Uyanan Gençlik

Son İletiler

Sayfa: 1 2 3 4 5 6 ... 10
1
Sözlükler / ÖSYM'nin sınavlarda en çok kullandığı kelimeler nelerdir?
« Son İleti Gönderen: Ders Hocası 22 Ağustos 2021, 10:31:46  »
Adaptasyon: Uyarlama
Ağdalı: Anlaşılması güç, karmaşık
Akıcılık: Sürükleyici olma, okuyanı sıkmama
Anlatı: Hikâye etme
Bağdaşmak: Uyuşmak
Banal: Bayağı, sıradan
Burjuva: İmtiyazlı, seçkin, soylu
Çağrışım: Hatırlatma
Çağdaş: Aynı çağda yaşayan, uygar
Devinim: Hareket, eylem
Duyarlılık: Hassasiyet
Dingin: Durgun, hareketsiz, sakin
Diyalog: Karşılıklı konuşma
Doğallık: Yapmacıksız, gösterişsiz
Edimsel: Hareketli, fiili
Eğreti: Geçici, sınırlı
Erek: Amaç, maksat

Fantezi: Sonsuz hayal
Fonetik: Ses bilgisi
Güdüm: 1. Yönetme işi, idare. 2. Bilişimde, bir olaylar dizisini, bir süreci veya bir aracı yöneltme ve düzenlemeyle ilgili işlevlerin bütünü.
İkilem: Çatışma, iki durumdan birini seçme zorunluluğu
İma: Dolaylı, üstü kapalı anlatma
İnan: İnanma işi
İndirgeme: Bir işi daha kolay kısa ve yalın hale getirme
İşlev: Görev, fonksiyon
İvedi: Acele
Jest: El, kol veya baş ile yapılan uyumlu hareket
Mistik: Aklın erişemediği şey
Nicelik: Sayılabilen ölçülebilen, azlık, çokluk.
Nükte: İnce anlamlı, düşündürücü ve şakalı söz, espri
Özgün: Yalnız kendine has bir nitelik taşıyan, farklı, orijinal
Payanda: Dayanak
Realite: Gerçeklik
Sav: İddia, tez
Süreğen: Sürüp giden
Tem: Tema
Yadsımak: İnkar etmek, yabancı kalmak
Yazın: Edebiyat
Yetke: Otorite
Yoğunluk: Yazıda birçok anlamın bir arada olması
Salık vermek: Öğüt vermek, tavsiye etmek
Kanıksamak: Alışmak
Kurgu: Gerçekliğin farklı alanlarından alınan çeşitli parçaların, doğrudan doğruya, “biçimci” görüşlere uygun olarak birleştirilmesi.
Adapte: Uyarlanmış
Ahenk: Uyum, düzen
Aktüel: Güncel, edimsel
Alafranga: Batı tarzında, Türk geleneklerine uygun olmayan
Betik: Yazılı olan şey, kitap, mektup, tezkere, pusula
Biçem: Üslup, tarz, anlatım biçimi
Çeşni: Çeşit, tat, hoşa giden özellikler
Dejenere: Yozlaşmış, aslını koruyamamış     
Diksiyon: Duru, kurallara uygun güzel konuşma
Dikte etmek: Bir düşünceyi zorla kabul ettirmek
Dinleti: Bir topluluğa bir şeyler anlatmak, konser
Doğaçlama: İrticalen, metne bağlı kalmadan içinden geldiği gibi konuşma
Doğaüstü: Doğa yasalarına uymayan, doğa yasalarıyla açıklanamayan, tabiatüstü.                                                                                                                                                                                                                                         
Doğallık: Olduğu gibi yansıtma durumu. Süse, sanata girmeden anlatma.                                                                                                                                                                                                                                                         
Duruluk: Gereksiz sözcüklere yer vermeme. En kısa yoldan aktarma.
Duyarlık: Duyum ve duyguları algılayabilme yeteneği, hassaslık, hassasiyet.
Duyu: İnsanların ve hayvanların, dış dünyanın uyaranlarını görme, işitme, koklama, dokunma ve tatma organlarıyla algılama yeteneği, duyum.
Duyuş: Seziş. Sezme işi.
Düş: Gerçekleşmesi istenen şey, umut. Gerçek olmayan şey, imge, hayal.
Düşsel: Düş ile ilgili, hayalî.
Düşünsel: Düşünce ile ilgili, düşünce sonucu ortaya çıkan, düşünceye dayanan, fikrî.
Düzyazı: Şiir olmayan söz ve yazı, nesir, mensur, inşa.
Ebru: Kâğıt süslemeciliğinde kitre, kola vb. yapıştırıcılarla yoğunlaştırılmış su üzerine, neft yağı ile sulandırılmış yağlı boya damlatılarak yapılan ve kâğıda geçirilen süs.
Eleştiri: Bir edebiyat veya sanat eserini her yönüyle anlaşılmasını sağlamak ve
değerlendirmek amacıyla yazılan yazı türü, tenkit, kritik.
Eleştirmen: Eleştiri yazıları yazan kimse, eleştirmeci, tenkitçi, münekkit.
Estetik: Sanatta ortaya konulan güzellik.
Evrensel: Bütün insanlığı ilgilendiren, âlemşümul, cihanşümul, üniversal.
Fantastik: Gerçekte var olmayan, gerçek olmayan, hayalî.

