Uyanan Gençlik

TEFSİR TARİHİ VE USULÜ - 2018-2019 - Dönem Sonu Çıkmış Sorular

0 Üye ve 2 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı Ders Hocası

  • Hocanın Biri
  • *******
  • Join Date: Eki 2016
  • Yer: Hatay
  • 63857
  • +526/-0
  • Cinsiyet: Bay
    • Arif Arslaner
1. Kur'ân'daki bilimsel hakikatleri içeren ayetlere ------- adı verilir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde amamlar?
A) ahkâm ayetleri
B) kevnî ayetler
C) tasavvufî ayetler
D)kelamî ayetler
E) içtimâî ayetler

2. Kur’ân’ın bir cilt halinde toplanmasının en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yemâme savaşı
B) Bedir savaşı
C) Hz. Ömer’in şehid edilmesi
D) Şehirler arasındaki kıraat farklılıkları
E) Mekke’nin fethi

3. Kur’ân’ın herhangi bir sûresinde, bir veya birkaç kelime ya da cümleden meydana gelen ve başından ve sonundan ayrılmış olan bölümlere ne ad verilir?
A) Hadis
B) Vahiy
C) Ayet
D) Sûre
E) Besmele

4. “Medâriku’t-Tenzîl ve Hakâiku’t-Te’vîl” isimli tefsir hangi müfessire aittir?
A) Kâdî Beydâvî
B) Nesefî
C) Ebussuûd
D) Ebû Hayyân
E) Âlûsî

5. Hz. Peygamber'in (s.a.v), “Allah’ım onu dinde fakih kıl ve ona tevili öğret” şeklindeki duasını alan, Tercümânu'l Kur'ân ünvanlı sahabe aşağıdakilerden hangisidir?
A) Abdullah b. Mesud
B) Zeyd b. Sabit
C) Ali b. Ebi Talib
D) Ubey b. Ka'b
E) Abdullah b. Abbâs

6. Seyyid Kutub’un “Fî Zılâli’l-Kur’ân” adlı eseri hangi tefsir ekolü içinde yer almaktadır?
A)Konulu tefsir ekolü
B) Bilimsel tefsir ekolü
C) İşari tefsir ekolü
D) İctimaî tefsir ekolü
E) Fıkhi tefsir ekolü

7. “Kur’ân’daki bir kavramın veya konunun bütüncül olarak ele alınmasını” öngören tefsir türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) İctimâî tefsir metodu
B) Mezhebî tefsir ekolü
C) İlmî tefsir ekolü
D) Konulu tefsir metodu
E) Fıkhî tefsir ekolü

8. Aşağıdaki ekollerden hangisi mezhebî tefsir ekollerinden biridir?
A) Tasavvufî tefsir
B) Konulu tefsir metodu
C) İlmî tefsir ekolü
D) İctimâî tefsir ekolü
E) Hâriciyye ekolü

9. Aşağıdakilerden hangisi mübhem bir lafzın anlamını doğru tespit etmek için başvurulan kaynaklardan biri değildir?
A) Tabiun sözü
B) Müfessirin yorumu
C) Sahabe sözü
D) Kur’ân
E) Sünnet

10.
A) İstiare
B) Lüğavi mecaz
C) Teşbih-i beliğ
D) Akli mecaz
E) Kinaye

11. Kelimenin din dilindeki terim anlamıyla kullanılmasına ne ad verilir?
A) Şerî mecaz
B) Lügavi hakikat
C) Umumi örfi hakikat
D) Şer’î hakîkat
E) Hususi örfi hakikat

12.  ilk Bakışts çelişki olduğu zannedilen âyetler arasında çelişki vehmini ortadan kaldırmak için âyetlerin arasını te’lîf etmeye çalışan Kur’ân ilmi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Müşkilu’l-Kur’ân
B) Mübhemâtu’l-Kur’ân
C) Muhtelifu’l-Hadîs
D) Nâsih-Mensûh
E) Mücmel ve Mübeyyen

13. ------- birçok manaya ihtimali olan ve bu manalardan birini tayin etmek için hârici bir delile ihtiyacı olan âyetlerdir. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?
A) el-Hurûfu’l Mukatta’a
B) Siyak
C) Müteşâbih
D) Muhkem
E) Müşkil

