Uyanan Gençlik

Ünite 1: İş Sağlığı ve Güvenliği - Alıştırma Soruları 1

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı D®agon

  • Ezberletmez Öğretir
  • *******
  • Join Date: Mar 2008
  • Yer: Ankara
  • 11638
  • +524/-0
  • Cinsiyet: Bay
    • Arif Hocam
1) 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren hangi kanunun 417. maddesinde işverenin, işçinin yaşam, sağlık ve bedensel bütünlüğünü korumak için gerekli önlemleri alma yükümlülüğü düzenlenmiştir?
A ) Türk Borçlar Kanunu
B ) İş Kanunu
C ) Ticaret Kanunu
D ) Anayasa
E ) 6331 Sayılı Kanun

Çözüm : 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren Türk Borçlar Kanunu’nun 417. maddesinde işverenin, işçinin yaşam, sağlık ve bedensel bütünlüğünü korumak için gerekli önlemleri alma yükümlülüğü düzenlenmiştir. Doğru cevap A'dır. Doğru cevap A şıkkıdır.

2) I. İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği (2012)
II. İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği (2012)
III. İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik (2013)
IV. İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik (2013)
V. İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik (2013)
Yukarıdakilerden hangi/ hangileri 6331 sayılı İSG Kanununa dayalı olarak çıkarılan Yönetmelikler arasındadır?
A ) I, II
B ) I, III
C ) I, II, III
D ) I, II, III, IV
E ) I, II, III, IV, V

Çözüm :
Yukarıda yazılanlara ek olarak;
İşyerlerinde İşveren veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerine İlişkin Yönetmelik (2015) de sayılabilir. Doğru cevap E'dir.

3) Kaç çalışanı olan işyerlerinde bir kısım iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri işveren veya işveren vekillerine devredilebilir?
A) 50'den çok
B) 50'den az
C) 100'den az
D) 100'den çok
E) 75

Çözüm : Az tehlikeli ve 50’den az çalışanı bulunan işyerlerinin iş sağlığı ve güvenliği bakımından daha düşük risk altında olması sebebiyle buralardaki bir kısım iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri işveren veya işveren vekillerine devredilebilecek niteliktedir. Doğru cevap B'dir.

4 ) Aşağıdakilerden hangisi ölümlü iş kazalarının en yoğun yaşandığı sektörlerden biri değildir?
A) İnşaat
B) Kara taşımacılığı
C) Turizm
D) Madencilik
E) Metal
Çözüm : Ölümlü iş kazalarının en yoğun yaşandığı sektörler inşaat, kara taşımacılığı, madencilik ve metaldir. Doğru cevap C şıkkıdır.

5 ) Az tehlikeli ve 50’den az çalışanı bulunan işyerlerinin iş sağlığı ve güvenliği bakımından daha düşük risk altında olması sebebiyle buralardaki bir kısım iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri işveren veya işveren vekillerine devredilebilecek niteliktedir. Bu husus bir yandan iş güvenliği uzmanları ve işyeri hekimlerinin sağlanmasında yaşanan güçlüklerin aşılmasına yardımcı olmakta, öte yandan işveren ve işveren vekillerini iş sağlığı ve güvenliği alanında farkındalık içinde olmaya yöneltmektedir. Belirtilen gerekçe ve amaçlarla İşyerlerinde İşveren veya  İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerine İlişkin Yönetmelik hangi yıl yayımlanmıştır?
A ) 2003
B ) 2008
C ) 2011
D ) 2013
E ) 2015

Çözüm : Belirtilen gerekçe ve amaçlarla 29 Haziran 2015 tarih 29401 sayılı Resmî Gazete’de İşyerlerinde İşveren veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerine İlişkin Yönetmelik yayımlanmıştır. Söz konusu Yönetmelik’in amacı, elliden az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin işveren veya işveren vekili
tarafından yürütülebilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir. Doğru cevap E şıkkıdır.

6 ) I. İşyerinin türü
II. Yapılan işin niteliği
III. İşyerinin büyüklüğü
IV. İşyerinin konumu
Yukarıdakilerden hangileri iş sağlığı ve güvenliğinde alınacak önlemleri etkileyen faktörlerdendir?
A ) I ve II
B ) II ve IV
C ) I, II ve III
D ) II, III ve IV
E ) I, II, III ve IV

Çözüm : İş sağlığı ve güvenliği, çalışanların mesleki risklere karşı korunması ve bu risklere karşı alınacak önlemlerin bütününü ifade eder. Söz konusu önlemler işyerinin türüne, büyüklüğüne ve yapılan işin niteliğine göre değişir. Doğru cevap C şıkkıdır.

