Son İletiler

Sayfa: [1] 2 3 4 5 6 ... 10
1
SORU: Bilam’ın Bene Yisrael’e lanet okuma girişimi başarısız olduktan sonra topluma yerleştirmeye çalıştığı davranışlar aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yalan - Hırsızlık
B) Cömertlik - Hoşgörü
C) Adalet - Paylaşımcılık
D) Putperestlik - Ahlaksızlık
CEVAP: Putperestlik - Ahlaksızlık
2
SORU: • Roş Aşana ve Kipur arifelerinde yapılır.
           • Yerine getirilemeyen her türlü vaat ve yeminin iptali istenir.
Bu bilgiler aşağıdaki dualardan hangisi ile  ilgilidir?

A) Selihot
B) Atarat Nedarim
C) Oşanot
D) Minha


CEVAP: Atarat Nedarim
3
Fatiha Suresi Tefsiri / Fatiha Suresi - Kısa Kısa Notlar
« Son İleti Gönderen: Ders Hocası 18 Kasım 2018, 13:11:21  »
kıyamete işaret eden bir ifade: Yevmü'd din

Çevrenin bozulması ile ilgili olarak kur'an'da geçen en kapsamlı kelime: Fesad

İslami kaynaklardaki anlamlarına göre doğru gruplandırma: Karşılık, mükafat, hüküm, hesap
 
Fatiha suresi kaç ayetten oluşmaktadır: 7

Fatiha suresinde, "Sırâta’l-lezîne en’amte aleyhim" denilerek arzulanan yol kimlerin yoludur: Nimet verilenlerin

Kur'an'a ilk inen ayetler: Alak Suresi'nin beş ayetidir.

Rahim kelimesi Kur'anda kaç defa geçer: 114
 
Rahman kelimesi Kur'anda kaç defa geçer: 57

Daha önce  'Rabb' kelimesi geçmekte iken, İlk defa Allah ismi hangi sure ile başlamıştır: Fatiha

İsimlerden hangisinin insanlara verilmesi doğru olarak kabul edilmez: Rahman

Fatiha Suresi: 7 ayettir. 4.ve 5. sırada inmiştir.Bir şeyi açan demektir. 12 değişik ismi vardır.

Fatiha kelimesinin anlamı nedir: Bir şeyi açan

Halik, Fatır ve Bedi kavramları Alem'in hangi özelliği ile ilgilidir: Yaratılmışlık
 