Gerçeküstü: Gerçeği aşan, gerçeğin üstündeki gerçek, sürrealite.
Göreceli: Kesin olmayan, kişiden kişiye değişebilen.
Gözlem: Bir nesnenin, olayın veya bir gerçeğin, niteliklerinin bilinmesi amacıyla,
dikkatli ve planlı olarak ele alınıp incelenmesi, müşahede.
Güncel: O gün yada yakın zaman aralığında geçen her şey.
İçerik: Sözlü veya yazılı anlatımda verilmek istenen öz, düşünce, duygu ve imgelerin bütünü.
İçgüdü: Doğuştan gelen.
İçtenlik: Yapmacıksız, içten geldiği gibi anlatma.
İmbik: Damıtmaya yarayan, damıtma işinde kullanılan araç, damıtıcı.
İmge: Zihinde tasarlanan ve gerçekleşmesi özlenen şey, düş, hayal, imaj, hülya.
İnandırıcılık: Anlatılanların doğru olduğuna inanılmasının sağlanması.
İrdelemek: Bir konunun incelenmesi ve eleştirilmesi gereken bütün yönlerini birer
birer incelemek, araştırmak, tetkik ve tetebbu etmek, mütalaa etmek.
İroni: Söylenen sözün tersini kastederek kişiyle veya olayla alay etme. Gülmece.
İşlev: Görev, fonksiyon.
İzlenim: Bir durum veya olayın duyular yolu ile insan üzerinde bıraktığı etki, intiba, imaj.
Kanı: İnanç, düşünce, kanaat.
Karakter: Bir eserde duygu, tutku ve düşünce yönlerinden ele alınan kimse.
Kaygı: Üzüntü, endişe duyulan düşünce, tasa.
Kesit: Ayırıcı özellikleriyle belirlenen süreç, bölüm.
Kişisel: Kişi ile ilgili, kişiye ilişkin, kişinin kendi malı olan, şahsi, zatî.
Köken: Bir şeyin çıktığı, dayandığı temel, biçim, neden veya yer, menşe.
Kuram: Belirli bir konudaki düşüncelerin, görüşlerin bütünü. Sistemli bir biçimde düzenlenmiş
birçok olayı açıklayan ve bir bilime temelolan kurallar, yasalar bütünü, nazariye, teori.
Kurgu: Uygulamaya geçmeyen yalnız bilmek ve açıklamak amacını güden düşünce.
Kültür: Bir topluma özgü düşünce ve sanat eserlerinin tümü.
Kültürel:  Kültüre ilişkin, kültürle ilgili.
Lirik: Çok etkili, coşkun, genellikle kişisel duyguları dile getiren.
Mistik: Açıklanamayan, akıl dışı.
Nesnel: Objektif, yorumsuz, herkesçe aynı kabul edilen.
Olgu: Birtakım olayların dayandığı sebep veya bu sebeplerin yol açtığı sonuç, vakıa.
Edebî eserlerde olayı geliştiren davranış, iş.
Ölçüt: Bir yargıya varmak veya değer vermek için başvurulan ilke, kıstas, mısdak, kriter.
Öz eleştiri: Bir kişinin kendi davranışları üzerine yönelttiği eleştiri, otokritik.
Özgü: Birine veya bir şeye ait olan.
Özgünlük: Başkasına benzememe, ayırt edilebilme.
Özlülük: Az sözle, çok şey anlatma.
Özümlemek: Herhangi bir şeyi öz malı durumuna getirmek, benliğine yerleştirmek.
Özümsemek: Herhangi bir şeyi öz malı durumuna getirmek, benliğine yerleştirmek.
Özveri: Bir amaç uğruna veya gerçekleştirilmesi istenen herhangi bir şey için kendi çıkarlarından vazgeçme, fedakârlık.
Realite: Gerçek.
Sağduyu: Doğru, akla uygun yargılar verme yeteneği, aklıselim, hissiselim.

