Uyanan Gençlik

İslam Hukukuna Giriş - 2019 ÜÇ DERS - Çıkmış Sınav Soruları

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı Ders Hocası

  • Hocanın Biri
  • *******
  • Join Date: Eki 2016
  • Yer: Hatay
  • 63857
  • +526/-0
  • Cinsiyet: Bay
    • Arif Arslaner
1. İslam Hukukunda kanunlaştırma hareketinin ilk örneği aşağıdakilerden hangisidir?
A) Aile Hukuk Kararnamesi
B) Fatih Kanunnamesi
C) Mecelle-i Ahkâm-ı Adliye
D) Mısır Ahvâl-i Şahsiyye Kanunu
E) Suriye Medeni Kanunu

2. Câhiliye örf-âdet hukuku içinde İslam’ın ilkeleri ile tamamen uyumlu olan kural ve
kurumların İslam Hukukunda aynen benimsenip devam ettirilmesine ne ad
verilir?
A) İlğâ
B) İbkâ
C) Islâh
D) İsbât
E) İdâme

3. Aşağıdakilerden hangisi asli delillerin uzantısı olan delillerden biridir?
A) Önceki şeriatler
B) Kıyas
C) İstihsan
D) İcmâ
E) Istıshâb

4. Aşağıdakilerden hangisi Şii çevrede teşekkül eden ekollerden biridir?
A) Hanbeli
B) Sevri
C) Zahiri
D) Caferi
E) Maliki

5. Hakkında kesin delil bulunmadığı için ictihada açık olan ve hükmü ictihad yoluyla
beyan edilen meseleye ne ad verilir?
A) İçtihat
B) Müctehedün leh
C) İstifta
D) Müçtehid
E) Müctehedün fîh

6. Nasların sayıca sınırlı, hukuki ihtiyaç ve sorunların sınırsız denilebilecek sayı ve
çeşitlilikte olması aşağıdaki yöntemlerden hangisini gerekli kılar?
A) İctihad
B) Sahabî kavli
C) Önceki şeriatler
D) Istıshab
E) Ameli ehl-i Medine

7. Klasik literatürde “ictihad kapısının kapanması” ile kastedilen ictihad türü
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Meselede ictihad
B) Kurucu ictihad
C) Müntesib ictihad
D) Mezhepte ictihad
E) Mukayyed ictihad

8. Edâ ehliyetinin başladığı dönem aşağıdakilerden hangisidir?
A) Cenin dönemi
B) Temyiz dönemi
C) Temyiz öncesi dönem
D) Rüşd dönemi
E) Büluğ dönemi

9. Kavâid türü eserlerin konusu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Fürû hükümlerinin arkasında yatan genel prensipler
B) Müftülerin fetvâ verirken takip edecekleri usul
C) Şer‘î kaynakları anlama ve bu kaynaklardan hüküm çıkarma yöntemi
D) Fıkhî hükümlere kaynaklık eden Kur'ân ayetlerinin tefsiri
E) Mezhepler arasındaki görüş farklılıklarını ve gerekçeleri

10. İstifade etme noktasında tüm toplumun ortak olduğu mallarda ibaha ortaklığı bulunmaktadır.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisinde ibaha ortaklığı yoktur?
A) Tuz mahalleri
B) Vakıf malları
C) Kendiliğinden biten otlar
D) Maden kaynakları
E) Su kaynakları

11. Usul-i fıkıhta kelamcı ve fukaha metodundan sonra her iki metodun baskın tarafları
birleştirilerek yeni bir metot ortaya çıkmıştır. Bu metot aşağıdakilerden hangisidir?
A) Memzuc
B) Müşkil
C) Mahlut
D) Zü’ş-şebeheyn
E) Cedid

12. Ukûbât alanıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Ceza yargılamasıyla ilgili konular incelenir.
B) Devletler umumi hukuku alanına giren konular ukûbat alanına dahildir.
C) İslam hukuku açısından suç kabul edilen fiilleri ele alır.
D) Ukubât konularının tamamı kul hakkı alanıyla ilgilidir.
E) Ukûbât bölümleri, devletin üstün kamu hâkimiyetini açıkça kullandığı bir alandır.

13. Kefalet akdi, gayeleri bakımından yapılan akit sınıflandırmalarından hangisine örnektir?
A) Temsil akitleri
B) Koruma amaçlı akitler
C) Temlik akitleri
D) Teminat akitleri
E) Ortaklık akitleri

14. Aşağıdakilerden hangisi aynî akitlerden biri değildir?
A) Hibe
B) Karz
C) Ariyet
D) Vedia
E) Kira

15. Koca, talak hakkını bir başkasına devredebileceği gibi kendi karısına da
devredebilir. Bu şekilde talak yetkisinin devredilmesine fıkıh literatüründe ne ad verilir?
A) Devr
B) Vekalet-i talak
C) Tefviz-i talak
D) Tefrik
E) Tecdid-i talak

16. Cezaların tüm kişilere aynı şekilde uygulanmasını öngören ilke aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Vicdan ilkesi
B) Şahsîlik ilkesi
C) Kanunîlik ilkesi
D) Manevilik ilkesi
E) Genellik ilkesi

17. Klasik İslam Hukuku kaynaklarında aile hukukuyla ilgili hükümlerin incelendiği
bölüm aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ahvâl-i Şahsiyye
B) Muâmelât
C) Ahkâmü'l-Üsre
D) Nikah ve Talak
E) Münâkehât ve Muhâsemât

18. Allah ve kul hakkı ortak olup, daha ağırlıklı olarak kul hakkının ihlâl edildiği suç
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hırsızlık
B) Kazf
C) Kısas
D) Zina
E) İçki içme

19. Aşağıdakilerden hangisi evlenme akdinin in'ikad (kuruluş) şartları arasında yer almaz?
A) Ehliyet
B) Meclis birliği
C) Süreklilik
D) İcâb ve kabûl uygunluğu
E) İrâde beyânı

20.
I. Kısas
II. Zina
III. Müessir fiiller
IV. Hırabe
Yukarıdakilerden hangileri had suçları kapsamında yer almaz?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) I, II ve IV
E) II, III ve IV


CEVAP ANAHTARI:
1. C
2. B
3. A
4. D
5. E
6. A
7. B
8. B
9. A
10. B
11. A
12. D
13. D
14. E
15. C
16. E
17. D
18. C
19. E
20. C

 

Related Topics

  Konu / Başlatan Yanıt Son İleti
0 Yanıt
1138 Gösterim
Son İleti 20 Şubat 2020, 13:30:05
Gönderen: Ders Hocası
0 Yanıt
1156 Gösterim
Son İleti 20 Şubat 2020, 13:56:41
Gönderen: Ders Hocası
0 Yanıt
2393 Gösterim
Son İleti 20 Şubat 2020, 14:10:14
Gönderen: Ders Hocası
0 Yanıt
5694 Gösterim
Son İleti 20 Şubat 2020, 14:50:20
Gönderen: Ders Hocası
0 Yanıt
136 Gösterim
Son İleti 28 Nisan 2022, 02:19:21
Gönderen: Ders Hocası