Uyanan Gençlik

Son İletiler

Sayfa: [1] 2 3 4 5 6 ... 10
1
Çıkmış Sorular / TARİH 1 - 131 - Çıkmış Sorular
« Son İleti Gönderen: Ders Hocası 20 Aralık 2022, 19:00:58  »
1-Devlet adamlarınca görevden alınan ilk padişah kimdir?
C:Abdülaziz

2-Avrupalıların, ilk kez viyana kongresi sırasında kullandıkları ve 1.dünye
savaşına kadar Osmanlı devletinin topraklarına sahip olmak istedikleri
politikayı ifade eden kavram hangisidir?
C:Şark meselesi

3-Hangisi III.Selim döneminde açılan okullardandır?
C:Mühendishane-i Berr-i Hümayun

4-Osmanlı tarihinde dış borçlanma dönemi hangi savaş sırasında
başlamıştır?
C:Kırım savaşı

5-Hangisi Osmanlı devletinde modern anlamda faaliyet gösteren ilk sosyal
yardım kurumudur?
C:Himaye-i etfal cemiyeti

6-Hangisi sermaye sahipleriyle işçiler arasındaki eşitsizliği, servet refah
farklarını ortadan kaldırma iddiasında olan bir ideolojidir?
C: Sosyalizm

7-Üçlü ittifak ve üçlü itilaf blokları arasındaki ekonomik rekabet hangi
savaşa neden olmuştur?
C:1.Dünya savaşı

8-Rusyanın kutsal yerler sorununu bahane ederek Osmanlı devletine karşı
başlattığı savaş hangisidir?
C:Kırım savaşı

9-17.YY başından itibaren uyguladıkları stratejilerle, denizlerde küresel
ölçekli ticari askeri faaliyetlere girişen devletlerden biri değildir?
C:Safevi

10-Osmanlı devletinin dinyeper ile buk ırmakları arasındaki geniş
topraklardan çekilmesiyle hangi denizlerdeki hakimiyeti sonar ermiştir?
C:Karadeniz

11-hangi antlaşma, viyana kongresinde uygulanacak olan (konferans
diplomasisi) için esin kaynağı olmuştur?
C: Westphalia

12-benzinle çalışan ilk traktör hangi ülkede üretilmiştir?
C:Amerika

13-Osmanlı devletiyle Avusturya’nın diplomatik protokolde eşit olmasını
sağlayan antlaşma hangisidir?
C:Zitvatoruk

14-Kanuni esası ile ilgili hangisi söylenebilir?
C:Türk toplumunun ilk anayasası olduğu

15-1789 Yılında “insan hakları ve yurttaşlık bildirisi hangi ülkede ilan
edilmiştir?
C:Fransa

16-I.Mahmut döneminde hangi devleti verilen kapitülasyonlar sürekli hale
getirilmiştir?
C:Fransa

17-Osmanlı devleti ilk gümüş parayı hangi padişah döneminde
bastırmıştır?
C:Orhan bey

18-Hangisi kanuni esasiyeye göre üyeleri halk tarafından seçilen meclistir?
C: Meclisi Mebusan

19-1430-1912 yılları arasında Osmanlı egemenliğinde kalan ve Osmanlı
devletinin balkanlardaki en önemli limanı haline gelen şehir hangisidir?
C:Manastır

20-Günümüzde islam dünyası, dini günleri hangi takvime göre
belirlemektedir?
C:Hicri

21-Hangisi Lidyalılar ile ilgili doğru bir bilgi değildir?
C:Resim yazısını icat etmişlerdir

22-“varenk muhafızları” hangi imparatorluğun profesyonel asker istihdamı
sonucunda oluşturulmuştur?
C:Bizans

23-Dünyada ilk kez bakır madeni hangi bölgede bulunmuş kullanılmaya
başlanmıştır?
C:Çatalhöyük

24-“şartamhari metinleri” hangisine aittir?
C:Akadlar

25-avrupada merkezi iktidarın gücünü kaybettiği, karışıklıkların ve
güvensizliklerin yerleştiği ortam hangisini ortaya çıkarmıştır?
C:Demokratik yönetimleri

26-Asya hangisinin döneminde “kafanın üstünde altın bir tepsiyle güneşin
doğduğu yerden battığı yere kadar gidilebilir” şeklinde tanımlanacak kadar
güvenli bir yer olmuştur?
C:Cengizhan

27-12hayvanlı türk takvimi ile ilgili hangisi yanlış bir bilgidir?
C:12 yılda bir devir yapar

28-Sümerlerde “basamaklı mabet” anlamına gelen yapıya ne ad verilir?
C:Ziggurat

29-Cengizhan yasasının tamamı bizzat Cengizhan tarafından konulmuş
olmayıp onun emriyle…….alimlerinden biri tarafından yazılmıştır?
Cümledeki boşluğa hangisi getirilmelidir?
C:Uygur

30-Büyük Selçuklu sultanı melikşahın emriyle hazırlanan takvim
hangisidir?
C:Celali takvimi

31-Hangisi Sümerlerde kralın sahip olduğu unvanlardan biri değildir?
C: Başhekim

32-Girit uygarlığının temel ekonomik faaliyeti hangisidir?
C:Deniz ticareti
33-Boncuk ticaretinin öne çıktığı tarihi yol hangisidir?
C:Amber yolu

1. Çatal höyük insanlarının damga mühürleri kullanmaları hangisinin
kanıtıdır?
Özel Mülkiyet

2. Eski paraları inceleyen bilim dalı hangisidir?
Nümizmatik

3. Vareng Muhafızları hangi imparatorluğun profesyonel asker
istihtamı sonucunda oluşturulmuştur?
Bizans

4. Hangisi tarih bilimin kapsamı içinde değerlendirilmez?
Doğal afetlerin oluş nedenleri

5. Türklerin hangi takvimi kullanmaya başlamalarında islamiyeti
kabul etmeleri etkili olmuştur?
Hicri Takvim

6. Hangisi konar göçer bozkır kavimleri ile ilgili doğru bir bilgidir?
Ana geçim kaynaklarının hayvancılık olduğu

7. Temel olarak koruyan ve korunan şeklinde iki taraf vardır
hiyerarşik olarak bir alttaki güçlü olan üstekinin vassalıdır. …..
Hakkında bilgi verilen kavram hangisidir?
Feodalizm

8. Hangisi Asurlular ile ilgili yanlış bir bilgidir?
Bankacılık sistemini oluşturmuşlardır.

9. 12 levha kanunları hangi uygarlık tarafından oluşturulmuştur?
Romalılar

10. Atina’da meclis üyesi olan aristokratlar dini işler dışında kralın
tüm yetkilerini VII asırda ele geçirdirdiler.
Bu durum atinada hangi yönetim şeklinin doğmasına neden
olmuştur. Oligarşi

11. Tarihte bilinen ilk medeniyetler verimli hilal olarak bilinen ….
Mezopotamya

12. Hangisinin yunanistanı istila etmesi deniz kavimleri ege
göçlerinin başlamasına neden olmuştur?
Firigler ya Dorlar

13. Tarih Öncesi devirlerde yaşayan insanların hangisinden
yararlandıkları söylenemez?
Yazı

14. Güney Sibirya ormanlarının kıyısı boyunca devam ederek etilkama
nehirlerinin birleştiği yere kadar uzanan ticaret yolu
hangisidir? Trans Sahra yolu

15. Hangisi mısırlıların uygarlığa katkılarından biridir?
Papürüs kağıdı

16. Girit uygarlığının temel ekonomik faaliyeti hangisidir?
Deniz Ticareti

Bozkır kavimlerinde önemli olan hayvan sürülerinin sağlığı ve
otlakların yeterliliğidir
17. Verilen bilgide bozkır kavimlerinin hangi özelliği
vurgulanmaktadır?
Bağımsız ve Mücadeleci topum yapısına sahip oldukları

18. Tarih bilimi toplumların örf adet gelenek ve yaşayışlarını
incelerken hangi bilim dalından yararlanır ?
Etnografya Cengiz han yasasının tamamı bizzat

19. Cümledeki boş bırakılan yere hangisi getirilmelidir. Uygur
Alfabeleri günümüz alfabesinin temelini oluşturur.
Uygarlığa cam ve boyayı hediye ettiler.
Deniz kabuğu kırmızısı boyanmış kumaşları servet değerindedir.
Hakkında bilgi verilen uygarlık hangisidir Fenikeliler.

20.Zerdüşt ve manihesttirler
Tahta oymacılığında öne çıkmışlardır.
Resim sanatında ustalaşmışlardır.
Hakkında bilgi verilen uygarlık hangisidir ?
Soğdlular

22. Eski yunan şehir devletlerinde tranlık iddialarıyla ortaya
çıkanları engellemek amacıyla hangisi mahkeme kurmuştur?
Solon

23. Kendisini evrenin kralı olarak ilan eden babül hükümdarı
hangisidir?
HamurAbi

24. Lidyalıların Kral yolunu yapmaları hangisine önem verdiklerinin
göstergesidir?
Kara Ticaretine


Abbasiler
dört halife
emeviler
25. Numaralanmış bu dönemler islam devletinde hangi sırayla
yaşanmıştır?
Dört Halifeler – Emeviler – Abbasiler 2-3-1

26. Asya hangisinin döneminde kafanın üstünde altın bir tepsi ile
güneşin doğdu yerle battığı yere kadar gidilebilir Şeklinde
tanımlanabilecek kadar güvenli bir yer olmuştur?
Cengiz Han

27. Hangisi roma uygarlığı döneminde sınıf çatışması sonucunda
ortaya çıkmış sınıflar arası uzlaşma sağlamak amacıyla
hazırlanmıştır? 12 Levha kanunları

28. Şarlman hangi krallığı yönetmiştir?
Frank

29. 12 yılda bir devir yapan takvim hangisidir?
12 Hayvanlı TÜRK takvimi

30. Toplumların örf adet gelenek ve yaşayışlarını inceleyen bilim dalı
hangisidir?
Etnografya

31. Günümüzde islam dünyası dini günleri hangi takvime göre
belirlenmektedir?
Hicri

32. Sümerlerde basamaklı mağbet anlamına gelen yapıya ne ad
verilir?
Ziggurat

33. Boncuk ticaretinin öne çıktığı tarihi yol hangisidir?
Amber Yolu

34. Bir tarihçi kağıtların türlerini tanıyarak belgelerin zamanını
ortayaya çıkarmak için hangi bilim dalından yararlanır?
Papiroloji

35. Hangisi yerleşme yerlerinin doğal yapısıyla ilgilenen bilim
dalıdır? Toponomi

36. Anadoluda karum adı verilen ticaret kolonilerini hangisi
kurmuştur?
Asurlular

37. Hangisi diğerlerine göre taş işlemeciliğinde öne çıkan uygarlıktır.
Frigler
38. Hangisi
 feodal toplumda soylu kökenlilerinden oluşan ve soylu
sınıfının devamını güvence altına alan sınıftır?
Burjuva

39. Geçmişteki insan topluluklarının yaşayışlarını ve birbiriyle olan
ilişkilerini kültür


40. Hangisi Yüz Yılların sınıflandırılmasında milat kavramı için
kullanılır?
HZ İSANIN DOĞUMU

41. Bozkır inanç sistemine göre hangisine kaderin gönderdiği kişi
denilmiştir?
Cengiz Han

42. Yayınladığı Milano bildirisi ile 313 yılında Hristiyanlığı resmen
tanıyan roma imparatoru hangisidir?
Kostantin

43. Hangisi Asurlular ile ilgili yanlış bir bilgidir?
Bankacılık Sistemini Oluşturmuşlardır.
44. Bizans adıyla bilinen imparatorluk hangisidir?
Doğu Roma