"yevmü'd-dîn" (din günü) ifadesinde yer alan "din" kelimesinin anlamsal karşılığı : 'Dîn' kelimesi Arapça'da ceza, hesap, hüküm, siyaset, tâat, gelenek, hal, kahır, son; bütün bunlarla ilgili ve hepsine temel ve ölçü olan 'millet' ve 'şeriat' anlamlarına gelir.
4
DHBT / DHBT Notları
« Son İleti Gönderen: Ders Hocası 14 Kasım 2018, 10:17:24  »
1-Gazve:Peygamberin(sav)bulunduğu savaşlara denir.Seriyye ise bizzat katılmadığı sahabeleri görevlendirdiği birliklerdir
2-İlkmescid KubaMescidi’dir.
3-Kur’an’ıçoğaltan grubun başkanı Zeydb.Sabit’tir.
4Sebuttıval(yediuzunsure):Bakara,Aliİmran,Nisa,Maide,Enam ve Enfal sureleridir.
5-Vücuh:Lafızları aynı,manalar ıfarklı olan kelimelere denir.
6-İlhadi tefsir:Kuran ve sünnetin açık hükümlerine aykırı tefsirlere denir.
7-Burhanı Limmi:Müessirden esere yada kanunlardan hadiselere götüren delillerdir.
8-Ahdiatik:Tevrat/AhdiCedid:İncil
9-Tevrat:Kanun,Öğreti demek
10-İncil:Müjde demek
11-Berzah:Ölümden mahşerdeki dirilişe kadar süren hayat kabir/berzah hayatıdır.
12-Küsuf: Güneş tutulma namazı/Husuf:Ay tutulma namazı
13-Peygamberin vefatından sonra sahabiler Sakifetü Beni Saide denilen yerde Hz. Ebu Bekir’e biat etti.
14-Dehriyyun: Zaman ve maddenin ebediliğini savunanlar.
15-Mezheb: Bir dinin bilginleri arasındaki yorum farklılıklarından meydana gelen görüş farklılıklarıdır.
16-Medine’de inen son sure Nasr suresidir.
17-Ayet:Alamet, nişan, ibret, emri acip, burhan ve delil manasına gelir.
18-Aksamul kuran: Kurandaki yeminlerdir.
19-İtikadi mezhepler:Selefiyye, Maturidiyye ve Eşariyyedir.
20-Halkul Kuran:Kuranın mahluk olup olmadığı tartışmasıdır.
21-Mutezilenin kurucusu:Vasıl b. Ata
22-Cebriyyenin kurucusu: Cehm Safvandır, insan fiillerinde hür değildir.
23-Kaderiye:Kurucusu: Mabed el-Cüheni’dir.Kaderi inkar ederler, insan fiillerinde hürdür.
24-Hükmü itibarıyla hac çeşitleri:Farz, Vacip ve Nafile hac
25-Edası itibarıyla hac çeşitleri:Kıran,Temettü ve İfrad haccı
26-Afaki: Mikat sınırları dışında oturan kişiler için kullanılır.
27-Teyamun: Tavafı Kabe’nin sağından yapmaktır.
28-Izdıba:Omuzlara alınan ridanın bir ucunu sağ koltuk altından geçirip sol omuz üzerine atarak sağ omuzu ve sağ kolu açıkta bırakmak.
29-Remel:Koşmaksızın çalımlı ve süratli yürümek
30-Hıll: Harem ile mikat arasındaki bölgedir.
31-Eyyamı Mina: Zilhiccenin 10,11,12 ve günleridir.
32-Ziyaret tavafı haccın farz olan tavafıdır.
33-Tehallül:İhram yasaklarının sona ermesidir. Tehallülü evvelden sonra cinsel ilişki yasağı devam eder, bu yasak tehallülü sani ile kalkar.
34-İhsar: Hac veya umre için ihrama giren kimsenin elinde olmayan bir sebeble ihramdan çıkmasıdır.
35-İstihlaf: Namazda abdesti bozulan imamın yerine cemaatten birini geçirmesidir.
36-Kerrubiyyun:Arşın etrafında bulunan meleklere
37-Müşkilül Kuran: Aralarında tenakuz ve ihtilaf olduğu zanndilen ayetlere
38-Nefri evvel: Bayramın 3. günü minadan ayrılmaya denir.
39-Revatip: 5 vakit namaza bağlı olarak kılınan nafile
40-Vatanı Sükna: 15 günden az kalmak üzere gidilen Vatanı ikame: 15 günden fazla kalınacak yer; vatanı asli;kişinin doğup büyüdüğü,yerleştiği yer.
41-Eyyamı Kameri ayların 13,14 ve 15. günleri oruçla geçirmek.
42-Ehli kıble: Kabeye doğru namaz kılmanın farz olduğunu kabul edenler için kullanılır.
43-Mukarrebun-İlliyyun: Daima Allah’ı tesbih eden ve anan, Allah’a çok yakın ve onun katında şerefli mevkii bulunan
44-İcaz: Kuranın özlü oluşu, kelime ve cümlelerin derin ve eşsiz anlamlartaşımasıdır.
45-Besmele ile başlamayan sure Tevbe suresidir.
46-Sebul Mesani (tekrarlanan 7 ayet) Fatiha suresidir.
47-Elmalılı Hamdi Yazır: Hak dini Kuran Dili adlı tefsiri
48-Zelletülkari: Kıraat okuyuş hatalarıdır.
49-Kavme:Rukudan doğrulmaktır.
50-Kabenin 4 rüknü:1) Rüknü haceri esved, 2)Rüknü Yemani, 3) Rüknü Iraki, 4)Rüknü Şami.
51-Mültezem:Kabenin kapısı ile haceri esved arasındaki
52-Cemrelerin mekkeden minaya doğru sıralanışı: Cemrei ula, cemrei vusta ve cemrei akabedir.
53-Metaf: Tavaf yapılan alan.
54-İhcac: Hac için bedel tutmaya denir.
55-Farz olan Ziyaret (İfaza) tavafının son vakti ömrün sonuna kadar devam eder.
56-Kütübü sitte:Buhari-Müslim-Ebu Davud-Tirmizi-İbn Mace- Nesai .
