Ana Sayfa

Reklam

Son İletiler

Sayfa: 1 2 3 4 5 6 ... 10
1
1. Mecusiliğin kutsal kitabı aşağıdakilerden hangisidir?
a. Ginza
b. Draşya d Yahya
c. Bostan ve Gülistan
d. Avesta
e. Menakibname

2. Mecusilikte yetişkinlik çağına gelen her çocuk için bir çeşit dine giriş
seremonisi olarak düzenlenen törene ne ad verilir?
a. Kusti
b. Navcot
c. Rasta
d. Haoma
e. Varaysa

3. Mecusilikte ateşin koruyucu gücü olarak kabul edilen ilahi varlık
aşağıdakilerden hangisidir?
a. Angra Mainyu
b. Sroaşi
c. Vohu Manah
d. Haurvatat
e. Aşa Vahişta

4. Sâbiî inancına göre maddi evrenin yaratıcısı olan tanrısal güç
aşağıdakilerden hangisidir?
a. Malda d Nhura
b. Malka d Hşuka
c. Ptahil
d. Manda d Hayye
e. Hibil Ziva

5. Sâbiî inancında ilahi alemden düşüşün üç safhasını temsil edenler
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak birlikte verilmiştir?
a. Hibil Ziva, Abatur, Ptahil
b. Yuşamin, Abatur, Ptahil
c. Yuşamin, Manda d Hayye, Ptahil
d. Manda d Hayye, Malka d Hşuka, Ptahil
e. Malka d Nhura, Malka d Hşuka, Ptahil


CEVAP ANAHTARI:
1. d Yanıtınız doğru değilse, “Avesta” konusunu yeniden okuyunuz.
2. b Yanıtınız doğru değilse, “Mecusiliğin Temel İbadetleri” konusunu
yeniden okuyunuz.
3. e Yanıtınız doğru değilse, “Mecusiliğin İnanç Esasları” konusunu
yeniden okuyunuz.
4. c Yanıtınız doğru değilse, “Sâbiîlerin Temel İnanç Esasları” konusunu
yeniden okuyunuz.
5. b Yanıtınız doğru değilse, “Sâbiîlerin Temel İnanç Esasları” konusunu
yeniden okuyunuz.
2
1. Taoizm’in kutsal kitabının adı nedir?
a. Yi-King
b. Tao-Te-King
c. Şu-King
d. Vu-King
e. Li-King

2. Şintoizm’in panteonunda baş tanrının ismi nedir?
a. Amaterasu
b. Atago
c. Susanova
d. Nihongi
e. Tsukiyomi

3. Şintoizm’de, tanrısal varlığın her yerde mevcut olan belirtilerine ne ad
verilir?
a. Kendo
b. Zazen
c. Zen
d. Yoga
e. Kami

4. Konfüçyüs, bir kimsenin ahiret hayatında mutluluğu elde etmesini neye
bağlar?
a. Köklü bir aileden gelmeye
b. Fakirlere yardım etmeye
c. Bu dünyadaki görevini hakkıyla yerine getirmesine
d. İyi bir eğitim almaya
e. İnsanlar tarafından sevilmeye

5. 13. yüzyılda Japonya’da Zen Budizmi olarak varlığını devam ettiren Çin
mezhebi aşağıdakilerden hangisidir?
a. Shang-Tzu’nun mezhebi
b. Chiang Tao Lin’in mezhebi
c. Rinzai mezhebi
d. Ch’an mezhebi
e. Soto mezhebi


CEVAP ANAHTARI
1. b Cevabınız doğru değilse Taoizm başlığı altındaki “Kutsal
Kitaplar” konusunu yeniden okuyunuz.
2. a Cevabınız doğru değilse Şintoizm başlığı altında “Tanrı İnancı”
konusunu yeniden okuyunuz.
3. e Cevabınız doğru değilse Şintoizm başlığı altındaki “Kami İnancı”
konusunu yeniden okuyunuz.
4. c Cevabınız doğru değilse Konfüçyanizm başlığı altındaki “Ahiret
İnancı” konusunu yeniden okuyunuz.
5. d Cevabınız doğru değilse “Zen Budizmi” konusunu yeniden
okuyunuz.
3
1. Gautama Sidhartha’nın sıfatı olup, “aydınlanan, bilen” anlamına gelen
kelime aşağıdakilerden hangisidir?
a. Arhant
b. Buddha
c. Anatman
d. Karma
e. Nirvana

2. Aşağıdakilerden hangisi Buddha’nın “Dört Seçkin Gerçek” olarak
adlandırdığı şeylerden biri değildir?
a.Acı/Istırap vardır.
b. Acının/ıstırabın kökeni.
c. Acının/ıstırabın kaldırılabilir olduğu.
d. Acının/ıstırabın kaldırılacağı sekiz katlı yol.
e. Acının Tanrısal inayetle kaldırılacağı.

