Uyanan Gençlik

Din Eğitimi ve Din Hizmetlerinde Rehberlik - Deneme Sınavı 1

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı Uyanan Gençlik

  • ******
  • Join Date: Kas 2010
  • Yer: HATAY
  • 7462
  • +546/-0
  • Cinsiyet: Bay
1.Dinî duygu ve inancın, hayatın her alanındakendini göstermesi ne anlama gelir? A) Dinin, bir vicdan işi olduğu
B) Dinin,hayatın bazı alanlarında yoğunlaştığı
C) Dinin,her insanın özünde var olan bir gerçek olduğu
D) Hayatladin arasında zıt bir ilişki olduğu
E) Dinin,hayatın iki cephesinden birini oluşturduğu

2.İhkak-ı hak ne demektir?
A) Haklınınyanında olmaktır.
B) Hakkınortaya çıkarılmasıdır
C) Herkesehakkının verilmesidir.
D) Herkesin,kendi hakkını kendisinin almasıdır.
E) İnsanların haklarının yenmemesidir.

3. Sağlıklıbir din eğitiminin verilmemesi sonucunda ortaya nasıl bir durum çıkar?
A) İnsana,temel haklarından biri verilmemiş olur.
B) Birkesim, din eğitiminden mahrum kalır.
C) Dineğitimi alanlarla almayanlar arasında ihtilaf çıkar.
D) İnsaneksik eğitilmiş olur.
E) insanıdaha uzun süre eğitmek gerekir.

4. Kiliseninbir zamanlar deneysel bilimlere karşı çıkması, aşağıdakilerden hangisine nedenolmuştur?
A) Bilimadamlarının kilise ile işbirliği yapmasına
B) Bütündinlerin bilime karşı olduğu tezlerinin savunulmaya başlanmasına
C) İslâmdünyasında din algısının düzelmesine
D) Engizisyonmahkemesinin yumuşamasına
E) Dinile bilimin kaynaşmasına

5. İnsanın,yaratılıştan içine iyilik ve kötülük duygusunun birlikte yerleştirilmişolduğunu
bildiren ayet neyi ifade eder?
A) Buduyguların farkında olunması ve dikkate alınması gerektiğini
B) İnsanınkötü bir varlık olduğunu
C) İnsaneğitiminin çok yönlü olması gerektiğini
D) insanındoğuştan nötr olmadığını
E) İnsanındoğuştan Müslüman olduğunu

6. Dineğitimcilerinin Peygamber varisi olmaları nedeniyle çeşitli uyarılara muhatapolabilecekleri düşünüldüğünde, aşağıdaki özelliklerden hangisine sahip olmaları
sağlıklı bir din eğitimi vermelerini engeller?
A) Hiçbirzaman ümitsizliğe kapılmamaları
B) Yaptıklarınınkarşılığını, insanlardan da beklemeleri
C) Hidâyetin,Allah’ın elinde olduğunu bilmeleri
D) Görevlerini,iyi niyet ve hoşgörüyle yerine getirmeleri
E) Karamsarolmadan, sabırla görevlerine odaklanmaları

7. İnsanın,Yaratıcı ile her zaman bir şekilde irtibatlı oluşu, din eğitimcisi açısındanöncelikle ne anlam ifade eder?
A) Bazıkişiler ne kadar çalışılsa da iflah olmaz.
B) Yaratandanötürü yaratılan hoş görülmelidir.
C) Yaratıcıile irtibat olunca, din eğitimcisine bir şey kalmaz.
D) Anne-babairtibatta önem arz eder.
E) İnsanlardanumut kesiimemeiidir.

8. Ekonomide,“hırsızlık ve rüşvet” nasıl bir “girdi” oluşturmaktadır?
A) Maliyetartırıcı
B) Ahlâkdışı
C) İnsanlıkdışı
D) Güvensarsıcı
E) Nitelikeksikliği

9. “Düşen uçakta ya da batan gemide ateist
bulunmaz” sözü ne anlama gelir?
A) Uçakya da gemiye, çoğunlukla inanan insanların binmesi ihtimalinin kuvvetli olması
B) İnsanınçaresiz kaldığında, din duygusunun daha belirgin hale gelmesi
C) Uçakya da gemi kazalarından kurtulma ihtimalinin zayıf olması
D) Uçsuzbucaksız gökyüzü ve denizin insana, Allah’ı hatırlatması
E) İnsanlarındin duygularını ortaya çıkarmak için, gemi ya da uçağa binmelerinin gerekmesi

10. Abbasilerdöneminde Bağdat’ta kurulan ve Hint, Yunan ve İran dillerinde yazılan eserlerinArapça’ya tercüme edildiği kurum aşağıdakilerden hangisidir?
A) Medresetü’l-Mütehassısîn
B) NizamiyeMedresesi
C) Suffa
D) Darülfünun
E) Beytü’l-Hikme

11. Mekkedöneminde din eğitiminin yapıldığı önemli bir merkez olan ve Hz.
Peygamber’in, almış olduğu vahyi buradatoplanan Müslümanlara tebliğ ederek eğitimlerini gerçekleştirdiği mekân
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Suffa
B) Mescid-iHaram
C) Darü’l-Erkam
D) NizamiyeMedresesi
E) Küttap

12. Türkiye’de,yaygın din eğitimi hizmetleri hangi kurum tarafından yürütülmektedir?
A) MilliEğitim Bakanlığı
B) Diyanetişleri Başkanlığı
C) Dinişleri Yüksek Kurulu
D) Belediyeler
E) YüksekÖğretim Kurulu

13. İslam’ıngeldiği dönemde, Arap Yarımadası’nın durumu ile ilgili aşağıdaki ifadelerdenhangisi doğrudur?
A) Eğitimimkânları gelişmiştir.
B) Okuma-yazmabilen sayısı oldukça fazladır.
C) Eğitimve iletişim daha çok yazılı olarak yapılmıştır.
D) İnançve davranışlardaki ölçüsüzlük ve yanlışlıkların yaygın olması nedeniyle,"Cahiliye” dönemi olarak adlandırılmıştır.
E) Şiirve hitabet sanatları gelişmemiştir.

