denilen küçük beylikler kurulmuştur?
Mısır

35. Neolitik Çağ’a ait Çayönü sakinlerinin küçük bir dere yatağı kenarında köy kurmaları hangisinin göstergesidir?
Yerleşik hayat yaşadıklarının

36. Feodal sistemde Seçkin ve profesyonel atlı askerlerden oluşan sınıf hangisidir?
Şövalyeler

37. Bozkır kavimlerinde önemli olan hayvan sürülerinin sağlığı ve otlakların yeterliliğidir. Bu nedenle konargöçer toplumlarda toprağa bağlı ve zorda kalınca köle olmayı dahi kabul eden “teslimiyetçi bir ruh” anlayışına
rastlanmaz.
Verilen bilgide bozkır kavimlerinin hangi özelliği vurgulanmıştır?
Bağımsız ve mücadeleci toplum yapısına sahip oldukları

38. Bozkır kültürü ve konargöçer yaşam tarzında hangisi gelişmemiştir?
Şehir ve kale mimarisi

39. Moğol İmparatorluğu’nun Hukuk ve askerlik işlerini düzenleyen kanun hangisidir?
Cengiz Han Kanunları

40. Hangisi yerleşme yerlerinin doğal yapısı ile ilgilenen bilim dalıdır?
Toponomi

41. Çatalhöyüklülerin buğdayın yanında nohut ve mercimek gibi baklagillerin resimleri hangisiyle uğraştıklarının kanıtıdır?
Tarım

42. Hangi devlet döneminde Bağdat Hindistan Çin Suriye ve Afrika arasında bir ticaret ve aydınlanma merkezine dönüşmüştür?
Abbasi

43. Hangisi Anadolu’da kurulan uygarlıklardandır?
Urartular

44. Hangisi Yazıt bilimidir?
Efigrafi

45. Hangisi Orta çağ Avrupa’sında Zengin tüccarlar sınıfıdır?
Burjuvalar

46. Yayınladığı Milano bildirisi ile 313 yılında Hristiyanlığı resmen tanıyan Roma imparatoru hangisidir?
Konstantin

47. Eski çağ toplumlarında ilahi dine bağlı hukuk sistemi dönemini hangi medeniyet başlatmıştır?
İbraniler

48. Avrupalılar bozkır topluluklarından yeni koşum takımları Demir nallar üzengi ve atlı hücum süvarilerini hangi olay sayesinde öğrenmişlerdir?
Kavimler Göçü

49. Hangisi Eski Yunan şehir devletlerinde her meslek ve sınıftan kişiyi bir mahalle organizasyon içinde toplayarak halk temelinde bir meclis oluşturmuştur?
Kleistenes

50. Eski paraları inceleyen bilim dalı hangisidir?
Nümizmatik

51. Hz. Muhammed’in ölümünden sonra kurduğu devlet teşkilatının başına geçenler hangi unvanı kullanmışlardır?
Halife

52. Çivi yazısını hangi uygarlık bulmuştur?
Sümerler

53. Cengiz Han'ın kağanlıgında Pasifik Okyanusu’ndan Volga Nehri’ne kadar tüm Asya Kıtası'na hakim olan imparatorluk hangisidir?
Moğol

54. Toplumlar arası her türlü siyasi ilişkiler savaşlar ve nedenleri antlaşma metinleri fermanlar ve beratlar üzerine çalışarak sonuçlarını kullanıma sunan bilim dalı hangisidir?
Diplomasi

55. Hangisi ölçü ve tartı bilimidir?
Metroloji

56. I. Abbasiler
II. Dört Halife
III. Emeviler
Numaralanmış bu dönemler, İslam devletinde hangi sırayla yaşanmıştır?
III – I – II

57. Hangisi Roma uygarlığı döneminde sınıf çatışması sonucunda ortaya çıkmış sınıflar arasında uzlaşma sağlamak amacıyla hazırlanmıştır?
12 Levha Kanunları

58. Göbeklitepe kalıntıları hangi şehrimizde yer almaktadır?
Şanlıurfa

59. Geçmişteki insan topluluklarının yaşayışlarında birbirleriyle olan ilişkilerine kültür ve Uygarlıkların yer zaman göstererek belgelere dayanarak tarafsız şekilde neden-sonuç ilişkisi içerisinde inceleyen bilim dalı hangisidir?
Tarih

60. Hangisinin çalışmaları İonya Okulu adını almıştır?
Thales

61. Hangisi Paleolitik Çağ’a ait yerleşim merkezlerinden biri değildir?
Çatalhöyük

62. Hammurabi Kanunları hangi uygarlığa aittir?
Babiller

63. Takasa dayalı ekonomiden paraya dayalı bir ekonomiye geçişi temin ettiler.
En büyük zaafları ücretli askerlerden oluşan savunma sistemleridir?
Hakkında bilgi verilen ilk çağ uygarlığı hangisidir?
Lidyalılar

64. İnsanlığın hayat mücadelesi çerçevesinde ulaşılan maddi ve manevi varlıklarla bilim sanat ve kültürel anlamda ulaşılan aşama ve değerlerin tümü ---- olarak adlandırılmıştır.
Boş bırakılan yere hangisi getirilmelidir?
Uygarlık

65. Hangisi tarih bilimi ile ilgili yanlış bir bilgidir?
Deney ve genelleme yapar

66. Moğol İmparatorluğu’nun hukuk ve askerlik işlerini düzenleyen kanun hangisidir?
Cengiz Han Kanunları

67. Toplumların örf adet gelenek ve yaşayışlarını inceleyen bilim dalı?
Etnografya

68. Tarih bilimi ile ilgili olarak hangisi söylenemez?
Araştırmalarında deney ve gözlemden yararlanır

69. Osmanlı Devleti'nde Mali işlerin düzenlenmesi amacıyla kullanılan takvim hangisidir?
Rumi Takvim

70. Magna Carta Libertatum hangi kral döneminde imzalamıştır?
İngiltere kralı John

71. Bozkır kültürü ve konargöçer yaşam tarzında hangisi gelişmiştir?
Tarım

72. Arap yarımadasında İslam devletini hangisi kurmuştur?
Hz. Muhammed

73. Hangisi Orta Çağ’da tüccarların kullandığı konaklama mekânlarındandır?
Kervansaray

74. Magna Carta Libertatum (Büyük Sözleşme) hangi ülkede ilan edilmiştir?
İngiltere

75. Hangisi diğerlerine göre taş işlemeciliğinde öne çıkan uygarlıktır?
Urartular

76. İlkel insanların canlı veya cansız nesneleri birtakım doğa olaylarını açıklamak
üzere yarattıkları kutsal hikayeler hangisiyle ifade edilir?
Mit

