İş güvenliği ve İşçi Sağlığı - Son Tekrar Notları - Kısa Kısa - 2

0 Üye ve 2 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı Ders Hocası

  • Hocanın Biri
  • *******
  • Join Date: Eki 2016
  • Yer: Hatay
  • 63863
  • +526/-0
  • Cinsiyet: Bay
    • Arif Arslaner
[b]Ünite 7: İş Kazası ve Meslek Hastalıklarının Bildirimi ve Hukuki Sonuçları[/b]

1.)  İş kazası yaşanması durumunda  çalışan bu kazayı kolluk kuvvetlerine en geç kaç gün içinde bildirmekle yükümlüdür?
CEVAP: Bildirmek zorunda değildir.

2.) 5510 sayılı Kanunun 13. maddesinde, iş kazası bildirgesi için tanınan süreler:
• Adi posta ile yapılan bildirimlerde - Kurum kayıtlarına intikal tarihi
• Kargo ile yapılan bildirimlerde - Kurum kayıtlarına intikal tarihi
• İadeli taahhütlü - Postaya veriliş tarihi
• Acele posta ile yapılan bildirimlerde - Postaya veriliş tarihi
• Resmî tatil günlerine rastlayan günler - Üç iş günü hesabında dikkate alınmaz.

3.) Sigortalının ölümü nedeniyle kendisine gelir bağlanmış olan ancak evlenmeleri nedeniyle gelirin kesilmesi gereken kız çocuklarına, hangi kanun uyarınca evlenmeleri ve talepte bulunmaları hâlinde bir defaya mahsus olmak üzere evlenme ödeneği verilir?
CEVAP: 5510 sayılı Kanun’un 37. maddesi uyarınca

4.) Geçici iş göremezlik ödeneği alabilmek için seçeneklerde bulunan koşullardan hangisi gereklidir?
CEVAP: Sigortalı olması koşulu

5.) Türk Borçlar Kanunu’nun 54. maddesine göre seçeneklerden hangisi bedensel zarar kalemleri
• Tedavi giderleri,
• Kazanç kaybı,
• Çalışma gücünün azalmasından ya da yitirilmesinden doğan kayıplar,
• Ekonomik geleceğin sarsılmasından doğan kayıplar,

6.) Tarım ve orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz olarak çalışan ve meslek hastalığına tutulduğunu öğrenen sigortalıların kendileri veya bu durum kendisine bildirilen işveren tarafından durumun  öğrenildiği günden başlayarak kaç iş günü içerisinde Kuruma bildirilmesi gerekir?
CEVAP: 3 iş günü

7.) Türk Borçlar Kanunu’nun 54. maddesine göre bedensel zarar kalemleri şunlardır;
• Tedavi giderleri,
• Kazanç kaybı,
• Çalışma gücünün azalmasından ya da yitirilmesinden doğan kayıplar,
• Ekonomik geleceğin sarsılmasından doğan kayıplar

8.) İş kazasına uğrayan veya meslek hastalığına yakalanan işçinin ya da yakınlarının çekmiş oldukları bedensel veya ruhsal acı, elem ve ıstırabın kısmen olsun giderilmesi amacıyla açılan dava çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?
CEVAP: Manevi Tazminat

9.) Sigortalının meslek hastalığı sonucu uğradığı gelir kaybını telafi etmeye yönelik talebine ne denir?
CEVAP. Maddi tazminat talebi

10.) Hangisi "Destekten Yoksun Kalma Tazminatını" açabilmektedir?
CEVAP: Çalışanın nişanlısı (Bu çerçevede sadece eşler, çocuklar veya ana-baba değil, kardeşler, nişanlılar, evlilik dışı birliktelik yaşayanlar da destekten yoksun kalma tazminatı talep edebilirler.)

11.) Sigortalının veya sürekli iş göremezlik geliri ile malullük, vazife malullüğü veya yaşlılık aylığı almakta olanların ölümü hâlinde, gelir veya aylık bağlanmasına veya toptan ödeme yapılmasına hak kazanan hak sahibi
CEVAP: Eş, çocuk, ana ve babası hak sahibi sayılacaktır.