7)I. Çalışanları korumak
II. Üretim hızını arttırmak
III. İşyeri güvenliğini sağlamak
IV. Üretim güvenliğini sağlamak
Yukarıdakilerden hangileri iş sağlığı ve güvenliğinin temel amaçlarındandır?
A ) I ve II
B ) II ve IV
C ) I, II ve III
D ) I, III ve IV
E ) I, II, III ve IV

Çözüm : İş sağlığı ve güvenliğinin temel amaçlarını üç başlıkta ele almak mümkündür. Bunlar:
Çalışanları korumak, Üretim güvenliğini sağlamak, İşyeri güvenliğini sağlamaktır. Doğru cevap D’dir.

8) 2003 yılında Türkiye Cumhuriyeti tarafından onaylanan Birleşmiş Milletlerin Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesinin 7. maddesine göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Herkese sosyal güvenlik hakkı tanınır. Bu hak, sosyal sigorta haklarını da içerir.
B) Herkesin çalışma hakkını tanınır ve bu hakkı korumak için gerekli tedbirler alınır.
C) Kullanılma şartları her bir ülkenin yasalarıyla düzenlenmiş olan bir grev hakkı tanınır.
D  Herkesin mümkün olan en yüksek seviyede fiziksel ve ruhsal sağlık standartlarına sahip olma hakkı tanınır.
E) Herkesin adil ve elverişli çalışma koşullarından yararlanma hakkı ile güvenli ve sağlıklı çalışma koşullarına hakkı vardır.

Çözüm : “Yaşamak, özgürlük ve kişi güvenliği herkesin hakkıdır.” ifadesine 3. maddesinde yer veren Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, Türkiye Cumhuriyeti tarafından 1948 yılında onaylamıştır. Birleşmiş Milletlerin Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi ise 2003 yılında onaylanmıştır. Sözleşmenin 7. maddesine göre “Herkesin adil ve elverişli çalışma koşullarından
yararlanma hakkı ile güvenli ve sağlıklı çalışma koşullarına hakkı” vardır. Doğru cevap E’dir. Doğru cevap E şıkkıdır.

9 ) Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğe göre çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerine ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
A ) Çalışanların eğitime katılması işverenin sorumluluğundadır.
B ) İşe başlama eğitimleri, fiilen çalışmaya başlamadan verilir.
C ) Çalışanların temel eğitimleri bir kez alması yeterlidir.
D ) Çalışma yeri, ekipman değişikliği gibi durumlarda eğitim verilmelidir.
E ) Altı aydan fazla işten uzak kalanlar yenileme eğitimine katılmalıdır.

Çözüm : Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğe (İSGEYÖN) göre, işveren, çalışanların eğitimlere katılmasını, ve katılımların eğitim katılım tutanağı ile kayıt altına alınmasını sağlar. İşveren, çalışan fiilen çalışmaya başlamadan önce, işe başlama eğitimi almasını sağlar. Yönetmelik ekinde yer alan konular doğrultusunda temel eğitim
verilmesi gerekmektedir. Temel eğitimler belirli aralıklarla yenilenir. Çalışma yeri veya iş değişikliği, iş ekipmanının değişmesi, yeni teknoloji uygulanması gibi durumlar nedeniyle ortaya çıkacak risklerle ilgili eğitimler ayrıca verilir. Herhangi bir sebeple altı aydan fazla süreyle işten uzak kalanlara, tekrar işe başlatılmadan önce bilgi yenileme eğitimi verilir. Doğru yanıt C seçeneğidir.

10 ) Sağlıklı bir yaşam ve iş için gereken sağlık kuralları ve güvenli bir çalışma ortamı için gereken teknik kuralları bir bütün olarak ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A ) İş sağlığı
B ) İşçi sağlığı
C ) İş güvenliği
D ) İş sağlığı ve güvenliği
E ) İşçi sağlığı ve iş güvenliği

Çözüm : İş sağlığı, sağlıklı bir yaşam ve iş için gereken sağlık kurallarını; iş güvenliği, güvenli bir çalışma ortamı için gereken teknik kuralları ifade eder. Her iki kavram birbirini tamamlar. Dolayısıyla tanımlamayı bir bütün olarak ifade eden kavram iş sağlığı ve güvenliğidir. Doğru yanıt D seçeneğidir.

 

Related Topics