77. Soylu ailelere mensup aristokratların krallığı yönetme hakkının sadece
kendilerine ait olduğunu savunarak sürdükleri idare tarzı hangisidir?
Oligarşi

78. Atina’da meclis üyesi olan aristokratlar dini işler dışında kralın tüm yetkilerini
MÖ VII. Asırda ele geçirdiler.
Bu durum Atina’da hangi yönetim şeklinin doğmasına neden olmuştur?
Oligarşi

79. Magna Carta Libertatum (Büyük Sözleşme) hangi ülkede imzalanmıştır?
İngiltere

80. Yazıdan önceki dönemin aydınlatılabilmesi için en önemli unsur hangisidir?
Arkeolojik araştırmalarla elde edilen araç ve gereçler
81. Tarihteki tüm takvimlerin ortak noktası hangisidir?
Güneş veya ay yılını esas almışlardır

82. Feodal sistem içerisinde Seçkin ve profesyonel atlı askerlerden oluşan sınıf
hangisidir?
Şövalyeler

83. Hangisi ilk Türklerin kullandıkları Savaş aletlerinden değildir?
Tüfek

84. Hangisi Sümerlerde kralın sahip olduğu unvanlardan biri değildir?
Başhekim

85. Hangisi Lidyalılar ile ilgili doğru bir bilgi değildir?
Resim yazısını icat etmişlerdir

86. Hangisi ticaret yollarının ülkeler üzerinde yarattığı olumlu sonuçlara örnek
olarak gösterilemez?
İlim, sanat, felsefî anlayış ve düşüncelerin karşılıklı olarak aktarılması

87. Hangisi Magna Carta Libertatum ile ilgili doğru bir bilgidir?
Tarihin ilk anayasasıdır

88. Hangisi geçmişten günümüze meydana gelen olay ve olguların zamanını
tespit ederek sıralayan bilim dalıdır?
Kronoloji

89. Hangisi tarih bilimi ile ilgili doğru bir bilgi değildir?
Deney ve genelleme yapar

90. Sümerlerde saray katibi rahip arşiv memuru vali veya Elçi yetiştiren okullara
ne ad verilmiştir?
Tablet Evi

91. Hangisi Mısırlıların uygarlığa katkılarından biridir?
Papirüs kağıdı

92. Sümerlerde tablet eli adı verilen okulların görevi nedir?
Saray ve tapınağa yönetici yetiştirmek

93. Hangisi tarih biliminin konusu değildir?
Depremlerin nedeni

94. Hangisi kağıt, barut ve pusula ile uygarlığa katkıda bulunan medeniyettir?
Çin

95. Güney Sibirya ormanlarının kıyısı boyunca devam ederek, Etil-Kama Nehirlerinin birleştiği yere kadar uzanan ticaret yolu hangisidir?
Kehribar Yolu

96. Hangisi Sümerlerde kralın sahip olduğu unvanlardan biri değildir?
Başhekim

97. Hangi çağ Bakırtaş olarak da adlandırılır?
Kalkolitik

98. 12 Levha Kanunları hangisi tarafından oluşturulmuştur?
Romalılar

99. Avrupa’da merkezi iktidarın gücünü kaybettiği karışıklıkların ve güvensizliklerin yerleştiği ortam hangisini ortaya çıkarmıştır?
Feodal Sistem

100. Cengiz Han yasası hangisine aittir?
Moğol İmparatorluğu

101. İlk olimpiyat oyunlarının yapıldığı MÖ 776’yı takvimlerine başlangıç noktası olarak kabul eden uygarlık hangisidir?
Yunan

102. Türklerin kullandığı ilk takvim hangisidir?
12 Hayvanlı Türk Takvimi

103. Hangisi İlk çağda yaşanan siyasi gelişmelerdendir?
Hammurabi kanunlarından yazılması

104. Hangisi Yahudilere sürgün yaşatan topluluklardan?
Babiller

105. Hangisi Deniz Kavimleri Göçleri’nin etkisiyle Batı Anadolu'da kurulan şehirlerden değildir?
Gordion

106. İnsanların zekâsı ve yetenekleri ile coğrafi mekânın rolünü ortak bir sistematik içinde inceleyen bilim dalı hangisidir?
Jeopolitik

107. Mısırlıların kurmuş olduğu sepat denilen küçük beyliklere Grekler hangi adı vermiştir?
Polis

108. Hangisi Lidyalılar ile ilgili yanlış bir bilgidir?
Anadolu’da kurum adı verilen Ticaret kolonilerini kurdular

109. Çin imparatoru Tişemin, ülkesine tüccarların taşıdığı Suriye
Hristiyanlığına gerçeğin yalnız bir adı yoktur diyerek hoşgörü ile yaklaşmıştır.
Hindistan'dan ve Çin'den giden baharatlar batıya özellikle Avrupa
mutfaklarına lezzet ve tat katmıştır Yemen’den götürülen kahve Batı
insanlarının keyif ve zevkini artırmıştır.
Bu bilgiler hareketle ticaret yolları ile ilgili hangi yerlere ulaşılabilir?
Kültürel etkileşime neden olduğu

