Türk Edebiyatı 5 Çıkmış Sorular (1)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı Uyanan Gençlik

  • ******
  • Join Date: Kas 2010
  • Yer: HATAY
  • 7462
  • +547/-0
  • Cinsiyet: Bay
Türk Edebiyatı 5 Çıkmış Sorular (1)
« : 30 Mart 2018, 19:27:10 »
1. Edebiyat ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Sosyal ve siyasi yapı ile etkileşim hâlindedir.
B) Toplumların yönlendirilmesinde etkili rol oynar.
C) Birçok bilim dalı ile yakın ilişki içerisindedir.
D) Gerçeği ele alan bir bilim dalıdır.

2. Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat Fermanı’nın hazırlanma amaçların- dan biri değildir?
A) Batı’nın bilim ve teknolojisinden yararlanmanın yolunu açmak
B) Devlet adamlarının gelişmelere ayak uydurmalarını sağlamak
C) Geri kalmışlığı ortadan kaldırmak
D) Yönetim şeklini değiştirmek

3. Yeni açılan okullar, sayıları artan gazeteler; Avrupa’dan gelen fikirler yenilik hareketlerine daha bir canlılık kazandırmış ve güç katmıştır. Netice itibariyle bu yenilikler zamanın akışı içinde idari ve siyasi sahadan fikir ve sanat hayatına, güzel sanatların çeşitli dallarına sirayet etmiştir. Batı mimarisi, resim, heykel ve musikisi yavaş yavaş Türk dünyasında yer etmeye başlıyordu. - - - -
Bu parçada boş bırakılan yere düşüncenin akışına göre aşağıda- kilerden hangisi getirilemez?
A) Bütün bu gelişmelerin edebiyatı etkilememesi imkânsızdı.
B) Edebiyat toplumdaki her türlü de- ğişime yön veren bir uğraştır.
C) Güzel sanat dallarından biri olan edebiyat da bu değişimden etki- lenmiştir.
D) Sosyal alandaki bu farklılaşma kaçınılmaz olarak edebiyatta da kendini gösterir.

4. Aşağıdakilerden hangisi II. Dönem Tanzimat edebiyatının özelliklerin- dendir?
A) Bireysel konular tercih edilmiştir.
B) Şiirde hece ölçüsü kullanılmıştır.
C) “Toplum için sanat” anlayışı be- nimsenmiştir.
D) Modern tiyatro türünün ilk örneği verilmiştir.

5. Manalar, kafiyelerle yek ahenk olma- lı. Kafiye hatrı için mananın tabii akı- şına halel getirecek anlatım şekille- rine iltifat edilmemeli, daima sözlerin manalarına bağlı kalınmalıdır.
Böyle düşünen bir kişinin aşağı- dakilerden hangisini söylemesi beklenir?
A) Şiirde ahenk her şeyden daha önemlidir.
B) Şiiri şiir yapan şey farklı söyleyiş biçimidir.
C) Şiirde ahenk, anlamı güçlendiren bir unsur olmalıdır.
D) Şiirde önemli olan kulağa hoş ge- lecek bir ahenk oluşturmaktır.

6. Aşağıdakilerden hangisi Muallim Naci’nin şiir türündeki eserlerinden biridir?
A) Lügat-ı Naci
B) Şerare
C) Zemzeme
D) Isalahat-ı Edebiyye

7. Eserlerinde vatan, ulus, özgürlük, hak, adalet gibi kavramları ele alan sanatçı şiir, roman, tiyatro, tarih ve eleştiri türlerinde ürünler ortaya koy- muştur. Halkın bilinçlenip gelişmesi için sanatı bir araç olarak görmüş, yazdığı şiirlerden dolayı “vatan şairi” olarak tanınmıştır.
Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ziya Paşa
B) Namık Kemal
C) İbrahim Şinasi
D) Abdülhak Hamit Tarhan

8. Aşağıdaki eser – sanatçı eşleştir- melerinden hangisi yanlıştır?
A) Tahrib-i Harabat – Namık Kemal
B) Zafername – Ziya Paşa
C) İçli Kız – Abdülhak Hamit Tarhan
D) Sergüzeşt – Şemsettin Sami

