9. Sınıf Coğrafya - İnsan ve Doğa Etkileşimi - Konu Testi 1

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı Ders Hocası

  • Hocanın Biri
  • *******
  • Join Date: Eki 2016
  • Yer: Hatay
  • 63863
  • +526/-0
  • Cinsiyet: Bay
    • Arif Arslaner
1. İklimi etkileyen faktörleri ve iklimin insan yaşamı üzerindeki etkilerini konu edinen coğrafyanın alt dalı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Jeomorfoloji
B) Hidrografya
C) Klimatoloji
D) Meteoroloji
E) Biyocoğrafya

2. Aşağıdakilerden hangisi insanın doğaya etkisine örnek olarak gösterilemez?
A) Orman alanlarının tarım alanı haline getirilmesi
B) Eğimli alanlarda tüneller açarak yolların yapılması
C) Vadiler içine kurulan yerleşim alanlarının aşırı yağış sonucu su altında kalması
D) Sulak alanların kurutularak yerleşim alanı haline getirilmesi
E) Yabani bitkilerin aşılama yapılarak kültür bitkileri haline getirilmesi

3. Coğrafya, doğal çevredeki unsurların insanlar tarafından
sürdürülebilir bir şekilde kullanılmasını amaç edinir.
Aşağıdaki doğal çevre ve kullanım şekli eşleştirmelerinden
hangisi yanlış arazi kullanımına örnek gösterilebilir?
Doğal Çevre Kullanım Şekli
A) Platolar Yerleşim alanı
B) Göller Atık depolama alanı
C) Delta ovaları Tarım alanı
D) Eğimli alanlar Rekreasyon alanı
E) Deniz kıyıları Turizm alanı

4. Aşağıdakilerden hangisi doğal ortamı oluşturan temel
unsurlardan biri değildir?
A) Atmosfer
B) Litosfer
C) Hidrosfer
D) Biyosfer
E) Astenosfer

5.
I. Kuzey Afrika
II. Suudi Arabistan
III. Güney Afrika
IV. Hindistan
V. Avusturalya
 İnsan yaşamını zora sokan en büyük etkenlerden biri de kuraklıktır.
Verilenlerden hangisinde böyle bir durum söz konusu değildir?
A) I.
B) II.
C) III.
D) IV.
E) V.

6. Geleceğe yönelik planlamalarda coğrafya biliminin dikkate alınması doğal çevreden sürdürülebilir bir şekilde faydalanmamızı sağlayacaktır.
Aşağıdaki ifadelerden hangisi bu açıklamayı destekler niteliktedir?
A) İstanbul ve çevresinde sanayi tesislerinin yerleşim yerleri içerisinde kalması
B) Çukurova deltası üzerinde yerleşme faaliyetlerinin yaygın olması
C) Fay hatları üzerine sanayi tesislerinin kurulması
D) Ormanlık alanların tarıma açılması
E) Fırat Nehri üzerine barajlar kurulması

7. Doğal çevre ve insan etkileşimi ile ilgili olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Doğal çevre insanların üretim faaliyetlerini etkilemektedir.
B) Doğal çevre insan yaşamını sınırlandırabilir.
C) İnsan zaman zaman doğal çevreyi olumlu yönde etkilemiştir.
D) Ekonomik faaliyetler doğal çevre üzerinde sürekli olumsuz sonuçlara neden olmuştur.
E) İnsan yaşamı devam ettiği sürece doğal çevre ile insan arasındaki etkileşim devam edecektir.

8. İnsanoğlunun, doğayla uyumlu ve sürdürülebilir projeleri
hayata geçirebilmesi, yaşadığı doğal çevreyi yeterince tanımasından
geçmektedir. İşte bu noktada, insanoğlunun
karşısına coğrafya bilimi çıkmaktadır. Coğrafya bilimini,
insan ile doğal çevre arasındaki ilişkiyi kendi ilkeleriyle
araştıran, inceleyen, elde ettiği sonucu sentez halinde
sunan bir bilim dalı olarak tanımlayabiliriz. Coğrafya biliminin
elde ettiği bulguların, insanların gündelik hayatına
gerektiği gibi tatbik edilmesi durumunda etkin bir arazi
kullanımı da sağlanabilmiş olur. Böylece, doğal kaynaklar
hem amacı doğrultusunda kullanılmış hem de gereksiz
kullanımın önüne geçilebilmiş olur.
Verilen metinden, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
A) İnsanoğlunun doğal çevreyi yeterince tanıması gerektiğine
B) Coğrafyanın insan ile doğal çevre arasındaki ilişkiyi inceleyen bir bilim olduğuna
C) İnsanoğlunun doğal çevreyi tanımasının yalnızca coğrafya bilimiyle mümkün olduğuna
D) Doğal kaynakların amacı doğrultusunda kullanılması gerektiğine
E) Etkin arazi kullanımı için coğrafya biliminin bulgularının önemli olduğuna

9. Aşağıdakilerden hangisi yanlış arazi kullanımına örnek gösterilemez?
A) Alüvyon tabanlı ovalara yapılan evlerin deprem sonucu ağır tahribat görmesi
B) Orman alanlarının hayvan otlatmak amacıyla yok edilmesi
C) Heyelan riski taşıyan yerlere yerleşim alanı kurulması sonucu can kayıplarının yaşanması
D) Geniş ve verimli vadi tabanlarında tarımsal faaliyetlerin yapılması
E) Kıyı bölgelerinin sanayi alanı haline getirilmesi

10.           ← 
Atmosfer      Biyosfer
               →
               ←
Litosfer        Hidrosfer   
               → 
Doğal çevre dört farklı ortamdan meydana gelmiştir.
Yukarıda verilen görselde bu ortamlar arasındaki ilişki tasvir edilmiştir.
Görselde anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
A) Atmosfer, Litosfer ve Hidrosferin birleşip Biyosferi meydana getirdiği
B) Doğal çevrenin büyük bölümünün biyosferden oluştuğu
C) Doğal unsurların birbirleriyle etkileşim içinde oldukları
D) Doğal unsurlar arasında bağımsız bir ilişki olduğu
E) Atmosferin canlılar için yaşam kaynağı olduğu

11. Aşağıdakilerden hangisi coğrafya biliminin incelediği konular arasında yer almaz?
A) Doğal afetler
B) Yeryüzü şekilleri
C) Bitkilerin genetik yapısı
D) Ekonomik faaliyetler
E) Yerin şekli ve hareketleri

12. Aşağıda verilen düşünürlerden hangisinin coğrafi bilgi mirasına katkısı diğerlerinden daha sonraki bir zamana denk gelmektedir?
A) Platon
B) Strabon
C) Herodot
D) Humboldt
E) Eratosthenes

CEVAP ANAHTARI
1. C
2. C
3. B
4. E
5. D
6. E
7. D
8. C
9. D
10. C
11. C
12. D