110. Göbeklitepe kazı alanı hangi şehrin sınırları içerisinde yer almaktadır?
Şanlıurfa

111. Vizigot Krallığı’nın kurulduğu Topraklar günümüzde hangi ülkenin sınırları içinde yer alır?
İspanya

112. Sümerlerde basamaklı mabet anlamına gelen yapı hangisidir?
Ziggurat

113. Kast sistemi nedeniyle milli birlik oluşturulamayan uygarlık hangisidir?
Hint

114. Bilinen ilk yazılı belgenin keşfedildiği Sümer şehri hangisidir?
Ur

115. Orta Asya’daki ilk Türk devletlerinde yazılı olmayan kurallara verilen ad hangisidir?
Töre
26
Çıkmış Sorular / MATEMATİK 4 ( KOD 164) - ÇIKMIŞ SORULAR
« Son İleti Gönderen: Ders Hocası 20 Aralık 2022, 18:40:07  »
1. Ayrıtlarından birinin uzunluğu 7 cm olan küpün yüzey alanı kaç santimetredir?
Cevap : 294

2. Bir ABCD dikdörtgeninin çevresi 48 cm ve 3 IABI = IBCl'tir. Buna göre A{ABCD) kaç santimetrekaredir?
Cevap: 108

3. Taban ayrıtlarından birinin uzunlugu 6 cm olan kare dik piramidin yan yüzlerinden her biri eşkenar üçgendir.
Buna göre bu piramidin tüm ayrıtlarının uzunlukları toplamı kaç santimetredir?
Cevap: 48

4. Düzgün onikigenin bir dış açısının ölçüsünün, bir iç açısının ölçüsüne oranı kaçtır?
CEVAP: 1/5

5. Yüksekliği 8 cm ve taban ayrıtlarından birinin uzunluğu 6 cm olan kare dik prizmanın hacmi kaç santimetreküptür?
CEVAP: 288

6. Yüksekliği 6 cm ve taban aynntılarından birinin uzunluğu 4 cm olan kare dik prizmanın hacmi kaç santimetreküptür?
Cevap: 96

7. İç açıların ın ölçüleri toplam ı 1440° olan bir düzgün çokgenin bir dış açıs ının ölçüsü kaç derecedir?
CEVAP: 36

8. X2-mx+6=0 denkleminin köklerinden biri 3 olduğuna göre m kaçtır?
Cevap: 5

9. Ayrıtlarından birinin uzunluğu 9 cm olan küpün yüzey alanı kaç santimetrekaredir?
Cevap: 486

10. -2500° nin esas ölçüsü kaç derecedir?
Cevap: 20

27
Cuma Hutbesi / Nefis Muhasebesi Yapmanın Ehemmiyeti - Cuma Hutbesi
« Son İleti Gönderen: Ders Hocası 21 Temmuz 2022, 13:30:55  »
      
Muhterem Mü’minler!
Hutbemiz NEFİS MUHASEBESİ YAPMANIN EHEMMİYETİ ve KEYFİYETİ hakkındadır.
Cenâb-ı Hak Haşr Suresi’nde meâlen şöyle buyuruyor: "Ey iman edenler! Allah'tan
korkun. Herkes yarın için ne hazırladığına bir baksın. Allah'tan korkun. Şüphesiz Allah yapıp
ettiklerinizden tamamen haberdardır. Allah'ı unutan, bu yüzden Allah'ın da kendilerine
kendilerini unutturduğu kimseler gibi olmayın. İşte onlar gerçekten yoldan çıkmışlardır.
Cehennemliklerle cennetlikler bir değildir. Muratlarına erecek olanlar ancak cennet
ehlidir."1

Malum olduğu üzere Allahü Teâlâ’nın dinen kendilerine bazı vazifeler yüklediği, onlara
doğru ve yanlışı beyan edip doğruyu yaptıkları takdirde Cenneti vaad ettiği; yanlışa düştükleri
takdirde de cehennem ile azab edeceğini bildirdiği iki taife insanlar ve cinlerdir. Bu iki taifenin
mükellef tutulmaları ise, onlara akıl ve irade-i cüz’iyye verilmesinden dolayıdır. Bu itibarla
insan aklı ve iradesi ile dilerse iyiyi tercih edip yaparak neticesinde cennete; isterse de kötüyü
tercih edip yaparak neticesinde cehenneme gider. Yine Cenâb-ı Hak iyi ve kötünün ne
olduğunu da göndermiş olduğu Kitaplar ve Peygamberler vesilesiyle beyan buyurmuştur.
Tüm bunlardan dolayı akıllı ve şuurlu her insanın, imtihan için gönderildiği bu dünya
hayatında, maddi ve manevi gidişatını kontrol etmesi, zaman zaman “acaba doğru yolda mıyım
yoksa yanlışlara mı saplanmışım”, diye tefekkür etmesi, bu tefekkürünün neticesinde haline
çeki düzen vererek Allah’ın razı olduğu şekilde iman ve salih amellere yapışması icab
etmektedir.

İşte bu işe İslam Âlimlerimiz “Muhasebe” ismini vermişlerdir. Muhasebe “hesaba
çekmek” demektir ki başkası tarafından da yapılabilir; kendi kendine de yapılabilir. Ahiret
Günü Cenâb-ı Hak tüm akıl sahiplerini hesaba çekecektir. Ancak akıllı insan, o büyük hesap
günü gelmeden kendi kendini hesaba çekebilen ve buna göre hayatını tanzim eden insandır.
Peygamber Efendimiz (s.a.v.) bir Hadis-i Şeriflerinde şöyle buyurmuşlardır: “Akıllı
kimse nefsini hesaba çeken ve ölümden sonrası için çalışan kimsedir”2 Hz. Ömer (r.a.)
Efendimiz de “Hesaba çekilmezden evvel kendinizi hesaba çekiniz, amelleriniz tartılmadan
önce kendi kendinizi tartınız” buyurmuşlardır.3