12.) İş kazası ile meslek hastalığı, işverenin kastı veya genel sağlık sigortalısının iş sağlığını koruma ve iş güvenliği ile ilgili mevzuat hükümlerine aykırı hareketi sonucu olmuşsa, işverenin sosyal güvenlik kurumu karşısındaki sorumluluğunun tespitinde hangi ilke dikkate alınır?
CEVAP: Kaçınılmazlık ilkesi 

13.) Tarım ve orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz olarak çalışan ve meslek hastalığına tutulduğunu öğrenen sigortalıların kendileri veya bu durum kendisine bildirilen işveren tarafından durumun  öğrenildiği günden başlayarak kaç iş günü içerisinde Kuruma bildirilmesi gerekir?
CEVAP: 3 iş günü

14.) Sağlık hizmeti sunucuları kendilerine intikal eden iş kazalarını, yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucuları ise meslek hastalığı tanısı koydukları vakaları en geç kaç gün içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna bildireceklerdir?
CEVAP: 10 gün

15.) “İşveren, sağlık hizmeti sunucuları veya işyeri hekimi tarafından kendisine bildirilen meslek hastalıklarını öğrendiği tarihten itibaren kaç iş günü içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirmekle yükümlüdür” (6331 sayılı İSGK m.14/2-b)
CEVAP: 3 gün

[b]Ünite 8: İş Sağlığı ve Güvenliğinde Risk Faktörleri-I[/b]

1.) Çalışma ortamında [b]kızılötesi[/b] radyasyonla karşılaştığımız alanlar nelerdir?
• Sırların pişirilmesi
• Kağıt kurutuma
• Alevli kesme cihazlarıyla ısıtma
• Boyaların kurutulması
not: Güneş ışığı [b]mor ötesi [/b]radyasyon kaynağıdır.

2.) En yaygın mor ötesi radyasyon kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?
CEVAP: Güneş

3.) Genellikle yakıtların tam yanmaması sonucu oluşan ve sıklıkla oto tamir atölyelerinde bulunan kimyasal aşağıdakilerden hangisidir?
CEVAP: Karbon monoksit

4.) Hangileri çözücülerin sebep olduğu fizyolojik etkilerdendir?
• Dermatit
• Solunum yollarında tahriş
• Merkezi sinir sisteminde yarattığı etkilerdir.

5.) Çalışma ortamının nemi,
Çalışma ortamının hava akış hızı,
Çalışanın sağlığı,
Çalışanın giyimi,
Çalışanın beslenmesi.
Aşağıdakilerden hangisinin kapsamına girer?
CEVAP: Isıl Konfor

6.) Eğer çalışanlar yeterli bilgi ve yeteneğe sahip değillerse çok karmaşık işler de çalışanlar üzerinde gerilime neden olabilir.
Aşağıdakilerden hangisinin kapsamına girer?
CEVAP: İşin Kapsamı

7.) Çalışma ortamlarında boyaların, parlatıcıların, sırların, yapıştırıcıların, yazıcı mürekkeplerinin ve diğer koruyucu kaplamaların kurutulması ve pişirilmesi süreçlerinde ne tür radyasyonla karşılaşılır?
CEVAP: Kızılötesi radyasyon

8.) Çalışma ortamındaki kızılötesi radyasyonla aşağıda sıralanan süreçlerde karşılaşabiliriz:
• Boyaların, parlatıcıların, sırların, yapıştırıcıların, yazıcı mürekkeplerinin ve diğer koruyucu kaplamaların kurutulması ve pişirilmesinde,
• Metal parçaların özellikle elektrik arkı ve alevli kesme cihazlarıyla ısıtılmasında,
• Kumaşların, kâğıdın vb. diğer malzemelerin kurutulmasında.

9.) hangileri termal konforu etkileyen faktörler arasındadır?
• Çalışma ortamının sıcaklığı,
• Çalışma ortamının nemi,
• Çalışma ortamının hava akış hızı,
• Yürütülen çalışmanın niteliği,
• Çalışanın sağlığı,
• Çalışanın giyimi,
• Çalışanın yaşı ve cinsiyeti,
• Çalışanın fiziki durumu,
• Çalışanın beslenmesi.

10.) Metal temizleme banyolarında kuvvetli bir su uzaklaştırıcı ve yükseltgeyici olarak kullanılan, dokuları hızlıca yok eden ve şiddetli yanıklara neden olan kimyasal aşağıdakilerden hangisidir?
CEVAP: Sülfürik asit

11.) 'Solunduğunda ciğerde yapışıp kalır ve vücut onu izole etmek için etrafında doku oluşturur,en önemli belirtisi, nefes darlığıdır'
Yukarıda verilen etkileri yapan kimyasal aşağıdakilerden hangisidir?
CEVAP: Asbest

12.) Çalışma ortamındaki sıcaklık, nem ve hava dolaşımının çalışanlara rahatlık vermesi -----Isıl Konfor----- olarak düşünülmektedir.