Şey : Her şey ve hiçbir şey olan şeye şey denir.
Saptamak: Bir şeyi belirgin kılmak, tespit etmek.
Sav: İddia, savunulan düşünce.
Sentez: Yalından karmaşık olana, külliden cüziye, zorunludan
olasıya, ilkeden onun uygulanmasına, genel yasadan bireysel durumdan                                                                                                                                                                                                                                                                              nedenden etkiye, öncülden varılan sonuca giden düşünme biçimi, bireşim, terkip.
Sezgi: Sezme yeteneği, feraset. Açık bir kanıt olmaksızın, olmuş veya olacak bir şeyi anlamak, kestirmek, hissetmek.
Söz Dağarcığı: Bir dilde kullanılan veya bir kimsenin bildiği, kullandığı sözlerin bütünü, söz varlığı, vokabüler, kelime hazinesi.
Süreç: Devam eden zaman. Birbirini takip eden olaylar dizisi.
Şematik: Bir edebiyat eserinin, bir tasarının planı, biçimi.
Tekdüzelik: Tekdüze olma durumu, yeknesaklık, biteviyelik, monotonluk.
Tema: Öğretici veya edebî bir eserde işlenen konu, düşünce, görüş.
Terim: Bir bilim, sanat, meslek dalıyla veya bir konu ile ilgili
özel ve belirli bir kavramı karşılayan kelime.
Tip: Hikâye, roman, tiyatro gibi uzun anlatıma dayalı edebî
eserlerde kişi kadrosu içinde yer alan ve belli bir düşüncenin, topluluğun zihniyetini ve ideolojinin temsilciliğini yüklenen kişi.
Tutku: Güçlü istek ve eğilimin yöneldiği amaç.
Tutum: Tutulan yol, davranış.
Üslup: Sanatçının görüş, duyuş, anlayış ve anlatıştaki özelliği
veya bir türün, bir çağın kendine özgü anlatış biçimi, biçem, tarz, stil.
Varsayım: Bir an için var olduğunu düşünme.
Virtüöz: Herhangi bir müzik aracını büyük ustalıkla çalabilen sanatçı.
Yalınlık: Açık, süsten ve zorlamadan uzak, kolayca anlaşılabilen anlatım, sadelik.
Yapıt: Bir emek sonucunda ortaya konulan ürün, eser.
Yazım: Bir dilin belli kurallarla yazıya geçirilmesi, imla.
Yazın: Olay, duygu, düşünce ve hayallerin dil aracılığı ile biçimlendirilmesi sanatı.
Yazınsal: Edebî.
Yeğlemek: Diğerlerinden daha üstün görüp bir şeye yönelmek, yeğ tutmak, tercih etmek.
Yeti: Bir işi yapabilme gücü.
Yetkin: Gerekli seviyeye ulaşmış, mükemmel.
Yorum: Bir yazının veya bir sözün, anlaşılması güç yönlerini açıklayarak aydınlığa kavuşturma, tefsir.
Zanaat: El ustalığı isteyen işler.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Yoğunluk: Anlamın derinde olması, zor anlaşılmak
Yadsımak: İnkar
Kalıcılık: Dün, Bugün ve Yarında değerini korumak
Mihenk (taşı):Birinin
değerini, Ahlakını Anlamaya yarayan ölçüt
Kelli – Felli: Kılığı kıyafeti düzgün olgun ve gösterişli kimse
Kanıksamak: Tekrar eden bir olaya alışmak
Çekingen: Ürkek – Utangaç
Çekimser: Kararsız- eğilim göstermekten kaçınan
2
Nasıl yapılır? / Fotoğraflardaki arka plan nasıl silinir?
« Son İleti Gönderen: D®agon 17 Ağustos 2021, 09:44:34  »
Fotoğraflardaki arka planı silme artık çok daha kolay!
Fotoğraflardaki arka planları temizlemek kimisi için oldukça zor bir işlem olarak görülebilir. Fakat, bu site sayesinde fotoğraflardaki arka planı silme işlemi artık çok daha kolay bir hale getirildi!

Soruna çözüm olması amacıyla kullanıma sunulan Remove Bg adlı web sitesi sayesinde fotoğraflardaki arka planı silme artık çok daha kolay bir hale getirilmiş durumda. Söz konusu bu site sayesinde fotoğlarınızdaki arka planları 5 saniye içinde silebileceğinizi belirtelim.

Oldukça basit bir arayüze sahip olan internet sitesi bünyesinde bulundurduğu yapay zeka sayesinde, yukarıda belirtiğimiz gibi 5 saniye içerisinde fotoğraflarınızdaki arka planları temizleyebiliyor.

Herhangi bir ücret ödemeden ve üye olmadan kolay bir şekilde erişebileceğiniz site ile birlikte artık daha fazla zaman harcamadan arka planları kolaylıkla temizleyeceksiniz.

 leftt  https://www.remove.bg/
3
1. Günlük hayatta kullandığımız kelime ve ifadelerin bazılarının kaynağı dindir. Bu ifadeler dilimize
ve kültürümüze yerleşmiş, hayatımızın ayrılmaz parçaları olmuştur.
Buna göre hangisi günlük hayatımızda kullandığımız dinî ifadelerden biridir?
A) Kolay gelsin
B) Günaydın
C) MaşAllah
D) Merhaba

2. Babaannesiyle pazar alışverişine giden Aysun,
— Babaanne, alışveriş yaptıktan sonra pazarcı teyzelere ve amcalara ne dememiz gerekiyor,
diye sordu.
Babaannesinin Aysun’a verdiği cevap aşağıdakilerden hangisidir?
A) Allah bereket versin.
B) Allah şifa versin.
C) Allah sabır versin.
D) Allah rahatlık versin.