45. Tarihte bilinen ilk medeniyetler verimli hilal olarak bilinen
toprak parçasına ?
Mezopotamya

46. Hangisi eski yunan şehir devletlerinde her meslek ve sınıftan
kişiyi bir mahalli organizasyon içinde toplayarak halk ve temelinde
bir meclis oluşturmuştur?
Kileistenes

47. Hangisi geçmişten günümüze meydana gelen olay ve olguların
zamanını tespit ederek sıralayan bilim dalıdır?
Kronoloji

48. Hangisi Ticaret yollarının ülkeler üzerinde yarattığı olumlu
sonuçları örnek olarak gösterilemez?
Devletlerin ticaret yollarını ele geçirmek için askeri harekatlara girişmeleri

49. Hangi çağ bakır taş olarakta adlandırılır?
Kalkolitik

50. Hangisi ölçü ve tartı birimidir?
Metroloji

51. Roma şehirlerinde halk meclisinin toplandığı sorunların görüşülüp karara bağlandığı yapılara ne ad verilir?
Megaron

52. Orta çağda bu yol üzerinden romaya yılda 3 bin ton yiyecek
tatlandırma ve parfüm imalatında
İpek

53. Göbekli tepenin kalıntıları hangi şehirimizde bulunmaktadır
Şanlıurfa

54. Hangisi paleolitik çağa ait yerleşim yerlerinden biridir?
Yarım Burgaz

1.Hangisi orta çağda tüccarların kullandığı konaklama mekanlarındandır?
Kervansaray

2. Bozkır kültürü ve konargöçer yaşam tarzında hangisi geliştirilmemiştir?
Şehir ve kale mimarisi

3. Hangisi Orta çağ da Avrupada görülen yönetim şeklidir?
Feodalite

4. Aşağıdakilerden hangisi Magna Carta Libertatum ile ilgili doğru bir bilgidir?
Tarihin ilk anayasasıdır.

5. Arap yarımadasında İslam devletini aşağıdakilerden hangisi kurmuştur?
Hz. Muhammed
6.Mısırlılar ölümden sonraki yaşama inandıkları için ölüleri mumyalamışlardır. Böylelikle
insan vücudunu tanımışlardır. Bu durum hangi bilim dalında gelişmelerini sağlamıştır?
Tıp

7. Tarihteki tüm takvimlerin ortak noktası aşağıdakilerden hangisidir?
Güneş veya ay yılını esas almışlardır.

8. Anadolu'nun güney doğusundan Mezopotamya'ya kadar olan bölgenin Bereketli Hilal
olarak adlandırılmasının asıl nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
İnsan yaşamına uygun olması

9. "12 Levha Kanunları" aşağıdakilerden hangisi tarafından oluşturulmuştur?
Romalılar

10. Milattan sonra 2018 tarihinin yüzyıl karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?
XXI. Yüzyıl

11. Anadolu'da Buzul Çağı'nın sona ermesine paralel olarak iklim değerlerinin günümüzdeki
koşullarına ulaştığı ve toprakların tarıma elverişli hale geldiği tarih öncesi çağ
aşağıdakilerden hangisidir?
Mezolitik Çağ

12.Altınordu devletinin merkezinden başlayarak ticaret yolları aracılığıyla Avrupaya yayılan
ve tahminen 20 milyon kişinin ölümüne neden olan salgına ne ad verilmiştir?
Kara Ölüm

13.Hangisi Anadolu da kurulan uygarlıklardandır?
Urartular

14. MÖ 3000 yıllarından itibaren insanlar bakır ile kalayı karıştırarak - - - - adı verilen yeni bir
maden türü elde ettiler. Cümledeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
Tunç

15. Aşağıdakilerden hangisi Paleolitik Çağ'a ait yerleşim merkezlerinden biri değildir?
Çatalhöyük

16. Yunan şehir devletlerinde, şehrin en merkezi yerine kurulan, içerisinde konsey, hükümet
ve kamu binaları ile tapınağın bulunduğu yapılara ne ad verilirdi?
Akropolis

17. Geçmişteki insan topluluklarının faaliyetlerini; yer ve zaman göstererek, belgelere
dayanarak, nedensonuç ilişkisi içinde, tarafsız bir şekilde inceleyen bilim dalı aşağıdakilerden
hangisidir?
Tarih

18.. Siyasal gücün bir grubun elinde toplandığı yönetim şekline ne ad verilir?
Oligarşi

19. Bir tarihçi resmi belgelerdeki mühür, arma ve özel işaretlerin verilerini oluşturmak için
aşağıdaki bilim dallarının hangisinden yararlanır?
Heraldik

20. Aşağıdakilerden hangisi tarihin konusu içinde yer alır?
Yazının bulunması

21. Sümerler Ziggurat adını verdikleri yapıların en tepesini, gökyüzünü gözetlemek için
kullanılmışlardır. Bu durum aşağıdaki bilim dallarından hangisinde gelişime sağlamıştır?
Astronomi

22. Tapates denilen kilimleri ve fabl denilen hayvan hikayelerini uygarlığa armağan eden
medeniyet aşağıdakilerden hangisidir?
Frigler

23.Toplumların örf adet gelenek ve yaşayışlarını inceleyen bilim dalı hangisidir?
Etnografya

24. Bir topluluğun iklim değişikliği nedeniyle yaşadığı bölgeden başka bir bölgeye göç
etmesinin nedeni hangisidir?
Coğrafi

25. • Kolonileri aracılığıyla Anadolu'ya yazıyı getirdiler • Başkent Ninova'da ilk kütüphaneyi
kurdular • Arşivcilik alanında geliştiler
Özellikleri verilen uygarlık aşağıdakilerden hangisidir?
Asurlular

26. Moğol İmparatorluğu'nun hukuk ve askerlik işlerini düzenleyen kanun hangisidir?
Cengiz Han Kanunları

27. Çivi yazısını hangi uygarlık bulmuştur?
Sümerliler

28. Hammurabi kanunları hangi uygarlığa aittir?
Babiller

29. Aşağıdakilerden hangisi Roma lmparatorluğu'nun yıkılmasından sonra ortaya çıkan
krallıklardan biri değildir?
Sasani Krallığı

30. Aşağıdakilerden hangisi Türklerin savaş sırasında uyguladıkları sahte geri çekilme
hareketine verilen addır?
Turan Taktiği

31. Dünyada ilk kez bakır madeni aşağıdaki bölgelerden hangisinde bulunmuş ve
kullanılmaya başlanmıştır?
Çayönü

32.Avrupa da Feodalizm hangi imparatorluğun zayıflamasıyla ortaya çıkmıştır?
Roma
33.Hangisi İlk çağ’ın tüccar kavimleri arasında gösterilemez?
Hititler

34.Hangisi fenikelilerin uygarlığa katkılarından biridir?
Günümüz alfabesinin temelini atmaları

35. Orta Çağ Avrupası'nda şehirde yaşayıp özel imtiyazlardan yararlanan zengin tüccar sınıfı
aşağıdakilerden hangisidir?
Burjuvalar

36.İslam Devleti’nin adli askeri mali yapılanması hangi halife döneminde gerçekleşmiştir?
Hz. Ömer

37. Türklerde cinsiyet gözetmeksizin yeri geldiğinde herkesin asker olarak nitelendirilmesi
aşağıdaki tanımlamalardan hangisi ile ifade edilir?
Ordu Millet

38. Aşağıdaki uygarlıklardan hangisi Kral Ticaret Yolu'nu kullanarak Anadolu'da Karum adı
verilen ticaret kolonilerini kurmuşlardır?
Asurlular

39. insanlığın hayat mücadelesi çerçevesinde ulaşılan maddi ve manevi varlıklarla, bilim,
sanat ve kültürel anlamda ulaşılan aşama ve değerlerin tümü, - - - - olarak adlandırılmıştır.
Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
Uygarlık

40. Aşağıdakilerden hangisi yazıt bilimidir?
Epigrafi

41.Aşağıdaki medeniyetlerden hangisiyle Eski Çağ toplumlarında ilahi dine bağlı hukuk
sistemi dönemi başlamıştır?
İbraniler

42. Hangisi kağıt barut ve pusula ile uygarlığa katkıda bulunan medeniyettir?
Çin

43. Aşağıdakilerden hangisi Lidyalılar ile ilgili yanlış bir bilgidir?
Resim yazısını icat etmişlerdir

44.Eski çağ toplumlarında ilahi dine bağlı hukuk sistemi dönemini hangi medeniyet
başlatmıştır?
İbraniler

45. • Roma hukuku kaynakları içerisinde yer alır. • Sınıf çatışması sonucu ortaya çıkmıştır.
• Sınıflar arasında uzlaşma sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.
Hakkında bilgi verilen belge aşağıdakilerden hangisidir?
12 Levha Kanunu

46. Neolitik Çağ'a ait Çayönü sakinlerinin küçük bir dere yatağı kenarında köy kurmaları
aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?
Yerleşik hayat yaşadıklarının

47. Aşağıdakilerden hangisi ticari faaliyetler sırasında tüccarların kullandığı konaklama
mekanlarından biri değildir?
Kapan
2
Çıkmış Sorular / TARİH 1 - 131
« Son İleti Gönderen: Ders Hocası 20 Aralık 2022, 18:54:21  »
1. Tarih öncesi çağlarda insanların, su kaynaklarının kenarındaki düz alanlarda kendiliğinden yetişen yabani buğday, arpa, çavdar gibi tahılları fark edip tüketmeleri hangisine kanıt olarak gösterilebilir?
Toplayıcı yaşam tarzı sürdürdüklerine

2. Avrupa’da burjuva sınıfının güçlenmesi ile hangisi zayıflama sürecine girmiştir?
Feodalite

3. “Tablet Evi” denilen okullar hangi uygarlığa aittir?
Sümerler
 
4. Hangisi Orta Asya’da konargöçer yaşayan Türk toplulukları ile ilgili yanlış bir bilgidir?
Ruhban sınıfı toplum içerisinde güçlü bir konumdaydı.