13.) İş sağlığını ve güvenliğini tehlikeye sokan etmenler dört ana başlık altında sınıflandırılabilir. Bunlar:
1. Fiziksel faktörler
2. Kimyasal faktörler
3. Biyolojik faktörler
4. Psikososyal faktörler

14.) Yeterli bir aydınlatma yapıldığı takdirde;
• hataların azaltılması,
• kusurların tespit edilebilme olasılığının artması,
• ince detayların tespiti ve hassas ölçümlerin yapılması sırasında harcanan zamanın azalması,
• daha temiz bir çalışma ortamının oluşturulması,
• daha iyi bir sosyal ortamın oluşturulması sağlanabilir.

15.) Yoğun görünür bölge radyasyonu, aşağıdakilerden hangisinden salınmaz?
CEVAP: İş makinalarından
Not: Yoğun görünür bölge radyasyonu güneşten, doğal olmayan ışık kaynaklarından, ark kaynağı işlemlerinden ve oldukça parlak gövdelerden salınmaktadır.

16.) Çalışma ortamındaki bağıl nem aşağıdakilerden hangisiyle ölçülür?
CEVAP: Higrometre

17.) Çalışma ortamındaki bağıl nem miktarı[b] %30 ile %80 [/b]arasında olmalıdır.

18.) Hangisi zehirli, yanıcı veya aşındırıcı atık kimyasalların neden oldukları
•  Yangınlar
•  Patlamalar
•  Hava kirliliği
•  Su kirliliği

[b]Ünite 9: İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Faktörleri-II[/b]

1.) Devrilme ihtimalinin olmadığı malzemelerde, makineyle istifleniyorsa azami yükseklik ne kadar olmalıdır?
CEVAP: Makinenin bom yüksekliği

2.) Hangileri ekranlı araçlardan kaynaklı meslek hastalıklarının nedenleri arasında yer almaktadır?
• Yüksek iş hızı
• Hedeflenen üretim
• Yüksek teknolojiye geçiş
• Hareketsizlik
• ofis çalışmalarının artması

3.) Karpal tünel sendromu meslek hastalığına aşağıdaki durumların hangisinde rastlanmaktadır?
CEVAP: Ekranlı araçlarla çalışma

4.) iş kazası ve meslek hastalığı konusunda önemli tehlike kaynaklarını barındıran işler:
CEVAP: elektrik, elle kaldırma, taşıma, yükleme, boşaltma, istifleme, depolama, ekranlı araçlar ve el aletleriyle çalışmalar.

5.) Elle yük taşıma işlerinde ortaya çıkan kaza ve meslek hastalıklarından kaynaklanabilecek, sağlık ve güvenlik risklerine karşı çalışanların korunmasını sağlamak kimin sorumluluklarındandır?
CEVAP: İşverenin

6.) hangisi, elle taşımada, yanlış kaldırmadan kaynaklanan yaralanmalara ve zararlara sebep olanlar:
• Fıtık,
• Diz eklemlerinin zarar görmesi,
• İncinmeler ve burkulmalar,
• El ve ayak parmaklarının çatlaması ve ezilmesidir.

7.) Elle yükleme ve taşımayı tehlikeli kılan unsurlar kaç ana başlıkta toplanmaktadır?
CEVAP: 4

8.) hangileri doğru istiflemede dikkat edilecek hususlardandır?
Varil gibi büyük kaplar yuvarlanmayacak şekilde istif edilmelidir.
Yığınların yüksekliği, eni ve boyu orantılı olmalıdır.

9.) hangileri önleyici kontrol tedbirleri arasında yer alır?
• Kaynağından çözme (ortadan kaldırma)
• Mühendislik çözümleri (teknik tedbirler)
• Organizasyon ve yönetim planlamaları
• Çalışanlara eğitim verilmesi

10.) Doğru taşıma tekniklerini uygulayabilmek için yükün kaldırılmasında uygulanacak bazı kurallar vardır. Yukarıdakilerden hangileri bunlar arasında sayılabilir?
• Bir yükü kaldırmadan önce yükün ağırlığı kontrol edilmeli.
• Hareket alanı engellerden arındırılmalı, temizlenmeli.
• Güvenli bir şekilde kaldırılmalı.
• Ayaklar “ikiye on var” saat pozisyonu şekline getirilmeli.
• Dizler bükülmeli.
• Arka düzgün ve dimdik tutulmalı.
• Boyun, kafa, çene yukarıda tutulmalı.
• Taşınacak yük sıkıca kavranmalı.
• Eller ve tutulacak nesnelerin kaygan olmamasına dikkat edilmeli.
• Taşınacak yük yerden kaldırılırken nesneyi ayak ve vücuda mümkün olduğu kadar yaklaştırmalı.
• Kaldırırken yükün bacak kaslarına bindiğine emin olunmalı.
• Eğik, açılı durmamalı, dik bir konumda olunmalı.
• Eğer ayaklar emniyette ve vücut uygun bir durumda değilse zorlanmamalı.
• Yük mümkün olduğunca vücuda temas ettirilmeli.
• Yükün kaldırılmasında ve taşınmasında kollar düz ve aşağı doğru dönmüş bir vaziyette tutulmalı.

