Uyanan Gençlik

DHBT 2016 - Lisans Çıkmış Sınav Soruları

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı Uyanan Gençlik

  • ******
  • Join Date: Kas 2010
  • Yer: HATAY
  • 7462
  • +546/-0
  • Cinsiyet: Bay
DHBT 2016 - Lisans Çıkmış Sınav Soruları
« : 09 Eylül 2018, 19:56:33 »
1. İslam hukukunda kişinin;
 iyiyi kötüden, faydalıyı zararlıdan ana hatlarıyla ayırabildiği,
 nakıs eda ehliyetine sahip olduğu,
 sadece menfaatine olan akitlerin doğrudan geçerli olduğu
dönem aşağıdaki kavramlardan hangisiyle adlandırılır?

A) Temyiz
B) Rüşd
C) Büluğ
D) Akil
E) Kemal

2. Hicri II. ve III. yüzyıl, fıkıh mezheplerinin oluşumu ve sistemleşmesi bakımından en önemli zaman dilimidir. Bu süreçte içtihat metotları açısından kendilerine özgü görüşleri bulunması itibariyle müstakil birer müçtehit olarak kabul edilen çok sayıda fıkıh imamı yetişmiş,
bunlar etrafında oluşan kümeleşmeler sonucunda ise birçok fıkıh mezhebi ortaya çıkmıştır. Ancak bu
mezheplerin çoğu, müntesiplerinin kalmaması, resmî otoriteler tarafından destek görmemeleri veya
kendilerine yakın diğer mezhepler içerisinde eriyip gitmeleri nedeniyle zamanla ortadan kaybolmuş ve günümüze ulaşma imkânı bulamamıştır.
 Aşağıdaki mezheplerden hangisi bu kapsamda değerlendirilemez?
A) Evzaiyye
B) Taberiyye
C) Sevriyye
D) Zahiriyye
E) Caf

3. İslam miras hukukunda eş, anne, baba, dede, kız ve kız kardeş gibi birinci derecede yakın hısımlara mirastan belirli paylar verilerek bu kişilerin mirasçılıkları korunmak istenmiştir.
 Terikede hisseleri belirli olan birinci derecedeki bu yakınlara ne ad verilir?
A) Asabe
B) Zevi’l-erham
C) Avliye
D) Ashab-ı feraiz
E) Müsaneha

4. Tasnif dönemi hadis eserlerinden;
 hasen teriminin sıklıkla kullanıldığı,
 sünen kategorisinde yer almakla birlikte cami olarak da bilinen,
 kütüb-i sitte kapsamında yer alan eser aşağıdakilerden hangisine aittir?
A) Neysaburi
B) İmam Malik
C) Ahmed b. Hanbel
D) İbn Mace
E) Tirmizi

5. Güvenilir tek ravinin rivayet ettiği bir hadis ile kendisinden zabt veya sayı fazlalığı sebebiyle üstün olan raviler tarafından rivayet edilen bir hadis arasında bazen ihtilaf söz konusu olabilmektedir. Hadis âlimleri, bu türden durumlarda tek raviden gelen rivayeti terk
edip diğerini tercih etmişlerdir.
Bu parçada aşağıdakilerin hangisinden bahsedilmektedir?
A) Şahid - mutabi
B) Aziz - meşhur
C) Şâz - mahfuz
D) Münker - maruf
E) Hasen - sahih

6. Kerem, Buhari’nin el-Camiu’s-Sahih isimli eserini baştan sona okumaya başlamıştı. Hakkında daha ayrıntılı bilgi edinmek istediği hadisler için ise şerhlerine müracaat ediyordu.
 Aşağıdakilerden hangisinin Kerem’in müracaat ettiği eserler arasında yer alması beklenmez?
A) İbn Hacer - Fethu’l-Bari
B) Suyuti - Tenviru’l-Havalik
C) Ayni - Umdetu’l-Kari
D) Kastallanî - İrşadu’s-Sari
E) Kirmani - Kevakibu’d-Derari


7. Hz. Ömer dönemindeki Nihavend Savaşı ile ilgili,
I. Arap-Fars mücadelesinin dönüm noktasıdır.
II. Sasanilere karşı kazanılan ilk zaferdir.
III. Sasaniler Müslümanlara karşı bir daha toparlanamamıştır.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve III
E) II ve III

8. Abbasiler döneminde Bağdat’ta kurulan Beytü’l-Hikme, kısa sürede dönemin önemli ilim merkezi hâline gelmiştir. Burada ağırlıklı olarak riyazi ilimler alanında çalışmalar gerçekleştirilmiş, bu çerçevede önemli pek çok eser Arapça’ya tercüme edilmiştir. Çok sayıda kitabın yer aldığı büyük bir kütüphaneyi de ihtiva etmesi, Beytü’l-Hikme’nin uzunca bir süre cazibe merkezi olmasını sağlamıştır.
 Bu merkez, aşağıdakilerden hangisi tarafından kurulmuştur?
A) I. Hişam
B) Mutasım
C) Mütevekkil
D) Memun
E) Vasık