57-İlk fıkh usulü kitab İmam Şafiye ait olan Er-Risaledir. İmam Şafinin eski görüşlerini ihtiva eden eseri Hucce’dir.Son görüşleri ise Ümm adlı eserindedir.
58-Muvatta, İmam Malik’e aittir. Müsned ise Ahmed Hanbel’e aittir.
59-Cami: İbadet, muamelat ve ukûbata dair hadislerin yanı sıra, Kur’an-ı Kerimin fazileti, yaratılış, menâkıb ve benzeri konuları ihtiva eden hadis mecmualarıdır.
60-Sünen:Bu hadis mecmuaları, tahâret (temizlik)’ten vasiyete kadar olan bütün ibadet ve İslâm hukuku ile ilgili hadisleri ihtiva eden kitaplardır.
61-Musannef: Tabiin döneminden sonra gelen neslin hadisleri konularına göre ayırıp, belirli bir düzen içinde yazmaya başlamaları ile yeni bir hadis kitabı türü ortaya çıkmıştır. Bu tür eserlere ‘musannef’
62-Nizamiye medreseleri Selçuklu Sultanı Alparslan zamanında kuruldu ve yaygınlaştı.
63-Mevkuf hadis: İsnadı sahabede biten hadislere
64-Merfu hadis: İsnadı Peygamberimiz’de biten hadisler 65-Maktu hadis: İsnadı Tabiin’de biten hadisler.
65-Mebsut,İmam Serahsi’nin Bir kimsenin kıra gömüp hatırlamadığı mala Malı Dımar
66-Zevaid sünnet:Hz. Peygamber (s.a.v.)’ in bir insan olması itibariyle yaptığı,
66-Secavend: Ayetlerde durulması ve geçilmesini belirleyen işaretlere denir.
68-Taabbudi:Manası sadece Allah tarafından bilinen
69-Ahîlerin el Kitabı olan ve daha çok ahlaki kurallar ve psikolojik öğretiler içeren eserlere Fütüvvetname denir.
70-Garibul hadis: Hadis lügati niteliğindeki eserlere verilen isimdir.
71-Ahbar: Tevratı ve hükümlerini iyi bilen Yahudi
72-Ahkamul kuran: İbadet, mualemet,keffaret ve ukubat ile ilgili ayetlerin yorumunu konu edinen bilim dalıdır.
73-Aksamul kuran:Kuranda geçen yeminleri konu
74-Celse: İki secde arası oturuş.
75-Emsalul kuran: Kuranın
76-Fevat: Hac vazifesini yapan kimsenin süresi içinde arafe vakfesine yetişememesi.
77-Garibulhadis: Hadislerdeki anlaşılması zor ve ancak sahanın uzmanları tarafından anlaşılabilen kelimelere
78-Garibul Kuran: Tefsirde anlaşılması zor olan kelimeleri konu edinir. İlmin öncüsü Abdullah b. Abbastır.
79-Kütübi tisa: Kütübü sitteye 3 ilave eserle oluşur: Bunlar Darimi’nin Süneni, İmam Malik’in Muvattası ve Ahmed Hanbel’in Müsnedi+ yukarda sayılan 6 kitap.
80-Mişna: Tevratın hükümlerini açıklayan şifahi beyanların yazıya geçirilmiş şeklidir.
81-Talmud: Sözlü tevratın yazıya geçirilmiş şekli olan mişna üzerine yapılmış tefsir ve yorumlardır.
82-İşari tefsir: Tasavvufi
83-Telfik, değişik mezheplerin görüşlerinden
84-Yemini lağv: Bir şeyin öyle olduğu zannedilerek ya da ağız alışkanlığıyla yapılan keffaret gerekmez.
85-Yemini ğamus: Yalan yere, bile bile yapılan yemin.
86-Yemini münakid. Mümkün olan ve geleceğe yönelik bir şeyi yapmak veya yapmamak üzere yapılan Bu yeminin keffareti 10 fakiri doyurmak veya giydirmek veya köle azat etmektir. Buna gücü yetmeyen kimse 3 gün peşpeşe oruç tutar.
87-Hicret eden ilk sahabi Ebu Seleme’dir.
88-Hanefide isfar yani sabah namazını ortalık aydınlandıktan sonra kılmak müstehaptır
89-Ebu hanifeye göre huruç bi sunih yani namazdan kendi fiili ile çıkmak rukundür.
90-Ezan okunurken her cümle arasında biraz beklenir ve ikinci cümlede ses biraz yükseltilir. buna Teressül veya İrtisal Kamet ise duraklama yapılmaksızın seri okunur. Buna Hedir denir.
91-Muhazatün Nisa: Kadınların erkeklerle aynı safta veya hizada bulunmasıdır.
92-Kefeni sünnet: Erkek için Kamis, izar ve lifafe; kadınlar için bunlarla birlikte baş ve göğüs örtüsüdür. 94-Kefeni kifayet: Erkek için izar ve lifafe ve kadın için bir de başörtüsüdür.
93-Kefeni zaruret ise tek parça beze sarılmak.
94-Nema: Zekatın şartlarından olan nema malın artıcı nitelikte olmasıdır. 97-Havelanül havl :Malın üzerinden bir kameri yıl geçmesidir.
95-Nisab:Altında 20 miskal:85 gram; Gümüşte 200 dirhem:595 gram; hayvanlarda 5 deve;30 sığır ve 40 koyundur.
96-Rikaz: Yer altından maden, define hazine gibi şeyler için kullanılır.
97-İhramın Rükunleri: Niyet ve telbiyedir.
5
Siyer-i Nebi / Peygamberimiz(s.a.v)'in ilk eşi Hz. Hatice annemizin lakabı nedir?
« Son İleti Gönderen: Ders Hocası 09 Kasım 2018, 08:46:43  »
SORU: Peygamberimiz(s.a.v)'in ilk eşi Hz. Hatice annemizin lakabı nedir?