11.) Elektrik kazalarında etken unsurlar aşağıda sıralanmıştır. Bunlar:
1. Akımın cinsi, büyüklüğü, şiddeti, yönü, izlediği yol, frekansı ve süresi,
2. Gerilimin büyüklüğü,
3. Toprağın kuru veya ıslak durumu,
4. Elektrik devresinin tamamen izole edilmesi,
5. İnsan vücudunun direnci, ellerin kuru, yaş olması veya nasırlı olması,
6. Akım kaynağı ile çalışan arasında akım engelleyici olmamasıdır.

12.) Elektrikle çalışmalarda meydana gelebilecek çarpılmalarda yapılması gerekenler:
• Kalp durmuş ise kalp masajına başlanmalıdır.
• Kazalı bir örtü ile örtülerek sıcak tutulmalıdır.
• Akım kesilmemişse çarpılan kişi, elbisesinin kuru olan kısmından tutularak gerilim altındaki bölgeden uzaklaştırılmalıdır.
• Çarpılan kişinin çıplak vücuduna dokunulmamalıdır.

13.) El aletlerinden kaynaklı kazaların nedenleri ise şu şekilde sıralanabilir:
1. Aletlerin kurallarına uygun kullanılmaması,
2. Eğitimsiz alet kullanımı,
3. Yanlış alet seçimi veya yanlış yerlerde kullanılması,
4. Kullanım sırasında kişisel koruyucu donanım kullanılmaması,
5. Arızalı ve bakımsız kötü durumda olan aletlerin kullanılması,
6. Aletlerin kullanılması sırasında gerekli dikkatin gösterilmemesi,
7. Aletlerin yetkilendirilmeden, izin verilmeden kullanması,
8. Aletlerin koruyucu içine alınmadan taşınması ve depolanması,
9. Elektrik donanımlarının ve topraklamalarının uygun olmamasıdır.

14.) Elektrik tesisatında küçük görülen ancak zararları bakımından hiç de küçümsenmeyecek kaçak akımları fark ederek devreyi açan anahtarlara kaçak akım koruma anahtarları (diferansiyel koruma cihazı) denmektedir. Tali panolarda kaç mA, akım röleleri kullanılmalıdır?
CEVAP:  Tali panolarda 30 mA, ana panolarda 300 mA’ lik kaçak akım röleleri kullanılmalıdır.

15.) Yüklerin elle taşınmasından dolayı aşağıda verilen sağlık problemleriyle karşılaşılmaktadır:
• Sürekli kaldırma veya taşıma işlemlerinden dolayı kas ve iskelet sisteminin zamanla aşınması sonucunda omurilik ve sırtın bazı kısımlarında ortaya çıkan ağrılar ve rahatsızlıklar,
• kesik ya da kırıklar gibi kazalar sonucunda meydana gelen akut travmalar,
• disklerin yerinden oynaması,
• lifli dokunun iltihaplanmasıdır.

16.) “Elle Taşıma İşleri Yönetmelik”i hangi tarihte yayımlanmıştır?
CEVAP: 24 Temmuz 2013

17.) Bir veya daha fazla çalışanın bir yükü kaldırması, indirmesi, itmesi, çekmesi, taşıması veya hareket ettirmesi gibi işler esnasında, işin niteliği veya uygun olmayan ergonomik koşullar nedeniyle özellikle bel veya sırtının incinmesiyle sonuçlanabilecek riskleri kapsayan nakletme veya destekleme işleri nasıl ifade edilir?
CEVAP: Elle taşıma işi

[b]Ünite 10: İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Faktörleri-III[/b]

1.) İşyerlerindeki bütün acil çıkış yolları ve kapıları aşağıdaki yönetmeliklerin hangisine göre belirlenmektedir?
CEVAP: Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik

2.) Daire biçiminde, beyaz zemin üzerine siyah piktogram, kırmızı çerçeve ve diyagonal çizgiden oluşan işaretler aşağıdaki işaret grubunun hangisinde yer almaktadır?
CEVAP: Yasaklayıcı işaretler

3.) “İşyeri Bina ve Eklentilerde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik” hangi tarihte yayımlanmıştır?
CEVAP: 17 Temmuz 2013

4.) 30/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamına giren işyerleri
•  Hastaneler
•  Maden, petrol ve gaz çıkarma işleri
•  Fabrikalar
•  Kalabalık şirketler
• İşyeri ve depolarda

[b]Bu yönetmelik sadece aşağıda belirtilen iş ve yerleri kapsamamaktadır:[/b]
a) İşyeri dışında kullanılan taşıma araçlarında veya taşıma araçlarının içindeki işyerleri,
b) Yapı ve benzeri geçici veya hareketli iş alanları,
c) Maden, petrol ve gaz çıkarma işleri,
d) Balıkçı tekneleri,
e) Tarım veya orman işyerlerine ait işyeri bina ve eklentileri hariç, uzak tarım ve orman alanları.