5. Papirüs kağıdını icat ederek uygarlığa katkıda bulunan topluluk hangisidir?
Mısırlılar

6. Hangisi “12 Hayvanlı Türk Takvimi” ile ilgili yanlış bir bilgidir?
Köktürklerin ve Uygurların kullandığı bilinmektedir

7. Hangisi Hititlerin medeniyete katkılarından biri değildir?
İlk istihbarat örgütünü kurmaları

8. Hangisi kara ticaretinde, seyahat esnasında konaklama yapılan mekanlardan değildir?
Bedesten

9. Romalıların 12 Levha Kanunlarını yapmış olmaları hangi alanda geliştiklerini gösterir?
Hukuk

10. MÖ VI. Yüzyılda Romalı soyluların, devresi halkın yönetmesi, düşüncesine dayanarak kurdukları yeni rejime verdikleri isim hangisidir?
Res Publica

11. İlk çağlardan beri toplumlar arasında ihtiyaç duyduğu ürünleri başkalarından sağlamak ve kendi ürettiği ürünlerden kazanç elde etmek gibi Hayati bir zorunluluk vardır.
Bu durum hangi kavramın ortaya çıkmasında ve gelişmesinde etkili olmuştur?
Ticaret

12. Hangisi Yunan şehir devletlerinden biridir?
Miken

13. Abbasiler döneminde Hindistan Çin Suriye ve Afrika arasında bir ticaret ve kültür merkezine dönüşen şehir hangisidir?
Bağdat

14. Hangisi tarihin konusu içinde yer almaz?
Yeryüzü şekilleri

15. Mısır uygarlığında yazının kullanılmaya başlanması köylü üreticiler ile okuma yazma ve hesap bilenler şeklinde iki sınıfın oluşmasına sebep olmuştur.
Bu bilgileri yazının kullanılmaya başlanmasının hangi alandaki etkisinden bahsedilmiştir?
Toplumsal

16. Hangisi Çin uygarlığının medeniyet dünyasına katkılarından biri değildir?
Harf alfabesi

17. Hangisi “Diplomasi” bilim dalının araştırma konularından biri değildir?
Dillerin ortaya çıkışı

18. Hangisi “12 Levha Kanunu” ile ilgili yanlış bir bilgidir?
Moğol hanedanları tarafından uygulanmıştır

19. Düzenli olarak tekrar eden etkili ve sert iklimsel değişiklikler yüzünden can ve mal güvenliği tehlikeye giren insanlar zaman kavramının bilincine varmışlardır. Hangisi bu durumun sonucunda ortaya çıkan gelişmelerdendir?
Mısırlıların Güneş yılını hesaplamaları

20. Rumi takvime göre malî yılbaşı olarak kabul edilen ay hangisidir?
Mart

21. Dillerin tarihini, gelişimini, değişimini ve diller arası ilişkileri hangi bilim dalı inceler?
Filoloji

22. Paleolitik Çağ’da Anadolu’da yaşayan insanlar, mağaralarda ve Kaya sığınaklarında barınıyor, yabani bitki, meyve ve yabani hayvanlarla besleniyorlardı. Bu bilgiye göre paleolitik Çağ’da Anadolu’da yaşayan insanlarla ilgili hangisi
söylenebilir?
Avcı ve toplayıcı yaşam sürmüşlerdir

23. Orta çağ Avrupa’sında şehirde yaşayıp özel imtiyazlardan yararlanan zengin tüccar sınıfı hangisidir?
Burjuvalar

24. Girit Uygarlığı’nın temel ekonomik faaliyeti hangisidir?
Deniz ticareti

25. Eski Yunan şehir devletlerinde tiranlık iddialarıyla ortaya çıkanları engellemek amacıyla hangisi mahkeme kurmuştur?
Drakon

26. Türklerin kullandığı ilk takvim hangisidir?
12 Hayvanlı Türk Takvimi

27. • Zerdüşt ve Maniheist’dirler.
• Tahta oymacılığında öne çıkmışlardır.
• Resim sanatında ustalaşmışlardır.
Hakkında bilgi verilen uygarlık hangisidir?
Soğdlular

28. Milattan sonra 2018 tarihinin yüzyıl karşılığı hangisidir?
XXI. yüzyıl

29. Cengiz Han Yasası’nın tamamı bizzat Cengiz Han tarafından konulmuş olmayıp, onun emriyle ----- âlimlerinden biri tarafından yazılmıştır.
Cümlede boşluğa hangisi getirilmelidir?
Uygur

30. Bir tarihçi kağıtların türlerini tanıyarak belgelerinin zamanını ortaya çıkarmak için hangi bilim dalından yararlanır?
Papiroloji

31. İran Uygarlığı’nda merkezi yönetime bağlı eyaletlere ne ad verilmiştir?
Satraplık

32. Anadolu'da Buzul Çağı’nın sona ermesine paralel olarak iklim değerlerinin günümüzdeki koşullarına ulaştığı ve toprakların tarıma elverişli hale geldiği tarih öncesi çağ hangisidir?
Mezolitik Çağ

33. Hangisi tarih boyunca kullanılmış olan ticari mekânlara verilen isimlerden değildir?
Sepat

34. Hangi uygarlıkta “Sepat” denilen küçük beylikler kurulmuştur?
Mısır

35. Neolitik Çağ’a ait Çayönü sakinlerinin küçük bir dere yatağı kenarında köy kurmaları hangisinin göstergesidir?
Yerleşik hayat yaşadıklarının

36. Feodal sistemde Seçkin ve profesyonel atlı askerlerden oluşan sınıf hangisidir?
Şövalyeler

37. Bozkır kavimlerinde önemli olan hayvan sürülerinin sağlığı ve otlakların yeterliliğidir. Bu nedenle konargöçer toplumlarda toprağa bağlı ve zorda kalınca köle olmayı dahi kabul eden “teslimiyetçi bir ruh” anlayışına
rastlanmaz.
Verilen bilgide bozkır kavimlerinin hangi özelliği vurgulanmıştır?
Bağımsız ve mücadeleci toplum yapısına sahip oldukları

38. Bozkır kültürü ve konargöçer yaşam tarzında hangisi gelişmemiştir?
Şehir ve kale mimarisi

39. Moğol İmparatorluğu’nun Hukuk ve askerlik işlerini düzenleyen kanun hangisidir?
Cengiz Han Kanunları

40. Hangisi yerleşme yerlerinin doğal yapısı ile ilgilenen bilim dalıdır?
Toponomi

41. Çatalhöyüklülerin buğdayın yanında nohut ve mercimek gibi baklagillerin resimleri hangisiyle uğraştıklarının kanıtıdır?
Tarım

42. Hangi devlet döneminde Bağdat Hindistan Çin Suriye ve Afrika arasında bir ticaret ve aydınlanma merkezine dönüşmüştür?
Abbasi

43. Hangisi Anadolu’da kurulan uygarlıklardandır?
Urartular

44. Hangisi Yazıt bilimidir?
Efigrafi

45. Hangisi Orta çağ Avrupa’sında Zengin tüccarlar sınıfıdır?
Burjuvalar

46. Yayınladığı Milano bildirisi ile 313 yılında Hristiyanlığı resmen tanıyan Roma imparatoru hangisidir?
Konstantin

47. Eski çağ toplumlarında ilahi dine bağlı hukuk sistemi dönemini hangi medeniyet başlatmıştır?
İbraniler

48. Avrupalılar bozkır topluluklarından yeni koşum takımları Demir nallar üzengi ve atlı hücum süvarilerini hangi olay sayesinde öğrenmişlerdir?
Kavimler Göçü

49. Hangisi Eski Yunan şehir devletlerinde her meslek ve sınıftan kişiyi bir mahalle organizasyon içinde toplayarak halk temelinde bir meclis oluşturmuştur?
Kleistenes

50. Eski paraları inceleyen bilim dalı hangisidir?
Nümizmatik

51. Hz. Muhammed’in ölümünden sonra kurduğu devlet teşkilatının başına geçenler hangi unvanı kullanmışlardır?
Halife

52. Çivi yazısını hangi uygarlık bulmuştur?
Sümerler

53. Cengiz Han'ın kağanlıgında Pasifik Okyanusu’ndan Volga Nehri’ne kadar tüm Asya Kıtası'na hakim olan imparatorluk hangisidir?
Moğol

54. Toplumlar arası her türlü siyasi ilişkiler savaşlar ve nedenleri antlaşma metinleri fermanlar ve beratlar üzerine çalışarak sonuçlarını kullanıma sunan bilim dalı hangisidir?
Diplomasi

55. Hangisi ölçü ve tartı bilimidir?
Metroloji

56. I. Abbasiler
II. Dört Halife
III. Emeviler
Numaralanmış bu dönemler, İslam devletinde hangi sırayla yaşanmıştır?
III – I – II

57. Hangisi Roma uygarlığı döneminde sınıf çatışması sonucunda ortaya çıkmış sınıflar arasında uzlaşma sağlamak amacıyla hazırlanmıştır?
12 Levha Kanunları

58. Göbeklitepe kalıntıları hangi şehrimizde yer almaktadır?
Şanlıurfa

59. Geçmişteki insan topluluklarının yaşayışlarında birbirleriyle olan ilişkilerine kültür ve Uygarlıkların yer zaman göstererek belgelere dayanarak tarafsız şekilde neden-sonuç ilişkisi içerisinde inceleyen bilim dalı hangisidir?
Tarih

60. Hangisinin çalışmaları İonya Okulu adını almıştır?
Thales

61. Hangisi Paleolitik Çağ’a ait yerleşim merkezlerinden biri değildir?
Çatalhöyük

62. Hammurabi Kanunları hangi uygarlığa aittir?
Babiller

63. Takasa dayalı ekonomiden paraya dayalı bir ekonomiye geçişi temin ettiler.
En büyük zaafları ücretli askerlerden oluşan savunma sistemleridir?
Hakkında bilgi verilen ilk çağ uygarlığı hangisidir?
Lidyalılar

64. İnsanlığın hayat mücadelesi çerçevesinde ulaşılan maddi ve manevi varlıklarla bilim sanat ve kültürel anlamda ulaşılan aşama ve değerlerin tümü ---- olarak adlandırılmıştır.
Boş bırakılan yere hangisi getirilmelidir?
Uygarlık

65. Hangisi tarih bilimi ile ilgili yanlış bir bilgidir?
Deney ve genelleme yapar

66. Moğol İmparatorluğu’nun hukuk ve askerlik işlerini düzenleyen kanun hangisidir?
Cengiz Han Kanunları

67. Toplumların örf adet gelenek ve yaşayışlarını inceleyen bilim dalı?
Etnografya

68. Tarih bilimi ile ilgili olarak hangisi söylenemez?
Araştırmalarında deney ve gözlemden yararlanır

69. Osmanlı Devleti'nde Mali işlerin düzenlenmesi amacıyla kullanılan takvim hangisidir?
Rumi Takvim

70. Magna Carta Libertatum hangi kral döneminde imzalamıştır?
İngiltere kralı John

71. Bozkır kültürü ve konargöçer yaşam tarzında hangisi gelişmiştir?
Tarım

72. Arap yarımadasında İslam devletini hangisi kurmuştur?
Hz. Muhammed

73. Hangisi Orta Çağ’da tüccarların kullandığı konaklama mekânlarındandır?
Kervansaray

74. Magna Carta Libertatum (Büyük Sözleşme) hangi ülkede ilan edilmiştir?
İngiltere

75. Hangisi diğerlerine göre taş işlemeciliğinde öne çıkan uygarlıktır?
Urartular

76. İlkel insanların canlı veya cansız nesneleri birtakım doğa olaylarını açıklamak
üzere yarattıkları kutsal hikayeler hangisiyle ifade edilir?
Mit

77. Soylu ailelere mensup aristokratların krallığı yönetme hakkının sadece
kendilerine ait olduğunu savunarak sürdükleri idare tarzı hangisidir?
Oligarşi

78. Atina’da meclis üyesi olan aristokratlar dini işler dışında kralın tüm yetkilerini
MÖ VII. Asırda ele geçirdiler.
Bu durum Atina’da hangi yönetim şeklinin doğmasına neden olmuştur?
Oligarşi

79. Magna Carta Libertatum (Büyük Sözleşme) hangi ülkede imzalanmıştır?
İngiltere

80. Yazıdan önceki dönemin aydınlatılabilmesi için en önemli unsur hangisidir?
Arkeolojik araştırmalarla elde edilen araç ve gereçler
81. Tarihteki tüm takvimlerin ortak noktası hangisidir?
Güneş veya ay yılını esas almışlardır

82. Feodal sistem içerisinde Seçkin ve profesyonel atlı askerlerden oluşan sınıf
hangisidir?
Şövalyeler

83. Hangisi ilk Türklerin kullandıkları Savaş aletlerinden değildir?
Tüfek

84. Hangisi Sümerlerde kralın sahip olduğu unvanlardan biri değildir?
Başhekim

85. Hangisi Lidyalılar ile ilgili doğru bir bilgi değildir?
Resim yazısını icat etmişlerdir

86. Hangisi ticaret yollarının ülkeler üzerinde yarattığı olumlu sonuçlara örnek
olarak gösterilemez?
İlim, sanat, felsefî anlayış ve düşüncelerin karşılıklı olarak aktarılması