3. Allah’ın yüceliğini ve tüm varlıklardan üstün olduğunu vurgulama ifadesi hangisidir?
A) Salavat
B) Şükür
C) Hamd
D) Tekbir

4. İnsanlar konuşmalarına genellikle selamlaşma ile başlar.
Aşağıdakilerden hangisi aynı zamanda bir dua olan ve İslam dininin tavsiye ettiği
selamlaşma ifadesidir?
A) Merhaba
B) Günaydın
C) İyi günler
D) Selamün aleyküm

5. Dördüncü sınıf öğrencisi Ömer, din kültürü ve ahlak bilgisi dersi ödevini yapmaktadır. Ödevinde
iki tane boşluk doldurma sorusu vardır. Sorular şunlardır:
• Yüce Allah’ın izin verdiği ve serbest bıraktığı iş ve davranışlara - - - - denir.
• Allah’ın yapılmasını kesin olarak yasakladığı söz ve davranışlara - - - - denir.
Ömer’in yukarıdaki soruları doğru cevaplaması için boşluklara sırasıyla yazması
gereken kavramlar hangileridir?
A) helal - haram
B) haram - sevap
C) helal - sevap D) haram - helal

6. Ceren Öğretmen: Günlük hayatımızda dinî ifadeleri doğru ve yerinde kullanırsak hem Allah’ın
sevgisini kazanmış hem de insanlarla olan ilişkilerimizde doğru bir yol izlemiş oluruz.
Ahmet: Yolculuğa çıkan birine “Allah’a emanet ol!” derim.
Ali: Bebeği olan bir aileye “Allah bağışlasın.” derim.
Ayşe: Yapacağım bir iş için “İnşAllah.” derim.
Fatma: Yemeğe başlarken “Allah korusun!” derim.
Yukarıdaki öğrencilerden hangisi dinî ifadeyi yanlış yerde kullanmıştır?
A) Ahmet
B) Ali
C) Ayşe
D) Fatma

7. Allah’ı yüceltmek amacıyla söylenen “tekbir” ifadesi, günlük hayatımızda farklı durum ve
amaçlarda kullanılır.
Aşağıdakilerin hangisi bunlardan biri değildir?
A) Namaza başlamak için
B) Kurban Bayramı günlerinde
C) Hz. Peygamber’in adı anılınca
D) Ezan sözlerinde

8. “Rabb’inizden bağışlanma dileyin, sonra ona tövbe edin. Şüphesiz Rabb’im çok merhametlidir,
çok sevendir.” (Hûd suresi, 90. ayet)
Bu ayette, yapılması istenen dua hangisi olabilir?
A) Elhamdülillah
B) İnşAllah
C) Estağfirullah
D) SübhânAllah

9. Elif: Allah en büyüktür.
Mehmet: Allah ona (Hz. Muhammed) slata ve selam eylesin.
Elif ile Mehmet’in söylediği ifadeler, aşağıdaki kavramlardan hangilerinin anlamıdır?
A) Tekbir - Salavat
B) Salavat - Sübhaneke
C) Tekbir - Sübhaneke
D) Salavat - Selam

10. Eymen, öğle arası arkadaşlarını yemeğe davet etmişti. Hepsi yemeğe besmele ile başladı.
Yemekten sonra da verdiği bu nimetlerden dolayı Allah’a şükrettiler.
Bu metinde kastedilen iki dinî ifade aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla verilmiştir?
A) Bismillâhirrahmânirrahîm - Estağfirullah
B) SübhânAllah - Elhamdülillah
C) Bismillâhirrahmânirrahîm - Elhamdülillah
D) SübhânAllah - Estağfirullah

11. Yüce Allah Kur’an-ı Kerim’de “Yalnız beni anın ki ben de sizi anayım. Bana şükredin, sakın
nankörlük etmeyin.” (Bakara suresi, 152. ayet) ayetiyle kendisine şükredilmesini ve böylece
nankörlükten uzak durulmasını emretmektedir.
Buna göre hangisi Allah’a şükür için kullanılan ifadelerdendir?
A) Elhamdülillah B) İnşAllah
C) Estağfirullah D) MaşAllah

12. Hayvanları korumak .... SEVAP
Yukarıdaki şemada noktalı yerlere hangisi getirilemez?
A) Başkaları ile iyi geçinmek
B) Yaşlılara yardım etmek
C) Çevreyi korumak
D) Düşüncesizce davranmak


13. Aşağıdaki şemada günlük konuşmalarda kullandığımız bazı dinî kavramlar ve onlarla ilişkili
açıklamalar verilmiştir.


Şemadaki kavramlarla açıklamaların doğru eşleşmesi için ortada verilen şekil,
ok yönünde (saat yönünde) kaç çeyrek tur döndürülmedir?
A) 1    B) 2     C) 3     D) 4

14. Seçeneklerde verilen Allah’ın isimlerinden hangisi besmelede geçmektedir?
A) Selam
B) Kerim
C) Rahim
D) Aziz

15. ● Bismillâhirrahmânirrahîm
● SübhânAllah
● Elhamdülillah
● Allâhu ekber
Aşağıdakilerden hangisi, yukarıdaki dinî ifadelerden birinin anlamı değildir?
A) Allah en büyüktür. B) Hamd, Allah içindir.
C) Allah’tan başka ilah yoktur. D) Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.