5.) Ulaşım yerleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
CEVAP: Düşme riskini önleyecek şekilde olmalıdır.

6.) Bir iş yerinde aşağıdaki yerlerden hangisinde, tuvalet ve lavabo bulundurulmaz?
CEVAP: Bahçede

7.) 50’den az çalışanı bulunan  işveren, yangınla mücadele konularında, işyeri dışındaki kuruluşlarla iletişimde olması için en az kaç kişi çalıştırmalıdır?
CEVAP: 1 KİŞİ

8.) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın yürürlüğe soktuğu 30 Haziran 2012 tarih ve 28339 sayılı Resmî Gazete’de 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun amaçları:
•  İş yerlerinden iş sağlığının sağlanması
•  İş yerlerinde iş güvenliğinin sağlanması
•  Mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi
•  İşveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini düzenlemek

9.) işyerlerindeki elektrik tesisatı ile ilgili alınması gereken önlemler:
• Elektrik tesisatı, yangın veya patlama tehlikesi oluşturmayacak şekilde projelendirilip tesis edilmeli
• İşyerinin ana pano ve tali elektrik panolarında seçicilik ilkesine uygun kaçak akım rölesi (artık akım anahtarı) bulundurulmalıdır.
• Elektrik tesisatının bakımı, onarımı, kontrolü ve işletilmesi sağlanmalıdır.
• Yıldırıma karşı tedbirler alınmalıdır.

10.) Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliği'nde geçen işaretler:
• Emredici işaret
• Bilgilendirme işareti
• Uyarı işareti
• Yasak işareti
• Işıklı işaret

11.) sağlık ve güvenlik işaretlerindendir?
CEVAP: Özel bir nesne, faaliyet veya durumu işaret eden levha

12.) Özel bir nesne, faaliyet veya durumu işaret eden levha, renk, sesli veya ışıklı sinyal, sözlü iletişim ya da el-kol işareti yoluyla iş sağlığı ve güvenliği hakkında bilgi ya da talimat veren veya tehlikelere karşı uyaran işaretler aşağıdakilerden hangisidir?
CEVAP: Sağlık ve güvenlik işaretleri

13.) Hangi seçenekte risk faktörleri doğru olarak verilmektedir?
• İşyeri bina ve eklentileri
• Temizlik ve düzen
• Sağlık ve güvenlik işaretleri

14.) Doğrudan dışarıya veya güvenli bir alana açılması sağlanan ve önlerinde ya da arkalarında çıkışı önleyecek hiçbir engel bulundurulmayan güvenlik önlemi ----Acil çıkış yolları ve kapılar ---- olarak adlandırılmaktadır.

15.)  Sağlık ve güvenlik yönünden risk oluşturmayacak merdivenlerde olması gerekenler doğru olarak verilmiştir?
• Ateşe dayanıklı olması
• Sağlam olması
• Yeterli genişlik ve eğimde olması
• Korkuluklarla çevrili olması

16.) işyeri temizliği ve düzeni konusunda günümüzde uygulanan 5S kuralları:
İşyeri temizliği ve düzeni konusunda günümüzde uygulanan en etkili yöntem 5S kuralıdır. Kısaca “S” harfi ile başlayan 5 Japonca sözcükten oluşan bir kavramdır. Bu kavramlar;
1. Seiri (Sınıfla); gerekli olmayanı kaldır, gerekli olanı sakla.
2. Seiton (Düzenle); her şeye bir yer ve her şey yerli yerinde.
3. Seiso (Süpür); her şeyin ve her yerin temizlenmesi ve sürekli olarak temiz tutulması.
4. Seiketsu (Standartlaştır); araç, gereç, donanım, alan ve koridorların sürekli ve güvenli biçimde tertipli, düzenli ve temiz tutulması.
5. Shitsuke (Sürdür); kurallara ve prosedüre uymak ve uygun biçimde sürdürerek takip etmek.