87. Hangisi Magna Carta Libertatum ile ilgili doğru bir bilgidir?
Tarihin ilk anayasasıdır

88. Hangisi geçmişten günümüze meydana gelen olay ve olguların zamanını
tespit ederek sıralayan bilim dalıdır?
Kronoloji

89. Hangisi tarih bilimi ile ilgili doğru bir bilgi değildir?
Deney ve genelleme yapar

90. Sümerlerde saray katibi rahip arşiv memuru vali veya Elçi yetiştiren okullara
ne ad verilmiştir?
Tablet Evi

91. Hangisi Mısırlıların uygarlığa katkılarından biridir?
Papirüs kağıdı

92. Sümerlerde tablet eli adı verilen okulların görevi nedir?
Saray ve tapınağa yönetici yetiştirmek

93. Hangisi tarih biliminin konusu değildir?
Depremlerin nedeni

94. Hangisi kağıt, barut ve pusula ile uygarlığa katkıda bulunan medeniyettir?
Çin

95. Güney Sibirya ormanlarının kıyısı boyunca devam ederek, Etil-Kama Nehirlerinin birleştiği yere kadar uzanan ticaret yolu hangisidir?
Kehribar Yolu

96. Hangisi Sümerlerde kralın sahip olduğu unvanlardan biri değildir?
Başhekim

97. Hangi çağ Bakırtaş olarak da adlandırılır?
Kalkolitik

98. 12 Levha Kanunları hangisi tarafından oluşturulmuştur?
Romalılar

99. Avrupa’da merkezi iktidarın gücünü kaybettiği karışıklıkların ve güvensizliklerin yerleştiği ortam hangisini ortaya çıkarmıştır?
Feodal Sistem

100. Cengiz Han yasası hangisine aittir?
Moğol İmparatorluğu

101. İlk olimpiyat oyunlarının yapıldığı MÖ 776’yı takvimlerine başlangıç noktası olarak kabul eden uygarlık hangisidir?
Yunan

102. Türklerin kullandığı ilk takvim hangisidir?
12 Hayvanlı Türk Takvimi

103. Hangisi İlk çağda yaşanan siyasi gelişmelerdendir?
Hammurabi kanunlarından yazılması

104. Hangisi Yahudilere sürgün yaşatan topluluklardan?
Babiller

105. Hangisi Deniz Kavimleri Göçleri’nin etkisiyle Batı Anadolu'da kurulan şehirlerden değildir?
Gordion

106. İnsanların zekâsı ve yetenekleri ile coğrafi mekânın rolünü ortak bir sistematik içinde inceleyen bilim dalı hangisidir?
Jeopolitik

107. Mısırlıların kurmuş olduğu sepat denilen küçük beyliklere Grekler hangi adı vermiştir?
Polis

108. Hangisi Lidyalılar ile ilgili yanlış bir bilgidir?
Anadolu’da kurum adı verilen Ticaret kolonilerini kurdular

109. Çin imparatoru Tişemin, ülkesine tüccarların taşıdığı Suriye
Hristiyanlığına gerçeğin yalnız bir adı yoktur diyerek hoşgörü ile yaklaşmıştır.
Hindistan'dan ve Çin'den giden baharatlar batıya özellikle Avrupa
mutfaklarına lezzet ve tat katmıştır Yemen’den götürülen kahve Batı
insanlarının keyif ve zevkini artırmıştır.
Bu bilgiler hareketle ticaret yolları ile ilgili hangi yerlere ulaşılabilir?
Kültürel etkileşime neden olduğu

110. Göbeklitepe kazı alanı hangi şehrin sınırları içerisinde yer almaktadır?
Şanlıurfa

111. Vizigot Krallığı’nın kurulduğu Topraklar günümüzde hangi ülkenin sınırları içinde yer alır?
İspanya

112. Sümerlerde basamaklı mabet anlamına gelen yapı hangisidir?
Ziggurat

113. Kast sistemi nedeniyle milli birlik oluşturulamayan uygarlık hangisidir?
Hint

114. Bilinen ilk yazılı belgenin keşfedildiği Sümer şehri hangisidir?
Ur

115. Orta Asya’daki ilk Türk devletlerinde yazılı olmayan kurallara verilen ad hangisidir?
Töre
3
Çıkmış Sorular / MATEMATİK 4 ( KOD 164) - ÇIKMIŞ SORULAR
« Son İleti Gönderen: Ders Hocası 20 Aralık 2022, 18:40:07  »
1. Ayrıtlarından birinin uzunluğu 7 cm olan küpün yüzey alanı kaç santimetredir?
Cevap : 294

2. Bir ABCD dikdörtgeninin çevresi 48 cm ve 3 IABI = IBCl'tir. Buna göre A{ABCD) kaç santimetrekaredir?
Cevap: 108

3. Taban ayrıtlarından birinin uzunlugu 6 cm olan kare dik piramidin yan yüzlerinden her biri eşkenar üçgendir.
Buna göre bu piramidin tüm ayrıtlarının uzunlukları toplamı kaç santimetredir?
Cevap: 48

4. Düzgün onikigenin bir dış açısının ölçüsünün, bir iç açısının ölçüsüne oranı kaçtır?
CEVAP: 1/5

5. Yüksekliği 8 cm ve taban ayrıtlarından birinin uzunluğu 6 cm olan kare dik prizmanın hacmi kaç santimetreküptür?
CEVAP: 288

6. Yüksekliği 6 cm ve taban aynntılarından birinin uzunluğu 4 cm olan kare dik prizmanın hacmi kaç santimetreküptür?
Cevap: 96

7. İç açıların ın ölçüleri toplam ı 1440° olan bir düzgün çokgenin bir dış açıs ının ölçüsü kaç derecedir?
CEVAP: 36

8. X2-mx+6=0 denkleminin köklerinden biri 3 olduğuna göre m kaçtır?
Cevap: 5

9. Ayrıtlarından birinin uzunluğu 9 cm olan küpün yüzey alanı kaç santimetrekaredir?
Cevap: 486

10. -2500° nin esas ölçüsü kaç derecedir?
Cevap: 20

4
Cuma Hutbesi / Nefis Muhasebesi Yapmanın Ehemmiyeti - Cuma Hutbesi
« Son İleti Gönderen: Ders Hocası 21 Temmuz 2022, 13:30:55  »
      
Muhterem Mü’minler!
Hutbemiz NEFİS MUHASEBESİ YAPMANIN EHEMMİYETİ ve KEYFİYETİ hakkındadır.
Cenâb-ı Hak Haşr Suresi’nde meâlen şöyle buyuruyor: "Ey iman edenler! Allah'tan
korkun. Herkes yarın için ne hazırladığına bir baksın. Allah'tan korkun. Şüphesiz Allah yapıp
ettiklerinizden tamamen haberdardır. Allah'ı unutan, bu yüzden Allah'ın da kendilerine
kendilerini unutturduğu kimseler gibi olmayın. İşte onlar gerçekten yoldan çıkmışlardır.
Cehennemliklerle cennetlikler bir değildir. Muratlarına erecek olanlar ancak cennet
ehlidir."1

Malum olduğu üzere Allahü Teâlâ’nın dinen kendilerine bazı vazifeler yüklediği, onlara
doğru ve yanlışı beyan edip doğruyu yaptıkları takdirde Cenneti vaad ettiği; yanlışa düştükleri
takdirde de cehennem ile azab edeceğini bildirdiği iki taife insanlar ve cinlerdir. Bu iki taifenin
mükellef tutulmaları ise, onlara akıl ve irade-i cüz’iyye verilmesinden dolayıdır. Bu itibarla
insan aklı ve iradesi ile dilerse iyiyi tercih edip yaparak neticesinde cennete; isterse de kötüyü
tercih edip yaparak neticesinde cehenneme gider. Yine Cenâb-ı Hak iyi ve kötünün ne
olduğunu da göndermiş olduğu Kitaplar ve Peygamberler vesilesiyle beyan buyurmuştur.
Tüm bunlardan dolayı akıllı ve şuurlu her insanın, imtihan için gönderildiği bu dünya
hayatında, maddi ve manevi gidişatını kontrol etmesi, zaman zaman “acaba doğru yolda mıyım
yoksa yanlışlara mı saplanmışım”, diye tefekkür etmesi, bu tefekkürünün neticesinde haline
çeki düzen vererek Allah’ın razı olduğu şekilde iman ve salih amellere yapışması icab
etmektedir.

İşte bu işe İslam Âlimlerimiz “Muhasebe” ismini vermişlerdir. Muhasebe “hesaba
çekmek” demektir ki başkası tarafından da yapılabilir; kendi kendine de yapılabilir. Ahiret
Günü Cenâb-ı Hak tüm akıl sahiplerini hesaba çekecektir. Ancak akıllı insan, o büyük hesap
günü gelmeden kendi kendini hesaba çekebilen ve buna göre hayatını tanzim eden insandır.
Peygamber Efendimiz (s.a.v.) bir Hadis-i Şeriflerinde şöyle buyurmuşlardır: “Akıllı
kimse nefsini hesaba çeken ve ölümden sonrası için çalışan kimsedir”2 Hz. Ömer (r.a.)
Efendimiz de “Hesaba çekilmezden evvel kendinizi hesaba çekiniz, amelleriniz tartılmadan
önce kendi kendinizi tartınız” buyurmuşlardır.3

İmam-ı Rabbani Ahmed-i Fârukiyyi Serhendi (k.s.) Hazretleri, Mektubat-ı Şerife’sinde
bu hususu “Günlük ve gecelik muhasebe” ünvanıyla izah etmiş ve şöyle buyurmuşlardır:
“Büyüklerden bir topluluk, muhasebe yolunu tercih etmişler ve her gece, uyumadan az önce o
günkü amellerini, sözlerini, hareketlerini tafsilatıyla mütalaa ve tetkik etmişlerdir. Bu tetkikleri
neticesinde kusurlarından dolayı Allah’tan af dileyip tazarru ve iltica ile bu kusurlarını telafi
etmeye çalışmış; Allah’ın rızasına uyan her salih amel için de Allah’a hamd ve şükürde
bulunmuşlardır. Bununla birlikte bu salih amellere muvaffakiyetlerini de Allah’tan bilip O’na
havale etmişlerdir. Hatta Muhyiddin-i A’rabi (k.s.) Hazretleri de bu mevzuda: ‘Ben muhasebe
hususunda biraz daha ziyade yaparak, niyetlerimi ve düşüncelerimi dahi hesaba çektim’
buyurmuşlardır.”4

Muhterem Mü’minler!
İmam-ı Rabbânî (k.s.) Hz. aynı mektubun devamında, Hz. Ali (k.v.) Efendimiz’den rivayet
edilen bir Hadis-i Şerif’e dikkatleri çekmişlerdir. Bu rivayete göre Rasül-i Ekrem Efendimiz Hz.
Ali ve Hz. Fatıma (r.anhüma)’ya şöyle buyurmuşlardır: “Her gece uyumak için hazırlık
yaptığınızda, otuz üç defa ‘SübhanAllah’, otuz üç defa ‘el-hamdülillah’ ve otuz üç defa da
‘Allahüekber’ dersiniz”
İmam-ı Rabbânî Hz. bu hadis-i şerifi hatırlatıp şöyle devam etmişlerdir: “Bu fakire göre,
Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’den sabit olduğu şekliyle, her gece uyumadan az önce yüz defa
tesbih, tahmid ve tekbir okumak, bu muhasebeyi yapmak manasına gelir. Zira kişi tevbenin
anahtarı olan sübhanAllah kelimesini tekrar ederek taksiratından ve günahlarından dolayı özür
beyan eder. Elhamdülillah kelimesinin tekrarı ile salih amellere muvaffak kılınma nimetinin ve
diğer nimetlerin şükrünü eda etmiş olur. Allahüekber kelimesi ise, yapılan bu istiğfar ve
hamdin, Cenab-ı Hakk’a layık olmadığına, Allah-ü Teâlâ’nın bunlardan âli olduğuna işarettir.
Zira kulun özür beyanları ve istiğfarları dahi yine istiğfara muhtaçtır.


