Uyanan Gençlik

Tefsir Tarihi ve Usulü - 2019 YAZ OKULU - Çıkmış Sınav Soruları

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı Ders Hocası

  • Hocanın Biri
  • *******
  • Join Date: Eki 2016
  • Yer: Hatay
  • 63857
  • +526/-0
  • Cinsiyet: Bay
    • Arif Arslaner
1. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber (s.a.s) hayattayken Kur’ân’ın tamamını
toplayan sahabelerden biri değildir?
A) Übey b. Kab
B) Zeyd b. Sabit
C) Ali b. Ebi Talib
D) Muaz b. Cebel
E) Osman b. Affan

2. Kur’ân’ın ilk defa bir cilt halinde toplanması için kurulan heyetin başkanı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Zeyd b. Sâbit
B) Ali b. Ebî Tâlib
C) Mu’âz b. Cebel
D) Ebû’d-Derd⒠Uveymir b. Zeyd
E) Ubeyd b. Mu’âviye

3. Aşağıdakilerden hangisi “es-sebu’t-tuvel” surelerden biri değildir?
A) Mâide
B) Yâsin
C) Âl-i İmrân
D) Nisâ
E) Bakara

4. Kur’ân’ın kelimelerinin eda keyfiyetlerini ve ihtilaflarını nakledenlerine isnat ederek
bilmeye ne ad verilir?
A) Te’vîl
B) Dirâyet
C) Müteşabih
D) Kırâat
E) Nezâir

5. Bir kelime ve nitelemenin Kur’ân’da açık değil de ism-i işâretler, ism-i mevsuller,
zamirler, cins isimleri, belirsiz zaman zarfları ve belirsiz mekân isimleriyle zikredilmesine
ne ad verilir?
A) Mücmel
B) Mübhem
C) Mutlak
D) Mekruh
E) Müşkil

6. Burhani te’vilin İslam düşüncesindeki en meşhur kuramcısı ve Faslu’l-Makâl adlı
eserin yazarı aşağıdakilerden hangisidir?
A) İbn Rüşd
B) Gazali
C) İbn Sina
D) Mevlana
E) İbn'ül Heysem

7. Kur'ân'daki bilimsel hakikatleri içeren ayetlere ne ad verilir?
A) Kelamî ayetler
B) İçtimâî ayetler
C) Kevnî ayetler
D) Tasavvufî ayetler
E) Ahkâm ayetleri

8. Aşağıdakilerden hangisi tedvin dönemi müfessirlerinden biridir?
A) Ata b. Ebi Rebah
B) Abdullah b. Mesud
C) Mücahid b. Cebr
D) Abdullah b. Abbas
E) Mukatil b. Süleyman

9. Aşağıdakilerden hangisi dirayet tefsirine verilen adlardan biridir?
A) Naklî tefsir
B) Aklî tefsir
C) İşarî tefsir
D) Mezhebî tefsir
E) İlhadî tefsir

10. Kevnî ayetleri pozitif ilimlerin verileriyle tefsir etmeyi amaçlayan akım aşağıdakilerden
hangisidir?
A) İctimaî Tefsir Ekolü
B) Şiî Tefsir Ekolü
C) Mutezilî Tefsir Ekolü
D) Bilimsel Tefsir Ekolü
E) Konulu Tefsir Ekolü

11. Aşağıdakilerden hangisi rivayet tefsir yönteminde dikkate alınan unsurlardan biri
değildir?
A) Kur’ân-ı Kerim
B) Hz. Peygamber’in (s.a.v) tefsiri
C) Tevrat’ın nakilleri
D) Sahabe tefsiri
E) Tabiûn tefsiri

12. Literatürde “Ahkâmü’l-Kur’ân” adıyla anılan, ahkâm âyetlerini tefsîr etme mantık ve
mantalitesiyle yorum yapan akım aşağıdakilerden hangisidir?
A) Fıkhî Tefsîr Ekolü
B) Hâricî Tefsîr Ekolü
C) İşârî Tefsîr Ekolü
D) Şiî Tefsîr Ekolü
E) Mutezilî Tefsîr Ekolü

13. Kur’ân’da bazı sûrelerin başında, bazen bir bazen de birkaç harfin birleşmesiyle
meydana gelen rumuzlara ne ad verilir?
A) Besmele
B) Ayet
C) Secde ayeti
D) Fâsıla
E) Kesik harfler

14. Kur’an lafızlarının yaşadığı toplumda az kullanıldığı veya yabancı kaynaklı olduğu için
anlaşılması zor olan kapalı lafızlara ne ad verilir?
A) Mübhem
B) Mücmel
C) Müteradif
D) Garib
E) Müşterek

15. Ayetler arasında çeşitli sebeplere binaen oluşan çelişki vehmini ortadan kaldırmaya
çalışan Kur’ân ilmi aşağıdakilerden hangisidir?
A) İcazu’l-Kur’ân
B) Müphemu’l-Kur’ân
C) Muhkem ve Müteşabih
D) Müşkilü’l-Kur’ân
E) Üslûbu’l-Kur’ân

16. Aşağıdakilerden hangisi kasemin amaçlarından biri değildir?
A) Uyarıları belirginleştirmek
B) Söylenen sözü tekit etmek, pekiştirmek
C) Yemin konusunu önemsemek
D) Söylenen sözdeki kapalılığı gidermek
E) Yemin edileni yüceltmek

17. "Tefhîmu’l-Kur’ân" adlı tefsir çalışması aşağıdakilerden hangisine aittir?
A) Mevdûdî
B) Elmalılı Hamdi Yazır
C) Mehmed Vehbi Efendi
D) Muhammed Esed
E) Seyyid Kutub

18. Kur’ân tefsirinde Batı düşüncesi referans gösterilerek yapılan modern yorumlara ne ad
verilir?
A) Kıssacılık
B) Dinî diyalog
C) Çağdaş İsrâiliyat
D) Hermenötik
E) Semiyotik

19. Kur’ân’ın bir veya birkaç ayetinin yahut tam bir sûresinin inmesine yol açan olayı ya da
soruyu ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A) Vahy-i metlüv
B) Haber-i sâdık
C) Haber-i vâhid
D) Sünnet-i seniyye
E) Esbâb-ı nüzul

20. Bir dilin temelini oluşturan kelimeleri ayrıntılı bir şekilde tahlil ederek anlamlarını doğru bir şekilde ortaya koymaya çalışan ilmî disipline ne ad verilir?
A) Hermenötik
B) Semiyotik
C) Semantik
D) Semiyoloji
E) Tevilcilik


CEVAP ANAHTARI
1. E
2. A
3. B
4. D
5. B
6. A
7. C
8. E
9. B
10. D
11. C
12. A
13. E
14. D
15. D
16. D
17. A
18. C
19. E
20. C


 

Related Topics

  Konu / Başlatan Yanıt Son İleti
0 Yanıt
2321 Gösterim
Son İleti 16 Eylül 2019, 16:47:14
Gönderen: Ders Hocası
0 Yanıt
2904 Gösterim
Son İleti 16 Eylül 2019, 17:23:14
Gönderen: Ders Hocası
0 Yanıt
2537 Gösterim
Son İleti 16 Eylül 2019, 17:53:44
Gönderen: Ders Hocası
0 Yanıt
1694 Gösterim
Son İleti 16 Eylül 2019, 18:22:22
Gönderen: Ders Hocası
0 Yanıt
1146 Gösterim
Son İleti 20 Şubat 2020, 12:19:36
Gönderen: Ders Hocası