17.) İşyerinde oluşan, hastalığa neden olan, sağlık ve iyilik hâlini bozan, çalışanlar ve toplumdaki bireyler arasında önemli ölçüde huzursuzluk ve verimsizlik yaratan çevresel faktörleri (ortam koşullarını) ve stresleri gözlemleyen (tanıyan), değerlendiren ve kontrol altına alan kavramın tanımı CEVAP: iş Hijyeni

18.) Acil çıkış kapıları:
• Acil durumlarda çalışanların hemen ve kolayca açabilecekleri şekilde ve dışarıya doğru açılır
• Tüm çalışanların görebileceği bir yerde, iş yerine ait tahliye planıda bulunması gerekmektedir
• Acil çıkış kapılarının kilitli veya bağlı olmaması gerekmektedir
• Elektrik kesilmesi hâlinde yeterli aydınlatmayı sağlayacak ayrı bir enerji kaynağına bağlı acil aydınlatma sistemi bulundurulmalıdır

19.)  iş hijyeninin kapsadığı teknik alanlar arasında yer alanlar:
• Sağlık hâlini bozan koşullar
• Stres yaratan koşullar
• Hastalığa neden olan koşullar
• Çalışanlar için verimsizlik yaratan koşullar

20.) Kişisel koruyucu donanım kullanılan ve zorunluluk anlamı taşıyan işaret levhaları hangi renkte olmalıdır?
CEVAP: mavi

21.) Aşağıdaki durumlardan hangisinde işaret levhasının rengi yeşildir?
CEVAP: Tehlike yok ve acil çıkış, ilkyardım işareti levha rengi yeşildir.

[b]Ünite 11: İş Sağlığı ve Güvenliğinde Bireysel ve Organizasyonel Faktörler
[/b]
1.) hangisi "meslek hastalığı"na neden olabilecek fiziksel etkenlerdendir?
CEVAP: Radyasyon (iyonize olan ve olmayan) X ışınları

2.) Hangisi "kimyasal yanıklarda" yapılacak uygulamalardandır?
CEVAP: Giysiler çıkarılmalı ve bölge bol suyla en az 15-20 dk. yıkanmalıdır

3.) Heimlich Manevrası hangi durumda uygulanır?
CEVAP: Nefes borusuna yabancı cisim kaçması

4.) Şok pozisyonu hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?
CEVAP: Sırt üstü yatırılır, ayakları 30 cm. kaldırılır, gerekirse baş yan çevrilir.

5.) Kişisel koruyucu donanımlar ile ilgili işveren yükümlülüklerle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
• Kişisel koruyucu donanımlar, işveren tarafından ücretsiz verilir
• İşveren, kişisel koruyucu donanımları hangi risklere karşı kullanacağı konusunda çalışanı bilgilendirir.
• İşveren, kişisel koruyucu donanımların kullanımı konusunda uygulamalı olarak eğitim verilmesini sağlar.

6.) Meslek hastalığına neden olan işyeri ortam faktörleri arasında en sık görülen A Grubu olarak adlandırılan hastalıklar hangisidir?
CEVAP: Kimyasal nedenli hastalıklar
NOT: Metaller, gazlar, çözücüler, asit alkali maddeler, pestisitler ve kanserojen maddeler gibi pek çok etken ciddi tehlikeler oluşturarak meslek hastalıklarına sebep olan kimyasal faktörlerdendir.

7.) Organ kopmalarında ilk yardımda ilk yapılacak olan aşağıdakilerden hangisidir?
CEVAP: Etkili bölgeye turnike uygulamak

8.) İlk yardımdaki temel uygulama olan "KBK Kuralı" hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
CEVAP: Koruma-Bildirme ve Kurtarma

9.) Bir eli yaralının alnına koyup diğer elin 2-3 parmağı ile çeneden tutularak başın geriye doğru itilip çene kaldırılan pozisyona --- Baş-çene ---  adı verilmektedir?

10.) Olay yerinde tekrar kaza olma riskini ortadan kaldırmak için gerekli tedbirler almak ilkyardımın hangi uygulamasından biridir?
CEVAP: Koruma

11.) Nedeni belli, önlenebilir, ilerleyici, tekrarlanabilir, maluliyet bırakan, tazminat gerektiren (bazı durumlarda maluliyet bırakmadanda) bildirimi zorunlu hastalık grubuna ne ad verilir?
CEVAP: Meslek hastalıkları
meslek hastalıkları: Üreme bozuklukları, Gürültüye bağlı işitme kaybı,  Kalp-damar hastalıkları,  Cilt hastalıkları

12.) Kişisel koruyucu donanımların seçimi ve işyerinde kullanımı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
• Kullanılan vücut kısımlarına ve yapılan işe tam uygunluk sağlamalıdır.
• Kişisel koruyucu donanımlar, Yönetmelik hükümlerine uygun olarak tasarlanmış ve üretilmiş olmalıdır.
• Tam koruma sağlamalıdır.
• Kendileri bir tehlike kaynağı olmamalıdır.
• Kullanımı, bakım ve temizliği kolay ve pratik olmalıdır.
• İşyeri şartlarına uygun olmalıdır.
• Temel sağlık ve güvenlik gerekliliklerine uygunluğu gösteren CE işareti taşıyan ürünler seçilmelidir.