1 Haşr Suresi, 18-20
2 Sünen-i Tirmizî,cild 4, s.638
3İbn-i Kesir Tefsiri, cild 1, s.47
4Mektubat-ı İmam-ı Rabbani, cild 1, m.309
5
SMF Modifikasyonları / Ynt: Smf için Hangi Modları kurmalıyım
« Son İleti Gönderen: D®agon 19 Mayıs 2022, 07:49:56  »
1   Curve2 Color Changer   
2   Message Bookmarks   
3   Optimus   
4   Avatars Display Integration   
5   Light Portal   
6   Scrolling Buttons   
7   Zen Block   1.1   
8   Affiliates System   
9   Topic First Image Rotator   
10   Similar Topics   
11   Smf Pages System   
12   Inter Font for SMF   
13   Downloads System
6
Çıkmış Sorular / Türk Dili 2 – Ara Sınava Hazırlık
« Son İleti Gönderen: Ders Hocası 28 Nisan 2022, 02:27:41  »
1. Evimizdeki gürültü yan tarafta yapılan tadilattan kaynaklanmaktadır.
Yukarıdaki cümlede ki’nin kullanımıyla ilgili: ki aitlik eki olarak kullanılmıştır.

2. Yazılı kompozisyonla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Konunun anlatım biçimlerinden biri ile ele alınması gerekir

3. Deneme türünün kurucusu sayılan Fransız edebiyatçısı kimdir?
Montaigne

4. Düz yazıda yapılan şiir alıntılarında mısraları birbirinden
ayırmak için kullanılan noktalama işareti aşağıdakilerden
hangisidir?
Eğik çizgi (/)

5. Aşağıdakilerden hangisi makale türünün özelliklerinden biri değildir?
Özneldir ve birinci Tekil anlatıma başvurulur

6. Şifalı bitkiler içerdiği çeşitli moleküller ve vitaminler insanlar
için oldukça faydalı bitkilerdir şifalı bitkilerde en sağlıklı
sonuçlar genellikle ağır hastalıkların üstesinden gelinmesi için
çok önemlidir kurutulan çiçekler için en elverişli zaman çiçek
açma dönemidir kökler ise baharda ya da Gözde çıkarılmalıdır
meyveleri ise olgunlaş tıkları devrede toplamak gerekir.
Yukarıdaki paragrafta aşağıdaki anlatım biçimlerinden Hangisi
ağır basmaktadır?
Tanımlama

7. Of of () bütün bunlar fayda etmedi tabii huylu huyundan
vazgeçer mi ()
Yukarıdaki cümlede ayraçla belirtilen yerlere sırasıyla hangi
noktalama işaretleri konmalıdır?
Üç nokta (…) / Soru işareti (?)

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde/ç/>/c/ nöbetleşmesine örnek bir
kelime bulunmaktadır?
Geçen yıl sahiplendiğimiz kedi büyüdükçe ele avuca sığmaz oldu

9. Kompozisyonda ana düşünce ve yardımcı düşüncelerini
belirlenmesi aşaması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?
Konu ortak olduğu için ana ve yardımcı düşünceler nesneldir

10. Tiyatro ve edebiyat insanlık tarihi kadar köklü ve yaygın
iki farklı sanat dalıdır amaçları aynı olsa da bu amaca ulaşmada
kullanılan araçları temel unsurları mahiyetleri ve nitelikleri
farklı iki sanat türü Zehra edebiyat bir anlatma işitme sanatıdır
tiyatro ise doğrudan doğruya sahne sanatı gösteri sanatıdır
edebiyatın kendisinden beklenen estetik hazzı yaratabilmek teki
tek vasitası dil iken tiyatronun ki dil kullanmakla birlikte
gösterme sahneleme dir Bu açıdan tiyatroda asıl olan
dramatizasyon edebiyat İse dille ifadedir.
bu paragrafta aşağıdaki anlatım biçimlerinden Hangisi ağır
basmaktadır?
Karşılaştırma

11. Kasımpatları bir hikaye başyapıtı bence ruhsal durumların
sadece diyaloglarla ve hareketlerle verildiği işlevsel olmayan tek
konuşmanın tek hareketin bulunmadığı böylece ustaca kurulmuş
çok az hikaye anımsıyorum . Steinbeck düz sade bir anlatımla
yazınsal dile örnek gösterilebilecek bir hikaye yazmış. Söylemek
istediklerini açıkça söylemiyor söylenenlerden Siz
çıkarıyorsunuz bunları.
yukarıdaki parçada aşağıdaki yazı türlerinin hangisine örnektir?
Eleştiri

12. B.necatigil şiirin kendi geleneğinden Koparamayacağını
Özgün şiir ürünlerinin de ancak geleneğin özümsenmesi ile
gerçekleştirilebileceğini çekilen bir çizgide değerlendirilirse doğu
ile batı edebiyatının yaşayan yanlarını bileşime kavuşturmuş
örnek bir Türk şairidir. Çağından kopmamış çağının gölgesini
satırlarda sürüklemiştir.
Yukarıdaki parça aşağıdaki yazı türlerinin hangisine örnektir?
Eleştiri

13. Diş ağrısı çekenler dişleri sağlam olanları yoksulluk
çekenler parası bol olanları mutlu sanır
Bu cümlede parantezle belirtilen yerlere aşağıdaki noktalama
işaretlerinden hangisi sırasıyla getirilebilir?
(,) (;) (,) (.)

14. Karşısında yıllar önce ilkokulda aynı sırayı paylaştığı
pervin’i görünce dili tutulmuş casına kekeleyerek ama () sen ()
sen nereden çıktın? Demişti
Yukarıdaki cümlede ayraçla belirtilen yerlere hangi noktalama
işareti konmalıdır?
Üç nokta (…)

15. Bir düşüncenin gerçekliğini yatsın ama yazacak bir şey
kesinlikle göstermek şeklinde tanımlanan anlatım biçimi
aşağıdakilerden hangisidir?
Tanıtlama

16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?
Bu okulda 3.’uncu ve 4.’uncu sınıflar bir arada eğitim görüldü

17. Ses bilgisi ile ilgili çalışmalarda ünlünün uzun olduğunu
göstermek için ünlü’den sonra konan noktalama işareti
aşağıdakilerden hangisidir?
İki nokta( : )

18. Konuşmada yazıda eserde ele alınan düşünce olay veya
durum……. Olarak adlandırılır
Yukarıda verilen bu cümledeki boşluğa Aşağıdakilerden hangisi
gelmelidir?
Konu

19. Konuşma bölümlerinde duraksama veya kekelemeyi
göstermek için kullanılan noktalama işareti aşağıdakilerden
hangisidir?
Üç nokta (…)

20. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ayrı yazılması gereken de
bitişik yazılmıştır?
Uzak da olsa o benim için her zaman en yakın dostum du

21. Bir sözcüğün eş anlamlısı olduğunu belirtmek için
kullanılır
Tarih ve saat bildiren sayılar arasına getirilir
Dilbilgisi incelemelerinde eklerin başına getirilir
Kendisinden sonra açıklama yapılacak cümlenin sonuna getirilir
Yukarıdaki açıklaması yapılmayan noktalama işareti
aşağıdakilerden hangisidir?
Kısa çizgi

22. Aşağıdaki tümcelerin hangisinde olaya dayalı plan
uygulanır?
Tiyatro

23. Aşağıdakilerden hangisi eleştiri türünde eser vermiş
Tanzimat dönemi edebiyatçılarından biri değildir?
Nurullah ataç

24. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde /t/>/D/nöbetleşme sini
örnek yoktur?
Tüm yaşananların bir rüya olduğunu düşündü

25. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde Bir yazım yanlışı
yapılmıştır?
Senin benimle geleceğini bil miyormuydu?

26. Sait Faik hikayelerinin ağırlık noktası ilk bakışta insanı
toplum içindeki değersizliği ne dayanır o savaşların hikayecisi
dir faziletlerini koruyarak veya kaybederek mağlup olan veya
Galip alnıak veya Kara üste çıkmış yahut belli bir hayat
çizgisinin mahkumu kalmış kişilerin kaderini yazar İstanbul’un
kırık hayatlarını kuytu Bucak insanlarını ışığa çıkarır bir
İstanbul hikayecisi olan Sait Faik İstanbul’u düşüren
düşürülmüş insanların kaynaştığı bir suçlu şehir olarak görür.
Yukarıdaki parça aşağıdaki yazı türlerinden hangisine örnektir?
Deneme

27. Aşağıdaki tek sözcüklü kısaltmalarından hangisinin yazımı
yanlıştır?
Bulv.(bulvar)

28. Kompozisyonda……. Konunun nasıl ve ne ölçüde
işleneceğini görüşlerin düşüncelerin hangi sıra ile ele alınacağını
adımlarıdır.
Aşağıdakilerden hangisi yukarıda verilen cümledeki boşluğa
doğru bir şekilde tamamlar ?
Plan

29. Türk edebiyatında seyahatname türüne örnek olabilecek
ilk eser hoca Gıyasettin nakkaşın 1422 tarihli…… Olarak da
bilinen eseridir.
boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
Hıtay sefaretnamesi

30. Muallim naci’nin özyaşamöyküsü türünde edebiyatımıza
kazandırdığı Eser aşağıdakilerden hangisidir?
Ömer’in çocukluğu

31. Kompozisyonun giriş bölümü ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yyanlıştır
Giriş bölümünde yazıya doğrudan doğruya bir soru ile başlamak
doğru değildir

32. Aşağıdaki kelimelerden hangisinde ünlü daralması vardır?
Başlıyor

33. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde virgül (,) işaretinin
kullanımı yanlıştır?
Yanımıza, yaklaşan kır saçlı adam her halinden belli olduğu üzere
buraların yabancısıydı

34. 4 Ekim 1910’da Diyarbakır’da dünyaya geldi babası
Diyarbakır’da Ticaret ve ziraat ile uğraşan köklü pirinççizade
ler ailesinden Bekir Sıtkı bey annesi babasının amca kızı. Ailesi
ona Hüseyin Cahit ismini verdi akrabaları pirinççioğlu soyadını
aldığı halde soyadı kanunun çıktığı yıl pirinç hekiminden çok
zarara uğrayan babası Bekir Sıtkı bey bu duruma kızarak çiftçi
anlamına gelen Tarancı soyadını almıştır.
Yukarıdaki parça aşağıdaki yazı türlerinin hangisine örnektir?
Biyografi

35. Kişilerin nesnelerin olayların ve olguların benzer veya ayrı
yanlarını incelemek için kıyaslama şeklinde yapılan anlatıma ne
denir?
Karşılaştırma

36. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde parantez ile belirtilen yere
noktalı virgül (;) getirilmelidir?
Ankara’da Çankaya Dikmen ve Kızılay() İzmir’de Karşıyaka Hatay ve
Konak semtlerini iyi bilirim

37. Başka kentler başka denizler adlı gezi kitabı aşağıdaki
yazarlardan hangisine aittir?
Murat belge

38. Bir metinde olayların yaşandığı eserlerin yazıldığı basıldığı
tarih veya yeri gösterirken kullanılan noktalama işareti
aşağıdakilerden hangisidir?
Ayraç/parantez ()

39. Aşağıdaki cümlelerdeki altı çizili kelimelerin hangisinde de
da eki ayrı yazılmalıdır?
Barok etkisi müzikli olduğu gibi resim ve heykeldede karşımıza
çıkıyor