A) Pakize
B) Tahire
C) Saliha
D) Ümmü Ebiha
E) Es-Sıddîka


CEVAP: Tahire

Hz. Hatice`nin '`iffetli, namuslu ve güzel ahlaklı '` anlamlarına gelen lakabı "Tahire" idi.

Hz. Âişe validemize de “Es-Sıddîka” veya “es-Sâdıka” lakabı verilmiştir.

Hz. Peygamber Hz. Fatıma'ya “Ümmü Ebiha” (babasının annesi) lakabını takmıştır.
6
SORU: İsmail Hakkı İzmirli Kur’an İlimleri, hadis, kelam, fıkıh, felsefe ve mantık alanlarında birçok eser kaleme almıştır.
Aşağıdaki eserlerden hangisi İsmail Hakkı İzmirli’ye aittir?

A) Miyaru'l-Ulum
B) Ahlâk-ı İslâmiyye Esasları
C) Safahat
D) İrşâdü'l-Ahlâf
E) Esra-ı Hodî

CEVAP: Miyaru'l-Ulum

İsmail Hakkı İzmirli kur’an İlimleri, hadis, kelam, fıkıh, felsefe ve mantık alanlarında bir çok eser kaleme aldı.
Bunlardan bazıları;
Yeni İlm-i Kelam; Miyaru'l-Ulum;
Mantıki Tatbiki ve Fenn-i Esalib; Kitabu'l-İfta ve'l-Kaza.
 
7
SORU: Muhammed Abduh'la birlikte müslümanları Batı'nın sömürgeciliğine karşı harekete geçirmeyi hedefleyen Arapça basılan ve İngilizler tarafından Mısır ve Hindistan’da yasaklanan gazetenin adı nedir?
 
A) Takvim-i Vekayi
B) El-Urvet el-Vuskâ
C) Tercüman-ı Ahvâl
D) Ceride-i Havadis
E) Meşveret

CEVAP: El-Urvet el-Vuskâ

Muhammed Abduh'la birlikte müslümanları Batı'nın sömürgeciliğine karşı harekete geçirmeyi hedefleyen Arapça haftalık bir gazete olan El-Urvet el-Vuskâ'yı çıkardı. Çok geçmeden İngilizler gazeteyi Mısır ve Hindistan'da yasakladılar.
 
8
SORU: Hareket Felsefesi’nin kurucusu olan Maurice Blondel ile tanışan ve ondan etkilenerek bu felsefenin kavramlarını ve metodunu kullanarak meselelere kendi kültürümüz açısından yaklaşan Nurettin Topçu'nun vefat edene kadar çıkardığı dergi hangisidir?
 
A) Amerikan Mektupları Düşünen Adam Aranızda
B) Felsefe
C) Fikir ve San’atta Hareket
D) Millet Mistikleri
E) Varoluş Felsefesi Hareket Felsefe

CEVAP: Fikir ve San’atta Hareket

 
Fransa’da kaldığı 6 yıllık süre içerisinde Louis Massignon ve Hareket Felsefesi’nin kurucusu olan Maurice Blondel ile tanışmıştır. Bu olay Topçu’nun fikirlerinin oluşması açısından önemlidir. Çünkü Nurettin Topçu, hareket felsefesinin etkisinde kalmış, bu felsefenin kavramlarını ve metodunu kullanarak meselelere kendi kültürümüz açısından yaklaşmıştır. Hatta kendisinin çıkardığı ve vefatına kadar da yayınladığı Fikir ve San’atta Hareket isimli dergi hareket felsefesinden esinlenmiştir.
9
I. Hakkın Sesleri
II. Berlin Hâtıraları
III. Gülistan
IV. Hâtıralar

Yukarıdakilerden hangisi/hangileri  Mehmet Akif'in Kur'an ve hadis gibi dinin temel kaynaklarından hareket ederek yazdığı eserlerdendir?
 
A) Yalnız I
B) I ve II
C) I  ve IV
D) I, II ve III
E) II,III ve IV

 

CEVAP: I  ve IV

Hakkın Sesleri ve Hâtıralar Mehmet Akif'in Kur'an ve hadis gibi dinin temel kaynaklarından hareket ederek yazdığı eserlere örnek olarak verilebilir.
10
A) Gazzali
B) Cemaleddin Afgani
C) Muhammed Abduh
D) İbn Sina
E) İsmail Hakkı İzmirli

CEVAP: Cemaleddin Afgani

“Peygamberlik bir sanattır” sözü Cemaleddin Afgani’ye aittir.
 
Sayfa: [1] 2 3 4 5 6 ... 10