İmam-ı Rabbani Ahmed-i Fârukiyyi Serhendi (k.s.) Hazretleri, Mektubat-ı Şerife’sinde
bu hususu “Günlük ve gecelik muhasebe” ünvanıyla izah etmiş ve şöyle buyurmuşlardır:
“Büyüklerden bir topluluk, muhasebe yolunu tercih etmişler ve her gece, uyumadan az önce o
günkü amellerini, sözlerini, hareketlerini tafsilatıyla mütalaa ve tetkik etmişlerdir. Bu tetkikleri
neticesinde kusurlarından dolayı Allah’tan af dileyip tazarru ve iltica ile bu kusurlarını telafi
etmeye çalışmış; Allah’ın rızasına uyan her salih amel için de Allah’a hamd ve şükürde
bulunmuşlardır. Bununla birlikte bu salih amellere muvaffakiyetlerini de Allah’tan bilip O’na
havale etmişlerdir. Hatta Muhyiddin-i A’rabi (k.s.) Hazretleri de bu mevzuda: ‘Ben muhasebe
hususunda biraz daha ziyade yaparak, niyetlerimi ve düşüncelerimi dahi hesaba çektim’
buyurmuşlardır.”4

Muhterem Mü’minler!
İmam-ı Rabbânî (k.s.) Hz. aynı mektubun devamında, Hz. Ali (k.v.) Efendimiz’den rivayet
edilen bir Hadis-i Şerif’e dikkatleri çekmişlerdir. Bu rivayete göre Rasül-i Ekrem Efendimiz Hz.
Ali ve Hz. Fatıma (r.anhüma)’ya şöyle buyurmuşlardır: “Her gece uyumak için hazırlık
yaptığınızda, otuz üç defa ‘SübhanAllah’, otuz üç defa ‘el-hamdülillah’ ve otuz üç defa da
‘Allahüekber’ dersiniz”
İmam-ı Rabbânî Hz. bu hadis-i şerifi hatırlatıp şöyle devam etmişlerdir: “Bu fakire göre,
Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’den sabit olduğu şekliyle, her gece uyumadan az önce yüz defa
tesbih, tahmid ve tekbir okumak, bu muhasebeyi yapmak manasına gelir. Zira kişi tevbenin
anahtarı olan sübhanAllah kelimesini tekrar ederek taksiratından ve günahlarından dolayı özür
beyan eder. Elhamdülillah kelimesinin tekrarı ile salih amellere muvaffak kılınma nimetinin ve
diğer nimetlerin şükrünü eda etmiş olur. Allahüekber kelimesi ise, yapılan bu istiğfar ve
hamdin, Cenab-ı Hakk’a layık olmadığına, Allah-ü Teâlâ’nın bunlardan âli olduğuna işarettir.
Zira kulun özür beyanları ve istiğfarları dahi yine istiğfara muhtaçtır.


1 Haşr Suresi, 18-20
2 Sünen-i Tirmizî,cild 4, s.638
3İbn-i Kesir Tefsiri, cild 1, s.47
4Mektubat-ı İmam-ı Rabbani, cild 1, m.309
28
SMF Modifikasyonları / Ynt: Smf için Hangi Modları kurmalıyım
« Son İleti Gönderen: D®agon 19 Mayıs 2022, 07:49:56  »
1   Curve2 Color Changer   
2   Message Bookmarks   
3   Optimus   
4   Avatars Display Integration   
5   Light Portal   
6   Scrolling Buttons   
7   Zen Block   1.1   
8   Affiliates System   
9   Topic First Image Rotator   
10   Similar Topics   
11   Smf Pages System   
12   Inter Font for SMF   
13   Downloads System
29
Çıkmış Sorular / Türk Dili 2 – Ara Sınava Hazırlık
« Son İleti Gönderen: Ders Hocası 28 Nisan 2022, 02:27:41  »
1. Evimizdeki gürültü yan tarafta yapılan tadilattan kaynaklanmaktadır.
Yukarıdaki cümlede ki’nin kullanımıyla ilgili: ki aitlik eki olarak kullanılmıştır.

2. Yazılı kompozisyonla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Konunun anlatım biçimlerinden biri ile ele alınması gerekir

3. Deneme türünün kurucusu sayılan Fransız edebiyatçısı kimdir?
Montaigne

4. Düz yazıda yapılan şiir alıntılarında mısraları birbirinden
ayırmak için kullanılan noktalama işareti aşağıdakilerden
hangisidir?
Eğik çizgi (/)

5. Aşağıdakilerden hangisi makale türünün özelliklerinden biri değildir?
Özneldir ve birinci Tekil anlatıma başvurulur

6. Şifalı bitkiler içerdiği çeşitli moleküller ve vitaminler insanlar
için oldukça faydalı bitkilerdir şifalı bitkilerde en sağlıklı
sonuçlar genellikle ağır hastalıkların üstesinden gelinmesi için
çok önemlidir kurutulan çiçekler için en elverişli zaman çiçek
açma dönemidir kökler ise baharda ya da Gözde çıkarılmalıdır
meyveleri ise olgunlaş tıkları devrede toplamak gerekir.
Yukarıdaki paragrafta aşağıdaki anlatım biçimlerinden Hangisi
ağır basmaktadır?
Tanımlama

7. Of of () bütün bunlar fayda etmedi tabii huylu huyundan
vazgeçer mi ()
Yukarıdaki cümlede ayraçla belirtilen yerlere sırasıyla hangi
noktalama işaretleri konmalıdır?
Üç nokta (…) / Soru işareti (?)

