Uyanan Gençlik

Oryantasyon eğitimi 1. Ders

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimiçi Ders Hocası

  • Hocanın Biri
  • *******
  • Join Date: Eki 2016
  • Yer: Hatay
  • 63842
  • +526/-0
  • Cinsiyet: Bay
    • Arif Arslaner
Oryantasyon eğitimi 1. Ders
« : 27 Ekim 2019, 15:33:28 »
Çok boyutlu hale gelen küreselleşme süreci ile iş alanları da değişmekte ve beceri sahibi olmadan yapılan farklı işler yok olmaktadır. Bu küreselleşme sürecinde teknolojinin çağa damgasını vuran etkileri, iş piyasasında talep edilen iş gücü niteliklerinin farklılaşması, hayat boyu öğrenme kavramını daha da önemli hale getirmektedir.

   İnsanlar işlerini tam anlamıyla yapabilmek için daha fazla bilgi ve beceriye ihtiyaç duymakta ve formal eğitimlerini tamamladıktan sonra da eğitimlerine devam etmek ve kendilerini geliştirme ihtiyacı duymaktadırlar. Bu da hayat boyu öğrenmeyi bir bakıma zorunluluk haline getirmektedir.

EĞİTİM VE öZELLİKLERİ
Bireyin davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla kasıtlı olarak istendik yönde değişiklik meydana getirme sürecidir.

İnsanların diğer insanları kasıtlı (planlı, programlı) kültürleme sürecine de eğitim denilmektedir.

Eğitim bir süreçtir.
Eğitim sonunda bireyin  davranışında  bir değişme olmalıdır.
Davranış değişikliği bireyin yaşantıları sonucu meydana gelir.
EĞİTİM AYNI ZAMANDA BİR KÜLTÜRLEME SÜRECİDİR. 

Kültür:Toplum tarafından oluşturulan maddi ve manevi değerlerdir. Kültür, doğumdan  sonra kazanılır ve öğrenilir, nesilden nesile aktarılır. 
Toplumsal bir mirastır.

Kültürleme: Bireyin doğumdan ölüme kadar toplumun istek ve beklentilerine uyacak şekilde etkilenmesi ve değiştirilmesidir.

Kasıtlı Kültürleme: Belli bir plan ve program doğrultusunda istendik özellikler bireylere kazandırılır. Kültürel değerlerin planlı ve kasıtlı bir şekilde bireylere aktarılmasıdır.

Gelişigüzel Kültürleme: Plan ve program olmadan doğal ortamda bireylerin aile, akran grupları ve kitle iletişim araçları ile etkileşimi sonucunda kültürel değerleri kazanmasıdır. Bireylere plansız ve sistemsiz bir biçimde kültürel değerlerin benimsettirilmesi

Zoraki Kültürleme: Kültürel değerlerin bireylerin kendi isteği dışında, zorla kabul ettirme biçiminde kültürel değerler bireylere kazandırılır. Bireye hür iradesi dışında kültürel değerlerin zoraki olarak kabul ettirilmesidir.

Kültürlenme: Bireylerin, içinde bulundukları kültürel unsurları benimseyerek o kültüre katılmasına denir.
   Köyden büyük kente göç eden bir bireyin, kendi bölgesine özgü kültürel ögeleri ve kentte karşılaştığı yeni kültürel ögeleri kendinde birleştirmesiyle kültürlenme ortaya çıkar.

Kültürleşme: Farklı kültürlerin karşılıklı etkileşimi ile gerçekleşen serbest kültür alış-verişidir. Kültürleşme ile her iki kültür ögesi de değişime uğrar.

FORMAL EĞİTİM:
Amaç ve kuralları önceden belirlenerek planlı ve programlı olarak yürütülen eğitimdir. Formal eğitim, eğitimin kurumsallaştırılmış halidir. Bireyde davranış değişikliği meydana getirmek üzere bilinçli, planlı, kontrollü ve kasıtlı bir biçimde öğretim ortamı düzenlenir.

Örgün Eğitim: Örgün eğitim, belirli yaş grubundaki ve aynı seviyedeki bireylere, amaca göre hazırlanmış programlarla okul çatısı altında yapılan düzenli eğitimdir. Örgün eğitim, okulöncesi, ilköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretim kurumlarını  kapsamaktadır.