40. Yazar yapıtında istanbulu semtleriyle sokaklarıyla
anlatıyor semtleri sokakları ayrıntılarıyla zihninizde
canlandırıyor İstanbul hiç görmeyen biri kitabı okuduktan sonra
İstanbul’a gitse ben bu şehri bu semti bu sokağı daha önce
görmüştüm sanki demekten kendini alamaz.
Yukarıdaki parça aşağıdaki yazı türlerinin hangisine örnektir?
Eleştiri

41. Paragrafta bir kavramın niteliklerini eksiksiz olarak
belirtilmesi ve açıklanması anlamına gelen anlatım biçimi
aşağıdakilerden hangisidir?
Tanıtlama

42. Ayraç/parantez () işareti ile ilgili aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?
Aynen aktarmalar, kelime

43. Derslerdeki yazma çalışması ile dar bir tanıma sığdırdığı
mız……… Aslında sözcük anlamı olarak farklı parçaların bir
araya getirilmesi ile oluşturulan bütün ifade eder.
Aşağıdakilerden hangisi yukarıda verilen cümlelerdeki boşluğu
doğru bir şekilde tamamlar?
Kompozisyon

44. Ses bilgisi ile ilgili çalışmalarda filminin uzun olduğunu
göstermek için ünlü’den sonra konan noktalama işareti
aşağıdakilerden hangisidir?
İki nokta ( : )

45. Aşağıdakilerden hangisi diğerlerine göre daha
sınırlandırılmış bir konudur?
yabani kediler

46. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru eki soru anlamı
taşımamaktadır?
İktisatçıların söylediğine göre önümüzdeki 6 ay ekonomik anlamda
zor mu zor geçecek

47. I.Sabır etmek sadece beklemek değildir nasıl beklediğiniz
ile de ilgilidir
II.bütün işi biz yaptık ödülü o kapınca hepimiz mahvolduk
III.aylardır görüşmediğim teyzemle uzun uzun sohbet ettik
IV.komşuların hepsini akşam yemeği için bağ evine davet etti
bu haberi anneme yumuşatarak anlatmanı rica ediyorum
yukarıdaki cümlelerin hangisinde birleşik sözcüklerin yazımı ile
ilgili yazım yanlışı vardır?
I

48. Aşağıdakilerden hangisi söyleşi türünde yazarken Bu yazı
türünün dikkat edilmesi gereken ayırt edici özelliklerinden biri
değildir?
nesnel bir anlatım vardır

49. Aşağıdaki türlerin hangisinde olaya dayalı plan uygulanır?
Tiyatro

50. İlgi zamiri eki olan ki ve sıfat yapan ki bitişik yazılır bağlaç
olan ki ayrı yazılır
Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde ki’nin yazımı
yanlıştır?
Belliki sizin yanınızda kendini güvende hissediyordu

51. İki nokta ( : ) işaretinin kullanımı ile ilgili aşağıdakilerden
hangisi yanlıştır?
Cümle ile ilgili verilecek örneklerden önce kullanılır

52. Bugüne kadar kimler kimler yazdı ()anlattı beyoğlu’nu
()Sait Faik ()Salah Birsel () Behçet necatigil()
Parantezli boş bırakılan yerlere sırasıyla hangi noktalama işareti
konulmalıdır?
(,)( : ) (,) (,) (…)

53. Kompozisyonda başlık konusu ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?
Başarılı bir kompozisyon yazmak için öncelikle başlığı koyarak
yazmaya başlanmalıdır

54. Aşağıdaki tamlamaların hangisinde ünsüz türemesi vardır?
Telefon hattı

55. Bursa’yı arkada bırakıp ovalara daldık ağaçlar yarı çiçek
yarı yaprak en güzel çağında Ekin tarlaları alabildiğine yeşil 8 –
10 kilometrede bir Bir çeşme her yer sulak toprağı azıcık Eşseniz
su fışkıracak türkiye’mizin en verimli en mamur garpın mesela
Fransa’nın normandiya sına çok andıran arazisinde yol
almaktayız hoşa gitmeyen tek şey yok uzaktaki Dağlar
yaklaştığımız göller ve kasa bağcıklar ne varsa kuzuları
koyunları davarları hepsi temiz.
Yukarıdaki parça aşağıdaki yazı türlerinin hangisine örnektir?
Gezi

56. Şu cep telefonu denen aleti bir türlü sevemedim bir sürü
küçücük tuşun ne işe yaradığını çözemedim
Yukarıdaki cümlede virgülün kullanılma amacı aşağıdakilerden
hangisi olabilir?
Sıralı cümleleri birbirinden ayırmak

57. Tanzimatla birlikte edebiyatımıza giren günlüğün ilk
örneği olan seyahat jurnali 1897 adlı eser aşağıdaki yazarlardan
hangisine aittir?
Direktör Ali bey

58. Aşağıdaki kelimelerin hangisinde düzeltme işareti
kaldırıldığında kelimenin anlamı değişmektedir?
Vâris

59. Julius sezar’ın kendini savunmak düşüncesi ile yazdığı anı
türündeki Eser aşağıdakilerden hangisidir?
Gallia savaşı

60. Aşağıdaki sayılardan hangisinin yazımı yanlıştır?
Onbeş

61. İki nokta (: ) işaretinin kullanan ile ilgili aşağıdakilerden
hangisi yanlıştır?
Alıntı yapıldığında atlanan yeri belirtmek için kullanılır

62. Aşağıdakilerden hangisi bir yazının giriş cümlesi olabilir?
Sporcu ahlaklı kültürlü aynı zamanda da akıllı olmalı
7
1. Aşağıdakilerden hangisi eğitim alanlarında yapılan inkılaplardan biridir?
-Tevhid-i Tedrisat Kanunun kabul edilmesi.

2. Aşağıdakilerden hangisi MİHVER devletlerinde biri değildir?
-Yunanistan.

3. I. Demokrat Partinin kuruması
II.Celal Bayarın CHP’den istifa etmesi
III.Adnan Menderes, Fuat Köprülü ve Refik Koral Tan’ın CHP’den ihraç edilmesi
Yukarıdakilerden hangileri “Dörtlü Takrir ” adı ile anılan önergenin sunulmasının sonuçlarındandır?
I., II., ve III.

4. 1. 5 yıllık sanayi planı çerçevesinde 1935 yılında maden ve enerji kaynaklarını bulmak ve bunları işletmek için …Kurulmuştur.?
-Eti Bank.

5. I.Tarımda makineleşme yaygınlaştırılmaya çalışılmıştır.
II.Devletin elindeki tarım arazisinin bir kısmı köylüye dağıtılmıştır.
III.Meraların bir bölümü tarım arazisine çevrilerek tarım arazileri
genişletilmiştir.
Demokrat partinin tarım politikaları ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri
doğrudur?
-I. Ve II.

6. 26 Mart 1931 tarihli ölçü kanunuyla beraber dirhem yerine …. Kullanılmaya
başlamıştır.
-Gram.

7. Demokrat Partinin iktisadi alanda gerçekleştirdiği başarılar nedeniyle “altın
yıllar” olarak adlandırılan dönem aşağıdakilerden hangisidir?
-1950-1954

8. Türkiye ilk NATO katılım başvurusunu hangi yıl yapılmıştır?
-1950

9. Türkiye’de sağlık hizmetlerinin örgütlenmesinde ve ülke geneline yayılmasında
büyük katkı sağlayan bakan aşağıdakilerden hangisidir?
-Reşit Galip.

10. Aşağıdakilerden hangisinin sonucunda İstanbul hükümeti Anadolu’daki
mücadeleyi meşru bir hareket olarak tanımıştır?
-Amasya Mülakatı (Protokolü).

11. Soyadı Kanunu hangi tarihte kabul edilmiştir?
-21 Haziran 1934.

12. I.ABD, SSCB’nin yayılmacı tavrından dolayı projeyi desteklemiştir
II.Bölgedeki Müslüman Devletlerle ilişkileri kolaylaştıracağı düşüncesiyle
Türkiye’de projeye dahil edilmek istenmiştir
III.Projeye, İngiltere’nin Ortadoğu ve Doğuakdeniz’deki çıkarlarını korumak
adına düzenlenmiştir
“Ortadoğu komutanlığı projesi” ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri
doğrudur?
-I. , II, III.

13. Aşağıdakilerde hangisi 1923-1938 yılları arasında Mustafa Kemal ATATÜRK’
ün dış politikada aktif olarak izlediği temel ilkelerden biri değildir?
-Hayalcilik.

14. Son Osmanlı Mebuslar Meclisi hangi tarihte toplanmıştır?
-12 Ocak 1920.

15. 1924 Anayasası ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
-Kuvvetler ayrılığı ilkesi benimsenmiştir.

16. Mustafa Kemal ATATÜRK’ ün vasiyetnamesine göre, İş Bankasındaki
hisselerin büyük kısmını bağışladığı kurumlar aşağıdakilerin hangisinde birlikte
ve doğru olarak verilmiştir?
-Türk Tarih Kurum-Türk Dil Kurumu.

17. İstanbul Hükümeti’nin Mustafa Kemal Paşa’yı 30 Nisan 1919 tarihinde 9.Ordu
Kıtaları Müfettişliğine atamasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
-Samsun ve çevresinde asayişini sağlamak.

18. Aşağıdakilerden hangisi Erzurum Kongresinde alınan kararlardan biri
değildir?
-Türkiye Büyük Millet Meclisinin biran önce kurulması gerektiği.

19. Türkiye İMF’ ye hangi tarihte üye olmuştur?
-11 Mart 1947.

20. Türk ve Rum halkın ortak egemenliği ile yönetilen Kıbrıs Cumhuriyeti hangi
yıl kurulmuştur?
-1960

21. Hatay’ın anavatana ilhakı hangi tarihte gerçekleşmiştir?
-29 Haziran 1939.

22. Cumhuriyetin ilk Anayasası olan 1924 Anayasasının 88. maddesinde “Türkiye
ahalisine, din ve ırk farkı olmaksızın vatandaşlık itibariye Türk denir.” Hükmü
yer almıştır.
Buna göre, milliyetçilik ilkesiyle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?
-Ortak geçmiş, kültür ve hukuk Türk milletini oluşturur.

23. Mustafa Kemal ATATÜRK’ ün Çanakkale muharebelerinde edindiği
tecrübelerden de yararlanarak taktik meselesinin çözümü ve emirlerin
yazılmasına ilişkin önemli noktaları topladığı eseri hangisidir?
-Tabiye meselesinin halli ve emirlerin sureti tahririne dair nesayih.

24. Türkiye’ de kadınlara milletvekili seçme ve seçilme hakkı hangi tarih de
verilmiştir?
-5 Aralık 1934

25. Aşağıdakilerden hangisi Türklük bilincini geliştirip milliyetçilik fikirlerini
yaymada önemli bir kurum olan Türk Ocaklarında yer alan kişilerden biridir?
–
Ziya Gökalp.

26. Aşağıdakilerden hangisi milli korunma kanununun yasallaşmasından sonra
yaşanan gelişmelerden biri değildir?-İstanbul’ da ekmeğin karneyle verilmeye
başlanması.

27. I.Üç kişilik bir idare kurulunun olduğu otuz kişiden oluşur
II.Müstakil grubun üyeleri kabineye girebileceklerden
III.Meclis toplantısında kendi gruplarının verdiği karara göre oy
kullanacaklardır
IV.Tek parti rejim içerisinde icraatları yapanların kendi kendilerini
eleştirmelerini sağlamak için düşünülen bir yoldur
“Müstakil Grup” ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?-
I. ,III ve IV.