14. Aşağıdakilerdenhangisi İslam dünyasında tıp, astronomi, matematik ve felsefe alanlarındaönemli çalışmalar yapan ünlü
bilginlerden biridir?
A) Nizamü'l-Mülk
B) Sîbeveyh
C) İbn-iSina
D) Ebu’l-Esveded-Düelî
E) Mus’abb. Umeyr

15. Dineğitiminde muhataba kazandırılacak davranışlar yanında, bu davranışlarınkazandırılma biçimi de son derece önemlidir. Çünkü aynı davranışların farklıbiçimlerde sunumu, başka bir ifadeyle, dinî bilgi, duygu ve davranışlarınkazandırılmasında esas alınan ilkeler ve izlenen yöntemler, muhatabın dinekarşı olumlu veya olumsuz bir tutum sergilemesinde etkili olacaktır.
Aşağıdaki gelişim dönemlerinin hangisinde buetkinin daha az olduğu söylenebilir?
A) İlkçocukluk
B) Ortaçocukluk
C) ileriçocukluk
D) Gençlik
E) Yaşlılık

16. Aşağıdakilerdenhangisi anlatım yönteminin eş anlamlısı olarak kullanılır?
A) İsticvabyöntemi
B) Sokratesyöntemi
C) Bulduruyöntemi
D) Takriryöntemi
E) Keşifyöntemi

17- Bir olayı ya da sorunu yazılı veya sözlü,görsel veya işitsel araçlarla öğrencilerin dikkatine sunarak, söz konusu olayhakkında değerlendirme yapma, neden- sonuç ilişkisi kurma ve çözüm önerilerisunmaya dayalı öğretim yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Takriryöntemi
B) Problemçözme yöntemi
C) Örnekolay incelemesi yöntemi
D) Demonstrasyonyöntemi
E) Gözlemgezisi yöntemi

18. Birdersin özel ya da genel amaçlarını gerçekleştirmek üzere önceden hazırlanan birplan çerçevesinde belli olayların, nesnelerin ve durumların gerçek mahallindeizlenmesi, gözlenmesi ve incelenmesine yönelik faaliyetlerden oluşan öğretimyöntemi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Demonstrasyonyöntemi
B) Problemçözme yöntemi
C) örnekolay incelemesi yöntemi
D) Gösteripyaptırma yöntemi
E) Gözlemgezisi yöntemi

19. Dineğitimi ve öğretiminde “amaca
dönüklük” ilkesine göre aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Eğitimöğretimde amaçlar hakkında
öğretmenlere bilgi verilmesi yeterlidir,ayrıca öğrencilerin hedeflerden haberdar edilmeleri gerekmez.
B) Eğitimfaaliyetleri belli bazı amaçlar doğrultusunda yapılmalıdır.
C) Nasılbir insan yetiştireceğiz, hangi dinî ve ahlâkî özellikleri kazandıracağız gibisorulara önceden cevap verilmeksizin, bir eğitim faaliyetinin planlanması veuygulanması mümkün değildir.
D) Öğrencinin,kendisine kazandırılmak istenen davranış hakkında bilgi sahibi olması, öğrenmesürecini olumlu etkiler.
E) Eğitimöğretimde kalıcı yaşantılar kazandırmanın yolu, genelden özele doğru amaçlarbelirlenmesinden ve öğretmenin neyi, niçin öğreteceğini açıkça bilmesindengeçer.

20. Aşağıdakilerdenhangisi soru-cevap
yönteminin üstünlüklerinden biri değildir?
A) Birçokbilginin daha kısa bir süre içinde sunulmasına imkân vermesi
B) Öğrencinin,derse aktif katılımını sağlaması
C) Öğrenciyidüşünmeye sevk etmesi, kendini ifade etmesine ve sosyalleşmesine imkân vermesi
D) Öğrencininbildikleri ve bilmedikleri hakkında öğretmene dönüt sağlaması
E) Bilişselolarak üst düzey öğrenmelere zemin hazırlaması


CEVAPLAR:
1.C  2.D  3.B  4.A  5.D  6.B  7.E  8.A  9.B  10.E
11.C  12.B  13.D  14.C  15.E  16.D  17.C  18.E  19.A  20.A

 

Related Topics

  Konu / Başlatan Yanıt Son İleti
0 Yanıt
1417 Gösterim
Son İleti 15 Nisan 2017, 14:41:10
Gönderen: Uyanan Gençlik
0 Yanıt
895 Gösterim
Son İleti 25 Ağustos 2018, 11:53:52
Gönderen: Uyanan Gençlik
0 Yanıt
1054 Gösterim
Son İleti 25 Ağustos 2018, 11:58:13
Gönderen: Uyanan Gençlik
0 Yanıt
2795 Gösterim
Son İleti 25 Şubat 2019, 18:05:51
Gönderen: Ders Hocası
0 Yanıt
93 Gösterim
Son İleti 28 Nisan 2022, 02:09:03
Gönderen: Ders Hocası