Hayat Boyu Eğitim: Örgün eğitime hiç girmemiş, örgün eğitimin herhangi bir basamağından ayrılmış ya da örgün eğitimi tamamlamış veya bir meslekte çalışan bireylere yönelik olarak yapılan eğitimdir.

Sargın eğitim: Sargın eğitim, örgün ve Hayat boyu eğitim dışında kalan, bireylerin günlük yaşamda içinde belli bir eğitim almadan kendiliğinden gerçekleştirdiği öğrenme faaliyetleridir.
Bireyin kendiliğinden çorap, halı ve kilim örmeyi öğrenmesi.

Hizmet içi eğitim: Kişilerin hizmetteki verim ve etkinliklerinin artırılmasını, gelişmeye yol açan bilgi, beceri ve tutumların zenginleştirilmesini amaç edinen ve kurumların genel çalışma düzenini sürekli olarak etkileyen eğitimdir.

Hizmet öncesi eğitim: Kamu kurum veya kuruluşlarında çalışmaya hak kazanmış ancak henüz işe başlamamış bireylere yapacakları işi pekiştirmeleri için verilen eğitimdir.

Halk eğitimi: Yetişkinlerin hayat standartlarını yükseltmek, sorunlarını çözebilmelerine ve yaşadıkları toplumun kalkınmasına katkıda bulunmalarına yardımcı olmak amacıyla düzenlenen eğitimdir.

Bir kurum kendi çalışanlarına iş öğretme amacıyla (kendi mesleklerinin direkt gerektirdiği bilgi ve becerilerle ilgili) bir program çerçevesinde hizmet içi ve hizmet öncesi eğitimi hazırlamaktadır.

Oysa halk eğitimde bireyler daha çok istihdam edildikleri meslekler dışında bir eğitim almaktadır.

Eğitim ailede başlar sözüyle kastedilen eğitim informal eğitimdir.  Plansız ve programsız, hayatın içerisinde kendiliğinden oluşan eğitimdir.  -Plansız, gelişigüzel, kendiliğinden gelişir. -Aile, arkadaş, yakın çevre içinde olur.

Öğrenme:Yaşantı ürünü ve nispeten  kalıcı izli davranış değişiklikleridir.

Hiç bilinmeyen bilgi öğrenilir, davranış kazanılır.
Eksik bilgi tamamlanır, davranış düzeltilir.
Yanlış bilgiler, davranışlar düzeltilir.                                       

Davranışlarda gözlenebilir bir değişme olması,
Davranıştaki değişmenin nispeten sürekli olması,
Davranıştaki değişmenin yorgunluk, hastalık, ilaç alma vb. gibi etkenlerle geçici bir biçimde meydana gelmemesi, Davranıştaki değişmenin sadece büyüme sonucunda oluşmaması gerekmektedir.

Öğretme: Öğrenmeyi kılavuzlama ve yönlendirme işidir. Yani öğrenmeyi yapma işidir.
 
Anlatma, açıklama, gösterme, güdüleme, dönüt verme ve düzeltme, öğrenenin çabalarını yönlendirme, öğreneni yüreklendirme öğretme süreçlerinde sıklıkla uygulanan etkileşim biçimlerinden kimileridir.

Öğretimin amacı, bireylere belirlenen bilgi, beceri, davranış ve değerleri kazandırabilmektir.

Öğretim: Bireye istendik davranış kazandırma amacıyla amaçlı, planlı ve programlı olarak yürütülen eğitim süreçlerin tümüdür. Yani öğretim, öğretme işinin yapıldığı süreci ifade eder.
   Öğretme genelde eğitim kurumlarında (okul gibi yerlerde) gerçekleştirilir. Okulun üç önemli temel öğesi vardır:
Öğrenci.
Öğretmen.
Programdır.

Öğretimin en temel unsuru ise öğrencidir.

EĞİTİM                    ÖĞRETİM

Mekan bakımından sınırsızdır.    Önceden belirlenmiş mekanlarda gerçekleşir.

Zaman bakımından sınırsızdır.   Belli bir zaman diliminde gerçekleşir.

Planlı ve plansız olabilir.       Planlıdır.