3. Budist, özelde Budist manastır topluluğunu ifade eden kelime ve manastır
hayatını düzenleyen Budist kutsal kitabının ismi aşağıdakilerden
hangisidir?
a. Tripitika-sangha
b. Vinaya pitaka-sangha
c. Sutta pitaka-sangha
d. Jatakalar-bhikkhular
e. Bhikkşu-Abhidhamma pitaka

4. Sihlerin kutsal olarak kabul ettikleri kitabı aşağıdakilerden hangisidir?
a.Vedalar
b. Guru Granth Sahip
c. Bhagavat-gita
d. Nam
e. Kur’an

5. Sihlerin en önemli mabetlerinin bulunduğu şehir ve en önemli mabedin
adı, aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir?
a. Benares-Ankorwat
b. Meru-Altın Mabet
c. Amritsar-Altın Mabet
d. Sri Lanka-Harmandir Sahib
e. Benares-Altın Mabet


CEVAP ANAHTARI
1. b Cevabınız yanlış ise, “Budizm’in “Kurucusu” kısmını tekrar
okuyunuz.
2. e Cevabınız doğru değil ise, Budizm’in “İnanç Esasları” kısmını bir
kez daha okuyunuz.
3. b Cevabınız yanlış ise, Budizm’in “İnanç Esasları” kısmını yeniden
okuyunuz.
4. b Cevabınız yanlış ise, Cayinizm’in “Kutsal Kitapları”bölümünü
yeniden okuyunuz.
5. c Cevabınız doğru değil ise, Cayinizm’in “İbadetleri” kısmını bir
kez daha okuyunuz.
4
1. Hinduizm’de ortodoks-heterodoks ayırımına aşağıdaki konuların hangisindeki
görüş farklılıkları neden olur?
a. Tanrı’nın varlığını kabul etme
b. Vedaların otoritesini kabul edip etmeme
c. Brahmanlar kastına mensup olma
d. Öldükten sonra dirilmeyi reddetme
e. Karma’nın kabul edilmesi

2. Aşağıdakilerden hangisi, tanrı Vişnu’nun yeryüzünde bozulan ekolojik,
sosyal ve ahlaki düzeni eski haline getirmek için dünyaya inişini ifade
eder?
a. Krişna
b. Samsara
c. Karma
d. Avatar
e. Ahimsa

3. I- Mokşa/nirvana
II- Samsara
III- Karma
IV- Reenkarnasyon
Yukarıdakilerden hangisi/hangileri Hinduizm’in ve ondan neşet ederek
müstakil bir din haline gelen Hint kökenli dinler tarafından kabul edilen
düşüncelerden biridir?
a.Yanlızca I
b. Yalnızca II
c. Yalnızca III
d. I-II
e. I-II-III-IV

4. Cayinizm’in canlılara zarar vermeme ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?
a. Doğru davranış
b. Doğru inanç
c. Ahimsa
d. Agama
e. Cina

5. Aşağıdakilerden hangisi Cayinizm’de ruhun, maddenin hâkimeyeti altında
kalarak, asli niteliklerini unutması hali olup, yeniden doğumlara yol açar?
a. Karma
b. Yeniden doğum
c. Kevalin
d. Mahavira
e. Mokşa


CEVAP ANAHTARI
1. b Cevabınız doğru değilse, “Kutsal Metinleri” kısmını yeniden
gözden geçiriniz.
2. d Cevabınız doğru değilse, Hinduizm’in “Tarihsel Süreç” ve
“İnançlar Esasları” kısmını yeniden okuyunuz.
3. e Cevabınız doğru değilse Hinduzim’in “İnanç Esasları” kısmını
yeniden okuyunuz.
4. c Cevabınız doğru değilse Cayinizm’in “İnanç Esasları” kısmını
yeniden okuyunuz.
5. a Cevabınız doğru değilse Cayinizm’in “İnanç Esasları” kısmını
yeniden okuyunuz.
5
1. Bir dinin içerisindeki farklı yorum tarzlarına ne ad verilir?
a. Kült
b. Heterodoksi
c. Mezhep
d. Kutsal alan
e. Heretik yorum

2. Birçok tanrının varlığını kabul etmekle birlikte bunlardan yalnızca birisine
tapınmayı esas alan teolojik yaklaşıma ne ad verilir?
a. Monoteizm
b. Politeizm
c. Panteizm
d. Düalizm
e. Henoteizm

