Son İletiler

Sayfa: [1] 2 3 4 5 6 ... 10
1
Biyografi / Cevabı Hoca Ahmed Yesevi Olan Sorular
« Son İleti Gönderen: Uyanan Gençlik 10 Eylül 2018, 15:11:54  »
1. Söylediği hikmet dolu sözlerle, İslam’ı Orta Asya’da yaşayan Türkler arasında yaymış ve bugünkü Kırgızistan, Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan gibi devletlerde yaşayan Türklerin Müslümanlık anlayışını şekillendirmiştir. Onun en belirgin yönü, İslam’ı, tasavvufi bir yaklaşımla Türk boylarının anlayıp kabul edebilecekleri şekilde basit bir dille ifade etmesidir. Hakkında kısa bilgi verilen Türk mutasavvıfı aşağıdakilerden hangisidir?

2. 11. yüzyılda Kazakistan'ın Sayram şehrinde doğdu. Yusuf Hemadanii'den ve Aslan Baba'dan ders aldı. Anadolu'nun ilk fethinde Alp Erenler olarak bilinen dervişlerini Anadolu'ya gönderdi. Yukarıda hakkında bilgi verilen İslam alimi kimdir?

3.  "Hazreti Türkistan" olarak bilinen, fetihler başladığı dönemde müridlerini Anadolu'ya göndererek İslam'ın buralara ulaşmasına katkı sağlayan mutasavvıf aşağıdakilerden hangisidir?
2
Biyografi / Cevabı Ali er-Rıza Olan Sorular
« Son İleti Gönderen: Uyanan Gençlik 10 Eylül 2018, 15:06:16  »
1. Türkler arasında İslamiyet’in yayılmasında dünyanın farklı yerlerine dağılmış olan Ehl-i Beyt’in de katkısı olmuştur. Bunlardan - - - - Kur’an’ı, Hz. Peygamberin sünnetini ve İslam’ın temel prensiplerini sade bir dille Türklere anlatmıştır. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
3
Biyografi / Cevabı Yunus Emre Olan Sorular
« Son İleti Gönderen: Uyanan Gençlik 10 Eylül 2018, 14:42:41  »
1. ● Türkler arasında sevgi ve hoşgörüyü yerleştirmiştir.
    ● İlahî aşkı en güzel bir şekilde ifade eden bir tasavvuf şairidir.
    ● Güzel ahlak ve ilahî sevginin halk arasında yaygınlaşmasında büyük rolü vardır.
    ● Türkçeyi sade bir şekilde kullanarak yazdığı şiirlerle Anadolu insanına İslamiyet’i anlatmıştır. Bu
       bilgiler aşağıdaki mutasavvıflardan hangisini anlatmaktadır?

2. 1240 yılında Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde doğdu. Hacı Bektaş Veli, Mevlana gibi alimlerle aynı asırda yaşadı. Taptuk Emre'nin dergâhında bir süre hizmet etti. Hakkında bilgi verilen kişi aşağıdakilerden hangisidir?

3. Allah sevgisini, aşk ve güzel ahlakla ilgili düşüncelerini, her türlü batıl inanca karşı İslam tasavvufunu işleyerek Türk-İslam birliğinin oluşmasında önemli vazifeler yapmıştır. Ozanlığının yanı sıra dili, düşünceleri, işlediği konularla Anadolu’da gelişen Türk edebiyatının en büyük isimlerinden biri olmuştur. Yalnız halk ve tekke şiirini değil divan şiirini de etkilemiştir. Hakkında bilgi verilen tarihi şahsiyet aşağıdakilerden hangisidir?
4
Terimler / Cevabı Mevlana Olan Sorular
« Son İleti Gönderen: Uyanan Gençlik 10 Eylül 2018, 14:29:03  »
1. Dönemin ünlü sufilerinden biri olan Şems-i Tebrizi ile tanıştıktan sonra uzun yıllar uzlete çekilmiştir. Tasavvuf düşüncesinin ana konularını içeren ve Türk-İslam kültürünün en önemli eserleri arasında yer alan meşhur eseri Mesnevi’yi kaleme almış, şiirleriyle ve hikmetli sözleriyle çevresini aydınlatmıştır. Ortaya koyduğu insan sevgisi, hoşgörü ve alçak gönüllülük gibi özellikleriyle değişik din, mezhep ve düşüncelere mensup birçok insanı etkilemiştir. Hoşgörü, insanlarla iyi geçinme, başkasına zarar vermeme ve başkasından zarar görmemeyi vurgulayan öğütleri tüm Anadolu, Arap dünyası ve Balkanlar’a kadar uzanan geniş bir alanda yayılmıştır. Hakkında bilgi verilen bu ünlü mutasavvıf ve düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
5
Terimler / Cevabı İmam Maturidi Olan Sorular
« Son İleti Gönderen: Uyanan Gençlik 10 Eylül 2018, 14:25:35  »
1. Semerkant ilim çevresinde yetişen bu İslam âlimi kelam, mezhepler, tefsir ve fıkıh alanında birçok eser vermiştir. “Te’vilatu’l-Kur’an” isimli tefsir kitabı Türkler arasında önemli bir kaynak kabul edilmiştir. Onun akılcılık ve hoşgörü temellerine dayalı dini anlama ve yorumlama biçimi, yeni Müslüman olmuş Türk dünyasının büyük bir kesimi üzerinde etkili olmuş ve onların din anlayışı ve düşünce tarihini şekillendirmiştir. Bu parçada sözü edilen âlim aşağıdakilerden hangisidir?