16.
I. Allah kabul etsin.
III. Allah zihin açıklığı versin.
II. Allah bereket versin.
IV. Allah bağışlasın.
Yukarıdaki “görsel ve ilgili olduğu dinî ifade” eşleştirmelerinden hangileri doğrudur?
A) I ve II
B) I ve IV
C) II ve III
D) III ve IV

17. Din, akıl sahiplerini kendi istek ve hür iradeleri ile hayırlı olan şeylere sevk eden ilahi kurallardır.
Bu kurallar davranışlarımızı etkilediği gibi dilimizi de etkiler. Günlük konuşma dilimizde, kaynağını
dinden alan birçok ifade vardır. Bunlara “dinî ifadeler” denir.
Bu metinde hangisinden bahsedilmemiştir?
A) Dinî kuralların neler olduğundan
B) Dinin özet bir tanımından
C) Günlük dildeki dinî ifadelerin kaynağından
D) Dinin konuşma dili üzerindeki etkisinden

18. Hz. Muhammed (sav.), bir gün arkadaşlarına besmele ile yemeğe başlanması durumunda
yemeğin, yiyenler açısından daha doyurucu olacağını ifade etmiştir.
Buna göre Hz. Peygamber “besmele”nin hangi özelliğini vurgulamıştır?
A) Allah’ı hatırlatma
B) Dua olma
C) Bereket getirme
D) Ayet olma

19.
Irmak, katıldığı satranç turnuvasında birinci olduğu için altın madalya ve kupa kazandı. Irmak,
madalya ve kupa almanın mutluluğuyla eve dönerken yolda, çok susadığı belli olan bir köpek
gördü. Hemen kupasına su doldurdu ve onu köpeğe içirdi. O sırada köpeğin sahibi geldi ve bu
davranışından dolayı Irmak’a çok teşekkür etti. Irmak’a “Allah senden razı olsun kızım. Allah da
sana yaptığın bu güzel davranışın karşılığını kat kat versin.” diyerek dua etti.
Buna göre yukarıdaki duada kastedilen ve Allah’ın, insanların güzel davranışlarının
karşılığı olarak vereceği mükâfat hangisidir?
A) Helal
B) Haram
C) Günah
D) Sevap

20. Sübhaneke duasının içeriğinde aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Seni daima överim. B) Senin adın kutludur.
C) Senden bağışlanma dilerim. D) Senin şanın her şeyden üstündür.

21.
Sevap Kişinin iman, ibadet, ahlak ve tüm güzel davranışlarının karşılığı olarak Yüce Allah
tarafından kendisine verilen mükâfattır.
Günah Allah’ın yapılmasını kesin olarak yasakladığı söz ve davranışlardır.
Helal Yüce Allah’ın izin verdiği ve serbest bıraktığı iş ve davranışlardır.
Haram İslam dininin emir ve yasaklarına aykırı davranılmasının karşılığıdır.
Tabloda verilen kavramlar ve anlamlarının doğru eşleştirilmesi için hangi iki kavramın
yer değiştirilmesi gerekir?
A) Günah - Helal
B) Haram - Sevap
C) Sevap - Helal
D) Günah - Haram

22. Elif: Aras, yaz tatili sona erdi. Bu akşam yola çıkacağız.
Aras: Güle güle arkadaşım. Hayırlı yolculuklar. İnşAllah iki hafta sonra tekrar görüşürüz.
Elif: Âmin. - - - -.
Bu karşılıklı konuşmada boş bırakılan yere yazılması gereken ifade hangisidir?
A) Allah’a şükürler olsun.
B) Allah’a emanet ol.
C) Allah eksik etmesin.
D) Allah sabır versin.

23. “Verdim onu, aldım onu
Selamettir başı sonu
Mutluluğun odur yolu
Her çeşidi rahmet dolu.”
Bu dörtlükte hangi dinî ifadeden bahsedilmektedir?
A) Besmele
B) Salavat
C) Tekbir
D) Selam

24.
● Hz. Peygamber’in öğrettiği dualardandır.
● Allah’ın yüceliğini ifade eder.
● Tekbir ile namaza başladıktan hemen sonra ilk okunan duadır.
● Çocuklara öğretilen ilk dualardandır.
Yukarıda sözü edilen duanın adı hangisidir?
A) Âmentü
B) Sübhaneke
C) Salavat
D) Eûzü besmele

25. Hz. Peygamber, bir gün Enes b. Malik’e şu tavsiyede bulunmuştur: “Yavrucuğum! Kendi ailenin
yanına girdiğinde onlara selam ver ki sana ve ev halkına bereket olsun.”
Hz. Peygamber’in Enes b. Malik’e tavsiye ettiği dinî ifade hangisidir?
A) Estağfirullah B) SübhânAllah C) Elhamdülillah D) Selamün aleyküm

26. “Allah’ım! Sen tüm eksikliklerden uzaksın.”
Bu ifade aşağıda adları verilen dualardan hangisine aittir?
A) Salavat
B) Sübhaneke
C) Âmentü
D) Eûzü besmele

27. Ahmet öğle yemeğini yemek için sofraya oturdu. Bir iki lokma yedikten sonra kardeşi Veysel onu
uyardı:
 Abi bir şeyi unuttun, fark ettin mi?
 Neyi unuttum Veysel?
 “Allah’ın adıyla” yemeğe başlamayı.
Hangisi kardeşinin Ahmet’e hatırlattığı ifadedir?
A) Selamün aleyküm B) Elhamdülillah C) Allâhu ekber D) Besmele

