Uyanan Gençlik

Tefsir Tarihi ve Usulü - Çıkmış Dönem Sonu Soruları ve Cevapları (2)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı Ders Hocası

  • Hocanın Biri
  • *******
  • Join Date: Eki 2016
  • Yer: Hatay
  • 63857
  • +526/-0
  • Cinsiyet: Bay
    • Arif Arslaner
1. Kur’ân’ın herhangi bir sûresinde, bir veya birkaç kelime ya da cümleden meydana gelen
ve başından ve sonundan ayrılmış olan bölümlere ne ad verilir?
A) Vahiy
B) Sûre
C) Ayet
D) Besmele
E) Hadis
 
2. Aşağıdakilerden hangisi vahiy kâtiplerinden biri değildir?
A) Ömer b. Abdilaziz
B) Osman b. Affan
C) Muâz b. Cebel
D) Ali b. Ebi Talib
E) Zeyd b. Sâbit

3. Aşağıdakilerden hangisi Kur'ân'ın tefsir gerekçelerinden biri değildir?
A) Bilimsel hakikatlerin açıklığa kavuşturulma zorunluluğunun olması
B) Ayetlerin muhkem olması
C) Bazı kelimelerin semantik tahlile ihtiyaç göstermesi
D) Kur’ân’ın, ilk muhataplarının terim olarak anlamını bilmedikleri bazı kavramlara yeni
manalar yüklemesi
E) Çeşitli edebî sanatları tefsir etme zaruretinin olması

4. Aşağıdakilerden hangisi rivayet tefsir yönteminde dikkate alınan unsurlardan biri değildir?
A) Hz. Peygamber’in (s.a.v) tefsiri
B) Kur’ân-ı Kerim
C) Sahabe tefsiri
D) Tevrat’ın nakilleri
E) Tabiûn tefsiri

5. “Kur’ân’daki bir kavramın veya konunun bütüncül olarak ele alınmasını” öngören tefsir türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Konulu tefsir metodu
B) İlmî tefsir ekolü
C) İctimâî tefsir metodu
D) Fıkhî tefsir ekolü
E) Mezhebî tefsir ekolü

6. Aşağıdakilerden hangisi sahâbenin tefsirde başvurduğu kaynaklardan biri değildir?
A) Sünnet
B) Şiir
C) Kur'ân-ı Kerîm
D) Tarih ilmi
E) Yahudi ve Hristiyan kültürü

7. Otorite olan müfessirler tarafından “ilhâdî” yorum olarak kabulen tefsir türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Konulu tefsir
B) Rivayet tefsir
C) İctimâî tefsir
D) Fıkhî tefsir
E) Nazarî sûfî tefsir

8. Kevnî ayetleri pozitif ilimlerin verileriyle tefsir etmeyi amaçlayan akım aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bilimsel tefsir ekolü
B) Mutezilî tefsir ekolü
C) Konulu tefsir ekolü
D) İctimaî tefsir ekolü
E) Şiî tefsir ekolü

9. Aşağıdakilerden hangisi mübhem bir lafzın anlamını doğru tespit etmek için başvurulan kaynaklardan biri değildir?
A) Kur’ân
B) Müfessirin yorumu
C) Sahabe sözü
D) Tabiun sözü
E) Sünnet

10. Kur’ân’da bazı sûrelerin başında, bazen bir bazen de birkaç harfin birleşmesiyle meydana gelen rumuzlara ne ad verilir?
A) Besmele
B) Ayet
C) Fâsıla
D) Secde ayeti
E) Kesik harfler

11. Ayetler arasında çeşitli sebeplere binaen oluşan çelişki vehmini ortadan kaldırmaya
çalışan Kur’ân ilmi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Müşkilü’l-Kur’ân
B) Muhkem ve Müteşabih
C) İcazu’l-Kur’ân
D) Müphemu’l-Kur’ân
E) Üslûbu’l-Kur’ân

12. Kapalılığı sadece Allah’ın kelamı ve Hz. Peygamber'in sözü ile açıklanan lafız
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Müşterek lafız
B) Müteradif lafız
C) Garib lafız
D) Mübhem lafız
E) Mücmel lafız

13.
A) Teşbih-i müekked
B) Teşbih-i beliğ
C) Teşbih-i mücmel
D) Teşbih-i mufassal
E) Teşbih-i mürsel

14. Aşağıdakilerden hangisi Kur’ân’daki siyak münasebetlerinden biri değildir?
A) Sure içi siyak münasebeti
B) Âyetler arası siyak münasebeti
C) Ayet-sure arası siyak münasebeti
D) Farklı konular arası siyak münasebeti
E) Sureler arası siyak münasebeti