28. I.İstanbul ve çevresinde uygulanan sıkı yönetim kararlarını kaldırmıştır
II.Özel teşebbüsün ve yabancı sermayenin teşvik edileceği hususlarına
değinilmiştir
III.Alınan ekonomik tedbirlerle enflasyonu düşürmüştür
IV.Seçim yasasında değişiklik yapılmasına karşı çıkmıştır
Hasan Saka hükümetiyle ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?
-I. , II.ve III.

29. 6-7 Eylül olayları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
-Olayların yatıştırılmasında hükümete yardımcı olan Kıbrıs Türk’tür Cemiyetine başarı ödülü verilmiştir.

30. 14 Mayıs 1945 tarihli toplantıda “çiftçiyi topraklandırma kanununun”
gerekçelerinden bahseden bir konuşma yapan dönemin tarım bakanı
aşağıdakilerden hangisidir?
-Şevket Raşit Hatipoğlu.

31. Kurmay Yüzbaşı Mustafa Kemal’in ilk görev yeri aşağıdakilerden hangisidir?
-5.Ordu Komutanlığı (Şam).

32. Aşağıdakilerden hangisi Demokrat Partinin kurucularından biri değildir?
– Emin Sazak.

33. Türkiye’de sağlık hizmetlerinin örgütlenmesinde ve ülke geneline
yayılmasında büyük katkı sağlaya bakan aşağıdakilerden hangisidir?
-Refik Saydam.

34. I.SSCB Bağdat Paktı ve Balkan Paktını geliştirme çabası içine girmiştir
II.1953 yıllında SSCB, İkinci Dünya Savaşının ardından gündeme gelen
isteklerinden vazgeçmiştir
III.1954 yılında SSCB ile olan ilişkiler Batılı müttefikleri gücendirme kaygısıyla
gelişememiştir
Demokrat Parti dönemi Türkiye-Sovyet Rusya ilişkileri ile ilgili yukarıdaki
ifadelerden hangileri doğrudur?
-II. ve III.

35. Avrupa’nın savaş sonrası tamiri ve gelişimi için askeri önlemlerin tek başına yetmeyeceğini, Avrupa ülkelerinin ekonomik kalkınmalarının da sağlanması
gerektiğini ileri süren görüş aşağıdakilerden hangisidir?
-Marshall Planı

36. I.Türkiye’nin, Batı yanlısı politika sergilemesi
II.1945’den bu yana devam eden Sovyet tehdidi
III.ABD’den alınan askeri ve ekonomik yardımın azalma kaygısı
Yukarıdakilerden hangileri Türkiye’nin NATO’ya üye olma gerekçelerindendir?
-I. , II. ve III.

37. Mustafa Kemal ATATÜRK askerlik görevinden istifa ettikten sonra ona sivil
önderlik yolunu açan ilk olay hangisidir?
-Amasya Genelgesi.

38. I.Cumhuriyet döneminin geniş kapsamlı ilk teşvik kanunudur
II.İşletme kurmak isteyen girişimcilere parasız ya da ucuz devlet arazisi
verilecektir
III.Yerli sermaye birikimi, sanayi alt yapısı ve örnek oluşturacak deneyimli
sanayiciler başvuru yapabilecektir
IV.İthal ürünlerden %10 daha pahalı olsa da devlet dairelerinde yerli malı olan
ürünler kullanacaklardır
Teşvik-i sanayi kanunu ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?
-I. ve III.

39. Aşağıdakilerden hangisi Türk Tarih İnkılabı çerçevesinde
gerçekleştirilmiştir?
-Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesinin kurulması.

40. Aşağıdakilerden hangisinin sonucunda İstanbul Hükümeti Anadolu’daki
mücadeleyi meşru bir harekat olarak tanımıştır?
– Amasya Mülakatı.

41. Aşağıdakilerden hangisi 2 Mayıs 1954 tarihinde düzenlenen seçimlere katılan
siyasi partilerden biri değildir?
– Milli Selamet Partisi.

42. Refik Saydam Hükümetinin ilk kararı aşağıdakilerden hangisidir?
– 1939 yılı genel seçimlerinin yapılması.
8
1. İslam hukukunun oluşum sürecinde temel özellikleri tedrice riayet, kolaylık ilkesi,
toplumun maslahatının gözetilmesi olan dönem aşağıdakilerden hangisidir?
Hz. Peygamber dönemi

2. I. Tavsiye edici nitelikte olması
II. Emredici nitelikte olması
III. Tecviz edici nitelikte olması
Yukarıdakilerden hangileri kuralların bağlayıcılığı açısından fıkhın hukuktan farklı olduğu hususlar arasında yer alır?
Yalnız I

3. İslam hukukunun kazuistik bir metoda sahip oluşuyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
İslam hukukçuları hukuki fiil ve olaylardan benzer olanlar için ortak hükümler
belirlemek yerine, onların hükümlerini özel olarak açıklama yöntemini benimsemişlerdir.

4. İslam hukukunun Roma hukuku ile ilişkisi bağlamında aşağıdaki ifadelerden hangisi
doğrudur?
İslam hukukunun Roma hukukundan iktibas edildiği iddiasının yanlışlığı ispatlanmıştır.

5. Müctehid İmamlar döneminin temel özellikleriyle ilgili:
– Fıkhın tedvin edilmesi bu dönemin önemli özelliklerindendir.
– Şahıs merkezli yeni bir hukuki yapılanma doğmuştur.
– Kurucu kabul edilen hukukçuların görüşleri çerçevesinde mezhep adı verilen yapılanma
ortaya çıkmıştır.
– Ortaya konulan içtihatların naslarla bağlantısını ve tutarlılığını göstermek amacıyla fıkıh usulü bu dönemde ortaya çıkmıştır.

– İslâm’ın, Câhiliye hukuku karşısındaki tutumuyla ilgili:
– Mehir, selem, kısas diyet gibi kurallar ibkâ edilmiştir.
– Mudarabe hakkında ibkâ tutumu benimsenmiştir.
– Mehirsiz ve mübadele suretiyle evlenme ilgâ edilmiştir.
– İddet, miras ve vasiyet gibi kurallar ıslah edilmiştir.

7. Aşağıdakilerden hangisi sahabe dönemindeki hukuk kaynaklarından biridir?
İctihad

8. Aşağıdakilerden hangisi fıkhın tanımında yer alan unsurlardan:
– Şer‘î hüküm
– Amelî hüküm
– Tafsili delil
– Hükümlerin bilinmesi

9. Mecelle ile ilgili:
– Eşya, borçlar ve yargılama hukukuyla ilgili kısımları kapsamaktadır.
1869-1876 yılları arasında hazırlanmış,
– 1851 maddelik bir kanundur.
– İslam hukukunda kanunlaştırma hareketinin ilk örneğidir.
– Tam adı Mecelle-i Ahkam-ı Adliye’dir.

10. Aşağıdakilerden hangisi hadis taraftarlığının Hicaz bölgesinde, re’y taraftarlığının Irak bölgesinde yoğunlaşmasının nedenleri:
– Hicaz bölgesinde çok sayıda hadis ve sahabe fetvası bulunması
– Siyasi karışıklıklar dolayısıyla Iraklıların hadis kabul kriterlerinin daha sıkı olması
– Irak’taki sosyal şartların re’yin daha yoğun kullanımını gerektirmesi
– Irak’ta yeterli yoğunlukta rivayet malzemesinin olmaması

11. “es-Sünnetu kâdiyetün ale’l-kitâb” anlayışı aşağıdakilerden hangisini ifade eder?
Sünnet’in Kur’an’ın anlamını belirlemede etkili olduğunu

12. Aşağıdakilerden hangisi Hanefi mezhebinde fetvaya esas teşkil eden görüşlerin toplandığı muteber dört eser (mütûn-ı erbaa):
– Mecmau’l-bahreyn
– el-Vikâye
– Kenzu’d-dekâik
– el-Muhtâr

Aşağıdakilerden hangisi Şii çevrede teşekkül eden ekollerden biridir?
– Caferi

14. İstihsanla ilgili:
– Unutarak yiyip içmekle ilgili hadis, kurala aykırı bir nassın bulunduğu istihsan çeşididir.
– Kıyası bırakıp insanlara en uygun olanı almaktır.
– Birbiriyle çatışan iki kıyasın bulunduğu durumda kapalı kıyas istihsanı söz konusu olur.
– Mezhebi rasyonel temeller üzerine kurma anlayışının bir gereğidir.

15. “Kıyas hükmü ispat etmez, ızhar eder.” sözüyle asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
– Kıyas, asılda potansiyel olarak bulunan hükmün açığa çıkarılmasıdır.

16. Mecbur kalmadıkça kıyasa başvurmayan, mürsel ve zayıf hadisleri kıyasa tercih eden mezhep imamı aşağıdakilerden hangisidir?
– Ahmed b. Hanbel

17. Aşağıdakilerden hangisi istihsan yöntemini kabul etmeyen ekollerden biridir?
– Şafiî

18. Aşağıdakilerden hangisi Caferi ekolünün hukuki konulardaki başvuru kaynaklar:
– Sünnet
– Akıl
– İcmâ
– Kitâb

19. İslam hukukunun kaynakları ile ilgili:
– İslam hukuku, kaynakları itibariyle sui generis bir nitelik taşımaktadır.
– İslam hukukunun kaynakları kitab sünnet ve içtihaddır.
– İslam hukukunun kaynakları, fıkıh usulü ilminin konusudur.
– Kıyas, diğer yöntemlere nazaran objektif bir niteliktedir.

20. İcmâ delili ile ilgili:
– İcmâın hükmü, inkarının küfrü gerektirmesidir.
– Hz. Peygamber sonrasında ortaya çıkan otorite boşluğu, icmâ ile doldurulmuştur.
– İcmâ, ümmetin yanılmazlığı fikrine dayanır.
– İcmâ, deliller arasında kuvvet sıralamasında birinci sırada kabul edilmiştir.
9
Çıkmış Sorular / Tefsir Tarihi ve usulü – Dönem Sonu Notları
« Son İleti Gönderen: Ders Hocası 28 Nisan 2022, 02:17:03  »
– “Kur’an kendi kendini tefsir eder” görüşü rivayet tefsir yöntemlerinin hangi kısmıyla alakalıdır?
CEVAP: Kur’an’ın Kur’an ile tefsiri

– Doğu-Batı kaynaklarını-herhangi bir ayırım yapmadan kullanarak Kur’an’ı kırk yılda tercüme eden mütercim ve Kur’an meali hangisidir?
CEVAP: Ömer Rıza Doğrul – Tanrı Buyruğu

– Tefsir ekolünün ortaya çıkmasını sağlayan en önemli etken hangisidir?
CEVAP: temsilcilerinin interdisipliner (değişik ilimlerde ihtisas sahibi) şahıslar olmasıdır.