13.) hangisi ilk yardımdaki temel uygulamalara ilişkin doğru bir bilgidir?
CEVAP: Ilk yardımdaki temel uygulamalar koruma, bildirme ve kurtarmadır

14.) İlk yardımdaki temel uygulama olan "KBK Kuralı" hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
CEVAP: Koruma-Bildirme ve Kurtarma

15.) İş sağlığı ve güvenliği kapsamında az tehlikeli işyerlerinde kaç çalışan için 1 ilkyardımcı bulundurulması zorunludur?
CEVAP: 20,

16.) Kişisel koruyucu donanımlar
•  Baş koruyucuları
•  Gövde ve karın bölgesi koruyucuları
•  El ve kol koruyucuları
•  Cilt koruyucuları

17.) kişisel koruyucu donanımlarla ilgili doğru bir ifadedir?
CEVAP: Kullanımları konusunda eğitim verilmelidir.

18.) hangisi ilk yardımda temel uygulamalarla ilgili Koruma amacıyla yapılanlardandır?
CEVAP: Meraklı kişileri ortamdan uzaklaştırmak

19.) Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Tespit İşlemleri Yönetmeliğine göre D grubu meslek hastalığına girmektedir?
CEVAP: Bulaşıcı hastalıklar
A Grubu- Kimyasal nedenli meslek hastalıkları,
B Grubu-Mesleki deri hastalıkları,
C Grubu- Pnömokonyozlar ve diğer mesleki solunum sistemi hastalıkları,
D Grubu- Mesleki bulaşıcı hastalıklar,
E Grubu- Fiziksel nedenli meslek hastalıklarıdır.

[b]Ünite 12: İş Sağlığı ve Güvenliğinde Tutulması Gereken Kayıtlar[/b]

1.) Acil durum planını dahilinde işyerlerinde "tatbikat" hangi sıklıkla yapılmalıdır?
CEVAP: Yılda en az 1 kez

2.) İşe girişlerde, iş değişiklerinde ve iş kazası, meslek hastalığı gibi nedenlerden dolayı iş bırakma –tekrar dönme durumlarında çalışanın talep etmesi halinde işveren ---  sağlık muayenesi  ---yaptırmakla yükümlüdür.

3.) Daha önceden hazırlanan acil durum planının uygulama adımlarının düzenli takip edilebilmesi ve uygulanabilir olduğundan şüphe duyulmaması amacıyla yılda en az bir kez ------ TATBİKAT  ------yapılır.

4.) Tehlikeler tanımlanırken çalışma ortamı, çalışanlar ve işyerine ilişkin ilgisine göre asgari olarak aşağıda belirtilenler bilgilerden hangisinin toplanmasına gerek yoktur?
CEVAP: Kişinin özel bilgileri

5.) Belirlenen risk kabul edilebilir bir seviyeye düşürülünceye kadar işin başlatılmadığı eğer devam eden bir faaliyet varsa derhal durdurulması gerektiği risk türü aşağıdakilerden hangisidir?
CEVAP: Katlanılamaz riskler

6.)Risk değerlendirmesinin işletmeye sağlayacağı yararlardan biridir?
CEVAP: İşletmenin pazar payı yükselecektir

7.) Nicel değeri 3 olan orta dereceli bir olasılığın ortaya çıkma sıklığı nedir?
CEVAP: Ayda bir
Not: Kontrol önlemleri durumu KKD ve uyarı işaretleri olan, nicel değeri 3 orta dereceli olasılık ayda bir kez görülebilmektedir.