15. Aşağıdakilerden hangisi modern dönem Kur’ân yorumcularının klasik tefsirlere
yönelttiği eleştirilerden biridir?
A) Kur’ân’ın tamamını tefsir etmemeleri
B) Sûrelerin hacim itibarıyla birbirinden farklı olduğuna yeterince dikkat etmemeleri
C) Mekkî sûrelerle Medenî sûreler arasındaki üslup farklılıklarına temas etmemeleri
D) Kur’ân’ı yorumlarken rivâyetlere gerektiği kadar yer vermemeleri
E) Kur’ân’ı yorumlarken parçacı bir bakış açısıyla hareket etmeleri

16. Kur’ân kıssalarının nüanslarla tekrar edilmesinin amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Herhangi bir kıssada açıkça belirtilmeyen bir yerin neresi olduğunu açıklamak
B) Kur’ân’ın bir zikir kitabı olduğuna işaret etmek
C) Kur’ân’ın muhataplarını kıssanın farklı yönleri ile buluşturmak
D) Herhangi bir kıssada ismi belirtilmeyen bir şahsın kim olduğunu açıklamak
E) Tekrar edilen ayetlerin diğer ayetlerden daha faziletli olduğunu vurgulamak

17. Kur’ân’ın bir veya birkaç ayetinin yahut tam bir sûresinin inmesine yol açan olayı ya da
soruyu ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sünnet-i seniyye
B) Haber-i sâdık
C) Haber-i vâhid
D) Esbâb-ı nüzul
E) Vahy-i metlüv

18. Herhangi bir şer’î hükmün yerine başka bir şer’î hükmün gelerek öncekinin hükmünü
ortadan kaldırmasına ne ad verilir?    www.uyanangenclik.com
A) Ta’dîl
B) Nesh
C) Esbâb-ı nüzûl
D) Te’vîl
E) Bedâ

19. Aşağıdakilerden hangisi nüzül sırasına göre yazılmış bir tefsirdir?
A) Tanrı Buyruğu, Ömer Rıza Doğrul
B) Kur’ân Mesajı, Muhammed Esed
C) et-Tefsiru’l-Hadîs, İzzet Derveze
D) Tefhimu’l-Kur’ân, Mevdudi
E) Fî Zılâli’l-Kur’ân, Seyyid Kutub

20. Kur’ân’ı anlama ve yorumlamada yeni yönelişlerin doğuşunu hazırlayan temel
sebep aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bilim ve teknolojideki gelişmelerin, tahrif edilmeyen tek semavî kitap olarak Kur’ân’a
işaret etmesi
B) Hindistan’da ortaya çıkan Kur’âniyyûn ekolünü, İslam dünyasındaki entelektüelleri
etkilemesi
C) Coğrafî keşifler sonucunda yeni ticaret yollarının keşfedilmesi
D) Müslüman entelektüellerin Batı dünyasından ciddi biçimde etkilenmiş olması
E) Batı’daki sanayi devriminin, İslam dünyasın ekonomik anlamda geri kalmasına yol açması

21. Aşağıdakilerden hangisi Kur’ân’ın Beytu’lİzze’ye toptan indirilişinin faydalarından
biri değildir?
A) Bir kitabın bir tek sicile değil, birden fazla sicile kaydedilmesi ona verilen değeri gösterir.
B) Kur’ân’ın her safhada titizlikle korunduğunu ortaya koyar.
C) İnsanlar tarafından Kur’ân’ın doğru olarak okunup anlaşılmasına büyük oranda
yardımcı olur ve katkı sağlar.
D) Allah, gökler âlemindeki varlıklara, bu Kur’ân’ı son Peygamber’e indireceğini
bildirmiş, böylece onları bu muazzam olaya şahit tutmuş olmaktadır.
E) Kur’ân’ın toplu veya parça parça indirilişi Allah’ın; Kur’ân’a, Hz. Peygamber ve onun
ümmetine vermiş olduğu önemi gösterir.
 