Her yerde olabilir.         Eğitim kurumlarımda ve    
                                                öğrenci statüsündeki bireylerle gerçekleşir.

Denetimsizdir.            Denetimlidir.

Olumsuz olabilir.          Olumluya meyillidir.

Eğitimci herhangi biri olabilir.    Eğitimci uzman  ve profesyonel kişidir.

Okullarda gerçekleştirilen planlı, denetimli ve örgütlenmiş öğretme etkinliklerine öğretim denir.

STRATEJİ NEDİR?

Öğrenme – öğretme sürecinin amaçlarına ulaşabilmesi için izlenen genel çerçeveye (yola) strateji denir.

ÖĞRETİM STRATEJİLERİ

Sunuş Yolu İle
Öğretmen merkezlidir.
Öğrenmede tümdengelim vardır.
Kavram haritaları kullanılır.
Dersin hedefleri baştan söylenir.
Bilgi düzeyinde öğrenme sağlanır.
Bilgiler ilişkili, sıralı, tutarlı verilir.
Bilgiler örnekler ile kaynaştırılır.
Öğrencinin soru sormasına fırsat verilir.
Anlatım, gösteri, konferans yöntem ve teknikleri yoluyla ders işlenebilir.

Buluş Yolu İle
Öğrenci merkezlidir.
Örnekler kullanılır.
Öğrenmede tümevarım vardır.
Kavrama düzeyinde öğrenme sağlanır.
Bilgiler somuttan soyuta kazandırılır.
Öğrenci pekiştireçler ile güdülenir.
Bu yaklaşım, öğrenci etkinliğine dayalı güdüleyici bir öğretme yaklaşımıdır.
Örnek olay, beyin fırtınası, tartışma yöntem ve
Teknikleri yoluyla ders işlenebilir.

İnceleme ve araştırma
Öğrenci merkezlidir.
Uygulama, analiz, sentez ve değerlendirme düzeyinde öğrenme sağlanır.
Problem, proje ve deney yöntem ve teknikleri yoluyla ders işlenebilir.
Öğrencilere bilimsel düşünceyi kazandırır.
Gerçek yaşama ait problemler ele alınır.

ÖĞRETMENİN STRATEJİ SEÇİMİNİ ETKİLEYEN ETMENLER
Konunun Hedef- davranışları
İçerik
Öğretmenin kişiliği
Zaman
Maliyet
Öğrenci grubunun büyüklüğü
Öğretim ortamının uygunluğu

YÖNTEM NEDİR?
Belli öğretme teknikleri ve araçları kullanarak hedeflere ulaştırmak için izlenen yoldur.

Öğretim Yöntemleri
Anlatma
Tartışma
Örnek olay
Problem çözme
Gösterip yaptırma
Bireysel çalışma

TEKNİK NEDİR?
Öğretim materyallerini sunmada ve öğretim etkinliklerini yapılandırmada  izlenen özel bir yoldur.

Öğretmen Kimdir?
Öğretim, öğrenmenin gerçekleşmesi ve bireyde istenen davranışların gelişmesi için uygulanan süreçlerin tümüdür. Bu süreçleri gerçekleştiren kişiye “öğretmen” denir.

Öğretmen; belli konuları,
 belli bir gruba ya da kişiye
 öğreten ve davranışlarıyla
 öğrenen gruba örnek
 oluşturan kişidir.

1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’na göre:
Öğretmenlik; devletin eğitim, öğretim ve bununla ilgili yönetim görevlerini üzerine alan özel bir ihtisas mesleği olarak tanımlanmaktadır.

Öğretmenin Başlıca Rolleri
Öğretmene yüklenen roller; kültürlere, toplumlara, zamana ve eğitim anlayışına göre değişiklik göstermektedir.

Öğretmenin Öğreticilik/Eğiticilik Rolü
Öğretmenin Temsilcilik Rolü
Öğretmenin Liderlik Rolü
Öğretmenin Sosyal Liderlik Rolü
Model Olma Rolü
Öğretmenin Değişimci/Yenilikçi Rolü

Öğretmenin Öğreticilik/Eğiticilik Rolü

Program geliştirme çalışmalarına katılma,
Bilgi ve iletişim teknolojilerini başarılı bir şekilde kullanma,
Öğrencilere danışmanlık yapma,
Sınıfta çeşitli etkinlikler ve konularda karar verme,
Öğrencilere uygun öğrenme ortamı oluşturma.

