7. Sınıf Sosyal Bilgiler - 2. Dönem 2. Yazılı Soruları ve Cevapları - 8

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı Uyanan Gençlik

  • ******
  • Join Date: Kas 2010
  • Yer: HATAY
  • 7462
  • +547/-0
  • Cinsiyet: Bay
1-   *Bağımsız Mahkemeler   
   *Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu
   *Türkiye Büyük Millet Meclisi
Yukarıdaki devlet organlarının görevleri hangisinde doğru sıra ile verilmiştir?
A)Yasama-Yürütme-Yargı   
B)Yargı-Yürütme-Yasama
C)Yürütme-Yargı-Yasama   
D)Yargı-Yasama-Yürütme

2- Aşağıdakilerden hangisi ,anayasamızın değiştirilemez hükümlerinden değildir?
A)Devletin şekli                 
B)Cumhuriyetin nitelikleri   
C)Devletin resmi dili         
D)Milletvekili sayısı

3- Bilim adamı, doktor, mühendis gibi yetişmiş insan gücünün gelişmiş ülkelere göç etmesi hangi olaya örnek olarak gösterilebilir?
A)Beyin göçü     
B)İç göç   
C)Dış göç           
D)Nüfus artışı

4- Tımar sisteminin Osmanlı Devletine faydaları arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?
A) Üretimin devamlılığı sağlanmıştır.
B) Vergi toplamada kolaylık sağlanmıştır.
C) Hazineye yük olmadan asker yetiştirilmiştir.
D) Kültür sanat faaliyetleri gelişmiştir.

5- I. Dünya Savaşı’nın çıkmasında aşağıdakilerden hangisi etkili olmamıştır?
A) Devletlerarasında ekonomik rekabet
B) Fransız İhtilali’nin devletleri etkilemesi
C) Sömürgecilik yarışı
D) Demokrasiyi geliştirme düşüncesi

6- İlk Türk devletlerinde devletin başında çeşitli ünvanlar taşıyan hükümdarlar bulundurdu. Bu unvanlar şanyü, kağan, han, idi kut ve hakandı. Hükümdarlar unvanlarını törenlerle alırlardı. Türkler hükümdarlara Gök-Tanrı tarafından devleti yönetme yetkisi verildiğine inanırlardı.
Bu bilgiye bakarak İlk Türk devletlerinde yönetimle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Türk hükümdarlarının unvanlar kullandığı
B) Türk halkının hükümdarlığı kutsal bildiği
C) Ülke yönetiminde en yetkili kişinin kağan olduğu
D) Ülke topraklarının asıl sahibinin halk olduğu

7- Türk Milleti kendini yönetecek kişileri yine kendisi seçerek iş başına getirir. Bunun için belli dönemlerde yerel ve genel seçimler yapılmaktadır. Seçimlerde oy kullanarak yurttaşlık görevini yerine getiren halk yönetimde söz sahibi olur.
Yukarıdaki paragrafta cumhuriyetimizin hangi niteliği vurgulanmıştır?
A) Laik Devlet                 
B) Sosyal Devlet
C) Demokratik Devlet
D) Hukuk Devleti

8- Büyük Selçuklu Devletinin kuruluşundan (1040) Malazgirt zaferine kadar (1071) süren otuz bir yıllık zaman içerisinde Türkler, Anadolu’ya yaptıkları akınlarla Bizans’ın direnme gücünü büyük ölçüde kırdılar.
Selçukluların bu faaliyetlerinin aşağıdakilerden hangisine ortam hazırladığı söylenebilir?
A) Moğol akınlarının önlenmesine           
B) Atabeyliklerin kurulmasına
C) İslâm birliğinin sağlanmasına
D) Anadolu’nun fethine

9- 11. yüzyılda tıp biliminin bütün alanlarında eserler verdim. Avrupalılar beni Avicenna adıyla tanır. Yazmış olduğum El Kanun adlı kitabım Latinceye çevrilmiş ve yıllarca Avrupa’da Tıp öğretiminde kullanılmıştır.
Yukarıda verilen Türk-İslam bilgini aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ali Kuşçu       
B) İbni Sina       
C) Farabi     
D) Harezmi       

10-* Ülkemdeki herkes kanun önünde eşittir.
* Herkesin can ve mal güvenliği kanun güvencesindedir.
* Kimseden haksız yere vergi alınmayacaktır.
* Hiç kimse yargılanmadan cezalandırılmayacaktır.
Osmanlı padişahı Abdülmecit’in 1839’da ilan ettiği yukarıdaki Tanzimat Fermanı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A) Askeri alanda yenilgilere yol açtığına
B) Çeşitli yenilikler içerdiğine
C) Toplumsal hakları ele aldığına
D) Kanunun üstün tutulduğuna

11- Eski Türklerde Kurultay’da hükümdarın eşi Hatun’un yer alması aşağıdakilerden hangisini kanıtlamaktadır?
A)  Kurultay’ın demokrasiyi kullandığını
B)  Kadınının yönetimde etkili olduğunu
C)  Anaerkil toplum yapısının görüldüğünü
D)  Saltanat sisteminin uygulandığını

12- *El tezgâhları yerini makineye bırakmıştır.
*Hammadde ve Pazar arayışı başlamıştır.
*İşçi sınıfı ortaya çıkmıştır.
 Avrupa’da meydana gelen bu gelişmeler aşağıdakilerden hangisinin sonucudur?
A)Haclı Seferleri                   
B)Coğrafi Keşifler   
C)Rönesans Hareketleri     
D)Sanayi İnkılâbı

13- Aşağıdaki grafikte bir ülkenin bazı yıllardaki doğum ve ölüm oranları verilmiştir.