22. Hz. Peygamber seferde ve misafirlikte bulunmadığı zamanlarda inen vahiylere ne ad verilir?
A) el-Leyli
B) el-Hadari
C) en-Nehâri
D) es-Seferi
E) eş-Şitâî

23. Kur’ân’ın tanımının unsurlarından, “insanların, meleklerin ve cinlerin sözlerini” tanımın dışında bırakan kısım aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mushaflarda yazılmış
B) Tilâvetiyle ibâdet edilen
C) Tevâtürle nakledilmiş
D) Allah’ın kelâmı
E) Fâtiha sûresiyle başlayıp Nâs sûresiyle sona eren

24. Bazı sûre yahut âyetlerin şifalı olduğunu bildiren hadisleri içeren literatür için
kullanılan tabir aşağıdakilerden hangisidir?
A) Müşkilu’l-Kur’ân
B) Müphemu’l-Kur’ân
C) Menâfiu’l-Kur’ân
D) Emsâlu’l-Kur’ân
E) İcâzu’l-Kur’ân

25. Arap dilinin kuralları dahilinde hareket edilerek Kur'ân'dan anlamlar üretmek
olarak tanımlanan ve daha ziyade kelâmcılar, fakihler, müfessir ve dilciler tarafından kullanılan yorum yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tefsîr
B) Te’vîl
C) Burhânî te'vîl
D) Beyânî Te'vîl
E) Muhkem

26. Burhânî te'vîlin İslâm düşüncesinde en ünlü kuramcısı aşağıdakilerden hangisidir?
A) İbn Rüşd
B) Gazâlî
C) Fârâbî
D) İbn Sinâ
E) Suyûtî

27. Hz. Peygamber'e verilen teşrî fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Beyan etme
B) Te'vil etme
C) Açıklama
D) Tefsir etme
E) Hüküm koyma
 
28. Aşağıdakilerden hangisi sahâbenin tefsirde başvuru kaynaklarından biri değildir?
A) Sünnet                     www.uyanangenclik.com
B) Tarih ilmi
C) Yahudi ve Hıristiyan kültürü
D) Şiir
E) Kur'ân-ı Kerîm

29. İsrâilî rivâyetler en fazla aşağıdakilerden hangisinden gelmiştir?
A) Abdullah b. Mesud
B) Übey b. Ka’b
C) Mücahid
D) İkrime
E) Ka’b el-Ahbar

30. Rivâyet tefsîr yönteminde ilk başvurulması gereken kaynak aşağıdakilerden hangisidir?
A) Etbeuttâbiûn görüşü
B) Sahabe görüşü
C) Hadis
D) Kur’ân
E) Tabiî görüşü

31. Hâricî tefsir ekolünün en önemli özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sadece ahkâm ayetlerini tefsir ederler, ahkâm âyetlerini tefsir ederken bütün
mezheplerin görüşlerine yer verirler.
B) Akla son derece önem verir; akla uymayan nassları tevil ederler.
C) Ayetlerin tefsirinde imamları otorite olarak kabul eder, imamlardan başkasının
görüşlerine itibar etmezler.
D) Kur’an’ın lafız düzeyini kanun olarak değerlendirir; lafzın yüzeysel anlamını
benimserler; tefsir ve tevile ihtiyaç olmadığını savunurlar.
E) Ayetlerin keşf ve ilham yoluyla tefsir edilmesi gerektiğini savunurlar.

32. Aşağıdakilerden hangi tefsir türü, otorite olan müfessirler tarafından “ilhâdî” (sapkın,
batıl) yorum olarak kabul edilir?
A) Fıkhî tefsir
B) Nazarî sûfî tefsir
C) Rivayet tefsiri
D) Konulu tefsir
E) İctimâî tefsir

33. Aşağıdakilerden hangisi kasemin amaçlarından biri değildir?
A) Söylenen sözü tekit etmek, pekiştirmek
B) Yemin edileni yüceltmek
C) Söylenen sözdeki kapalılığı gidermek
D) Uyarıları belirginleştirmek
E) Yemin konusunu önemsemek

34. “Zikr-i küll, irade-i cüz” hangi dilsel sanat çeşididir?
A) Kinaye
B) Teşbih
C) Hakikat
D) İstiare
E) Mecâz-ı Mürsel

35. “Üzerlerine yürüdü ve onlara sağ eliyle vurdu” (Saffat (37), 93) âyetindeki “yemîn”
kelimesinin ifade ettiği manalar dikkate alınırsa, bu âyet müteşabihin hangi türüne
örnek oluşturmaktadır?
A) Mutlak müteşabih
B) Lafızda müteşabih
C) Manada müteşabih
D) Hem lafız ve hem de manada müteşabih
E) Manevî müteşabih

36. Allah’ın arşa istiva etmesi sorulduğunda, “istiva malumdur, keyfiyeti meçhuldür, bu
konuda soru sormak ise kötü bir şeydir” şeklinde cevap veren İslâm alimi
aşağıdakilerden hangisidir?
A) İmam Şafii
B) İbn Mes’ûd
C) Ahmed b. Hanbel
D) İbn Abbas
E) Malik b. Enes