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde/ç/>/c/ nöbetleşmesine örnek bir
kelime bulunmaktadır?
Geçen yıl sahiplendiğimiz kedi büyüdükçe ele avuca sığmaz oldu

9. Kompozisyonda ana düşünce ve yardımcı düşüncelerini
belirlenmesi aşaması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?
Konu ortak olduğu için ana ve yardımcı düşünceler nesneldir

10. Tiyatro ve edebiyat insanlık tarihi kadar köklü ve yaygın
iki farklı sanat dalıdır amaçları aynı olsa da bu amaca ulaşmada
kullanılan araçları temel unsurları mahiyetleri ve nitelikleri
farklı iki sanat türü Zehra edebiyat bir anlatma işitme sanatıdır
tiyatro ise doğrudan doğruya sahne sanatı gösteri sanatıdır
edebiyatın kendisinden beklenen estetik hazzı yaratabilmek teki
tek vasitası dil iken tiyatronun ki dil kullanmakla birlikte
gösterme sahneleme dir Bu açıdan tiyatroda asıl olan
dramatizasyon edebiyat İse dille ifadedir.
bu paragrafta aşağıdaki anlatım biçimlerinden Hangisi ağır
basmaktadır?
Karşılaştırma

11. Kasımpatları bir hikaye başyapıtı bence ruhsal durumların
sadece diyaloglarla ve hareketlerle verildiği işlevsel olmayan tek
konuşmanın tek hareketin bulunmadığı böylece ustaca kurulmuş
çok az hikaye anımsıyorum . Steinbeck düz sade bir anlatımla
yazınsal dile örnek gösterilebilecek bir hikaye yazmış. Söylemek
istediklerini açıkça söylemiyor söylenenlerden Siz
çıkarıyorsunuz bunları.
yukarıdaki parçada aşağıdaki yazı türlerinin hangisine örnektir?
Eleştiri

12. B.necatigil şiirin kendi geleneğinden Koparamayacağını
Özgün şiir ürünlerinin de ancak geleneğin özümsenmesi ile
gerçekleştirilebileceğini çekilen bir çizgide değerlendirilirse doğu
ile batı edebiyatının yaşayan yanlarını bileşime kavuşturmuş
örnek bir Türk şairidir. Çağından kopmamış çağının gölgesini
satırlarda sürüklemiştir.
Yukarıdaki parça aşağıdaki yazı türlerinin hangisine örnektir?
Eleştiri

13. Diş ağrısı çekenler dişleri sağlam olanları yoksulluk
çekenler parası bol olanları mutlu sanır
Bu cümlede parantezle belirtilen yerlere aşağıdaki noktalama
işaretlerinden hangisi sırasıyla getirilebilir?
(,) (;) (,) (.)

14. Karşısında yıllar önce ilkokulda aynı sırayı paylaştığı
pervin’i görünce dili tutulmuş casına kekeleyerek ama () sen ()
sen nereden çıktın? Demişti
Yukarıdaki cümlede ayraçla belirtilen yerlere hangi noktalama
işareti konmalıdır?
Üç nokta (…)

15. Bir düşüncenin gerçekliğini yatsın ama yazacak bir şey
kesinlikle göstermek şeklinde tanımlanan anlatım biçimi
aşağıdakilerden hangisidir?
Tanıtlama

16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?
Bu okulda 3.’uncu ve 4.’uncu sınıflar bir arada eğitim görüldü

17. Ses bilgisi ile ilgili çalışmalarda ünlünün uzun olduğunu
göstermek için ünlü’den sonra konan noktalama işareti
aşağıdakilerden hangisidir?
İki nokta( : )

18. Konuşmada yazıda eserde ele alınan düşünce olay veya
durum……. Olarak adlandırılır
Yukarıda verilen bu cümledeki boşluğa Aşağıdakilerden hangisi
gelmelidir?
Konu

19. Konuşma bölümlerinde duraksama veya kekelemeyi
göstermek için kullanılan noktalama işareti aşağıdakilerden
hangisidir?
Üç nokta (…)

20. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ayrı yazılması gereken de
bitişik yazılmıştır?
Uzak da olsa o benim için her zaman en yakın dostum du

21. Bir sözcüğün eş anlamlısı olduğunu belirtmek için
kullanılır
Tarih ve saat bildiren sayılar arasına getirilir
Dilbilgisi incelemelerinde eklerin başına getirilir
Kendisinden sonra açıklama yapılacak cümlenin sonuna getirilir
Yukarıdaki açıklaması yapılmayan noktalama işareti
aşağıdakilerden hangisidir?
Kısa çizgi

22. Aşağıdaki tümcelerin hangisinde olaya dayalı plan
uygulanır?
Tiyatro

23. Aşağıdakilerden hangisi eleştiri türünde eser vermiş
Tanzimat dönemi edebiyatçılarından biri değildir?
Nurullah ataç

24. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde /t/>/D/nöbetleşme sini
örnek yoktur?
Tüm yaşananların bir rüya olduğunu düşündü

25. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde Bir yazım yanlışı
yapılmıştır?
Senin benimle geleceğini bil miyormuydu?

26. Sait Faik hikayelerinin ağırlık noktası ilk bakışta insanı
toplum içindeki değersizliği ne dayanır o savaşların hikayecisi
dir faziletlerini koruyarak veya kaybederek mağlup olan veya
Galip alnıak veya Kara üste çıkmış yahut belli bir hayat
çizgisinin mahkumu kalmış kişilerin kaderini yazar İstanbul’un
kırık hayatlarını kuytu Bucak insanlarını ışığa çıkarır bir
İstanbul hikayecisi olan Sait Faik İstanbul’u düşüren
düşürülmüş insanların kaynaştığı bir suçlu şehir olarak görür.
Yukarıdaki parça aşağıdaki yazı türlerinden hangisine örnektir?
Deneme

27. Aşağıdaki tek sözcüklü kısaltmalarından hangisinin yazımı
yanlıştır?
Bulv.(bulvar)

28. Kompozisyonda……. Konunun nasıl ve ne ölçüde
işleneceğini görüşlerin düşüncelerin hangi sıra ile ele alınacağını
adımlarıdır.
Aşağıdakilerden hangisi yukarıda verilen cümledeki boşluğa
doğru bir şekilde tamamlar ?
Plan

29. Türk edebiyatında seyahatname türüne örnek olabilecek
ilk eser hoca Gıyasettin nakkaşın 1422 tarihli…… Olarak da
bilinen eseridir.
boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
Hıtay sefaretnamesi

30. Muallim naci’nin özyaşamöyküsü türünde edebiyatımıza
kazandırdığı Eser aşağıdakilerden hangisidir?
Ömer’in çocukluğu

31. Kompozisyonun giriş bölümü ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yyanlıştır
Giriş bölümünde yazıya doğrudan doğruya bir soru ile başlamak
doğru değildir