2. Ebu Hanife, İmam Eş’ari ile beraber hangi imam, Türklerin İslam anlayışının oluşmasında etkili olduğu söylenebilir?

3. ● M 852 yılında Semerkant şehrinde doğmuş ve M 944’te aynı yerde vefat etmiştir.
    ● Yeni Müslüman olmuş Türk dünyasının büyük bir kesimi üzerinde etkili olmuştur.
    ● Kendi adıyla anlan itikadî ekol, ilk önceleri Horasan ve Maveraünnehir’de yayılmıştır.
    ● “İnsan aklıyla Allah’ı bilebilir.” ve “İnsan, ancak güç yetirebildiği şeylerden sorumludur.” önemli görüşlerindendir.
    ● Akılcılık ve hoşgörü temellerine dayalı dini anlama ve yorumlama biçimi, Türklerin din anlayışını ve düşünce tarihini şekillendirmiştir. Hakkında bilgiler verilen ünlü Türk âlimi aşağıdakilerden hangisidir?
6
Biyografi / Cevabı Birûni Olan Sorular
« Son İleti Gönderen: Uyanan Gençlik 10 Eylül 2018, 14:11:47  »
1. Harezm’de dünyaya gelmiştir. Astronomi, matematik, fizik, tıp, coğrafya, tarih ve dinler tarihi başta olmak üzere çeşitli alanlarda önemli eserler vermiş olup Türk-İslâm ve dünya tarihinin en tanınmış ilim adamlarından biridir. Bu parçada sözü edilen bilgin aşağıdakilerden hangisidir?
7
Biyografi / Cevabı Takiyuddun Mehmet Olan Sorular
« Son İleti Gönderen: Uyanan Gençlik 10 Eylül 2018, 14:01:19  »
1. İstanbul’da ilk rasathaneyi kuran Türk bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?
8
Biyografi / Cevabı Emir Çelebi Olan Sorular
« Son İleti Gönderen: Uyanan Gençlik 10 Eylül 2018, 13:59:12  »
1. Havanın, toprağın ve iklimin insan sağlığı üzerindeki etkilerini açıklayan “Enmuzecu’t-Tıb” eseriyle meşhur olan tıp bilgini aşağıdakilerden hangisidir?
9
SORU: Aşağıdakilerin hangisinde Türk–İslam edebiyatının ilk örnekleri doğru olarak verilmiştir?

A) Makalat — Mesnevi
B) Kutadgu Bilig — Mesnevi
C) Divanı Hikmet — Makalat
D) Divanü Lügati’t-Türk — Kutadgu Bilig
E) Divanı Hikmet — Divanü Lügati’t-Türk




CEVAP:
Divanü Lügati’t-Türk — Kutadgu Bilig
10
“Kitabu’l-Musika” ve “el-Mûsika’l-kebir” musiki üzerine yazdığı eserlerden iki tanesidir. Özellikle “el-Mûsika’l-kebir”, Batı’da ve İslam dünyasında musiki teorisi ve özellikle musiki felsefesi hakkında yazılmış en sistemli eserlerden biri kabul edilmektedir. Kitapta çalgılar hakkında hiçbir eser bırakmayan Grekler’in aksine bu alanda ilk çalışmalar ortaya konmuş; ud, şehrud, Horasan ve Bağdat tamburlarının perde bağları ve akort sistemleri hakkında geniş bilgi verilmiştir. Türkler arasından yetişen bu büyük filozof ve müzik teorisyeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hacı Arif Bey   
B) Farabi    
C) İbn Rüşd
D) İbn Sina   
E) Kindi





CEVAP: Farabi    
Sayfa: [1] 2 3 4 5 6 ... 10