28. Hz. Peygamber’in adı anıldığında veya duyulduğunda söylenen dua ifadesidir.
Sözü edilen ifade hangisidir?
A) Salatüselam
B) SübhânAllah
C) Besmele
D) Tekbir

29. Minarelerden günde 5 vakit okunan ezanın başında “Allâhu ekber, Allâhu ekber!” sözlerini
duyarız. Bu sözler, “Allah en büyüktür.” anlamına gelir.
Bu dinî ifade hangisidir?
A) Selam
B) Hamd
C) Besmele
D) Tekbir

30. Hangisi günlük konuşmalarımızdaki dinî ifadelerden biridir?
A) Allah razı olsun. B) Gözün aydın!
C) Güle güle kullan. D) Kendine iyi bak!

31. Aşağıdakilerden hangisi dinî ifadelere örnektir?
A) Ne de güzel söylediniz!
B) İnşAllah yarın görüşürüz.
C) Lütfen şöyle buyurun.
D) Hoş geldiniz!

32. I. Allah yardımcınız olsun.
II. Allah mübarek eylesin.
III. Allah kazalardan korusun.
Yukarıdaki cümlelerden hangileri “dua” niteliğindedir?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III

33. Hz. Peygamber biz Müslümanlara bir işe başlarken besmele çekmeyi öğütlemiştir. Böylece
işimize Allah’ın adını anarak başlamış ve gücü her şeye yeten Allah’a sığınıp ondan yardım
dilemiş oluruz.
Buna göre hangisi günlük hayatta besmele ile başlanan durumlardan biri değildir?
A) Sabah yataktan kalkarken B) Yemeğe başlarken
C) Bir arkadaşla karşılaşırken D) Ders çalışmaya başlarken

34. Bugün Can ve Özge’nin okulda ilk günleri. Babaanneleri onları okulun kapısına kadar uğurlayıp
onlara güzel dileklerde bulunup dua etti.
Buna göre hangisi Can ve Özge’nin babaannesinin, onlar için söylemiş olduğu
dualardan biri olamaz?
A) Allah kabul etsin. B) Allah kolaylık versin.
C) Allah’a emanet olun. D) Allah zihin açıklığı versin.

35. Hz. Muhammed (sav.) bir gün altı arkadaşı ile birlikte yemek yiyordu. Bu sırada dışarıdan bir kişi
gelip yemeğe oturdu. Yemeği iki lokmada hemen bitirdi. Bunun üzerine Hz. Peygamber şöyle
dedi: “Şayet o besmele çekseydi, yemek hepimize yeterdi.”
Bu hadiste Hz. Muhammed’in (sav.) vurguladığı dinî ifade aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bismillâhirrahmânirrahîm B) Selamün aleyküm
C) Elhamdülillah D) MaşAllah

36.
Selamün aleyküm. Aleyküm selam.
Hangisi, yukarıdaki iki arkadaşın karşılıklı selamlaşmalarında birbirlerine verdikleri
mesajlardan biri olamaz?
A) Barış ve güven B) Sabır ve başarı
C) Sevgi ve saygı D) Dostluk ve samimiyet

37. Arkadaşlarının veya büyüklerinin yanına her gittiğinde selam veren Ayhan’a arkadaşları
neden sürekli selam verdiğini sormuştur. Ayhan “- - - -.” diyerek selam vermenin öneminden
bahsetmiştir.
Bu metinde boş bırakılan yere, hangisinin yazılması uygun değildir?
A) Selam, insanlar için iyi dilekte bulunmaktır
B) Selamlaşmak, Müslümanlığın güzelliklerindendir
C) Selamlaşmak, kişinin kendini düşünmesidir
D) Selam; huzur, barış ve sevginin bir ifadesidir

38.
Sevgili arkadaşlar!
Günlük hayatta çevremizdeki insanların birçok
güzel ifade kullandıklarına şahit oluyoruz. Bu
ifadelerden önemli bir bölümü, İslam dininin
etkisiyle dilimize yerleşmiştir.
Aşağıdaki cümlelerden hangisinde buna örnek olan dinî bir ifade kullanılmıştır?
A) Birinden ayrılırken ona “Allah’a emanet ol.” deriz.
B) Yeni araba alan birine “Güle güle kullan.” deriz.
C) Hasta ziyaretine gittiğimizde “Geçmiş olsun.” deriz.
D) Yatmaya giderken evdekilere “İyi geceler.” deriz.