32. Aşağıdaki kelimelerden hangisinde ünlü daralması vardır?
Başlıyor

33. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde virgül (,) işaretinin
kullanımı yanlıştır?
Yanımıza, yaklaşan kır saçlı adam her halinden belli olduğu üzere
buraların yabancısıydı

34. 4 Ekim 1910’da Diyarbakır’da dünyaya geldi babası
Diyarbakır’da Ticaret ve ziraat ile uğraşan köklü pirinççizade
ler ailesinden Bekir Sıtkı bey annesi babasının amca kızı. Ailesi
ona Hüseyin Cahit ismini verdi akrabaları pirinççioğlu soyadını
aldığı halde soyadı kanunun çıktığı yıl pirinç hekiminden çok
zarara uğrayan babası Bekir Sıtkı bey bu duruma kızarak çiftçi
anlamına gelen Tarancı soyadını almıştır.
Yukarıdaki parça aşağıdaki yazı türlerinin hangisine örnektir?
Biyografi

35. Kişilerin nesnelerin olayların ve olguların benzer veya ayrı
yanlarını incelemek için kıyaslama şeklinde yapılan anlatıma ne
denir?
Karşılaştırma

36. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde parantez ile belirtilen yere
noktalı virgül (;) getirilmelidir?
Ankara’da Çankaya Dikmen ve Kızılay() İzmir’de Karşıyaka Hatay ve
Konak semtlerini iyi bilirim

37. Başka kentler başka denizler adlı gezi kitabı aşağıdaki
yazarlardan hangisine aittir?
Murat belge

38. Bir metinde olayların yaşandığı eserlerin yazıldığı basıldığı
tarih veya yeri gösterirken kullanılan noktalama işareti
aşağıdakilerden hangisidir?
Ayraç/parantez ()

39. Aşağıdaki cümlelerdeki altı çizili kelimelerin hangisinde de
da eki ayrı yazılmalıdır?
Barok etkisi müzikli olduğu gibi resim ve heykeldede karşımıza
çıkıyor

40. Yazar yapıtında istanbulu semtleriyle sokaklarıyla
anlatıyor semtleri sokakları ayrıntılarıyla zihninizde
canlandırıyor İstanbul hiç görmeyen biri kitabı okuduktan sonra
İstanbul’a gitse ben bu şehri bu semti bu sokağı daha önce
görmüştüm sanki demekten kendini alamaz.
Yukarıdaki parça aşağıdaki yazı türlerinin hangisine örnektir?
Eleştiri

41. Paragrafta bir kavramın niteliklerini eksiksiz olarak
belirtilmesi ve açıklanması anlamına gelen anlatım biçimi
aşağıdakilerden hangisidir?
Tanıtlama

42. Ayraç/parantez () işareti ile ilgili aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?
Aynen aktarmalar, kelime

43. Derslerdeki yazma çalışması ile dar bir tanıma sığdırdığı
mız……… Aslında sözcük anlamı olarak farklı parçaların bir
araya getirilmesi ile oluşturulan bütün ifade eder.
Aşağıdakilerden hangisi yukarıda verilen cümlelerdeki boşluğu
doğru bir şekilde tamamlar?
Kompozisyon

44. Ses bilgisi ile ilgili çalışmalarda filminin uzun olduğunu
göstermek için ünlü’den sonra konan noktalama işareti
aşağıdakilerden hangisidir?
İki nokta ( : )

45. Aşağıdakilerden hangisi diğerlerine göre daha
sınırlandırılmış bir konudur?
yabani kediler

46. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru eki soru anlamı
taşımamaktadır?
İktisatçıların söylediğine göre önümüzdeki 6 ay ekonomik anlamda
zor mu zor geçecek

47. I.Sabır etmek sadece beklemek değildir nasıl beklediğiniz
ile de ilgilidir
II.bütün işi biz yaptık ödülü o kapınca hepimiz mahvolduk
III.aylardır görüşmediğim teyzemle uzun uzun sohbet ettik
IV.komşuların hepsini akşam yemeği için bağ evine davet etti
bu haberi anneme yumuşatarak anlatmanı rica ediyorum
yukarıdaki cümlelerin hangisinde birleşik sözcüklerin yazımı ile
ilgili yazım yanlışı vardır?
I

48. Aşağıdakilerden hangisi söyleşi türünde yazarken Bu yazı
türünün dikkat edilmesi gereken ayırt edici özelliklerinden biri
değildir?
nesnel bir anlatım vardır

49. Aşağıdaki türlerin hangisinde olaya dayalı plan uygulanır?
Tiyatro

50. İlgi zamiri eki olan ki ve sıfat yapan ki bitişik yazılır bağlaç
olan ki ayrı yazılır
Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde ki’nin yazımı
yanlıştır?
Belliki sizin yanınızda kendini güvende hissediyordu

51. İki nokta ( : ) işaretinin kullanımı ile ilgili aşağıdakilerden
hangisi yanlıştır?
Cümle ile ilgili verilecek örneklerden önce kullanılır

52. Bugüne kadar kimler kimler yazdı ()anlattı beyoğlu’nu
()Sait Faik ()Salah Birsel () Behçet necatigil()
Parantezli boş bırakılan yerlere sırasıyla hangi noktalama işareti
konulmalıdır?
(,)( : ) (,) (,) (…)

53. Kompozisyonda başlık konusu ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?
Başarılı bir kompozisyon yazmak için öncelikle başlığı koyarak
yazmaya başlanmalıdır

54. Aşağıdaki tamlamaların hangisinde ünsüz türemesi vardır?
Telefon hattı

55. Bursa’yı arkada bırakıp ovalara daldık ağaçlar yarı çiçek
yarı yaprak en güzel çağında Ekin tarlaları alabildiğine yeşil 8 –
10 kilometrede bir Bir çeşme her yer sulak toprağı azıcık Eşseniz
su fışkıracak türkiye’mizin en verimli en mamur garpın mesela
Fransa’nın normandiya sına çok andıran arazisinde yol
almaktayız hoşa gitmeyen tek şey yok uzaktaki Dağlar
yaklaştığımız göller ve kasa bağcıklar ne varsa kuzuları
koyunları davarları hepsi temiz.
Yukarıdaki parça aşağıdaki yazı türlerinin hangisine örnektir?
Gezi