– Tefsirin kendilerine malzeme sağladığı İslami ilimler hangisidir?
CEVAP: Kelam ve Fıkıh

– Süheylî’nin, etTa’rîf ve’l-İ’lâm fîmâ Übhime mine’l-Esmâ ve’l-E’lâm mine’l-Kur’ân adlı eseri hangi konuya aittir?
CEVAP: Mübhemâtü’l-Kur’ân

– “et-Tibyân fi Tefsîri’l-Kur’ân” adlı tefsiri aşağıdaki müfessirlerden hangisi kaleme almıştır?
CEVAP: Ebû Cafer et-Tûsî

– Seyyid Kutub’un kaleme aldığı “et-Tasvîru’l-Fennî fi’l-Kur’ân” hangi konuya aittir?
CEVAP: İ’cazu’l-Kur’an

– Allah hikmeti diledigine verir, Kime hikmet verilirse, ona pek çok hayır verilmiş demektir” ayetinde yer alan hikmetin
bir kısmını, “Kuran’daki nasih-mensüh ayetleri bilmek” şeklinde yorumlayan müfessir aşağıdakilerden hangisidir?
CEVAP: ibn Abbas

– Ayetlerin, herhangi bir meselenin dini hükmünü beyan etmek için inmesi hangi Kur’an ilminin çeşidine dairdir?
CEVAP: Sebeb-i nüzûl

– “Tercümanu’l-Kur’an” tabiri aşağıdaki sahabelerden hangisi için kullanılmıştır?
CEVAP: Abdullah b. Abbas

– Tefsir mekteplerinin üçüncüsü olarak kabul edilen Küfe Rey Mektebi’nin kurucusu aşağıdakilerden hangisidir?
CEVAP: Abdullah b. Mesud

– Kuran ayetlerine tarihçi gözüyle yaklaşan modernist düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
CEVAP: Muhammed Arkoun

– Abdülkadir el-Furâtî’nin kaleme aldığı
el-Beyânü’l-Meânî adlı eseri hangi tür bir tefsirdir?
CEVAP: Nüzûl sıralamasına göre yazılan tefsir

– “Te’vîlâtu’l-Kur’ân” adlı tefsir hangi müfessir tarafından kaleme alınmıştır?
CEVAP: Maturidi

– Bazı sure yahut ayetlerin şifalı olduğunu bildiren Hadisleri aşağıdakilerden hangisidir?
CEVAP: Fezâilü’l-Kur’ân

– Kur’an’daki bilimsel hakikatleri içeren ayetlere _______ adı verilir. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?
CEVAP: Kevni Ayetler

– “Kur’an’ın benzerinin rahatlıkla ortaya konabileceğini, ancak Allah tarafından buna engel olunduğunu r (sarfu’l-himem ani’l-muârada)” iddia eden görüş hangi mezhebe aittir?
CEVAP: Mutazile

– Tefsir faaliyetlerini tevhid ve adalet prensiplerine dayandıran, akla büyük önem veren, sağlam akıl ile sahih naklin çelişmediğini; akıl ile nakil arasında çelişki varsa naklin tevil edileceğini benimseyen tefsir ekolü aşağıdakilerden hangisidir?
CEVAP: Mutezili Tefsir Ekolü

– “İnsanları sarhoş gibi görürsün, halbuki onlar sarhoş değillerdir” ayetine Müşkilu’l-Kur’an Açısından bakıldığında onda ne tür bir çelişki vehmi vardır?
CEVAP: Hakikat ve mecaz ayırımına dikkat edilmemesinden doğan çelişki vehmi

– Aşağıdaki konuların hangisi tevkifi olup alimler arasında bir görüş ayrılığı yoktur?
CEVAP: Kur’ân’ın sûrelere ayrılması

– Aksamu’l-Kur’an hakkında yazılmış olan “et-Tibyân fî Aksâmi’l-Kur’ân” adlı eseri kaleme alan kimdir?
CEVAP: İbn Kayyim

– Hz. Aişe’nin, “Hz. Peygamber, Cebrail’in kendisine öğrettiği belirli ayetlerden başka, Kur’an’dan birşey Tefsir usulü açısından tefsir etmedi.“ sözü, aşağıdakilerden hangisini ifade eder?
CEVAP: Hz. peygamberin kur’an’ın tamamını değil bir kısmını tefsir ettiğini

– Mealcilik hareketi kapsamında “Ehl-ü’z-Zikr ve’l-Kur’ân” adlı hareketin kurucusu aşağıdakilerden hangisidir?
CEVAP: Abdullah Çekrâlevî

– Burhani te’vilin islam düşüncesindeki Meşhur kuramcısı aşağıdakilerden hangisidir?
CEVAP: İbn Rüşd

– Aşağıdakilerden hangisi Medeni sürelerin özelliklerinden biri değildir?
CEVAP: Secde ayeti ihtiva etmesi

– Aşağıdakilerden hangisi bilimsel tefsire dair kaleme alınmış bir eserdir?
CEVAP: el-Cevahir fi Tefsîri’l-Kur’ân

– “Hz. Peygamber ve mü’minleri teselli etmek ve önceki Tüm peygamberlerle ümmetlerinden misaller vererek tüm peygamberlerin tebliğ yaptığını, her ümmetin benzer sıkıntılardan geçtiğini anlatmak “ hangi ilmin hedeflerinden
biridir?
CEVAP: Kıssasü’l-Kur’an

– Kur’an lafızlarının yaşadığı toplumda az kullanıldığı veya yabancı kaynaklı olduğu için anlaşılması zor olan kapalı lafızlara ne ad verilir?
CEVAP: Garib

– Kur’an’daki süre düzeni dikkate alınarak kaleme alınan fıkhi tefsir aşağıdakilerden hangisidir?
CEVAP: İbnü’l-Arabî’nin Ahkâmü’l-Kur’ân’ı

– Hz. Ebu Bekir’in “Her Kitabının Bir Sırrı Vardır, Bu Kitabının Sırrı Da Bazı Süre Başlarıdır “ sözü hangi konuya dahildir?
CEVAP: Hurûf-ı mukatta

– Mutezile mezhebine mensup olan Şerif Murteza’nın eseri aşağıdakilerden hangisidir?
CEVAP: Ğureru’l-Fevâid ve Dureru’l-Kalâid

– Kur’án’in icazı fikrini, -bu konudaki eserlerin daha sonraki dönemlerde görülmeye başladığını öne sürerek Hint ve İran kökenli dini etkiye dayandıran düşünce tarzı kim tarafından savunulmaktadır?
CEVAP: Câbirî

– İsraili haberlerin birinci dereceden kaynakları aşağıdakilerden hangisidir?
CEVAP: Miladî 70. yılda Romalı Titus’un zulmünden kaçarak Hicaz bölgesine yerleşen ve dinî eğitimlerine kendi medreselerinde devam eden Yahudiler.

– Hz. Peygamber (s.a.v) Seferde ve misafirlikte bulunmadığı zamanlarda inen vahiylere ne ad verilir?
CEVAP: El-Hadari

– “ed-Dürrü’l-Mensûr fi Tefsiri’1-Me’sûr” adlı tefsir hangi müfessire aittir?
CEVAP: Celâleddîn esSuyûtî

– Kur’an’in icazından söz edebilmek için bütün Kur’an’n Olması gerektiğini devrede öne süren mezhep aşağıdakilerden
hangisidir?
CEVAP: Mutezile

– Es-süfeha’ü – (sefiller/cahiller) kelimesi) Kur’an’a hangi Lehçeden geçmiştir?
CEVAP: Kinane

– Bir kelime ve nitelemenin Kur’an’da açık değil de ism-i işaretler, ism-i mevsuller, zamirler, cins isimleri, belirsiz
zaman zarfları ve belirsiz mekan isimleriyle zikredilmesine ne ad verilir?
CEVAP: Mübhem

– Aşağıdakilerden hangisi “es-sebu’t-tuvel” surelerden biri değildir?
CEVAP: Yasin

– Kuran’ın bir cilt halinde toplanmasının en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
CEVAP: Yemame Savaşı

– Kuran kendi kendisini tefsir eder, görüşü rivayet tefsir yönetimin hangi kısmıyla alakalıdır?
CEVAP: Kur’an’ın Kur’an ile tefsiri

– İslam hukukunun kaynakları, genel olarak deliller ile birtakım yöntemlerinden oluşmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bir yöntemdir?
CEVAP: Kıyas
10
Çıkmış Sorular / Türk İslam Edebiyatı – Dönem Sonu Notları
« Son İleti Gönderen: Ders Hocası 28 Nisan 2022, 02:15:02  »
– XVIII. yüzyılda Nedim’in öncülüğünde başlayan akım aşağıdakilerden hangisidir?
CEVAP: Mahallileşme

– Hz. Ali ve oğlu Muhammed Hanefiyye’nin katıldığı savaşları anlatan dini destani mesnevilere ne ad verilir?
CEVAP: Cenkname

– Belâgatte bir düşüncenin gereğinden fazla sözle ifade edilmesine ————— denir.
CEVAP: Itnâb

– Türk edebiyatında ilk mesnevi örneği aşağıdakilerden hangisidir?
CEVAP: Kutadgu Bilig

– Tarikatın usul ve erkanının öğretildiği, dervişlerin ruhen ve ahlâken eğitilip olgun ve yetkin kişiler hâline geldikleri yere ne ad verilir?
CEVAP: Tekke

– Türk süfliliğinin en önemli temsilcisi kimdir ?
CEVAP: Hoca Ahned Yesevi

– “Muhibbi” mahlasıyla şiirler yazan Osmanlı padişahı aşağıdakilerden hangisidir?
CEVAP : Kanuni (I. Süleyman)

– Genelde bir veya daha fazla yazar yahut şaire ait çeşitli sekil ve hacimlerdeki dini, din dişi, nesir ya da şiirlerden oluşan derleme kitaplara ne ad verilir?
CEVAP: Mecmua

– Hz. Peygamber (s.a..v)’in doğumunu anlatan manzum eserlere ne ad verilir ?
CEVAP: Mevlid

– Kelime olarak “fısıldamak, kulağa söylemek, iki kişi arasında geçen gizli konuşma” anlamlarını taşır. Bir kimsenin ellerini semaya kaldırarak dilediği şeyi Allah’tan gizlice istemesine denilmekle birlikte, edebiyatımızda, bağışlayıcı olan Yüce Allah’tan bir dilekte bulunmak için yazılan manzumelere verilen isimdir.
tanımı yapıan tür hangisidir?
CEVAP: Münacat

– Sözlükte bir kişinin sıfatlarını saymak, bir kişiyi vasıflandırmak anlamına gelen, Hz. Peygamber için Yazılan medih şiirleri aşağıdakilerden hangisidir?
CEVAP: Na’t

XIV. Yüzyılın önde gelen mutasavvıf şairlerinden biridir?
CEVAP: Yunus Emre

– Lamii Çelebi ‘nin (ö.1492) Nefahatül-üns çevirisi hangi tür eserlere bir örnektir
CEVAP: Tezkiretü’l-Necat

– Süleyman Çelebi’nin Mevlid olarak meşhur olan eseri aşağıdakilerden hangisidir?
CEVAP: Vesiletün-Necat

– Türk illerinde, Hoca Ahmet Yesevi’nin tasavvuf anlayışıyla kurumsallaşarak bir tarikat hüviyeti kazanan
CEVAP: yesevilik

– Türk İslam Edebiyatının aşağıdakilerden hangisiyle başladığı kabul edilir?
CEVAP: Kutadgu Bilig

– hhangisi Türkçe ilk manzum Esma-i Hüsna örneklerinden biridir?
CEVAP: İSA SARUHANİ ŞERHÜL ESMA’L HÜSNA

– XVIII. Yüzyıl sairlerindendir?
CEVAP: Nedim

– XX. yüzylda aruz veznini kullanarak geleneğe uygun şiirler kaleme alan ve Divan teşkil eden mutasavvıf (mutasavvıf) şairlerden biri değildir?
CEVAP: FİRUZABADİ

Türklerin Divan şiirine kazandırdığı nazım şekillerden biridir?
CEVAP: TUYUĞ

– Profane (dini- tasavvufi içerikli olmayan) şiirleri ile meşhur değildirr?
CEVAP: AHMET YESEVİ

– Hayattan, talihten şikâyet; felsefi düşünceler, dini, tasavvufi konular ve toplumsal yergilerin işlendiği, en az beş en fazla on bentten oluşan Birimi nazım aşağıdakilerden hangisidir?
CEVAP: TERKİB-İ BEND

– Hoca Ahmed Yesevi’nin halifeleri arasında yer almaz?
CEVAP: Niyazi Mısri
Sayfa: [1] 2 3 4 5 6 ... 10