9. Sanatçı tiyatro türüne farklı bir yak- laşım getirmiştir. Bazı tiyatrolarını düzyazı şeklinde yazmış, bazılarını ise şiir şeklinde yazmıştır. Tiyatro konularını Türk, Asur, Arap, Yunan ve Osmanlı tarihinden almıştır.
Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) İbrahim Şinasi
B) Şemsettin Sami
C) Ziya Paşa
D) Abdülhak Hamit Tarhan

10. Aşağıdaki eserlerin hangisi tür ba- kımından diğerlerinden farklıdır?
A) Macera-yı Aşk
B) Zavallı Çocuk
C) Küçük Şeyler
D) Afife Anjelik

11. “Sergüzeşt” eseri ile ilgili aşağıda- kilerden hangisi söylenemez?
A) Romantizmden realizme geçiş özellikleri görülür.
B) Sami Paşazade Sezai tarafından yazılmıştır.
C) Dönemin toplumsal bir meselesini ele almıştır.
D) Tiyatro türünde kaleme alınmış bir eserdir.

12. Aşağıdaki eserlerin hangisinde yanlış Batılılaşma konusu ele alınmamıştır?
A) Araba Sevdası
B) Cezmi
C) Şıpsevdi
D) Felâtun Bey ile Rakım Efendi

13. Şiirde önce divan edebiyatı, sonra da Batı edebiyatı yolunda eserler yazdı. Toplumsal konulara hiç değinmeyen yazar şiirlerinde doğa güzellikleri, aşk gibi günlük hayatta karşılaştığı her tür olayı ele aldı. Hece ölçüsüyle birkaç şiir denemesi bulunan sanatçı genellikle aruz ölçüsünü kullanmış, şiirlerini “Zemzeme” adlı kitapta top- lamıştır.
Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Recaizade Mahmut Ekrem
B) Muallim Naci
C) Namık Kemal
D) Abdülhak Hamit Tarhan

14. I. Sabr ü Sebat
II. Müntehabat-ı Eşar
III. Şık
IV. Zavallı Çocuk
Numaralanmış eserlerden hangile- rinin türü aynıdır?
A) I ve III.
B) I ve IV.
C) II ve III.
D) II ve IV.

15. Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat edebiyatındaki ilkler arasında sayılamaz?
A) İlk tiyatro eserinin yazılması
B) İlk realist romanın yazılması
C) Mensur şiir türünün ilk örnekleri- nin verilmesi
D) Batı edebiyatından ilk kez şiir çe- virilerinin yapılması

16. Tanzimat sanatçıları zulme ve hak- sızlıklara karşı çıkmış; eserlerinde
- - - -, - - - -, - - - - gibi konuları işle- mişlerdir.
Bu cümlede boş bırakılan yere aşa- ğıdakilerden hangisi getirilemez?
A) hürriyet
B) vatan
C) kanun
D) doğa

17. Aşağıdaki gazetelerden hangisi Tanzimat Dönemi’nde çıkarılmıştır?
A) Tercüman-ı Hakikat
B) Hâkimiyet-i Milliye
C) Sırat-ı Müstakim
D) Yeni Gün

18. Tanzimat şiiriyle ilgili olarak aşa- ğıdakilerden hangisini söylemek yanlış olur?
A) Aruz ölçüsü terk edilmiştir.
B) Şiirin konusu genişletilmiştir.
C) Batı’dan şiir çevirileri yapılmıştır.
D) Divan edebiyatı nazım şekilleri kullanılmaya devam edilmiştir.

19. Aşağıdaki sanatçılardan hangisi roman türünde eser vermiştir?
A) Abdülhak Hamit Tarhan
B) Ziya Paşa
C) Şemsettin Sami
D) İbrahim Şinasi

20. • İlk çeviri roman
• İlk makale
• İlk edebî roman
Aşağıdaki eserlerden hangisinin özelliği yukarıda verilmemiştir?
A) Şair Evlenmesi
B) Tercüman-ı Ahval Mukaddimesi
C) İntibah
D) Telemak


[b]CEVAP ANAHTARI:[/b]
1. D
2. D
3. B
4. A
5. C
6. B
7. B
8. D
9. D
10. C
11. D
12. B
13. A
14. B
15. C
16. D
17. A
18. A
19. C
20. A