8.) Hangisi yüksek malzeme istifi yapan bir işyerinde, çalışanın risk altında olduğu durumu göstermektedir?
CEVAP: Düşen malzemenin altında kalma ve yaralanma

9.) Belirlenen risk bir dereceye düşürülene kadar işin başlatılmaması ve devam eden faaliyetin de derhal durdurulması gerektiği risk etki alanı aşağıdakilerden hangisidir?
CEVAP: Katlanılamaz riskler

10.) iş sağlığı ve güvenliği kapsamında tutulması gereken kayıtlar:
•  İş göremezlik belgesi
•  Çalışma belgesi
•  Hijyen eğitim belgesi
•  İşveren eğitim belgesi

11.) işyerinde yürütülen işlerin bütün safhalarında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili riskleri ortadan kaldırmak veya azaltmak için planlanan ve alınan tedbirlerin tümüne verilen isimdir?
CEVAP. önleme

12.) işyerinde meydana gelen; çalışan, işyeri ya da iş ekipmanının zarara uğratma potansiyeli olduğu hâlde zarara uğratmayan olaya verilen isimdir?
CEVAP: Ramak kala olayı

13.) İş yerinde merdiven kullanarak rafa ürün yerleştiren Ali elindekini yerleştirdiği sırada dengesini kaybetmiş ve tam düşmek üzereyken diğer eliyle rafı tutarak kendisini kurtarmıştır. Bu durumda Ali'nin başına gelen olay hangi kavramla ifade edilebilir?
CEVAP: Ramak Kala Olay Kayıtları

14.) Tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörlerin kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması amacıyla yapılan çalışmalara ne ad verilmektedir?
CEVAP: Risk Seviyesi

15.) risk değerlendirme ekibinde yer alanlar:
• işveren veya işveren vekili,
• İşyerinde sağlık ve güvenlik hizmetini yürüten iş güvenliği uzmanları ile işyeri hekimleri,
• İşyerindeki çalışan temsilcisi,
• İşyerindeki destek elemanı ve
• İşyerindeki bütün birimleri temsil edecek şekilde belirlenen ve işyerinde yürütülen çalışmalar mevcut veya muhtemel tehlike kaynakları ile riskler konusunda bilgi sahibi çalışan.

16.) Risk değerlendirmesi tamamen veya kısmen yenilenmesi durumlardan hangilerinde gerekmektedir?
• İşyerinin taşınması veya binalarda değişiklik yapılması
•Üretim yönteminde değişiklik olması
• Çalışma ortamı ölçümü ve sağlık gözetim sonuçlarına göre gerekli görülmesi
• İşyeri dışında kaynaklanan ve işyerini etkileyebilecek yeni bir tehlikenin ortaya çıkması

17.) İş kazaları en geç kaç iş günü içinde SGK'ya bildirilmelidir?
CEVAP: 3

18.) hangisinde verilen örnek, "tehlike" tanımına girer?
CEVAP: Kaçak akım rölesinin bulunmaması

19.) Risk Değerlendirmesinde izlenecek adımlardan hangisi öncelikli gelmelidir?
CEVAP: Tehlikelerin belirlenip ortadan kaldırılması

20.) hangisi işyerinde meydana gelebilecek acil durumların önceden belirlenmesinde dikkate alınmaz?
CEVAP: sipariş kayıtları
Not: işyerinde meydana gelebilecek acil durumların önceden belirlenmesinde dikkate alınacak hususlar risk değerlendirmesi sonuçları, yangın, tahliye, sabotaj, doğal afetleri olma ihtimallerini kapsar.

21.) Risk değerlendirme yapma zorunluluğu nezaman getirilmiştir?
CEVAP: 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

22.)  İşyerinde yürütülen işlerin risklerini ortadan kaldırmak için planlanan ve alınan tedbirlerin tümüne verilen addır?
CEVAP: Önleme

23.) İş kazası ve meslek hastalarının önlenmesi için yapılacak bu çalışmaların sonucunda alınacak önlemlerle işletmenin;
• Sağlık giderleri azalacak,
• Tazminat giderleri azalacak,
• Güvenli çalışma ortamında verimlilik artacak,
• Üretimde kalite yükselecek,
• İşletmenin ekonomik gücü artacak,
• Pazar payı yükselecektir.

24.) Yeni acil durumların ortaya çıkmasına neden olacak herhangi bir değişiklik meydana
gelmemiş ise acil durum planı kaç yılda bir
yenilenir?
CEVAP: 6

25.) Risk değerlendirmesi dokümantasyonunda bulunanlar
- İşyerinin unvanı, adresi ve işyerinin adı
- Gerçekleştirildiği tarih ve geçerlilik tarihi
- Belirlenen tehlike kaynakları ile tehlikeler
- Risk analizinde kullanılan yöntem ve yöntemler

26.)  İş sağlığı ve güvenliği eğitimleri en az kaç
saat düzenlenmelidir?
CEVAP: 8

27.) iş sağlığı ve güvenliğinde tutulması gereken kayıtlar
- İş kazası kayıtları
- Meslek Hastalığı kayıtları
- İşe giriş ve periyodik muayene kayıtları
- Acil durum planı