3. İslam tarihinde farklı din ve kültürler üzerine yaptığı çalışmalarla bazı
Batılı bilim adamlarınca karşılaştırmalı dinler alanında ilk özgün eser
yazan kişi olarak tanımlanan İslam alimi kimdir?
a. İbn Hazm
b. Şehristani
c. Abdulkahir el-Bağdadi
d. Şemsettin Sami
e. Biruni

4. Yaygın kabul edilen inançlardan ya da çoğunlukça temsil edilen
öğretilerden kesin bir ayrılık ve farklılaşmayı temsil eden dini yorumlara
ne ad verilir?
a. Heterodoksi
b. Ortodoksi
c. Kült
d. Heresi
e. Ritüel

5. Farklı inanç sistemlerinin bir arada yaşaması ve bilinçli ya da bilinçsiz
şekilde birbirinden etkilenmesi nedeniyle oluşan yeni dini yorumlara ne
ad verilir?
a. Senkretizm
b. Eklektisizm
c. Kült
d. Henoteizm
e. Panteizm


CEVAP ANAHTARI
1. c Yanıtınız doğru değilse, “Dinler, Mezhepler ve Kültler” konusunu
yeniden okuyunuz.
2. e Yanıtınız doğru değilse, “Çeşitli Tanrı Düşünceleri ve Dinler”
konusunu yeniden okuyunuz.
3. b Yanıtınız doğru değilse, “Dinler Tarihinin Önemi ve Bir Bilim
Dalı Olarak Gelişimi” konusunu yeniden okuyunuz.
4. d Yanıtınız doğru değilse, “Dinler, Mezhepler ve Kültler” konusunu
yeniden okuyunuz.
5. a Yanıtınız doğru değilse, “Dinler Tipolojisi/Tasnifi” konusunu
yeniden okuyunuz.
6
1. Aşağıdaki batılı düşünürlerden hangisi İbn Tufeyl’in “Hayy bin Yakzan”
adlı eserini Hollandaca’ya çevirmiştir?
a. Descartes
b. Spinoza
c. Sartre
d. Malebranche
e. Kant

2. İbn Sînâ’nın “Uçan Adam” kavramını aynen kullanan batılı filozof
aşağıdakilerden hangisidir?
a. Spinoza
b. Kant
c. Descartes
d. Hegel
e. Alain

3. Rippol’da ilk tercüme bürosunu açan papa kimdir?
a. II. Jean Paul
b. IV. Paul
c. IV. Benedictus
d. XII. Leon
e. Sylvestre Saccy

4. Siger de Brabant hangi felsefî ekole mensuptur?
a. Latin İbn Rüşdçülük
b. Latin İbn Sinacılık
c. Latin Gazzalicilik
d. Latin Farabicilik
e. Latin Platonculuk

5. Ortaçağ’da batılılarca bilinmelen Müslüman düşünür aşağıdakilerden
hangisidir?
a. Fârâbî
b. İbn Sînâ
c. Gazzâlî
d. İbn Miskeveyh
e. İbn Rüşd


CEVAP ANAHTARI
1. b Yanıtınız doğrul değilsi İbn Tufeyl bölümünü okuyunuz.
2. c Yanıtınız doğru değilse İbn Sina bölümünü okuyunuz.
3. e Yanıtınız doğru değilse İslâm Felsefesinin Batı’ya Geçiş Yılları
bölümünü okuyunuz.
4. a Yanıtınız doğru değilse İbn Rüşd bölümünü okuyunuz.
5. d Yanıtınız doğru değilse, bötün bölümleri bir daha gözden geçiriniz.
7
1. Umran ilminin amacı nedir?
a. İslâm medeniyetinin ortaya çıkışını anlamak
b. İnsan davranışlarını açıklamak
c. Tarihi-toplumsal varlık alanındaki değişimleri ve süreklilikleri tespit
etmek
d. Dini ve akli ilimlerin teşekkülünü anlamak
e. Devletlerin yükseliş ve çöküşlerini açıklamak

2. İbn Haldun’un tarih anlayışında yatan temel değer aşağıdakilerden
hangisidir?
a. Hadis temelli bir tarih anlayışının geliştirilmesi
b. Tahkike dayalı tarih anlayışının tesisi
c. Rivayetçi tarih anlayışını yeni bir formda yeniden kurulması
d. Tarihi olayları Kurana göre yorumlanması
e. Tarih düşüncesini Yunan felsefesiyle harmanlanması

3. Asabiyet kavramı aşağıdakilerden hangisiyle tanımlanabilir?
a. Mücadele ruhu
b. Yaşama arzusu
c. Devlet haline gelme arzusu
d. Sahip olma güdüsü
e. Dayanışma ruhu