37. Hz. Peygamber’in risâleti esnasında meydana gelen ve Kur’ân’ın bir veya birkaç
âyetinin yahut tam bir sûresinin inmesine yol açan olayı ya da soruyu ifade etmek
için kullanılan ifade aşağıdakilerden hangisidir?
A) Esbâb-ı nüzûl
B) Sünnet-i seniyye
C) Vahy-i metlüv
D) Haber-i sâdık
E) Haber-i vâhid

38. Herhangi bir şer’î hükmün yerine başka bir şer’î hükmün gelerek öncekinin hükmünü
ortadan kaldırmasına ne ad verilir?
A) Nesh
B) Esbâb-ı nüzûl
C) Te’vîl
D) Bedâ
E) Ta’dîl

39. Bir dilin temelini oluşturan kelimeleri ayrıntılı bir şekilde tahlil ederek anlamlarını
doğru bir şekilde ortaya koymaya çalışan ilmî disipline ne ad verilir?
A) Semiyotik
B) Hermenötik
C) Semantik
D) Semiyoloji
E) Tevilcilik

40. Aşağıdakilerden hangisi, modern dönem Kur’ân yorumcularının Kur’ân’ı tarihsel bir
metin olarak değerlendirmelerine bir gerekçe teşkil etmektedir?
A) Kur’ân bir yazılı-metin (kitap) olmaktan çok bir söz-metin (hitâp) hüviyetindedir.
B) Kur’ân’da pek çok kıssa yer almaktadır.
C) Hz. Peygamber Kur’ân âyetlerinin evrensel olduğunu iddia etmemiştir.
D) İlk dört halife döneminde bazı âyetlerin işlerliğini yitirdiğine dair icma oluşmuştur.
E) Kur’ân da önceki kitaplara benzemektedir; dolayısıyla onun da tarihsel olması gerekir.CEVAP ANAHTARI:
1. C) Ayet
2. A) Ömer b. Abdilaziz
3. B) Ayetlerin muhkem olması
4. D) Tevrat’ın nakilleri
5. A) Konulu tefsir metodu
6. D) Tarih ilmi
7. E) Nazarî sûfî tefsir
8. A) Bilimsel tefsir ekolü
9. B) Müfessirin yorumu
10. E) Kesik harfler
11. A) Müşkilü’l-Kur’ân
12. E) Mücmel lafız
13. B) Teşbih-i beliğ
14. C) Ayet-sure arası siyak münasebeti
15. E) Kur’ân’ı yorumlarken parçacı bir bakış açısıyla hareket etmeleri
16. C) Kur’ân’ın muhataplarını kıssanın farklı yönleri ile buluşturmak
17. D) Esbâb-ı nüzul  www.uyanangenclik.com
18. B) Nesh
19. C) et-Tefsiru’l-Hadîs, İzzet Derveze
20. D) Müslüman entelektüellerin Batı dünyasından ciddi biçimde etkilenmiş olması
21. C) İnsanlar tarafından Kur’ân’ın doğru olarak okunup anlaşılmasına büyük oranda
yardımcı olur ve katkı sağlar.
22. B) el-Hadari
23. D) Allah’ın kelâmı
24. C) Menâfiu’l-Kur’ân
25. D) Beyânî Te'vîl
26. A) İbn Rüşd
27. E) Hüküm koyma
28. B) Tarih ilmi
29. E) Ka’b el-Ahbar
30. D) Kur’ân
31. D) Kur’an’ın lafız düzeyini kanun olarak değerlendirir; lafzın yüzeysel anlamını
benimserler; tefsir ve tevile ihtiyaç olmadığını savunurlar.
32. B) Nazarî sûfî tefsir
33. C) Söylenen sözdeki kapalılığı gidermek
34. E) Mecâz-ı Mürsel
35. B) Lafızda müteşabih
36. E) Malik b. Enes
37. A) Esbâb-ı nüzûl
38. A) Nesh
39. C) Semantik
40. A) Kur’ân bir yazılı-metin (kitap) olmaktan çok bir söz-metin (hitâp) hüviyetindedir.

 

Related Topics

  Konu / Başlatan Yanıt Son İleti
0 Yanıt
7217 Gösterim
Son İleti 13 Mart 2018, 10:23:53
Gönderen: Ders Hocası
0 Yanıt
4319 Gösterim
Son İleti 13 Mart 2018, 12:19:51
Gönderen: Ders Hocası
0 Yanıt
4009 Gösterim
Son İleti 26 Mart 2018, 11:41:59
Gönderen: Ders Hocası
0 Yanıt
902 Gösterim
Son İleti 20 Şubat 2020, 11:09:14
Gönderen: Ders Hocası
0 Yanıt
953 Gösterim
Son İleti 20 Şubat 2020, 13:04:20
Gönderen: Ders Hocası