9. Emevi hanedanından;
 Fedek arazisini ehlibeyte iade eden,
 mevaliye yönelik haksız uygulamalara son veren,
 toplumsal barışı yeniden tesis eden
yönetici aşağıdakilerden hangisidir?
A) Muaviye b. Ebu Süfyan
B) Velid b. Abdülmelik
C) Ömer b. Abdülaziz I
D) I. Muaviye
E) Abdülmelik b. Mervan
 
10. Kur’an-ı Kerim’de bazı kelimeler kök anlamıyla da ilişkili olarak, yer aldığı bağlama göre farklı anlamlarda kullanılmıştır. Örneğin, “dalâlet” kelimesi birçok yerde “sapkınlık, Allah’ı inkâr etme, ayetleri ve iman esaslarını yalanlama” gibi anlamlara gelirken; Duha Suresi’nde Hz. Muhammed’in vahiy öncesi durumuna işaret ederek “yolunu kaybetme” anlamında kullanılmıştır.
Bu türden anlam farklılıklarını inceleyen Kur’an ilmi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Müteşabihü’l-Kur’an
B) Vücuh ve nezair
C) İ’cazü’l-Kur’an
D) Sebeb-i nüzul
E) Garibü’l-Kur’an

11. Sebeb-i nüzul, Hz. Muhammed’in peygamberlik döneminde vuku bulan ve Kur’an-ı Kerim’in bir veya birkaç ayetinin yahut bir suresinin inmesine vesile olan olay ya da olguyu ifade etmek üzere kullanılan bir tabirdir. Bu husus, ancak ayetin iniş hadisesine şahit olmuş ve buna sebep olan durumu tespit etmiş kişilerin rivayetiyle bilinebilir. Bir ayetin nüzul sebebini bilmenin
tefsir ilminde çok önemli faydaları vardır.  Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir?
A) Ayetin ilahi maksada uygun şekilde yorumlanması
B) Ayetten çıkarılabilecek fıkhi hükümlerin tespit edilmesi
C) Ayette geçen müphem ifadelerin bilinmesi
D) Ayette ifade edilen hükmün nüzul sebebiyle sınırlanması
E) Ayet ve sureler arasındaki ilişkinin bilinmesi

12. Ebu Mansur el-Maturidi’nin Tevilatü’l-Kur’an adlı
tefsiriyle ilgili olarak,
I. Dirayet türü tefsirler arasında yer alır.
II. Sadece ahkâm ayetlerinin tefsirini içerir.
III. Gaybi konularda mecazi anlatımlara yer verir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I ve III

13. İbn Teymiye Muvafakatü Sahihi’l-Menkul li Sarihi’l-Makul adlı eserinde, Mutezile kelamcıları
tarafından geliştirilen ve sonra külli bir prensip hâline dönüştürülen, akıl ile naklin çatışması durumunda aklın esas alınarak naklin tevil edilmesi fikrine karşı çıkmıştır.
İbn Teymiye’nin aşağıdakilerden hangisiyle ilgili görüşlerinde bu yaklaşımı belirgindir?
A) Haberi sıfatların mahiyeti
B) İman - amel ilişkisi
C) İsim - müsemma tartışması
D) Kulların fiilleri
E) Nübüvvetin gerekliliği

14. Kelam ilminde Allah’ın birliğini temellendirmek amacıyla geliştirilen “temânu” delili aşağıdaki
ayetlerden hangisiyle doğrudan ilişkilidir?
A) “(Allah) doğurmamış ve doğmamıştır. Onun hiçbir dengi yoktur.” (İhlas, 112:3-4).
B) “Eğer yerde ve gökte Allah’tan başka tanrılar bulunsaydı, yer ve gök (bunların nizamı) kesinlikle
bozulup gitmişti.” (Enbiya, 21:22).
C) “Andolsun onlara kendilerini kimin yarattığını sorsan elbette ‘Allah’ derler. O hâlde nasıl (Allah’a kulluktan)çevriliyorlar?” (Zuhruf, 43:32).
D) “Bir şeyi yaratmak istediği zaman O’nun yaptığı ‘ol’ demekten ibarettir. Hemen oluverir.” (Yasin, 36:82).
E) “Allah kendisine ortak koşulmasını asla bağışlamaz; ondan başka günahları dilediği kimse için bağışlar.” (Nisa, 4:116).