4. İbn Haldun’a göre devletin gücünü belirleyen en önemli unsur
aşağıdakilerden hangisidir?
a. Askeri güç
b. Ülkenin zenginliği
c. Erdemler
d. Asabiyet
e. Hiçbiri

5. İbn Haldun’a göre mülkün kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?
a. Tahakküm
b. Savaşçılık
c. Zenginlik
d. Yoksulluk
e. Adalet


CEVAP ANAHTARI
1. c Cevabınız doğru değilse Ümran İlmi konusunu tekrar okuyunuz.
2. b Cevabınız doğru değilse Tarih anlayışı konusunu tekrar okuyunuz.
3. e Cevabınız doğru değilse Asabiyet konusunu tekrar okuyunuz.
4. d Cevabınız farklı ise Devlet ve Mülk konusunu tekrar okuyunuz.
5. a Cevabınız farklı ise Devlet ve Mülk konusunu tekrar okuyunuz.
8
1. Aşağıdaki düşünürlerden hangisi tehâfüt geleneği içerisinde
değerlendirilemez?
a. Gazzâli
b. Fârâbî
c. Hocazâde
d. İbn Rüşd
e. Ali et-Tûsî

2. Aşağıdakilerden hangisi Gazzâlî sonrası Tehâfüt yazma nedenlerinden biri
değildir?
a. Felsefe ve kelâm arasında ortak olan problemleri tartışma isteği
b. Din felsefe ilişkisinin incelenmesi
c. Gazzâli ve İbn Rüşd’ün Tehâfüt’lerinin tahlili
d. Fikrî alandaki dinamizmin yeniden canlandırılıp devam ettirilme arzusu
e. Dinin felsefenin amaçlarına hizmet ettirilmesi

3. Aşağıdakilerden hangisi İslâm dünyasında felsefeye yöneltilen eleştirilerin
sebeplerinden biri değildir?
a. Felsefi fikirlerin dinî-siyasî hareketler tarafından kullanılması
b. Felsefi fikirlerin dine alternatif olduğunun düşünülmesi
c. İslâm dininin insan aklına ve düşünceye önem vermesi
d. Yunancadan tercüme edilen eserlerde İslâm inancına aykırı fikirlerin
bulunması
e. Kur’an ve sünnetin bütün bilgileri kapsadığına olan inancın felsefi
düşünceyi dışlaması

4. Aşağıdakilerden hangisi Gazali’nin filozofları tenkit ettiği noktalardan
biridir?
a. Filozofların fazla seyahati sevmeleri
b. Filozofların akla önem vermemeleri
c. Filozofların yüksek halk tabakasından insanlar olmaları
d. Filozofların ahirette insanın ruhun dirileceğini kabul edip, bedenin
dirilişini inkar etmeleri
e. Filozofların yabancı dil bilmemeleri

5. Aşağıdakilerden hangisi felsefî düşüncenin gerileme nedenlerinden biri
biridir?
a. Gazzâli’nin bir kısım filozofların bazı görüşlerine yönelttiği eleştirilerinin
yanlış anlaşılması
b. İbn Rüşd’ün Gazali’nin eleştirilerine yanıt vermesi
c. Fatih Sultan Mehmet’in tehâfüt geleneğini devam ettirmesi
d. Medreselerde felsefi ilimlere yer verilmesi
e. Başka dillerden felsefi eserlerin tercümesinin hız kazanması


CEVAP ANAHTARI
1. b Yanıtınız doğru değilse “İbn Rüşd Sonrası Tehâfüt Geleneği”
bölümünü okuyunuz.
2. e Yanıtınız doğru değilse “Eleştiri/Tehâfüt Geleneğinin Ortaya
Çıkması” bölümünü okuyunuz.
3. c Yanıtınız doğru değilse “Giriş” bölümünü okuyunuz.
4. d Yanıtınız doğru değilse “Gazzâli’ye Cevap: İbn Rüşd ve
Tehafütü’t-Tehafütü” bölümünü okuyunuz.
5. a Yanıtınız doğru değilse “İbn Rüşd Sonrası Tehafüt Geleneği”
bölümünü okuyunuz.
9
1. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı düşüncesi açısından estetik imar konusu
değildir?
a. Mantık
b. Mimari
c. Kelam
d. Felsefe
e. Sihir ilimleri

2. Bölünmüş (yatay) bilincin en belirgin özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
a. Eleştirel olması
b. Tarihsel gelişime önem vermesi
c. Farklı mekanlar arasında aşağılık-üstünlük ilişkisi kurmaması
d. Yabancı kültürleri incelemesi
e. Kendini merkez olarak görmemesi

