Türk Edebiyatı 3 Çıkmış Sorular (1)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı Uyanan Gençlik

  • ******
  • Join Date: Kas 2010
  • Yer: HATAY
  • 7462
  • +547/-0
  • Cinsiyet: Bay
Türk Edebiyatı 3 Çıkmış Sorular (1)
« : 30 Mart 2018, 19:32:36 »
1. Göktürk Kitabeleri’nin yazarı aşa- ğıdakilerden hangisidir?
A) Yollug Tigin
B) Kül Tigin
C) Kaşgarlı Mahmut
D) Aprunçur Tigin

2. Yirmisekiz Mehmet Çelebi gittiği Fransa’da sarayları, kaleleri, opera- yı, hayvanat ve botanik bahçelerini, ayna fabrikasını ve matbaayı inceler. Bir yıl sonra ülkesine dönen Mehmet Çelebi, izlenimlerini yazdığı eserini padişah ve sadrazama sunar.
Yirmisekiz Mehmet Çelebi’nin yaz- dığı eserin türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sefaretname
B) Tezkire
C) Mesnevi
D) Lügat

3. Edebiyat tarihi hem bilimdir hem de sanatla ilgilidir. Bilimdir çünkü
edebiyat ve tarih belgelerini toplayıp değerlendirerek onlardan özgün bir sentez meydana getirir. Sanatla ilgili- dir çünkü - - - -
Bu parçanın son cümlesi düşünce akışına göre aşağıdakilerden han- gisiyle tamamlanmalıdır?
A) araştırmaya dayalıdır.
B) edebiyat metinleri üzerinde çalışır.
C) bilim ve sanat ayrılmaz bir bütündür.
D) yeni bilgilerin ortaya çıkmasını sağlar.

4. Aşağıdakilerden hangisi Türk edebiyatının dönemlere ayrılma- sında kullanılan ölçütlerden biri değildir?
A) Kültürel farklılaşma
B) Dil coğrafyası
C) Din anlayışı
D) Alfabe değişikliği

5. İslamiyet’ten önce çeşitli Türk boy- larında - - - -, - - - -, - - - - adı verilen şairler özellikle çeşitli törenlerde şiir- ler söylerdi.
Aşağıdakilerden hangisi bu cümlede boş bırakılan yerlere getirilemez?
A) şaman
B) baksı
C) kopuz
D) kam

6. I. Tanzimat Edebiyatı
II. Millî Edebiyat
III. Fecriati Edebiyatı
Numaralanmış edebiyat dönemle- rinin gerçekleşme sırası aşağıda- kilerden hangisidir?
A) I – II – III
B) I – III – II
C) III – I – II
D) III – II – I

7. İslamiyet’ten önce Türk şiirinde
- - - -, - - - -, - - - - gibi konular ele alınmıştır.
Bu cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilemez?
A) kahramanlık
B) tabiat
C) savaş
D) karamsarlık

8. Birçok sanat eserine esin kaynağı olan Gılgamış Destanı, - - - -’nın Tanrılar ve İnsanlar adlı oyununun konusunu oluşturmuştur.
Bu cümlede boş bırakılan yere aşa- ğıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Orhan Asena
B) Nevit Kodallı
C) Agâh Sırrı
D) Yahya Kemal Beyatlı

9. Çağdaş Türk edebiyatının önde ge- len adlarından Melih Cevdet Anday “Kolları Bağlı Odysseus”u yazarken çeşitli ozanlardan ve kitaplardan yararlanır. Homeros’un birtakım de- yimlerini ve benzetmelerini severek kullandığının altını çizer.
Bu parçadan aşağıdakilerden hangisine ulaşılır?
A) Kolları Bağlı Odysseus’un başarılı bir eser olduğuna
B) Melih Cevdet Anday’ın destan geleneğine bağlı olduğuna
C) Sanatçıların birbirlerinden etkile- nebildiklerine
D) Yazmak için araştırma yapmak gerektiğine

10. Aşağıdaki eser - sanatçı eşleştir- melerinden hangisi yanlıştır?
A) Çakır’ın Destanı – Fazıl Hüsnü Dağlarca
B) Kurtuluş Savaşı Destanı – Nazım Hikmet
C) Seyran Destanı – Gülten Akın
D) Bozkurtların Destanı – Cahit Külebi

11. Aşağıdakilerin hangisinde İslamiyet öncesi sözlü edebiyat ürünleri bir arada verilmiştir?
A) koşma – sagu – gazel – sav
B) koşuk – destan – sav – sagu
C) sagu – mesnevi – koşuk – türkü
D) destan – ninni – masal – hikâye

12. Kar buz tümü eridi Dağların suları akıştı Mavi bulut yükseldi Kayık gibi sallanır
Günümüz Türkçesiyle verilen bu koşuk, konusuna göre aşağıdaki şiir türlerinden hangisine örnektir?
A) Pastoral
B) Epik
C) Didaktik
D) Satirik

13. Alp Er Tunga öldi mü Issız ajun kaldı mu Ödlek öçin aldı mı Emdi yürek yırtılur
Bu dörtlüğün ilk üç dizesinde soru sorma yoluna gidilmesinin asıl amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bilmediğine cevap arama
B) Yeni kağanın kim olacağını merak etme
C) Şaşkınlık ve üzüntüyü dile getirme
D) Ölümün kaçınılmaz olduğunu belirtme

14. Aşağıdakilerin hangisi sav türü- nün özelliklerinden değildir?
A) Anonim olması
B) Bilgi ve deneyimlerin yansıtılması
C) Özlü sözler olması
D) Tamamının gerçek anlamlı olması

15. Aşağıdakilerden hangisi “sav” ke- limesinin Divanü Lûgati’t Türk’teki anlamlarından biri değildir?
A) Kıssa
B) Salık
C) Darb-ı mesel
D) Tezkire

16. Aşağıdakilerden hangisi Göktürk destanlarındandır?
A) Yaratılış
B) Bozkurt
C) Türeyiş
D) Oğuz Kağan

17. Uygurlar zamanında oluşmuş destan- da inanış, vatan anlayışı ve devlet ida- resi yönünden ilgi çekici önemli çizgiler vardır. Destanda vatandan bir parça toprak vermeye kalkmanın zamanla bütün yurdu yok edebilecek bir başlan- gıç olabileceği vurgulanmaktadır.
Bu parçada sözü edilen destan aşağıdakilerden hangisidir?
A) Manas
B) Köroğlu
C) Göç
D) Ergenekon

18. Aşağıdakilerden hangisi Türk des- tanlarında kullanılan motiflerden değildir?
A) Işık
B) Maden
C) Ağaç
D) Ejderha

19. Türk destanlarından hayal ve masal ögeleri çıkarıldığında geriye, ait oldu- ğu dönemin - - - - kalır.
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilme- si en uygundur?
A) tarihi
B) coğrafyası
C) ekonomisi
D) bilimi

20. Orhun Yazıtları ile ilgili olarak aşa- ğıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Türklerin ilk yazılı eseri olduğu
B) Göktürkler Dönemi’ne ait olduğu
C) Sözlü ürünlerin yazıya geçirildiği ilk eser olduğu
D) Türkçenin gelişimini takip etmek açısından önemli bir eser olduğu

[b]CEVAP ANAHTARI:[/b]
1. A
2. A
3. B
4. D
5. C
6. B
7. D
8. A
9. C
10. D
11. B
12. A
13. C
14. D
15. D
16. B
17. C
18. D
19. A
20. C