Öğretmenin Temsilcilik Rolü
Kendini geliştirme ile ilgili sorumluluk alma,
Okul işleyişi ve politikası hakkında bilgili olma,
Uygun kıyafet giyme,
Liderlik rolü üstlenme.

Öğretmenin Liderlik Rolü
Öğrencilere öğrenme arzusu kazandırma,
Öğrencilerin problemlerini çözebilmesine katlı sağlama,
Öğrenmenin değerini ve önemini kavratma

Öğretmenin Sosyal Liderlik Rolü
Öğrenciler ve diğer görevlilerle iyi iletişim kurma,
Takımla iyi ilişkiler kurarak çalışma,
Yetişkinlerle iyi iletişim kurma,
Espiri anlayışına sahip olma,
Toplumdaki sorunlara çözüm önerileri getirme.

Model Olma Rolü
Uygun kıyafet giyme,
Düzenli ve istikrarlı olma,
Demokratik tutumlar sergileme,
Söylemlerini davranışlarına yansıtma.

Öğretmenin Değişimci/Yenilikçi Rolü
Eğitim ve toplum alanında gelişmeleri yakından takip etme,
Değişime ve yeniliklere karşı olumlu tutumlar sergileme,
Öğrencileri değişime ve yeniliklere hazırlayabilme,
Eğitim alanındaki değişiklikleri
kolay uygulayabilme.

Mesleki Etik
Ülkemizde kamu görevlileri etik davranış ve ilkeleri 13.04.2005 tarih ve 25785 sayılı Resmi Gazete de bir yönetmelik halinde yayınlanıp yürürlüğe konulmuştur. Bununla birlikte diğer mesleklerle ilgili olarak meslek odaları kendi etik ilkelerini belirleyip uygulamaktadırlar.

İş hayatındaki davranışları yönlendiren, onlara rehberlik eden etik prensipler ve standartların toplamına “mesleki etik” denilmektedir.

Mesleki Etik İlkeleri
- Doğruluk
- Yasallık
- Yeterlik
- Güvenirlik
- Mesleğe bağlılık

Doğruluk: Doğru sözlülük yalan söylememe, içten ve dürüst  davranma.

“Birisi size "Dürüst insan diye bir şey yoktur" derse, o kimsenin bir düzenbaz olduğuna inanın”
George Berkeley

Yasallık:İş hayatında yasalara bağlı kalma.
İş hayatında üretilen her türlü malın üretiminde ve çalışanlarla ilgili problemlerin çözümünde
yasalara bağlı kalmak da mesleki etik ilkelerindendir.

Yeterlik: Sorumluluk alma, mesleğinde yetkin olma, nitelikli olma.
Yeterlik aynı zamanda sorumluluk alabilme, inisiyatif kullanabilme davranışıdır.

Güvenirlik: Mesleğin gerektirdiği etik ilkelere bağlı olmak, rekabette doğru, dürüst davranmak.

Mesleğe bağlılık: Mesleği sevmek, mesleki gelişimine önem vermek.
Mesleğe bağlılık kişinin işini sevmesine ve huzurlu bir ortamda çalışmasına katkıda bulunur.
Bu da verimliliği artırır.

Sorumluluk: Mesleği ile ilgili konularda kendi sorumluluklarının bilincinde olmak.
Bencillik ve kişisel çıkarlardan uzak olma, sorumlu davranma.

İnsan haklarına saygı:Temel insan haklarına iş yaşamının gerektirdiği boyutlarda saygılı olma.
İnsanın, insan olma özelliği nedeniyle  sahip olduğu; dokunulamaz,
devredilemez ve vazgeçilemez  nitelikte, kişiliğe bağlı haklardır.

Sevgi: İnsanın kendisiyle ve başkasıyla yaratıcı ilişki kurması demektir.
İşini severek yapan insanların mutluluğu ve verimliliği artmaktadır.

Hoşgörü: Yasalara ve etik kurallara aykırı olmadıkça, sevilmeyen ya da onaylanmayan şeylerin varlığına tahammül göstermektir.