3. Taşköprülüzade’nin ilimlerin tasnifiyle ilgili kitabı aşağıdakilerden
hangisidir?
a. Varidat
b. Tehafütü’l-felasife
c. Mizanu’l-Hak
d. Keşfu’z-Zünun
e. Mevzûâtü’l-ulûm

4. Katip Çelebi’nin akıl-nakil ilişkisindeki temel tutumu aşağıdakilerden
hangisidir?
a. Nakil akla öncelik arz etmesi
b. Akli ilimlerin nakli ilimlerle birlikte öğrenilmesi
c. Batılı ilimlerin nakili anlamak için gerekli olması
d. Önce akli sonra nakli ilimlerin öğrenilmesi
e. Felsefenin nakli ilimlerle her zaman çatışması

5. Son Osmanlı düşünürlerini metafizik olarak felsefeye yönlendiren temel
sorun aşağıdakilerden hangisidir?
a. Askeri yenilgiler
b. Felsefenin okullarda yeniden yaygınlık kazanmaya başlaması
c. Batıdan yapılan çeviriler
d. İlmi açıdan Batının gelişmişliği
e. Osmanlı toplumunun temel sorunlarına genel bir çözüm zemini
bulabilmek


CEVAP ANAHTARI
1. e Yanıtınız doğru değilse, “Estetik imar” konusunu yeniden
okuyunuz.
2. c Yanıtınız doğru değilse, “Bölünmüş (Yatay) Bilinç” konusunu
yeniden okuyunuz.
3. e Yanıtınız doğru değilse, “Estetik İmar Sürecine Katkı Yapanlar”
konusunu yeniden okuyunuz.
4. d Yanıtınız farklıysa “Bölünmüş (Yatay) Bilinç Tecrübesi”
konusunu yeniden okuyunuz.
5. e Yanıtınız doğru değilse, “Zemin (Mekan) Arayan Düşünürler”
konusunu yeniden okuyunuz.
10
1. Sultan Abdülhamid’in C. Afgânî’yi İstanbul’a davet etmesi hangi siyasi
nedenle ilişkilidir?
a. Pan-İslâmizim politikasında desteğini almak istemesi
b. Mısır’da çıkabilecek ayaklanmaları engelemek istemesi
c. Süleymaniye medresesine müderris tayin etmek istemesi
d. Kendi adına bir Kur’an tefsiri hazırlatmak istemesi
e. Fikirlerini beğenmediği için cezalandırmak istemesi

2. Muhammed Abduh’un hayatı boyunca güttüğü temel hedef
aşağıdakilerden hangisidir?
a. Mısır valisi olmak
b. Dinî ıslahatlar yapmak
c. Arap ülkelerinde birliği sağlamak
d. Osmanlı’ya karşı bağımsızlık mücadelesi vermek
e. Ezher medresesinin başına geçmek

3. Elmalılı Muhammed Hamdi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?
a. Arapça ve Türkçe’ye hakimdir.
b. Felsefe ve mantık ile ilgilenmiştir.
c. Meşhur tefsirini felsefeyi reddetmek için yazmıştır.
d. Hat sanatında icazet sahibidir.
e. Devlet tarafından tefsir yazmak için görevlendirilmiştir.

4. “İsyan Ahlakı” projesi aşağıdaki düşünürlerden hangisine aittir?
a. Hilmi Ziya Ülken
b. İsmail Hakkı İzmirli
c. Mehmet Akif Ersoy
d. Nurettin Topçu
e. Elmalılı Hamdi Yazır

5. “İslâm’ın Vaat Ettikleri” adlı eserin yazarı aşağıdakilerden hangisidir?
a. Muhammed İkbal
b. Roger Garaudy
c. Muhammed Abduh
d. Cemaleddin Afgânî
e. Fazlurrahman


CEVAP ANAHTARI
1. a Yanıtınız doğru değilse Cemaleddin Afgânî konusunun
“görüşleri” kısmını tekrar okuyunuz.
2. b Yanıtınız doğru değilse Muhammed Abduh konusunun
“görüşleri” kısmını tekrar okuyunuz.
3. c Yanıtınız doğru değilse Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır
konusunun “görüşleri” kısmını tekrar okuyunuz.
4. d Yanıtınız doğru değilse Nurettin Topçu konusunun “görüşleri”
kısmını tekrar okuyunuz.
5. b Yanıtınız doğru değilse Roger Garaudy bölümünü tekrar
okuyunuz.
Sayfa: 1 2 3 4 5 6 ... 10