14. Aşağıdakilerden hangisi Kur’ân’daki siyak münasebetlerinden biri değildir?
A) Âyetler arası siyak münasebeti
B) Ayet-sure arası siyak münasebeti
C) Sureler arası siyak münasebeti
D) Farklı konular arası siyak münasebeti
E) Sure içi siyak münasebeti

15. Hz. Musa (a.s) ile İsrailoğulları'nın kıssalarını anlatan ayetler hangi kıssa türüne örnektir?
A) Hz. Peygamber (s.a.v) dönemi ile ilgili kıssalar
B) Geçmişte yaşayan bazı topluluklar hakkında anlatılan kıssalar
C) Allah’ın elçilerini, elçilerinin getirdikleri mesajları ve ümmetlerin bu mesajlara tepkilerini anlatan kıssalar
D) Vakiî kıssalar
E) Gaybî kıssalar

16. Herhangi bir şer’î hükmün yerine başka bir şer’î hükmün gelerek öncekinin hükmünü ortadan kaldırmasına ne ad verilir?
A) Ta’dîl
B) Bedâ
C) Esbâb-ı nüzûl
D)Nesh
E)  Te’vîl

17. Hz. Peygamber’in (s.a.v) risâleti esnasında meydana gelen ve Kur’ân’ın bir veya birkaç
âyetinin yahut tam bir sûresinin inmesine yol açan olayı ya da soruyu ifade etmek için
kullanılan tabir aşağıdakilerden hangisidir?
A) Haber-i vâhid
B) Sünnet-i seniyye
C) Esbâb-ı nüzûl
D) Haber-i sâdık
E) Vahy-i metlüv

18. Aşağıdakilerden hangisi nüzül sırasına göre yazılmış bir tefsirdir?
A) et-Tefsiru’l-Hadîs, İzzet Derveze
B) Tanrı Buyruğu, Ömer Rıza Doğrul
C) Kur’ân Mesajı, Muhammed Esed
D) Fî Zılâli’l-Kur’ân, Seyyid Kutub
E) Tefhimu’l-Kur’ân, Mevdudi

19. Türkiye’deki meâl hareketinin temel argümanı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hz. Peygamber’in, Kur’ân’ın Türkçeye tercüme edilmesini emretmesi
B) Kur’ân’ın metafizik konuları anlatan ayetleri dışındaki bütün ayetlerin her dile başarılı bir
şekilde tercüme edilebilmesi
C) Kur’ân’ın manalarına vakıf olmadan sadece yüzünden okunmasının caiz olmaması
D) Her Müslümanın ibadetini kendi dilinde yapabilmesi için meâllere ihtiyaç bulunması
E) Kur’ân'ın bütün edebî metinlerden daha fasih olması, bu sebeple Kur’ân’ın her
dildeki tercümesi muhatapları tarafından rahatlıkla anlaşılabilmesi

20. "Kur'an'da Dört Terim" adlı tefsir çalışması aşağıdakilerden hangisine aittir?
A) Mevdûdî
B) Seyyid Kutub
C) Muhammed Esed
D) Mehmed Vehbi Efendi
E) Elmalılı Hamdi Yazır

CEVAPLAR:
1. B
2. A
3. C
4. B
5. E
6. D
7. D
8. E
9. B
10. E
11. D
12. A
13. C
14. B
15. C
16. D
17. C
18. A
19. E
20. A

 

Related Topics

  Konu / Başlatan Yanıt Son İleti
0 Yanıt
2750 Gösterim
Son İleti 27 Mayıs 2019, 20:42:33
Gönderen: Ders Hocası
0 Yanıt
2629 Gösterim
Son İleti 30 Mayıs 2019, 19:34:03
Gönderen: Ders Hocası
0 Yanıt
1518 Gösterim
Son İleti 30 Mayıs 2019, 19:41:42
Gönderen: Ders Hocası
0 Yanıt
2946 Gösterim
Son İleti 30 Mayıs 2019, 19:44:05
Gönderen: Ders Hocası
0 Yanıt
1238 Gösterim
Son İleti 20 Şubat 2020, 12:43:20
Gönderen: Ders Hocası