Buna göre, yukarıdaki grafiğe bakılarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
a) Ölüm oranı 1970 den itibaren azalmaya başlamıştır.
b) 1990 yılında doğum ve ölüm oranı birbirine eşittir.
c) 1970 de ölüm oranı doğumdan fazladır.
d) Grafiğe göre bu ülke gelişmiş bir ülkedir.

14- Osmanlı Devleti’nde 1876’da ilan edilen Kanun-i Esasi ile halk ilk defa padişahın yanında yönetime katılmaya başlamıştır.
Bu durum Osmanlı Devleti’nde yönetim biçiminin aşağıdakilerden hangisi olduğuna kanıt oluşturur?
A) Cumhuriyet               
B) Monarşi             
C) Meşrutiyet             
D) Oligarşi

15- Demokratik devletlerde, otoritenin kaynağı millet egemenliğidir. Devlet otoritesi, gücünü milletten alır, millet yararına çalışır. Milletin varlığını ve geleceğini güvence altına alır.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi, devlet otoritesinin ulusal egemenliğe dayanmasından kaynaklanmaz?
A) Milletin, yönetimde söz sahibi olması
B) Yöneticilerin, milletin çıkarlarını ön planda tutması
C) Yöneticilerin, sınırsız özgürlüğe sahip olması
D) Bireylerin, hak ve özgürlüklerini kullanmalarına fırsat  tanınması

16- Osmanlı Devleti, Rumeli (Balkanlar) ‘de fethettikleri yerlerde yaşayan bölge halkına dili, dini, rengi, mezhebi ne olursa olsun baskı yapmamış tam aksine o bölge halkının kendisine yakınlık duymasını sağlamaya çalışmıştır.
Osmanlı Devleti’nin bu yolla;
   I-Egemenliği (Hâkimiyet) kalıcı hale getirme
   II-Hıristiyanların Müslüman olmalarını sağlama
   III-Rumeli’nin güvenlik altına alınmak istenmesi
Hedeflerinden hangisi veya hangilerine öncelikle ulaşmaya çalıştıkları söylenebilir?
A ) I ve II                             
B ) I ve III
C ) Yalnız II                         
D ) Yalnız III

17-  Bütün toplum fertlerinin birbiri ile kurdukları ilişkileri bir düzen içinde sağlayan, uyacakları kuralları koyan, çeşitli ihtiyaçlarını karşılayan ve tehlikelerden koruyan otoriteli düzene devlet denir.
Bu tanıma göre aşağıdakilerden hangisi devletin kuruluş amacı olamaz?
A) Toplumda düzeni ve adaleti sağlamak
B) Toplumun ortak ihtiyaçlarını karşılamak
C) Bazı kişi ve grupların çıkarlarını korumak
D) Toplumu iç ve dış tehditlere karşı korumak

18- Osmanlı Devleti’nde bugünkü “Bakanlar Kurulu”na benzeyen bir teşkilattır. Burada devlet işleri, askerlik konuları görüşülür; dava ve şikâyetler çözüme kavuşturulup karara bağlanırdı.
Yukarıda özellikleri verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A) Divan-ı Hümayun                     
B) Kurultay
C) Cumhuriyet Senatosu
D) TBMM

19- Anayasamıza göre hiçbir devlet organı, makam, kurum veya kişi mahkemelere emir veremez, mahkeme karalarına müdahale edemez.
Anayasanın bu ilkesiyle aşağıdakilerden hangisi vurgulanmak istenmiştir?
A) Millet egemenliği                     
B) Yargı bağımsızlığı
C) Yürütme yetkisi                           
D) Yasama yetkisi

20- “Burası Osmanlı Devleti’nde üst düzey yöneticilerin, mülki, idari ve diğer önemli memur kadrosunun yetiştirildiği okuldu.  Fatih Sultan Mehmet döneminde Topkapı Sarayı’nın yaptırılmasından sonra kurulan bu saray okulunda devşirme kökenli yetenekli öğrenciler okutulurdu. “
Yukarıda bahsedilen kurum aşağıdakilerden hangisidir?
A) Enderun Okulu                         
B) Medrese
C) Lonca Teşkilatı                           
D) Dergah


CEVAPLAR:
1. B           11. B
2. D           12. D
3. A           13. D
4. D           14. C
5. D           15. C
6. D           16. B
7. C           17. C
8. D           18. A
9. B           19. B
10. A         20. A