15. Uluhiyet ve nübüvvet iddiasında bulunan bazı kimseler, bu iddialarını kanıtlamak için kimi uygulamalara başvururlar. Aslında amaçları olağanüstü bir şey ortaya koymaktır; ne var ki yaptıkları ellerine yüzlerine bulaşır ve amaçladıkları şeyin tam tersi bir durum ortaya çıkar.
Hz. Muhammed döneminde peygamberlik iddiasında bulunan Müseylimetü’l-Kezzab’ın başına gelenler bu minvaldedir. Tek gözü kör birisini iyileştirip bunu da mucize olarak göstermek isteyen Müseylime, onu sağlam gözünden de eder. Böylelikle kendi eliyle peygamberlik iddiasını çürütmüş olur.
 Bu parçada aşağıdakilerin hangisi ele alınmaktadır?
A) Sihir
B) Maunet
C) İrhas
D) Keramet
E) İhanet

16. Şii mezhepler içerisinde;
 on iki imama inanmayı dinin rüknü olarak gören,
 tevhit ve adalet konularında Mutezile’nin görüşlerini benimseyen,
 imamın nas ve tayin ile belirlendiğini savunan,
 günümüzde İran’ın resmî mezhebi konumunda bulunan
ekol aşağıdakilerden hangisidir?
A) İmamilik
B) Zeydilik
C) Nusayrilik
D) Caferilik
E) Dürzilik

17. İslam mezhepleri içerisinde;
 Adeviyye tarikatına dayanan,
 Kuzey Irak’ta bulunan Laleş’i dinî merkez olarak gören,
 Mushaf-ı Reş’i kutsal metin olarak kabul eden
ekol aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bahailik
B) Kadiyanilik
C) Yezidilik
D) Dürzilik
E) Nusayrilik


18. Protestanlığın kurucusu kabul edilen Martin Luther, iman ve tövbenin kişi ile Tanrı arasında
gerçekleşeceğine inanmıştır. Bu yüzden papalığın ve kilisenin günahları bağışlama yetkisinin bulunmadığını savunmuş, kurtuluşun tek kaynağı olarak Kutsal Kitap’a vurgu yapmıştır. İbadetlerin her ülkenin kendi dilinde yapılabileceğini ileri süren Luther, bundan hareketle İncil’i ilk defa Almancaya çevirmiştir. Luther’in başlattığı bu reform hareketi, ilerleyen süreçte farklı ülkelerde
yankı bulmuş ve hâlen Protestanlık altında sınıflandırılan çok sayıda dinî akımın ortaya çıkmasına
yol açmıştır.
 Aşağıdakilerin hangisi bu akımlar arasında yer almaz?
A) Evanjelistler
B) Anglikanlar
C) Cizvitler
D) Presbiteryenler
E) Baptistler

19. MÖ 1500’lü yıllara dayandırılan Hindu kutsal metinleri, kendi içinde asıl ve tamamlayıcı metinler olmak üzere iki kısımda ele alınır. Bunlardan, tabiatüstü güçler tarafından Hindu azizlerine vahyedildiğine inanılan asıl metinlerde, genel olarak ilahiler, dualar, yaşayış kuralları ve büyü gibi konular yer alır.
 Bu metinler aşağıdakilerden hangisiyle isimlendirilmektedir?
A) Brahmanalar
B) Upanişadlar
C) Vedalar
D) Puranalar
E) Aranyakalar

20. Bir din görevlisi Ramazan Bayramı’ndan önce cami cemaatinden birkaç kişiyle birlikte yetiştirme yurdunda kalan çocukları ziyaret etmiş ve önceden hazırlanmış hediye paketlerini onlara takdim etmiştir. Ancak çocuklardan birinin şu sözü din görevlisinin bakış açısını tümden değiştirmiştir: “Biz oyuncak değil, sevgi ve ilgi istiyoruz.”
 Bu din görevlisinin sonraki ziyaretlerinde aşağıdakilerden hangisini yapması beklenemez?
A) Ortak tecrübe alanları oluşturmak
B) Bilimsel bilgiyi merkeze almak
C) Empatiyle yaklaşmak
D) Örnek olaylar üzerinde durmak
E) Hazırbulunuşluk düzeylerini dikkate almak


CEVAP ANAHTARI
1. A
2. E
3. D
4. E
5. C

6. B
7. D
8. D
9. C
10. B

11. D
12. E
13. A
14. B
15. E

16. A
17. C
18. C
19. C
20. B

 

Related Topics

  Konu / Başlatan Yanıt Son İleti
0 Yanıt
6952 Gösterim
Son İleti 15 Şubat 2010, 15:36:29
Gönderen: Şeyma©
0 Yanıt
3485 Gösterim
Son İleti 26 Mart 2018, 09:45:16
Gönderen: Ders Hocası
0 Yanıt
1147 Gösterim
Son İleti 25 Haziran 2018, 18:39:54
Gönderen: D®agon
0 Yanıt
1094 Gösterim
Son İleti 09 Eylül 2018, 19:22:56
Gönderen: Uyanan Gençlik
0 Yanıt
858 Gösterim
Son İleti 22 Şubat 2020, 00:23:12
Gönderen: Ders Hocası