Etik Değerlere Uygun Davranışların Sonuçları
Saygınlık kazanma,
Güvenirlik,
İyi bir imaja sahip olma,
Problem çözümünde yardım görme,
Toplumda kabul görme vb.

ÖĞRETİMDE ALANLAR
Özel Alan 0-45 cm arası
Anne, baba, kardeş, eş, sevgili gibi çok yakınlarımızın girebildiği alandır. Başkasının bu alana girmemesi için bütün savunma mekanizmalarımızı çalıştırdığımız alandır.

Kişisel Alan 45-120 cm arası
Aile üyeleri ve arkadaşlar için belirlenen alandır.
Kişisel alana çok yakın dost ve arkadaş olarak görmediğimiz; ancak görüşüp, merhabalaştığımız insanlar da girebilmektedir.

Sosyal Alan 120-300 cm arası
Aşina olunan ve tanıdık insanlarla rahat bir ilişki kurmak için gerekli alanı temsil eder. Bu alan bir arkadaşlıktan ziyade sosyal hayatta yan yana gelmek zorunda kaldığımız insanların bulunduğu alandır

Genel Alan:300 - 700 cm arası
Topluluğa hitap ederken korunması gereken mesafe düzeyi olarak kabul edilmiştir. Sınıf ve öğretmen ilişkisi gibi.

Sosyal alanda görgü ve nezaket kuralları;
kamusal alanda protokol kuralları uygulanır.

HAYAT BOYU EĞİTİM

Hayat boyu eğitim toplumun ihtiyaçlarını; fertlerin ilgi, istek ve hizmet anlayışlarına göre farklı yönlerden dinamik hale getirmek amacıyla onlara belli programlar halinde sunulan bir eğitim faaliyetidir.

Hayat Boyu Eğitiminin Gerekliliği
Yetişkin nüfusun bir kısmı okuma yazma bilmemektedir.
bir kısım yurttaşımız yalnız okuma yazma öğrenmişler, belli bir mesleki ve teknik öğretimden geçmemişlerdir.
İnsan hayatı boyunca gerekli bütün bilgi, beceri ve alışkanlıkların okul yıllarında ve yalnız okulda yapılan eğitim öğretim ile kazandırılması mümkün değildir.
Hayatta geçerli bütün sanat ve mesleklerin ayrı birer okulu yoktur.
Bütün yurttaşlar güzel sanatlardan, spor etkinliklerinden ve eğitsel eğlencelerden gereği gibi yararlanamamaktadır.

Hayat Boyu Eğitiminin Amaçları ve Özellikleri
Amaçları Hayat Boyu eğitimin amaçları, Türk Milli Eğitiminin genel amaçları ve temel ilkeleri doğrultusunda belirlenmiştir.

1739 Sayılı “Milli Eğitim Temel Kanunu”
Madde 40 – Hayat boyu eğitimin özel amacı, milli eğitimin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak, örgün eğitim sistemine hiç girmemiş yahut, herhangi bir kademesinde bulunan veya bu kademeden çıkmış vatandaşlara, örgün eğitimin yanında veya dışında,

Hayat Boyu Eğitiminin Amaçları ve Özellikleri
   1.Okuma - yazma öğretmek, eksik eğitimlerini tamamlamaları için sürekli eğitim imkanları hazırlamak,
   2.Çağımızın bilimsel, teknolojik, iktisadi, sosyal ve kültürel gelişmelerine uymalarını sağlayıcı eğitim imkanları hazırlamak,
   3.Milli kültür değerlerimizi koruyucu, geliştirici, tanıtıcı, benimsetici nitelikte eğitim yapmak,
4. Toplu yaşama, dayanışma, yardımlaşma, birlikte çalışma ve örgütlenme anlayış ve alışkanlıkları kazandırmak,
   5. İktisadi gücün arttırılması için gerekli beslenme ve sağlıklı yaşama şekil ve usullerini benimsetmek,
   6. Boş zamanları iyi bir şekilde değerlendirme ve kullanma alışkanlıkları kazandırmak,
   7. Kısa süreli ve kademeli eğitim uygulayarak ekonomimizin gelişmesi doğrultusunda ve istihdam politikasına uygun meslekleri edinmelerini sağlayıcı imkanlar hazırlamak,
   8. Çeşitli mesleklerde çalışmakta olanların hizmet içinde ve mesleklerinde gelişmeleri için gerekli bilgi ve becerileri kazandırmaktır.