56. Şu cep telefonu denen aleti bir türlü sevemedim bir sürü
küçücük tuşun ne işe yaradığını çözemedim
Yukarıdaki cümlede virgülün kullanılma amacı aşağıdakilerden
hangisi olabilir?
Sıralı cümleleri birbirinden ayırmak

57. Tanzimatla birlikte edebiyatımıza giren günlüğün ilk
örneği olan seyahat jurnali 1897 adlı eser aşağıdaki yazarlardan
hangisine aittir?
Direktör Ali bey

58. Aşağıdaki kelimelerin hangisinde düzeltme işareti
kaldırıldığında kelimenin anlamı değişmektedir?
Vâris

59. Julius sezar’ın kendini savunmak düşüncesi ile yazdığı anı
türündeki Eser aşağıdakilerden hangisidir?
Gallia savaşı

60. Aşağıdaki sayılardan hangisinin yazımı yanlıştır?
Onbeş

61. İki nokta (: ) işaretinin kullanan ile ilgili aşağıdakilerden
hangisi yanlıştır?
Alıntı yapıldığında atlanan yeri belirtmek için kullanılır

62. Aşağıdakilerden hangisi bir yazının giriş cümlesi olabilir?
Sporcu ahlaklı kültürlü aynı zamanda da akıllı olmalı
30
1. Aşağıdakilerden hangisi eğitim alanlarında yapılan inkılaplardan biridir?
-Tevhid-i Tedrisat Kanunun kabul edilmesi.

2. Aşağıdakilerden hangisi MİHVER devletlerinde biri değildir?
-Yunanistan.

3. I. Demokrat Partinin kuruması
II.Celal Bayarın CHP’den istifa etmesi
III.Adnan Menderes, Fuat Köprülü ve Refik Koral Tan’ın CHP’den ihraç edilmesi
Yukarıdakilerden hangileri “Dörtlü Takrir ” adı ile anılan önergenin sunulmasının sonuçlarındandır?
I., II., ve III.

4. 1. 5 yıllık sanayi planı çerçevesinde 1935 yılında maden ve enerji kaynaklarını bulmak ve bunları işletmek için …Kurulmuştur.?
-Eti Bank.

5. I.Tarımda makineleşme yaygınlaştırılmaya çalışılmıştır.
II.Devletin elindeki tarım arazisinin bir kısmı köylüye dağıtılmıştır.
III.Meraların bir bölümü tarım arazisine çevrilerek tarım arazileri
genişletilmiştir.
Demokrat partinin tarım politikaları ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri
doğrudur?
-I. Ve II.

6. 26 Mart 1931 tarihli ölçü kanunuyla beraber dirhem yerine …. Kullanılmaya
başlamıştır.
-Gram.

7. Demokrat Partinin iktisadi alanda gerçekleştirdiği başarılar nedeniyle “altın
yıllar” olarak adlandırılan dönem aşağıdakilerden hangisidir?
-1950-1954

8. Türkiye ilk NATO katılım başvurusunu hangi yıl yapılmıştır?
-1950

9. Türkiye’de sağlık hizmetlerinin örgütlenmesinde ve ülke geneline yayılmasında
büyük katkı sağlayan bakan aşağıdakilerden hangisidir?
-Reşit Galip.

10. Aşağıdakilerden hangisinin sonucunda İstanbul hükümeti Anadolu’daki
mücadeleyi meşru bir hareket olarak tanımıştır?
-Amasya Mülakatı (Protokolü).

11. Soyadı Kanunu hangi tarihte kabul edilmiştir?
-21 Haziran 1934.

12. I.ABD, SSCB’nin yayılmacı tavrından dolayı projeyi desteklemiştir
II.Bölgedeki Müslüman Devletlerle ilişkileri kolaylaştıracağı düşüncesiyle
Türkiye’de projeye dahil edilmek istenmiştir
III.Projeye, İngiltere’nin Ortadoğu ve Doğuakdeniz’deki çıkarlarını korumak
adına düzenlenmiştir
“Ortadoğu komutanlığı projesi” ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri
doğrudur?
-I. , II, III.

13. Aşağıdakilerde hangisi 1923-1938 yılları arasında Mustafa Kemal ATATÜRK’
ün dış politikada aktif olarak izlediği temel ilkelerden biri değildir?
-Hayalcilik.

14. Son Osmanlı Mebuslar Meclisi hangi tarihte toplanmıştır?
-12 Ocak 1920.

15. 1924 Anayasası ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
-Kuvvetler ayrılığı ilkesi benimsenmiştir.

16. Mustafa Kemal ATATÜRK’ ün vasiyetnamesine göre, İş Bankasındaki
hisselerin büyük kısmını bağışladığı kurumlar aşağıdakilerin hangisinde birlikte
ve doğru olarak verilmiştir?
-Türk Tarih Kurum-Türk Dil Kurumu.

17. İstanbul Hükümeti’nin Mustafa Kemal Paşa’yı 30 Nisan 1919 tarihinde 9.Ordu
Kıtaları Müfettişliğine atamasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
-Samsun ve çevresinde asayişini sağlamak.

18. Aşağıdakilerden hangisi Erzurum Kongresinde alınan kararlardan biri
değildir?
-Türkiye Büyük Millet Meclisinin biran önce kurulması gerektiği.