39. ● Allah’ın her şeyden üstün olduğunu vurgulama ifadesidir.
● Namaza başlama sözüdür.
● Günlük konuşmalarda sevinçli veya coşkulu durumlarda Allah’ın yüceliğini dile getirmek
için kullanılır.
Sözü edilen ifade aşağıdakilerden hangisidir?
A) Salavat B) Besmele C) Tekbir D) Selam

40. Müslümanlar Hz. Muhammed’e (sav.) olan sevgilerini, ona dua ederek ve selam göndererek
gösterirler. Bu amaçla yapılan güzel dualara “salavat” denir. Salavat, “Dua, bereket ve selam
onun üzerine olsun.” gibi anlamlara gelir.
Hangisi bir salavat ifadesidir?
A) Sallallâhu aleyhi ve sellem
B) Selamün aleyküm
C) Radiyallâhu anh
D) Hamdolsun

41. I. Her fırsatta Allah’ı anmak
II. Allah’tan yardım dilemek
III. Her şeye gücü yeten Allah’a sığınmak
Yaptığı işlere besmele çekerek başlayan biri, yukarıdakilerden hangilerini yapmış olur?
A) Yalnız III
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III

42.
Hz. Peygamber, bir hadisinde “Bir Müslüman ağaç diker de o ağaçtan bir insan, hayvan ve
kuşlar faydalanırsa bu faydalanılan şey, Müslüman için sadaka olur.” buyurmuştur.
Bu hadis doğrultusunda hareket eden bir Müslüman’ın, bu davranışının karşılığında elde
edeceği mükâfat hangi dinî terim ile ifade edilir?
A) Sevap
B) Helal
C) Ödül
D) Puan

43. Bizler günlük yaşantımızda kendimiz veya başkaları için çeşitli dualar ederek iyi dileklerimizi
belirten dinî ifadeler kullanırız. Bu dinî ifadeleri, yerinde kullanmamız gerekir.
Aşağıdakilerden hangisinde dinî ifade doğru yerde kullanılmıştır?
A) Zehra yolculuğa çıkan arkadaşına “Allah zihin açıklığı versin.” dedi.
B) Meral Teyze karşıya geçerken kendisine yardım eden Murat’a “Allah razı olsun.” dedi.
C) Hatice, arkadaşının yeni doğan kardeşi için “Allah kavuştursun.” dedi.
D) Ahmet oyuncak alan arkadaşına “Allah analı babalı büyütsün.” dedi.

44. “Yaratan Rabb’inin adıyla oku!” (Alak suresi, 1. ayet)
Müslümanlar, Allah’ın bu öğüdüne kulak verir ve bir işe başlarken Allah’ın adını anarlar.
Buna göre, bir işe Allah’ın adını anarak başlamak için kullanılan ifade hangisidir?
A) Lâ ilâhe illAllah
B) Bismillâhirrahmânirrahîm
C) Elhamdülillah
D) Selamün aleyküm

45. Allah’ın tüm eksiklik ve kusurlardan uzak, en yüce olduğunu ifade eden dinî ifadedir.
Yukarıda açıklaması verilen ifade hangisidir?
A) Salavat
) Estağfirullah
C) SübhânAllah
D) Şükür

46. “- - - -” diyerek sofraya oturan Ayşe, yemekten sonra Allah’a “- - - -” yemeği yapan teyzesine
“- - - -” demiştir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla yazılması gereken ifadeler
hangileridir?
A) Bismillah - sabrederek - Eline sağlık.
B) Estağfirullah - şükrederek - Gözün aydın olsun!
C) Bismillah - hamdederek - Eline sağlık.
D) Elhamdülillah - dua ederek - Afiyet olsun.

47. ■ Salavat
■ Tekbir
■ Tövbe
■ Hamd
▲ Elhamdülillah
▲ Allâhu ekber
▲ Sallallâhu aleyhi ve sellem
Kare ile belirtilen kavramlar, üçgen ile belirtilen ifadeler ile doğru eşleştirildiğinde
hangisi dışarıda kalır?
A) Salavat B) Tekbir C) Tövbe D) Hamd

48. Öğretmen, derste öğrencilerine, “Allah’ın verdiği nimetlere teşekkür ederken hangi ifadeleri
kullanırız?” sorusunu yöneltmiş ve öğrenciler şu cevapları vermişlerdir:
Ayşe: “Allah’a şükürler olsun.”
Sevgi: “Bismillâhirrahmânirrahîm.”
Mete: “Estağfirullah.”
Ahmet: “Elhamdülillah.”
Buna göre hangi öğrenciler öğretmenin sorusunu doğru cevaplamıştır?
A) Ayşe - Ahmet B) Ahmet - Sevgi C) Sevgi - Mete D) Ayşe - Mete

49. I. Bismillâhirrahmânirrahîm. (Besmele)
II. Selamün aleyküm. (Selam)
III. Allâhu ekber. (Tekbir)
IV. Sallallâhu aleyhi ve sellem. (Hamd)
Yukarıdaki dinî ifadelerden hangisinin yay ayraç ( ) içinde verilen adı yanlıştır?
A) I B) II C) III D) IV

50. Hz. Muhammed’e (sav.) duyulan sevgi ve saygıyı belirten dua ifadesi hangisidir?
A) Tekbir
B) Selam
C) Salavat
D) Şükür

51. “İnsanın tüm samimiyetiyle Rabb’ine yönelmesi, isteklerini O’na iletmesi, O’ndan yardım dilemesi
ve O’na güvenmesi”, aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir?
A) Helal
B) Dua
C) Salavat
D) Sevap

52. “Sallallâhu aleyhi ve sellem (sav.)” ifadesi, Hz. Peygamber’e duyulan sevgiyi ve saygıyı
göstermek için kullanılan dua ifadesidir.
Bu ifadeyi karşılayan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tekbir
B) Hamd
C) Tevhid
D) Salavat