Hayat Boyu Eğitiminin Özellikleri
Özellikleri
Hayat Boyu  eğitim imkanından her dönemde yararlanılabilir.
Hayat Boyu  eğitimde mekan sınırlaması yoktur.
Hayat boyu eğitimde hiyerarşik bir sıra yoktur.
Hedef ve amaç odaklıdır. Sertifika odaklı değildir.
Esnek, öğrenici merkezli ve katılımcıdır.

Hayat Boyu Eğitiminin İlkeleri
Herkese açıklık         
Gönüllülük
İhtiyaca uygunluk         
Her yerde eğitim       
Süreklilik            
Hayat boyu öğrenme   
Geçerlilik            
Bilimsellik ve bütünlük    
Planlılık            
İş birliği ve eş güdüm    
Yenilik ve gelişmeye açıklık      

Kurs Türleri
Okuma - Yazma,
Meslekî ve Teknik, 
Sosyal ve Kültürel olmak üzere üç ana bölümde düzenlenir.

Okuma – Yazma Kursları:
Bu kurslar, okuma-yazma öğrenme ve eksik eğitim tamamlamaya yönelik programlardan oluşur.
Yetişkinler I. Kademe Okuma Yazma Öğretimi ve Temel Eğitim Programı
Yetişkinler II. Kademe Okuma Yazma Öğretimi ve Temel Eğitim Programı

Meslekî ve Teknik Kurslar:
Kişilere meslekî bilgi ve beceri kazandırmak ve onların bu yönlerini geliştirmek, boş zamanlarını değerlendirmek, kendi ihtiyaçlarını karşılamalarını sağlamak amacıyla beceri geliştirme kursları; iş gücü piyasasının ihtiyaç duyduğu nitelikte meslek elemanı yetiştirmeye yönelik
Meslek kazandırma kursları olmak üzere iki şekilde düzenlenir.

Sosyal ve Kültürel Kurslar:
toplumun kültür seviyesini yükseltmek, kişilere sosyal, kültürel ve sportif nitelikli bilgi ve beceriler kazandırmak, onları bir üst öğrenim sınavlarına hazırlamak, millî kültür değerlerimizi korumak, yaşatmak, yaygınlaştırmak ve yeni nesillere aktarılmasını sağlamak amacıyla düzenlenir.

HAYAT BOYU ÖĞRENME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURS PROGRAMLARININ OKUNMASI
( HEMFOET )

(HEM Foundation of Occupational Evolution Training
HEM Mesleki Eğitim Gelişim Programı)

16.09.2017 tarihi itibari ile 3092 adet olan hemfoet kursları, Hayat Boyu Eğitim Kurumlarının  açacakları kursların temelidir.

E-Hayat Boyu
1-Programa giriş koşullarında dikkat edilecek üç husus vardır. Yaş kriteri,Kursiyerin sağlık raporu ve velisinin izni.

2- Eğitici Nitelikleri kısmında ise Son dönem seminerine katılmış olmak ve TFF Grassroots C Lisans sahibi olmak aranan şartlardandır.

3- Giriş koşullarında en dikkat çeken husus, kursiyerlerin güncel lisanslarının olması şartıdır.

4- Eğitici Nitelikleri kısmında ise neredeyse tüm spor alanlarında istenen Güncel Vizeli İlgili Federasyon Antrenörlüğü’dür.

 

Benzer Konular

  Konu / Başlatan Yanıt Son İleti
0 Yanıt
2066 Gösterim
Son İleti 25 Şubat 2013, 09:29:31
Gönderen: Nadya
0 Yanıt
1928 Gösterim
Son İleti 25 Şubat 2013, 09:59:54
Gönderen: Nadya
0 Yanıt
293 Gösterim
Son İleti 12 Nisan 2018, 18:25:47
Gönderen: Ders Hocası
0 Yanıt
1113 Gösterim
Son İleti 27 Ekim 2019, 16:38:44
Gönderen: Ders Hocası
0 Yanıt
1502 Gösterim
Son İleti 27 Ekim 2019, 17:24:41
Gönderen: Ders Hocası