19. Türkiye İMF’ ye hangi tarihte üye olmuştur?
-11 Mart 1947.

20. Türk ve Rum halkın ortak egemenliği ile yönetilen Kıbrıs Cumhuriyeti hangi
yıl kurulmuştur?
-1960

21. Hatay’ın anavatana ilhakı hangi tarihte gerçekleşmiştir?
-29 Haziran 1939.

22. Cumhuriyetin ilk Anayasası olan 1924 Anayasasının 88. maddesinde “Türkiye
ahalisine, din ve ırk farkı olmaksızın vatandaşlık itibariye Türk denir.” Hükmü
yer almıştır.
Buna göre, milliyetçilik ilkesiyle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?
-Ortak geçmiş, kültür ve hukuk Türk milletini oluşturur.

23. Mustafa Kemal ATATÜRK’ ün Çanakkale muharebelerinde edindiği
tecrübelerden de yararlanarak taktik meselesinin çözümü ve emirlerin
yazılmasına ilişkin önemli noktaları topladığı eseri hangisidir?
-Tabiye meselesinin halli ve emirlerin sureti tahririne dair nesayih.

24. Türkiye’ de kadınlara milletvekili seçme ve seçilme hakkı hangi tarih de
verilmiştir?
-5 Aralık 1934

25. Aşağıdakilerden hangisi Türklük bilincini geliştirip milliyetçilik fikirlerini
yaymada önemli bir kurum olan Türk Ocaklarında yer alan kişilerden biridir?
–
Ziya Gökalp.

26. Aşağıdakilerden hangisi milli korunma kanununun yasallaşmasından sonra
yaşanan gelişmelerden biri değildir?-İstanbul’ da ekmeğin karneyle verilmeye
başlanması.

27. I.Üç kişilik bir idare kurulunun olduğu otuz kişiden oluşur
II.Müstakil grubun üyeleri kabineye girebileceklerden
III.Meclis toplantısında kendi gruplarının verdiği karara göre oy
kullanacaklardır
IV.Tek parti rejim içerisinde icraatları yapanların kendi kendilerini
eleştirmelerini sağlamak için düşünülen bir yoldur
“Müstakil Grup” ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?-
I. ,III ve IV.

28. I.İstanbul ve çevresinde uygulanan sıkı yönetim kararlarını kaldırmıştır
II.Özel teşebbüsün ve yabancı sermayenin teşvik edileceği hususlarına
değinilmiştir
III.Alınan ekonomik tedbirlerle enflasyonu düşürmüştür
IV.Seçim yasasında değişiklik yapılmasına karşı çıkmıştır
Hasan Saka hükümetiyle ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?
-I. , II.ve III.

29. 6-7 Eylül olayları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
-Olayların yatıştırılmasında hükümete yardımcı olan Kıbrıs Türk’tür Cemiyetine başarı ödülü verilmiştir.

30. 14 Mayıs 1945 tarihli toplantıda “çiftçiyi topraklandırma kanununun”
gerekçelerinden bahseden bir konuşma yapan dönemin tarım bakanı
aşağıdakilerden hangisidir?
-Şevket Raşit Hatipoğlu.

31. Kurmay Yüzbaşı Mustafa Kemal’in ilk görev yeri aşağıdakilerden hangisidir?
-5.Ordu Komutanlığı (Şam).

32. Aşağıdakilerden hangisi Demokrat Partinin kurucularından biri değildir?
– Emin Sazak.

33. Türkiye’de sağlık hizmetlerinin örgütlenmesinde ve ülke geneline
yayılmasında büyük katkı sağlaya bakan aşağıdakilerden hangisidir?
-Refik Saydam.

34. I.SSCB Bağdat Paktı ve Balkan Paktını geliştirme çabası içine girmiştir
II.1953 yıllında SSCB, İkinci Dünya Savaşının ardından gündeme gelen
isteklerinden vazgeçmiştir
III.1954 yılında SSCB ile olan ilişkiler Batılı müttefikleri gücendirme kaygısıyla
gelişememiştir
Demokrat Parti dönemi Türkiye-Sovyet Rusya ilişkileri ile ilgili yukarıdaki
ifadelerden hangileri doğrudur?
-II. ve III.

35. Avrupa’nın savaş sonrası tamiri ve gelişimi için askeri önlemlerin tek başına yetmeyeceğini, Avrupa ülkelerinin ekonomik kalkınmalarının da sağlanması
gerektiğini ileri süren görüş aşağıdakilerden hangisidir?
-Marshall Planı

36. I.Türkiye’nin, Batı yanlısı politika sergilemesi
II.1945’den bu yana devam eden Sovyet tehdidi
III.ABD’den alınan askeri ve ekonomik yardımın azalma kaygısı
Yukarıdakilerden hangileri Türkiye’nin NATO’ya üye olma gerekçelerindendir?
-I. , II. ve III.

37. Mustafa Kemal ATATÜRK askerlik görevinden istifa ettikten sonra ona sivil
önderlik yolunu açan ilk olay hangisidir?
-Amasya Genelgesi.

38. I.Cumhuriyet döneminin geniş kapsamlı ilk teşvik kanunudur
II.İşletme kurmak isteyen girişimcilere parasız ya da ucuz devlet arazisi
verilecektir
III.Yerli sermaye birikimi, sanayi alt yapısı ve örnek oluşturacak deneyimli
sanayiciler başvuru yapabilecektir
IV.İthal ürünlerden %10 daha pahalı olsa da devlet dairelerinde yerli malı olan
ürünler kullanacaklardır
Teşvik-i sanayi kanunu ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?
-I. ve III.

39. Aşağıdakilerden hangisi Türk Tarih İnkılabı çerçevesinde
gerçekleştirilmiştir?
-Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesinin kurulması.

40. Aşağıdakilerden hangisinin sonucunda İstanbul Hükümeti Anadolu’daki
mücadeleyi meşru bir harekat olarak tanımıştır?
– Amasya Mülakatı.

41. Aşağıdakilerden hangisi 2 Mayıs 1954 tarihinde düzenlenen seçimlere katılan
siyasi partilerden biri değildir?
– Milli Selamet Partisi.

42. Refik Saydam Hükümetinin ilk kararı aşağıdakilerden hangisidir?
– 1939 yılı genel seçimlerinin yapılması.
Sayfa: 1 2 [3] 4 5 6 7 8 ... 10