CEVAP ANAHTARI
1. C
2. A
3. D
4. D
5. A
6. D
7. C
8. C
9. A
10. C
11. A
12. D
13. B
14. C
15 C
16. D
17. A
18. C
19. D
20. C
21. D
22. B
23. D
24. B
25. D
26. B
27. D
28. A
29. D
30. A
31. B
32. D
33. C
34. A
35. A
36. B
37. C
38. A
39. C
40. A
41. D
42. A
43. B
44. B
45. C
46. C
47. C
48. A
49. D
50. C
51. B
52. D

Bu çalışma fasikülü, T.C. Millî Eğitim Bakanlığı
Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından
Ölçme Değerlendirme Merkezlerinin katkılarıyla hazırlanmıştır.
4
Kelime Oyunu / Çok anlayışlı ve sezgili kimse
« Son İleti Gönderen: D®agon 15 Haziran 2021, 02:37:05  »
Cevap: Arif

1. Anlamı (eş anlamlısı):
"Çok anlayışlı ve sezgili (kimse)"

"arif" kelimesinin kökeni; Arapça ʿārif

Hecelenişi / Hecelemesi;
a-rif

arif olan anlar veya anlasın ne demek?
1. Anlamı (eş anlamlısı):
"herkesin anlayacağı kadar açık söylenmeyen bir sözün gerçek anlamını kavrayanlar için söylenen bir söz"

arifane ne demek?
1. Anlamı (eş anlamlısı):
"Yiyeceği ortaklaşa sağlanan (toplantı)"

"arifane" kelimesinin kökeni; Arapça ʿārif + Farsça -āne

2. Anlamı :
"Arif olana yakışacak bir biçimde.

tecahülüarifaneden gelmek ne demek?
1. Anlamı (eş anlamlısı):
"bilmez gibi davranmak"

5
Kelime Oyunu / Soya çekim nedir?
« Son İleti Gönderen: D®agon 15 Haziran 2021, 02:30:34  »
CEVAP: Kalıtım

1. Anlamı (eş anlamlısı):
"Çevre etkileriyle köklü olarak değiştirilemeyen özelliklerin, döllenme sırasında, dişi ve erkeğin kromozomları aracılığıyla bir kuşaktan ötekine geçmesi, soya çekim, irs, irsiyet, veraset"

Hecelenişi / Hecelemesi;
ka-lı-tım
6
Kelime Oyunu / Vatikan'da kullanılan antik bir dil
« Son İleti Gönderen: D®agon 15 Haziran 2021, 02:27:57  »
Latince, Hint-Avrupa dil ailesinin İtalik koluna ait ölü bir dildir. Latin alfabesinin kökeni Etrüsk alfabesi ile Yunan alfabesine dayanır.

Latince, Roma'nın da yer aldığı Orta İtalya'daki Latium bölgesinin dilidir.

1. Anlamı (eş anlamlısı):
"Latin dili"

2. Anlamı :
"Bu dille yazılmış olan"

Hecelenişi / Hecelemesi;
la-tin-ce
7
Kelime Oyunu / Argoda gözetleme
« Son İleti Gönderen: D®agon 15 Haziran 2021, 02:25:26  »
CEVAP: Erkete

1. Anlamı (eş anlamlısı):
"Gözetleme. (Gözetlemek işi, dikiz, dikizleme)"

"erkete" kelimesinin kökeni; Rumca erkete

Hecelenişi / Hecelemesi;
er-ke-te
8
Kelime Oyunu / Ateşli hastalık anlamında Arapça kökenli bir sözcük
« Son İleti Gönderen: D®agon 15 Haziran 2021, 02:23:43  »
1. Anlamı (eş anlamlısı):
"Ateşli hastalık"

"humma" kelimesinin kökeni; Arapça ḥummā

Cümle içinde kullanımı; "Kardeşimi humma yüzünden acile götürdük."

2. Anlamı :
"Sıtma nöbeti"

Hecelenişi / Hecelemesi;
hum-ma
9
Kelime Oyunu / Batıdaki ortaçağ feodelitesinin simgesi olan yapı
« Son İleti Gönderen: D®agon 15 Haziran 2021, 02:21:43  »
1. Anlamı (eş anlamlısı):
"Avrupa'da soylu kimselerin oturduğu, çevresi hendek, sur ve kulelerle çevrili konak."

"şato" kelimesinin kökeni; Fransızca château

2. Anlamı:
"Geniş toprağı olan büyük konut."

Hecelenişi / Hecelemesi;
şa-to
10
Kelime Oyunu / Danimarka'nın resmi dili
« Son İleti Gönderen: D®agon 15 Haziran 2021, 02:19:37  »
Danca: Danimarka'da konuşulan, İskandinavca olarak da bilinen Kuzey Cermen dil ailesinden bir dildir. Dünya çapında, 5,5 milyon kişi tarafından konuşulur.

1. Anlamı (eş anlamlısı):
"Danimarka dili"

2. Anlamı :
"Bu dille yazılmış olan"

Hecelenişi / Hecelemesi;
Dan-ca
Sayfa: 1 2 3 4 5 6 ... 10